Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum Historii Katowic

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum Historii Katowic.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-10-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Historii Katowic
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-17
 • Numer ogłoszenia637664-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 637664-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

Muzeum Historii Katowic: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum Historii Katowic.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Katowic, krajowy numer identyfikacyjny 105124100000, ul. ul. Szafranka  9 , 40025   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 562 134, e-mail administracja@mhk.katowice.pl, faks 322 562 134.
Adres strony internetowej (URL): www.mhk.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mhk.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mhk.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
adres pocztowy
Adres:
40-025 Katowice, ul. ks. J. Szafranka 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Muzeum Historii Katowic.
Numer referencyjny: MHK 06/10/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Komputer przenośny (konfiguracja I) – szt. 9 komponent Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie Procesor 64 bitowy, min. 4 rdzeniowy, obsługa wielowątkowości, typowe TDP nie może przekraczać 15W, min. 6MB cache, osiągający wynik Average CPU Mark min. 7650 (wyniki dostępne na stronie : https://www.cpubenchmark.net) Pamięć RAM Min 8 GB, DDR4 2400MHz Ekran Przekątna 15,6”, rozdzielczość min. 1920x1080, podświetlanie LED, matryca matowa o jasności min. 220 nitów, możliwość odchylenia ekranu o 180 stopni. Parametry pamięci masowej - minimum 1 TB HDD Napędy, kamera wbudowany DVD±RW , wbudowana kamera min. 720p, wbudowany mikrofon Złącza zew. Min. 4 porty USB 3.1 gen1, 1 port HDMI, 1 port RJ-45, 1 port VGA, 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe, wbudowany czytnik kart pamięci SDXC oraz MMC, wbudowany czytnik linii papilarnych, zintegrowany z chipsetem płyty głównej moduł TPM 2.0 Karty sieciowe Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 Wyposażenie dodatkowe Mysz: bezprzewodowa wyposażona w nanoodbiornik, 3 przyciskowa z rolka do przewijania, myszka zasilana 1 baterią typu AA, załączona bateria do myszki o rocznej wydajności, rozdzielczość min. 1000 dpi, maksymalne wymiary myszki: 100 x 60 x 40 mm, torba dopasowana do zaoferowanego notebooka, Zamortyzowany przedział dla notebooka, dwukierunkowy zamek, rączka, pasek na ramię, metalowe zamki oraz elementy mocujące pasek na ramię, min.1 komora wewnętrzna na notebooka, oraz 1 komora zewnętrzna na dodatkowe akcesoria, pasek wewnętrzny do przymocowania notebooka, dodatkowa płaska kieszeń na dokumenty pamięć USB 3.0 o pojemności min. 32GB, metalowa obudowa, prędkość odczytu 150 MB/s Zasilacz i bateria Zasilacz min. 45W, bateria pozwalająca na pracę przez min. 6 godzin waga Nie więcej niż 1,85 kg wymiary Grubość notebooka po zamknięciu klapy wyświetlacza, nie może przekraczać 22,5 mm certyfikaty ISO 9001 ISO 14001 CE RoHS Energy Star 6.1 EPEAT Silver Gwarancja 24 miesiące na miejscu u Klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. System operacyjny Min. Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (preinstalowany przez producenta notebook na dysku twardym) Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro 2016 (nieograniczone czasowo) Oprogramowanie antywirusowe Licencja na 2 lata Przewody KABEL SIECIOWY ETHERNET PATCHCORD min. 5 m Komputer przenośny (konfiguracja II) – szt. 1 komponent Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie Procesor 64 bitowy, min. 4 rdzeniowy, obsługa wielowątkowości, typowe TDP nie może przekraczać 15W, min. 8MB cache, osiągający wynik Average CPU Mark min. 8300 (wyniki dostępne na stronie : https://www.cpubenchmark.net) Pamięć RAM Min 8 GB, DDR4 2400MHz Ekran Przekątna 15,6”, rozdzielczość min. 1920x1080, podświetlanie LED, matryca matowa o jasności min. 220 nitów, możliwość odchylenia ekranu o 180 stopni. Parametry pamięci masowej - minimum 1 TB HDD Napędy, kamera wbudowany DVD±RW , wbudowana kamera min. 720p, wbudowany mikrofon Złącza zew. Min. 4 porty USB 3.1 gen1, 1 port HDMI, 1 port RJ-45, 1 port VGA, 1 wyjście stereo słuchawkowe/liniowe, wbudowany czytnik kart pamięci SDXC oraz MMC, wbudowany czytnik linii papilarnych, zintegrowany z chipsetem płyty głównej moduł TPM 2.0 Karty sieciowe Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 Wyposażenie dodatkowe Mysz: bezprzewodowa wyposażona w nanoodbiornik, 3 przyciskowa z rolka do przewijania, myszka zasilana 1 baterią typu AA, załączona bateria do myszki o rocznej wydajności, rozdzielczość min. 1000 dpi, maksymalne wymiary myszki: 100 x 60 x 40 mm, torba dopasowana do zaoferowanego notebooka, Zamortyzowany przedział dla notebooka, dwukierunkowy zamek, rączka, pasek na ramię, metalowe zamki oraz elementy mocujące pasek na ramię, min.1 komora wewnętrzna na notebooka, oraz 1 komora zewnętrzna na dodatkowe akcesoria, pasek wewnętrzny do przymocowania notebooka, dodatkowa płaska kieszeń na dokumenty pamięć USB 3.0 o pojemności min. 32GB, metalowa obudowa, prędkość odczytu 150 MB/s dysk zewnętrzny Min. 2TB pojemności, 2,5”, interfejs USB 3.0, odporny na wstrząsy, odporny na zarysowania, gwarancja 2 lata Zasilacz i bateria Zasilacz min. 45W, bateria pozwalająca na pracę przez min. 6 godzin waga Nie więcej niż 1,85 kg wymiary Grubość notebooka po zamknięciu klapy wyświetlacza, nie może przekraczać 22,5 mm certyfikaty ISO 9001 ISO 14001 CE RoHS Energy Star 6.1 EPEAT Silver Gwarancja 24 miesiące na miejscu u Klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. System operacyjny Min. Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (preinstalowany przez producenta notebook na dysku twardym) Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro 2016 (nieograniczone czasowo) Oprogramowanie antywirusowe Licencja na 2 lata Przewody KABEL SIECIOWY ETHERNET PATCHCORD min. 5 m Komputer stacjonarny(konfiguracja I) – 8 sztuk komponent Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie Procesor 64 bitowy, min. 4 rdzeniowy, typowe TDP nie może przekraczać 65W, min. 6MB cache, osiągający wynik Average CPU Mark min. 7300 (wyniki dostępne na stronie : https://www.cpubenchmark.net) Pamięć RAM Minimum 8GB DDR4 2400MHz z możliwością rozszerzenia do minimum 32GB Parametry pamięci masowej minimum 1 TB 7200 obr/min. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Złącza zew. Na froncie: - USB 3.1 – minimum 4 szt. - Wyjście słuchawkowe – minimum 1 szt. - Wejście mikrofonowe – minimum 1 szt. - wbudowany czytnik kart pamięci minimum 7 w 1 - Wbudowany napęd optyczny DVD-RW Z tyłu: - USB 3.1 – minimum 2 szt. - USB 2.0 – minimum 2 szt. - RS-232 – minimum 1 szt. - RJ-45 (LAN) – minimum 1 szt. HDMI – minimum 1 szt. - VGA (D-sub) – minimum 1 szt. - DisplayPort – minimum 1 szt. - Wyjście słuchawkowe – minimum 1 szt. - Wejście mikrofonowe – minimum 1 szt. - Wejście liniowe – minimum 1 szt. Karty sieciowe - Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth - LAN 10/100/1000 Mbps bezpieczeństwo - TPM 2.0 - Ucho na kłódkę - Gniazdo typu kensington - Hasło administartora BIOS - Hasło dysku twardego - Hasło Power-On Wyposażenie dodatkowe - Klawiatura USB - Mysz komputerowa USB - pamięć USB 3.0 o pojemności min. 32GB, metalowa obudowa, prędkość odczytu 150 MB/s Obudowa i zasilacz - obudowa typu tower o maksymalnej sumie wymiarów nie przekraczającej 805mm - zasilacz o mocy maksymalnej nieprzekraczającej 180W, z certyfikatem 80+ Bronze (sprawność min. 85%) certyfikaty - ISO 9001 - ISO 14001 - CE - RoHS - Energy Star 6.1 - EPEAT GOLD System operacyjny Min. Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (preinstalowany przez producenta na dysku twardym) Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro 2016 (nieograniczone czasowo) Gwarancja 36 miesięcy na miejscu u Klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. Oprogramowanie antywirusowe Licencja na 2 lata Przewody KABEL SIECIOWY ETHERNET PATCHCORD min. 5 m Komputer stacjonarny (konfiguracja II) - 3 sztuki komponent Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie Procesor 64 bitowy, min. 4 rdzeniowy, typowe TDP nie może przekraczać 65W, min. 6MB cache, osiągający wynik Average CPU Mark min. 7300 (wyniki dostępne na stronie : https://www.cpubenchmark.net) Pamięć RAM Minimum 8GB DDR4 2400MHz z możliwością rozszerzenia do minimum 32GB Grafika Karta graficzna zintegrowana z płytą główną Parametry pamięci masowej minimum 2 x 1 TB 7200 obr/min. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Złącza zew. Na froncie: - USB 3.1 – minimum 4 szt. - Wyjście słuchawkowe - minimum 1 szt. - Wejście mikrofonowe – minimum 1 szt. - wbudowany czytnik kart pamięci minimum 7 w 1 - Wbudowany napęd optyczny DVD-RW Z tyłu: - USB 3.1 – minimum 2 szt. - USB 2.0 – minimum 2 szt. - RS-232 – minimum 1 szt. - RJ-45 (LAN) - minimum 1 szt. - HDMI - minimum 1 szt. - VGA (D-sub) - minimum 1 szt. - DisplayPort – minimum 1 szt. - Wyjście słuchawkowe - minimum 1 szt. - Wejście mikrofonowe – minimum 1 szt. - Wejście liniowe – minimum 1 szt. Karty sieciowe - Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth - LAN 10/100/1000 Mbps bezpieczeństwo - TPM 2.0 - Ucho na kłódkę - Gniazdo typu kensington - Hasło administartora BIOS - Hasło dysku twardego - Hasło Power-On Wyposażenie dodatkowe - Klawiatura USB - Mysz komputerowa USB - pamięć USB 3.0 o pojemności min. 32GB, metalowa obudowa, prędkość odczytu 150 MB/s Obudowa i zasilacz - obudowa typu tower o maksymalnej sumie wymiarów nie przekraczającej 805mm - zasilacz o mocy maksymalnej nieprzekraczającej 180W, z certyfikatem 80+ Bronze (sprawność min. 85%) certyfikaty - ISO 9001 - ISO 14001 - CE - RoHS - Energy Star 6.1 - EPEAT GOLD System operacyjny Min. Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (preinstalowany przez producenta na dysku twardym) Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro 2016 (nieograniczone czasowo) Gwarancja 36 miesięcy na miejscu u Klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. Oprogramowanie antywirusowe Licencja na 2 lata Przewody KABEL SIECIOWY ETHERNET PATCHCORD min. 7 m Komputer stacjonarny (konfiguracja III) – 1 sztuka komponent Wymagane minimalne parametry techniczne, funkcjonalne, oprogramowanie Procesor 64 bitowy, min. 4 rdzeniowy, typowe TDP nie może przekraczać 65W, min. 6MB cache, osiągający wynik Average CPU Mark min. 7300 (wyniki dostępne na stronie : https://www.cpubenchmark.net) Pamięć RAM Minimum 16GB DDR4 2400MHz z możliwością rozszerzenia do minimum 32GB Grafika Dodatkowa, min 2GB pamięci RAM Parametry pamięci masowej minimum 2 x 1 TB 7200 obr/min. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Złącza zew. Na froncie: - USB 3.1 – minimum 4 szt. - Wyjście słuchawkowe - minimum 1 szt. - Wejście mikrofonowe – minimum 1 szt. - wbudowany czytnik kart pamięci minimum 7 w 1 - Wbudowany napęd optyczny DVD-RW Z tyłu: - USB 3.1 – minimum 2 szt. - USB 2.0 – minimum 2 szt. - RS-232 – minimum 1 szt. - RJ-45 (LAN) - minimum 1 szt. - HDMI - minimum 1 szt. - VGA (D-sub) - minimum 1 szt. - DisplayPort – minimum 1 szt. - Wyjście słuchawkowe - minimum 1 szt. - Wejście mikrofonowe – minimum 1 szt. - Wejście liniowe – minimum 1 szt. Karty sieciowe - Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth - LAN 10/100/1000 Mbps bezpieczeństwo - TPM 2.0 - Ucho na kłódkę - Gniazdo typu kensington - Hasło administartora BIOS - Hasło dysku twardego - Hasło Power-On Wyposażenie dodatkowe - Klawiatura USB - Mysz komputerowa USB - pamięć USB 3.0 o pojemności min. 32GB, metalowa obudowa, prędkość odczytu 150 MB/s - dysk zewnętrzny Min. 2TB pojemności, 2,5”, interfejs USB 3.0, odporny na wstrząsy, odporny na zarysowania, gwarancja 2 lata Obudowa i zasilacz - obudowa typu tower o maksymalnej sumie wymiarów nie przekraczającej 805mm - zasilacz o mocy maksymalnej nieprzekraczającej 180W, z certyfikatem 80+ Bronze (sprawność min. 85%) certyfikaty - ISO 9001 - ISO 14001 - CE - RoHS - Energy Star 6.1 - EPEAT GOLD System operacyjny Min. Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (preinstalowany przez producenta na dysku twardym) Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Pro 2016 (nieograniczone czasowo) Gwarancja 36 miesięcy na miejscu u Klienta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne. Oprogramowanie antywirusowe Licencja na 2 lata Przewody KABEL SIECIOWY ETHERNET PATCHCORD min. 7 m

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30237460-1
30213100-6
30213300-8
48000000-8
30237410-6
48761000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające w szczególności informacje: 1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w §5 SIWZ, 2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp, 3) o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2 uPzp oraz stosownymi informacjami o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, 4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 5) o podwykonawcach – jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający dokona zmiany treści umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym: zmian prawa podatkowego, w tym stawek podatku, uPzp, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2017 r., poz. 1376), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077). Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy oraz pozostałych terminów umowy; 2) gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia zapisów umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) zmiany przedmiotu oferty Wykonawcy – w przypadku, gdy sprzęt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, lub zaprzestano jego produkcji, a proponowane przez Wykonawcę urządzenie posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność niż urządzenie będący przedmiotem oferty Wykonawcy oraz pozostałe warunki dostaw, świadczenia usług pozostają bez zmian, istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wgranie nowej wersji Androida do telefonu - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wgranie jednej z najnowszych wersji androida do Samsunga Galaxy Note 2. Aktualna wersja Androida to 4.4. Zapewne trzeba było złamać parę zabezpieczeń, by było to możliwe. Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI