"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Mik

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu Mikołowskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-15
 • Numer ogłoszenia546925-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 546925-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Mikołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27628477900000, ul. Żwirki i Wigury  4a , 43-190  Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, e-mail zampub@mikolowski.pl, faks (032) 32-48-147, 32-48-132.
Adres strony internetowej (URL): http://powiat_mikolow.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w postaci elektronicznej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, wejście C, I piętro, kancelaria pokój nr 232.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie"
Numer referencyjny: MN.272.18.2019.B.M
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania: Zakres zamówienia obejmuje: Część nr 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie”. Stacje robocze: ilość sztuk – 17; Monitory: ilość sztuk – 18; Skaner – ilość sztuk -2, Aparat fotograficzny: ilość sztuk – 2; Pamięć RAM: ilość sztuk – 7; Karta graficzna: ilość sztuk – 7; Mysz: ilość sztuk – 10; Laptop: ilość sztuk - 1; Telewizor: ilość sztuk – 1; Projektor; ilość sztuk – 1; Dysk: ilość sztuk – 1, Listwa zasilająca: ilość sztuk – 6; Stacja dokująca: ilość sztuk -1; Oprogramowanie MS Office lub równoważny: ilość stuk – 14; zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 5.1 do SIWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymogi, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5.1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat zgodności z normą CE. Ogólne warunki gwarancji: Gwarancja - minimum 24 miesiące na oferowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji na oferowany sprzęt biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa projekt umowy dla części nr 1 zamówienia stanowiący załącznik nr 4.1 do SIWZ. Część nr 2 – Dostawa oprogramowania dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie” – rozszerzenie licencji ESET Endpoint Security Suite lub równoważny: ilość sztuk - 25 sztuk. Oferowane oprogramowanie musi spełniać minimalne wymogi, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5.2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Ogólne warunki gwarancji: Gwarancja - minimum 12 miesięcy na oferowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji na oferowane oprogramowanie biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji określa projekt umowy dla części nr 2 zamówienia stanowiący załącznik nr 4.2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30230000-0
30214000-2
30214000-2
32324600-6
38650000-6
30213000-5
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik: nr 1.1. (dla części 1), zał. nr 1.2 (dla części 2) do SIWZ, następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ); 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą. 4. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) w formie oryginału podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla części 1 zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie”. §10. Zmiany i uzupełnienia umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą być sprzeczne z dyspozycją przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony umowy przewidują możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących okolicznościach: a) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, b) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego wskazanych w umowie na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, c) innym, w następujących przypadkach, gdy: - konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. warunki atmosferyczne, - wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, których podstawą będą obiektywne przesłanki zaakceptowane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy Wykonawca nie będzie uprawniony do zwiększenia wynagrodzenia, - wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia, - poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiana technologii, musi zostać stwierdzona przez Zamawiającego, - rezygnacja z części zamówienia w uzasadnionych i uzgodnionych przez strony przypadkach, w szczególności zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy na okoliczność, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami). - zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych, opóźnień w dostawie urządzeń lub innych okoliczności, - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron, - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia, - zmian teleadresowych Stron umowy, - zmiana zakresu dostaw przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Dla części 2 zamówienia: „Dostawa oprogramowania dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie”. §11 Zmiany i uzupełnienia umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą być sprzeczne z dyspozycją przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony umowy przewidują możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących okolicznościach: a) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, b) zmiany personelu Wykonawcy lub Zamawiającego wskazanych w umowie na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, c) innym, w następujących przypadkach, gdy: - konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. warunki atmosferyczne, - wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności, których podstawą będą obiektywne przesłanki zaakceptowane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy Wykonawca nie będzie uprawniony do zwiększenia wynagrodzenia, - wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia, - poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiana technologii, musi zostać stwierdzona przez Zamawiającego, - rezygnacja z części zamówienia w uzasadnionych i uzgodnionych przez strony przypadkach, w szczególności zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy na okoliczność, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami). - zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych, opóźnień w dostawie urządzeń lub innych okoliczności, - uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron, - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia, - zmian teleadresowych Stron umowy, - zmiana zakresu dostaw przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stacje robocze: ilość sztuk – 17; Monitory: ilość sztuk – 18; Skaner – ilość sztuk -2, Aparat fotograficzny: ilość sztuk – 2; Pamięć RAM: ilość sztuk – 7; Karta graficzna: ilość sztuk – 7; Mysz: ilość sztuk – 10; Laptop: ilość sztuk - 1; Telewizor: ilość sztuk – 1; Projektor; ilość sztuk – 1; Dysk: ilość sztuk – 1, Listwa zasilająca: ilość sztuk – 6; Stacja dokująca: ilość sztuk -1; Oprogramowanie MS Office lub równoważny: ilość stuk – 14; zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 5.1 do SIWZ– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymogi, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5.1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat zgodności z normą CE. Ogólne warunki gwarancji: Gwarancja - minimum 24 miesiące na oferowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji na oferowany sprzęt biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określa projekt umowy dla części nr 1 zamówienia stanowiący załącznik nr 4.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30230000-0, 30214000-2, 30236000-2, 32324600-6, 38650000-6, 30213000-5, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Dostawa oprogramowania dla Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Mikołowie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozszerzenie licencji ESET Endpoint Security Suite lub równoważny: ilość sztuk - 25 sztuk. Oferowane oprogramowanie musi spełniać minimalne wymogi, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5.2 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Ogólne warunki gwarancji: Gwarancja - minimum 12 miesięcy na oferowany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji na oferowane oprogramowanie biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji określa projekt umowy dla części nr 2 zamówienia stanowiący załącznik nr 4.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego - Cieszyn
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego (komputery + monitory zestaw lub laptopy). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI