Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.:

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.: Nowoczesne pracownie - skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWodzisław Śląski
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Technicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504159-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504159-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zespół Szkół Technicznych: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.: Nowoczesne pracownie - skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.12.02.02-24-044A/16-01 z dnia 30.11.2016 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim, a Powiatem Wodzisławskim.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych, krajowy numer identyfikacyjny 27150496300000, ul. ul. Pszowska  92 , 44300   Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 4562720, e-mail zst@zstwodzislaw.net, faks 0-32 4562720.
Adres strony internetowej (URL): http://zstwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zstwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim - pok. 01 (parter).
Adres:
ul. Pszowska 92, 44-300 Wodzisław Śląski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.: Nowoczesne pracownie - skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego
Numer referencyjny: ZST.26.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”. Zestawy komputerów stacjonarnych będą wykorzystywane przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (placówka oświatowa) w związku z prowadzoną działalnością dydaktyczną. W przypadku dostawy, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, zamawiający przekaże wykonawcy zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0%. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: Część I pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni urządzeń techniki komputerowej”. Przedmiot zamówienia części I obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1- 20 szt., 2) oprogramowania użytkowego – w tym licencja EDU na 10 stanowisk - 2 szt. Część II pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych”. Przedmiot zamówienia części II obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1 - 10 szt., 2) zestawu komputerowego typ 2 - 15 szt., 3) oprogramowania użytkowego – w tym licencja EDU na 15 stanowisk - 1 szt., 4) oprogramowania użytkowego – w tym licencja EDU na 10 stanowisk - 1 szt., 5) drukarki - 1 szt. Część III pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni aplikacji internetowych”. Przedmiot zamówienia części III obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1 – 30 szt., 2) oprogramowania użytkowego - licencja EDU na 10 stanowisk – 3 szt. Część IV pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni elektrotechniki i elektroniki”. Przedmiot zamówienia części IV obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1 - 18 szt., 2) oprogramowania do symulacji działania układów elektronicznych - 18 szt. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część, na kilka części lub na wszystkie części przedmiotu zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. 3. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od jakichkolwiek wad, spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa, dopuszczające go do użytku, posiadać deklaracje zgodności CE. 4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt będący przedmiotem umowy na swój koszt i ryzyko bezpośrednio do siedziby Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92, w godzinach pracy Szkoły. 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, zgodnie z warunkami gwarancji i serwisu, określonymi w załączniku do oferty. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić i dołączyć do oferty „Oświadczenie o warunkach gwarancji” - załącznik nr 3 do oferty Dział III SIWZ (okres gwarancji, stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z opisem kryterium w rozdziale XVII - Kryteria oraz zasady oceny ofert). 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja 20,00
ilość pamięci RAM dla Komputera 10,00
dysk dla Komputera 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 1/I, załącznik nr 1/II, załącznik nr 1/III i załącznik nr 1/IV do Działu II SIWZ. 2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wraz z ofertą wypełnioną na formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy należy również załączyć: 1) oświadczenie o warunkach gwarancji – załącznik nr 3 do Działu III SIWZ – wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy; 2) pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), 2) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Dotyczy sekcji III. 3) - wykonawca zobowiązany jest złożyć wyłącznie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni urządzeń techniki komputerowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”. Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1 – 20 szt., 2) oprogramowania użytkowego – w tym licencja EDU na 10 stanowisk - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja 20,00
ilość pamięci RAM dla Komputera 10,00
dysk dla Komputera 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”. 2. Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1 - 10 szt., 2) zestawu komputerowego typ 2 - 15 szt., 3) oprogramowania użytkowego – w tym licencja EDU na 15 stanowisk - 1 szt., 4) oprogramowania użytkowego – w tym licencja EDU na 10 stanowisk - 1 szt., 5) drukarki - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 48000000-8, 30232110-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja 20,00
ilość pamięci RAM dla Komputera 10,00
dysk dla Komputera 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni aplikacji internetowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”. 2. Przedmiot zamówienia dla części III obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1 – 30 szt., 2) oprogramowania użytkowego - licencja EDU na 10 stanowisk – 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja 20,00
ilość pamięci RAM dla Komputera 10,00
dysk dla Komputera 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni elektrotechniki i elektroniki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”. 2. Przedmiot zamówienia części IV obejmuje swoim zakresem dostawę: 1) zestawu komputerowego typ 1 - 18 szt., 2) oprogramowania do symulacji działania układów elektronicznych - 18 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja 20,00
ilość pamięci RAM dla Komputera 10,00
dysk dla Komputera 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie danych z telefonu - Sosnowiec
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie danych po transferze za pomocą Blackberry Transfer App. Nie mogę wypakować plików, bo ponoć, albo zły format, albo pliki są uszkodzone. Foldery mają po 1 i 2 GB i aż nie chcę myśleć, że mogłabym wszystkie te dane stracić.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI