Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowica

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-03
 • Numer ogłoszenia630997-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 630997-N-2018 z dnia 2018-10-03 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Program Rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27762086000000, ul. ul. Raciborska  37 , 40074   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 758 77 01, e-mail asp@asp.katowice.pl, faks 32 758 77 01.
Adres strony internetowej (URL): www.asp.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.asp.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.asp.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych pokój nr 001

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Numer referencyjny: ASP-DAT-ZP-10-2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Zamówienie jest podzielone na części: 1. Dostawa sprzętu komputerowego 2. Dostawa mobilnego sprzętu komputerowego 3. Dostawa komputerów Apple 4. Dostawa i rozbudowa przestrzeni dyskowej 5. Dostawa przełącznika sieciowego 6. Dostawa drukarek biurowych 7. Dostawa drukarki wielkoformatowej 8. Dostawa wraz z montażem systemu rejestracji czasu pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. II. Wykonawca w ramach zadań nr 1-6 winien dostarczyć i wnieść przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego do jednego z budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50, Raciborskiej 37 lub ul. Koszarowej 19. III. Części (zadania częściowe) nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. IV. Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi, co najmniej na minimalny okres wskazany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ) w odniesieniu do każdej pozycji zadań na które składa ofertę. Minimalny okres gwarancji udzielonej na dane urządzenie oraz jego podzespoły nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielanej przez producenta. V. Zamawiający wymaga, aby sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był: a) pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodził z ekspozycji i nie był wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. b) wprowadzony do obrotu, odpowiadał obowiązującym normom i był zgodny z zasadniczymi wymaganiami , tj. posiadał deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela i/lub oznakowany znakiem CE. VI. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy sprzęt/urządzenia, zostały określone celem odniesienia do wymaganego przez Zamawiającego standardu jakościowego i funkcjonalnego. Wykonawca może zaproponować równoważny sprzęt tj. spełniający taką samą funkcję, którego parametry techniczne będą co najmniej takie jakie wymienił Zamawiający. VII. W zakresie zadania nr 8 – dostawa wraz z montażem systemu rejestracji czasu pracy - Zamawiający przewiduje WIZJĘ w miejscu wykonania zamówienia w budynku Galerii Rondo Sztuki w Katowicach każdorazowo na wniosek Wykonawcy. W celu umożliwienia obecności wszystkim Wykonawcom, informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytania zgodnie z art. 38 ust. 3a ustawy PZP, zostaną udostępnione na stronie internetowej.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213200-7
30213300-8
30230000-0
30231300-0
30234500-3
30237230-0
30237280-5
30237410-6
30213100-6
30213000-5
30237270-2
48820000-2
48800000-6
48821000-9
30232100-5
30232110-8
35125200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
28

II.9) Informacje dodatkowe: Z uwagi na źródło finasowania zakupu zestawów komputerów, będących przedmiotem zamówienia w ramach w zad. 1 poz. nr 10, Zamawiający wymaga, aby cena jednostkowa brutto pojedynczego zestawu komputerowego była niższa niż 10 000,00 zł. Oferta zawierająca cenę jednostkową brutto 1 zestawu komputerowego w wysokości 10 000,00 zł lub więcej będzie podlegać odrzuceniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona jego oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona jego oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona jego oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty złożonej na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) dołączył wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik ten stanowi część oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. W zakresie zadania nr 6 Zamawiający wymaga podania w ofercie adresów strony internetowej lub stron internetowych potwierdzających podany w formularzu ofertowym koszt materiałów eksploatacyjnych (wyłącznie oryginalnych lub producenta urządzenia lub innych zalecanych przez producenta urządzenia) oraz złożenia wraz z ofertą wydruków z tej strony internetowej lub stron internetowych. Koszt materiałów eksploatacyjnych (wyłącznie oryginalnych lub innych zalecanych przez producenta urządzenia) należy podać na podstawie aktualnych cenników ze strony internetowej, w języku polskim, producenta urządzenia. Wyłącznie w przypadku gdy producent urządzenia nie prowadzi takiej strony lub nie zamieszcza cenników, dopuszczalne jest podanie średniej ceny ze stron co najmniej dwóch dystrybutorów oryginalnych lub innych zalecanych przez producenta urządzenia materiałów eksploatacyjnych. Ewentualne koszty transportu nie są wliczane. Wykonawca zobligowany jest do podawania cen aktualnych na dzień składania ofert. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeśli Zamawiający nie będzie w stanie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę informacji zweryfikować podanych przez niego danych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
I. Dla zadania nr 5 – zakup przełącznika sieciowego, zadania nr 6 – zakup drukarek biurowych i zadania nr 8 – dostawa wraz z montażem systemu rejestracji pracy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. II. Wykonawca zobowiązany jest wnieść na zabezpieczenie oferty wadium w wysokości: 1. Dostawa sprzętu komputerowego 4000,00 zł cztery tysiące złotych 00/100 2. Dostawa sprzętu komputerowego mobilnego 500,00 zł pięćset złotych 00/100 3. Dostawa komputerów Apple 1000,00 zł tysiąc złotych 00/100 4 Dostawa i rozbudowa przestrzeni dyskowej 3000, 00 zł trzy tysiące złotych 00/100 7 Dostawa drukarki wielkoformatowej 1400,00 zł tysiąc czterysta złotych 00/100 III. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. IV. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form: a) przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski O/Katowice 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826 – za datę złożenia wadium w tej formie przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 ze zm.). V. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. VI. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. VII. Zamawiający zaleca, aby załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium w następujący sposób: a) wadium wnoszone w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu tytułem wadium, b) wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz – do oferty załączyć kopię dokumentu, a oryginał dokumentu dla Zamawiającego (w celu ułatwienia zwrotu wadium – dokumentu) złożyć w odrębnej kopercie z ofertą. Gwarancja wadialna winna być sporządzona jedynie w 2 egzemplarzach (2 oryginały, w tym jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego). Gwarancja winna być skuteczna tj. wadium winno zabezpieczać ofertę, a zwolnienie zabezpieczenia u Gwaranta winno nastąpić po zwrocie wszystkich oryginałów (powinno być to wskazane w dokumencie wadium). VIII. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. IX. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. X. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. XI. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. XII. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. XIII. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. XIV. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli urządzenia wchodzące w zakres zadania zostaną wycofane z rynku przez producenta, a Wykonawca zaproponuje urządzenie o równoważnych lub lepszych parametrach i funkcjonalności w tej samej cenie ofertowej. 3. Z uwagi na przyjęte w postępowaniu kryterium oceny ofert - Termin realizacji zamówienia – termin realizacji wskazany przez Wykonawcę w ofercie jest wiążący i ostateczny. Nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia. Opóźnienie będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z zapisami przewidzianymi we wzorze umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto na zadnia: • nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego • nr 2 – dostawa mobilnego sprzętu komputerowego • nr 3 – dostawa komputerów Apple • nr 4 - dostawa i rozbudowa przestrzeni dyskowej • nr 7 – dostawa drukarki wielkoformatowej 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy – PZP. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winna wynikać bezwarunkowa zapłata na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwoty zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, niezależnie od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji projektu ww. dokumentu. 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy PZP, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213200-7, 30213300-8, 30230000-0, 30231300-0, 30234500-3, 30237230-0, 30237280-5, 30237410-6, 30237460-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Z uwagi na źródło finasowania zakupu zestawów komputerów, będących przedmiotem zamówienia w ramach w zad. 1 poz. nr 10, Zamawiający wymaga, aby cena jednostkowa brutto pojedynczego zestawu komputerowego była niższa niż 10 000,00 zł.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mobilnego sprzętu komputerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30213000-5, 30237270-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa komputerów Apple
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213300-8, 30213100-6, 30213000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa i rozbudowa przestrzeni dyskowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48800000-6, 48820000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W ramach zamówienia Wykonawca winien: dostarczyć sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokonać jego montażu, instalacji i konfiguracji, przeszkolić wyznaczony personel Zamawiającego w zakresie konfiguracji urządzenia.


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa przełącznika sieciowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48821000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Dostawa drukarek biurowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
koszt 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Za koszt Zamawiający uznaje koszt wyliczony zgodnie z rachunkiem kosztu cyklu życia, zgodnie z metodologią wskazaną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) , którego składowymi są: koszt nabycia (Kn), oraz koszt materiałów eksploatacyjnych (Km) wskazanych w formularzu ofertowym.


Część nr: 7 Nazwa: Dostawa drukarki wielkoformatowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 20,00
gwarancja i rękojmia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:W ramach zamówienia Wykonawca winien: - dostarczyć drukarkę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, - zainstalować, skonfigurować, uruchomić i przetestować urządzenie w obecności pracownika/pracowników Zamawiającego, - przeszkolić personel Zamawiającego z jego obsługi. Termin realizacji nie może być dłuższy niż do dnia 30.11.2018 r.


Część nr: 8 Nazwa: Dostawa wraz z montażem systemu rejestracji czasu pracy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35125200-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dostawa i montaż systemu rejestracji czasu pracy ma na celu rozszerzenie istniejącego Systemu Rejestracji Czasu Pracy współpracującego z systemem informatycznym Zamawiającego (COGISOFT). W ramach zamówienia Wykonawca winien: - dostarczyć, wnieść i dokonać montażu przedmiotu zamówienia w budynku Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, - wykonać konfigurację interfejsu sieciowego, - przeprowadzić szkolenie dla wyznaczonego personelu Zamawiającego z obsługi i podstaw działania systemu rejestracji pracy oraz przekazać dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający zapewni zasilanie oraz gniazda sieci Ethenet. Wszelkie prace należy uzgadniać i przeprowadzać we współpracy z Zamawiającym.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Czeladź
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę komputerów typu laptop oraz urządzeń do realizacji projektu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI