Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGliwice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Gliwicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-09
 • Numer ogłoszenia646416-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 646416-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach: Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 27625498500000, ul. Zygmunta Starego  17 , 44-100   Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 332 66 20, , e-mail przetargi@starostwo.gliwice.pl, , faks 32 332 66 47.
Adres strony internetowej (URL): http://www.starostwo.gliwice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
Adres:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części
Numer referencyjny: WRI-RZPO.272.0015.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach z podziałem na części. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi: Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 2 szt. komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym, - 2 szt. monitorów komputerowych, - 2 szt. zasilaczy UPS, - 2 szt. pakietów biurowych. Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 1 szt. serwera plików NAS, - 25 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, - 10 szt. komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym, - 11 szt. monitorów komputerowych, - 13 szt. zasilaczy UPS, - 16 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych monochromatycznych, - 2 szt. drukarek atramentowych z systemem stałego zasilania tuszem, - 13 szt. pakietów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30231300-0
31682530-4
48000000-8
30213100-6
30232110-8
30232130-4
31682530-4
48820000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Część I – do 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 12 grudnia 2018r. Część II – do 21 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 19 grudnia 2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunków zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca dla części II A) nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - zrealizował zrealizował co najmniej jedno zamówienie na dostawę urządzeń informatycznych o wartości co najmniej 40 000 zł brutto. Pod pojęciem „urządzeń informatycznych” Zamawiający rozumie serwery, komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, lub drukarki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. 2)potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: (dla części II) a)wykazu dostaw (Załącznik nr 5) wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3)W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty dla poszczególnych typów urządzeń: SERWER PLIKÓW NAS a) Raport z testu wydajności PassMark - CPU Mark potwierdzający osiągnięcie przez procesor oferowanego serwera wyniku na poziomie: - High End CPU min. 2 455 pkt b) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; c) karta produktowa oferowanego serwera umożliwiającą potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-5, 7-9, 11, 16 i 20 Załącznika nr 1 do SIWZ KOMPUTERY PRZENOŚNE a) Raport z testu wydajności BAPCo SYSmark® 2014 Results potwierdzający osiągnięcie przez oferowany komputer wyniku na poziomie: - SYSmark 2014 Overall Rating – co najmniej 1220 punktów, b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; c) Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; e) karta produktowa oferowanego komputera przenośnego potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-5, 7, 10 (w zakresie: portów USB, RJ-45, VGA, HDMI, Bluetooth, napęd optyczny) Załącznika nr 1 do SIWZ KOMPUTERY STACJONARNE typ 1: a) Raport z testu wydajności BAPCo SYSmark® 2014 Results potwierdzający osiągnięcie przez oferowany komputer wyniku na poziomie: - SYSmark 2014 Overall Rating – co najmniej 2110 punktów, b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; c) Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; e) karta produktowa oferowanego komputera stacjonarnego potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-6, 8 (w zakresie: portów SATA III, obsługi RAID i złączy PCI-Express), 9 (w zakresie: złączy cyfrowych, portów USB) Załącznika nr 1 do SIWZ KOMPUTERY STACJONARNE typ 2: a) Raport z testu wydajności BAPCo SYSmark® 2014 Results potwierdzający osiągnięcie przez oferowany komputer wyniku na poziomie: - SYSmark 2014 Overall Rating – co najmniej 2100 punktów, b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; c) Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia; e) karta produktowa oferowanego komputera stacjonarnego potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-5, 8 (w zakresie: portów SATA III, obsługi RAID i złączy PCI-Express), 9 (w zakresie: złączy cyfrowych, portów USB) Załącznika nr 1 do SIWZ MONITORY TYP 1: a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; b) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia c) Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d) karta produktowa oferowanego monitora potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-14 Załącznika nr 1 do SIWZ MONITORY TYP 2: a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; b) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia c) Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d) karta produktowa oferowanego monitora potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-14 Załącznika nr 1 do SIWZ ZASILACZ AWARYJNY UPS: 1) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia 2) karta produktowa oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-8 Załącznika nr 1 do SIWZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE: a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązań w zakresie drukowania– certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta urządzenia; b) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia c) Certyfikat lub wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov potwierdzający, że oferowane urządzenie spełnia normę Energy Star lub równoważną; d) karta produktowa oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 1-11 Załącznika nr 1 do SIWZ DRUKARKA ATRAMENTOWA: a) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia b) karta produktowa oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie przez urządzenie wymogów określonych w pkt 3-8 Załącznika nr 1 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla części II: w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 3. 2.Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1)zmiany terminu realizacji zamówienia pod warunkiem niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – o czas trwania tych przyczyn; 2)zmiany zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami: a)zmiany na model o parametrach i długości gwarancji nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie; b)niezmienności wynagrodzenia umownego; c)przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu niezależnego podmiotu lub producenta sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego że: - wszystkie parametry nowego urządzenia są nie gorsze niż parametry urządzenia oferowanego pierwotnie w ofercie Wykonawcy; - Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn powodujących zmianę oferowanego urządzenia wraz z opisaniem tych przyczyn; d) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przedmiotowych dla nowego urządzenia wymaganych na etapie składania ofert, o których mowa w Rozdz. VI SIWZ. 3)zmiany części składowych zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod następującymi warunkami: a)zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie; b)pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia umownego; c)zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu w porównaniu do części oferowanych pierwotnie. 4)zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach cz.I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 2 szt. komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym, - 2 szt. monitorów komputerowych, - 2 szt. zasilaczy UPS, - 2 szt. pakietów biurowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30231300-0, 31682530-4, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część I – do 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 12 grudnia 2018r.


Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach cz.II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń informatycznych dla Starostwa Powiatowego w Gliwicach. W zakres zamówienia wchodzi dostawa, między innymi: - 1 szt. serwera plików NAS, - 25 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym, - 10 szt. komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym, - 11 szt. monitorów komputerowych, - 13 szt. zasilaczy UPS, - 16 szt. urządzeń wielofunkcyjnych laserowych monochromatycznych, - 2 szt. drukarek atramentowych z systemem stałego zasilania tuszem, - 13 szt. pakietów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30231300-0, 30232110-8, 30232130-4, 31682530-4, 48000000-8, 48820000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Część II – do 21 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 19 grudnia 2018r


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu IT. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.