DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-11
 • Numer ogłoszenia634763-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 634763-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 140700000, ul. ul. Żeromskiego  5 , 25369   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278.
Adres strony internetowej (URL): www.ujk.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.ujk.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Kuriera
Adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Kancelaria Ogólna ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,ELEKTRONICZNEGO, RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO BADAŃ I POMIARÓW DLA Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
Numer referencyjny: DP.2301.62.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia: Część 1 Dostawa specjalistycznego sprzętu elektronicznego do badań psychofizycznych dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Część 2 Dostawa sprzętu audio-video dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Część 4 Dostawa systemu do pomiarów psychofizycznych i biofeedbacku dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia: dotyczy części I, II, III i IV 1) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku 2) przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. 3) wszystkie dokumenty załączone do do¬starczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przeszkolenia pracowników zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu 2) transportu dostarczanego sprzętu do budynków zamawiającego 3) wniesienia dostarczonego sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego; 4) instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczanego sprzętu. 5) świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji w miejscu instalacji sprzętu, na zasadach określonych w umowie i karcie gwarancyjnej. 6) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania pozwalające na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje, certyfikaty i nośniki. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w SIWZ dla celu, do którego oprogramowanie zostaje zakupione, 7) Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w SIWZ dla celu, do którego oprogramowanie zostaje zakupione, w szczególności: 1) wprowadzanie programu do pamięci komputerów Uczelni, 2) usuwanie z pamięci komputerów, 3) stosowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego, 4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę, 5) sporządzanie kopii programu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego, 6) wykorzystanie programu podczas pokazów lub prezentacji publicznych, 7) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego, 8) modyfikowanie i rozbudowa oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego, 9) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1-8 powyżej. 8) Warunki równoważności systemu operacyjnego: system w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika, darmowa zdalna aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniają działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy Partners In Progress, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów. Dotyczy części II 1) Wykonawca po dostarczeniu kompletnego przedmiotu zamówienia podłączy poszczególne elementy ze sobą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, uruchomi całość, przeprowadzi testy /testy muszą być potwierdzone wynikami w postaci wydruków parametrów przyłączy, w szczególności audio-wideo oraz strukturalnej sieci komputerowej – Cat.6 i WiFi/. Szczególną uwagę Wykonawca zwróci na staranne wykonanie przyłączy naściennych /WallBox/ dla potrzeb instalacji teletechnicznej i audio-wideo oraz na staranne wykonanie okablowania strukturalnego sieci i zasilania, w taki sposób, aby nie naruszyć istniejącej infrastruktury i wyglądu pomieszczeń, przeprowadzając kable w plastikowych korytkach /listwach/ naściennych w miejscach mało widocznych np. przy podłodze lub suficie w/w koszt okablowania Wykonawca musi wliczyć jak również robociznę oraz plastikowe listwy naścienne do przeprowadzenia okablowania strukturalnego/, 2) Wykonawca przeszkoli do 2 osób według poniższego podziału godzinowego: szkolenie musi odbyć się w momencie całkowitego uruchomienia sprzętu i będzie obejmowało swym zakresem 5 godzin z obsługi wirtualnego studia, kamer PTZ i aparatu cyfrowego. Podział godzinowy: kamery wraz z oprzyrządowaniem – 1 godzina, zestaw do rejestracji obrazu na żywo z funkcją PTZ – 3 godziny, aparat cyfrowy wraz z oprzyrządowaniem - 1 godzina. Termin szkolenia zostanie ustalony przez zamawiającego w ustaleniu wspólnie z wykonawcą. Prowadzony będzie wspólny rejestr godzinowy szkoleń z obowiązkową obecnością, parafowany przez uczestników szkolenia. 3) UWAGA dotyczy Zestawu do rejestracji obrazu na żywo 4K” Biorąc pod uwagę ważność pozycji „Zestaw do rejestracji obrazu na żywo 4K 2D/3D” w całym systemie, a Zamawiający nie może pozostać dłużej niż 7 dni bez w pełni funkcjonalnego studia. Wykonawca musi dostarczyć w miejsce uszkodzonego/nie działającego sprzętu, na czas naprawy trwający dłużej niż 7 dni, sprzęt zastępczy, pozwalający na swobodne prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych przez Zamawiającego. Sprzęt zastępczy nie może pogorszyć standardu pracy Zamawiającego i musi współpracować z pozostałym osprzętem znajdującym się w studio, a stanowiącym pozycje tego SIWZ. Jeśli nie uda się naprawić studia w 7 dni to od 8 dnia począwszy, na cały czas trwającej naprawy, Wykonawca musi dostarczyć produkt zastępczy tej samej klasy, nie pogarszający standardów pracy studia. 4) Wymagany maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie awarii wraz z jej diagnozą na miejscu u Zamawiającego to 48 godzin od momentu przesłania informacji o awarii ze strony Zamawiającego. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego czasu reakcji serwisu otrzyma 0 punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdą godzinę, skrócenia poniżej wymaganych 48 godzin, 1 punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów dla całego zestawu. ( Maksymalną ilość punktów 20 Zamawiający przyzna ofercie z czasem reakcji 28 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego) 5) Wykonawca dopuści zgłoszenia o awarii w formie wiadomości e-mail wysłane przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres elektroniczny serwisu. Wykonawca musi, w czasie, który poda w ofercie, delegować uprawnionego pracownika w celu wykonania diagnozy i ewentualnej naprawy usterki na miejscu u Zamawiającego. Wykonawca deklarujący chęć spełnienia tego kryterium podpisze stosowne zobowiązanie i przedłoży je wraz z ofertą. Zamawiający dopuszcza również weekendy oraz godziny poza godzinami pracy. Jeśli serwis oferenta pracuje w weekendy to Zamawiający deklaruje się że uszkodzony sprzęt będzie serwisowi udostępniony GWARANCJA: W części I minimalna wymagana gwarancja została określona w każdej z wymienionych pozycji W części II Zamawiający wskazał we wszystkich pozycjach wymaganą minimalną gwarancję. Natomiast ze względu na ważność wybranych pozycji Zamawiający weźmie pod uwagę do oceny w kryterium o tej samej nazwie udzieloną gwarancję na 4 najważniejsze. Oto produkty (pozycje) w opisie zamówienia tej części które Zamawiający weźmie pod uwagę przy ocenie w kryterium za udzieloną dodatkową gwarancję /powyżej standardowej 24 miesięcy/: Pozycja 1. Zestaw do rejestracji obrazu na żywo 4K 2D/3D - 1 kpl. Wymagana minimalna gwarancja to 24 miesiące za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 5. Sterownik PTZ do kamer x 1 kpl. - Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 10. Linia opóźniająca audio x 1 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 15. Kamera PTZ Full HD /SD do wirtualnego studia x 2 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) W części III minimalna wymagana gwarancja została określona w każdej z wymienionych pozycji W części IV minimalna wymagana gwarancja to 24 miesiące UWAGA dotyczy wszystkich części : Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najko-rzystniejsza, staje się automatycz¬nie posta¬no¬wie¬niem umowy i nie może ulec zmianie oraz będzie liczona od daty podpisania protokołu z odbioru i uruchomienia sprzętu. UWAGA !!: wydłużenie okresu gwarancji jest podstawą kryterium oceny ofert w części 2 ( patrz punkt XIII)

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31710000-6
30213100-6
48000000-0
39162100-6
33124100-6
30200000-1
48900000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: dla z części I : maksymalnie 17 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia: dla z części II maksymalnie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia: dla z części III : maksymalnie 17 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia: dla z części IV : maksymalnie 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy. UWAGA !!: termin dostawy jest podstawą kryterium oceny ofert w części 1, 3 i 4 ( patrz punkt XIII)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b) zdolności technicznej lub zawodowej; - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy różnych urządzeń i produktów o minimalnej wartości: dla części I 40.000 zł brutto każda (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) dla części II 120.000 zł brutto każda (słownie złotych: sto dwadzieścia i tysięcy 00/100) dla części III 6.000 zł brutto każda (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) dla części IV 70.000 zł brutto każda (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie robót musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) b)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy do oferty dołączyć szczegółowe opisy oferowanego sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych, nazw własnych sprzętu, nazw producenta. wg załącznika do formularza ofertowego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.1) niniejszego Rozdziału. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w pkt. 1 i 2 dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.25 ust..5 pkt 1: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; dotyczy: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEDIG) – wskazane rejestry są ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem zamawiający pobierze samodzielnie informacje z tych baz. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z treści wykazu i dowodów potwierdzających wykonanie robót musi wynikać spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V.1.2) b) 7. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6 ppkt.1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 9. Spółka cywilna, jest kwalifikowana, jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 7. 10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub w jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie realnie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6 ppkt. 1). 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1) składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126). 13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 14. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Wykonawca powinien w ofercie wskazać adres internetowy pod którym dostępne są te dokumenty. W przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski ww. dokumentów. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. b) Dowód wniesienia wadium – jeżeli będzie wniesione w innej formie niż pieniężna. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) szczegółowe opisy oferowanego sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych, nazw własnych sprzętu, nazw producenta. wg załącznika do formularza ofertowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie dla: Części I 650 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt 00/100) Części II 1800 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset 00/100) Części III 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) Części IV 1100 zł (słownie złotych: tysiąc sto 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A. Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. 4. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy DP.2301.62.2018” część ………. 5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż pieniężna, dopuszczonych przepisami ustawy PZP art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. 7. Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy PZP. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 Pzp, w szczególności w przypadku: 1) Terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może ulec zmianie (może zostać wydłużona) Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 2) Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu). 3) Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp i dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. (art.36ba Pzp). 4) zmiana sprzętu jeżeli zaproponowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub zastąpiony nowszą wersją – pod warunkiem, że nie będzie gorszy niż te wskazany w SIWZ oraz gwarantować będzie zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SIWZ Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia, wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Taka zmiana nie może skutkować zwiększeniem ceny za sprzęt. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP oraz 25 ust 5 pkt 1 - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 3) wypełniony formularz oferty zawierający parametry techniczne (szczegółowy opis zaproponowanego sprzętu zawierający nazwę / model/ typ, informacje o gwarancji wg zał.3 do SIWZ. 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowane pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia – z zastrzeżeniem treści Rozdziału III pkt 4. 8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w siedzibie Zamawiającego tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Kancelaria Ogólna- ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w następujący sposób: „Oferta na dostawę sprzętu znak sprawy DP.2301.62.2018 ” 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania (oferty). 14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem w kopercie „WYCOFANE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kancelaria Ogólna Ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce 2. Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2018r. do godziny 11:00. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2018r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce Pokój nr 3 (Dział Zamówień Publicznych) 4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 5. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej : www.ujk.edu.pl informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia oraz z kosztu dostarczenia zapakowanego przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, jego wniesienia, zainstalowania i uruchomienia. 2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ i wszystkich jej załączników, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena oferty musi być podana w kwocie brutto, w złotych polskich. 4. Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do zastosowania zerowej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do naliczenia VAT zgodnie aktualną/ podstawową stawką podatku VAT na ten sprzęt. W związku z powyższym prosimy o skalkulowanie oferty ze wskazaniem aktualnej na dzień składania ofert stawki podatku VAT. A w przypadku otrzymania pisma z MNiSW z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 % „ zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej faktury VAT o wartość wpłaconego podatku. 5. Cena ofertowa brutto za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich. 7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie sumy kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Dla części I 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) termin dostawy – stanowiący wagę 40% ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zama¬wiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ad 2 Kryterium termin dostawy oferta zawierająca termin realizacji dłuższy od wskazanego w Rozdziale IV tzn. 17 dni zostanie odrzucona. Pozostałe oferty zamawiający oceni w następujący sposób: Oferta z terminem realizacji 17 dni otrzyma 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia terminu dostawy zamawiający przyzna ofercie 4 pkt. Zamawiający przyzna 40 pkt ofercie z terminem realizacji skróconym o 10 dni i więcej ( tzn. np. za termin dostawy skrócony do 7 dni – otrzyma 40 pkt, za termin dostawy 8 dni = 36 pkt, za termin dostawy 9 dni = 32 pkt, za termin dostawy 10 dni = 28 pkt, za termin dostawy 11 dni = 24 pkt, za termin dostawy 12 dni=20 pkt, za termin dostawy 13 dni=16 pkt, za termin dostawy 14 dni=12 pkt, za termin dostawy 15 dni = 8 pkt, za termin dostawy 16 dni = 4 pkt za termin dostawy 17 dni = 0 pkt) Dla części II Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) długość zaoferowanej gwarancji - stanowiące wagę 20% 3) reakcja serwisu na zgłoszenie i diagnozę – stanowiące wagę 20% W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ad.2 Kryterium „długość gwarancji” (liczy się dla poszczególnych wymienionych poniżej elementów nie dla całego zestawu,): Zamawiający wskazał we wszystkich pozycjach wymaganą gwarancję. Natomiast ze względu na ważność pozycji Zamawiający weźmie pod uwagę udzieloną gwarancję na 4 najważniejsze. Oto produkty (pozycje) w opisie zamówienia tej części które Zamawiający weźmie pod uwagę przy ocenie w kryterium za udzieloną dodatkową gwarancję /powyżej standardowej 24 miesięcy/: Pozycja 1. Zestaw do rejestracji obrazu na żywo 4K 2D/3D - 1 kpl. Wymagana minimalna gwarancja to 24 miesiące za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 5. Sterownik PTZ do kamer x 1 kpl. - Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 10. Linia opóźniająca audio x 1 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 15. Kamera PTZ Full HD /SD do wirtualnego studia x 2 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Gwarancje, poza tymi produktami czterema, musza być takie jak w opisie, dla każdej pozycji. Zamawiający przy ocenie oferty biorąc pod uwagę to kryterium zsumuje punkty przyznane za dodatkowe miesiące gwarancji w stosunku do wszystkich 4 pozycji a następnie podzieli na 4 i w ten sposób uzyska ilość punktów w tym kryterium Jeżeli Wykonawca wskaże gwarancję w danej pozycji poniżej wymaganej określonej w opisie , oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wykonawca w stosunku do wszystkich 4 wymienionych wyżej pozycji wskaże gwarancję powyżej 44 miesięcy., otrzyma również maksymalną liczbę punktów w tym kryterium Oferta zawierająca propozycję minimalnego wymaganego okresu gwarancji (tj 24 miesiące dla wszystkich 4 wymienionych wyżej produktów) otrzyma 0 punktów. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów w tej części postępowania ad.3 Kryterium „reakcja serwisu na zgłoszenie i diagnozę” Wymagany maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie awarii wraz z jej diagnozą na miejscu u Zamawiającego to 48 godzin od momentu przesłania informacji o awarii ze strony Zamawiającego. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego czasu reakcji serwisu otrzyma 0 punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdą godzinę, skrócenia poniżej wymaganych 48 godzin, 1 punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów dla całego zestawu. ( Maksymalną ilość punktów 20 Zamawiający przyzna ofercie z czasem reakcji 28 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego) Wykonawca dopuści zgłoszenia o awarii w formie wiadomości e-mail wysłane przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres elektroniczny serwisu. Wykonawca musi, w czasie, który poda w ofercie, delegować uprawnionego pracownika w celu wykonania diagnozy i ewentualnej naprawy usterki na miejscu u Zamawiającego. Wykonawca deklarujący chęć spełnienia tego kryterium podpisze stosowne zobowiązanie i przedłoży je wraz z ofertą. Zamawiający dopuszcza również weekendy oraz godziny poza godzinami pracy. Jeśli serwis oferenta pracuje w weekendy to Zamawiający deklaruje się że uszkodzony sprzęt będzie serwisowi udostępniony Dla części III Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) dodatkowe wyposażenie laptopa występującego w części nr 3 – stanowiące wagę 20%. 3) skrócenie terminu dostawy – stanowiące wagę 20% W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ad.2 Kryterium „lepsze wyposażenie laptopa występującego w części nr 3” 1) Procesor z wynikiem PassMark CPU Mark lepszym niż wymagane 2200, za każde dodatkowe pełne 500 pkt PassMark CPU Mark – 4 pkt., maksymalnie można otrzymać 12 pkt. (Tj. powyżej wynik PassMark powyżej 3700 – 12 pkt) 2) Dysk twardy w laptopie o większej pojemności niż wymagana,( 1000 GB) za każde dodatkowe 250 GB – 2 pkt., maksymalnie można otrzymać 4 pkt. (Tj za dysk posiadający więcej niż 1500 GB otrzyma 4 pkt) 3) Pamięć operacyjna RAM laptopa o większej pojemności niż wymagana,(4GB) za każde dodatkowe 4 GB – 2 pkt., maksymalnie można otrzymać 4 pkt. ( tj zastosowana pamięć RAM o rozmiarze 12 GB otrzyma 4 pkt) Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów dla całej części III Zamawiający zsumuje liczby poszczególnych punktów które Wykonawca otrzymał w tym kryterium i w ten sposób otrzyma ostateczną liczbę punktów w tym kryterium dla całej części ad3 Kryterium termin dostawy oferta zawierająca termin realizacji dłuższy od wskazanego w Rozdziale IV tzn. 17 dni zostanie odrzucona. Pozostałe oferty zamawiający oceni w następujący sposób: Oferta z terminem realizacji 17 dni otrzyma 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia terminu dostawy zamawiający przyzna ofercie 2 pkt. Zamawiający przyzna 20 pkt ofercie z terminem realizacji skróconym o 10 dni i więcej ( tzn. np. za termin dostawy skrócony do 7 dni – otrzyma 20 pkt, za termin dostawy 8 dni = 18 pkt, za termin dostawy 9 dni = 16 pkt, za termin dostawy 10 dni = 14 pkt, za termin dostawy 11 dni = 12 pkt, za termin dostawy 12 dni=10 pkt, za termin dostawy 13 dni=8 pkt, za termin dostawy 14 dni=6 pkt, za termin dostawy 15 dni = 4 pkt, za termin dostawy 16 dni = 2 pkt za termin dostawy 17 dni = 0 pkt) Dla części nr 4 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) termin dostawy – stanowiący wagę 40% ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zama¬wiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ad 2 Kryterium termin dostawy oferta zawierająca termin realizacji dłuższy od wskazanego w Rozdziale IV tzn. 35 dni zostanie odrzucona. Pozostałe oferty zamawiający oceni w następujący sposób: Oferta z terminem realizacji 35 dni otrzyma 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia terminu dostawy zamawiający przyzna ofercie 4 pkt. Zamawiający przyzna 40 pkt ofercie z terminem realizacji skróconym o 10 dni i więcej ( tzn. np. za termin dostawy skrócony do 25 dni – otrzyma 40 pkt, za termin dostawy 26 dni = 36 pkt, za termin dostawy 27 dni = 32 pkt, za termin dostawy 28 dni = 28 pkt, za termin dostawy 29 dni = 24 pkt, za termin dostawy 30 dni=20 pkt, za termin dostawy 31 dni=16 pkt, za termin dostawy 32 dni=12 pkt, za termin dostawy 33 dni = 8 pkt, za termin dostawy 34 dni = 4 pkt za termin dostawy 35 dni = 0 pkt) Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie po zsumowaniu wszystkich kryteriów przyjętych w poszczególnych częściach niniejszego postępowania. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy PZP. 4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 i 5-7 ustawy PZP, na stronie internetowej. www.ujk.edu.pl ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa. 5. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w sposób określony w art. 180 ustawy pzp 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 11. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej. UWAGA: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. :„Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” nr DP.2301.54.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowy; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: Załącznik nr 1- OPIS przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2- Wzór umowy Załącznik nr 3- formularz ofertowy Załącznik nr 4-Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP Załącznik nr 5- Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy PZP Załącznik nr 6- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa specjalistycznego sprzętu elektronicznego do badań psychofizycznych dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa specjalistycznego sprzętu elektronicznego do badań psychofizycznych dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 31710000-6, 30213100-6, 48000000-0, 39162100-6, 33124100-6, 30200000-1, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 17
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Dla części I 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) termin dostawy – stanowiący wagę 40% ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zama¬wiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ad 2 Kryterium termin dostawy oferta zawierająca termin realizacji dłuższy od wskazanego w Rozdziale IV tzn. 17 dni zostanie odrzucona. Pozostałe oferty zamawiający oceni w następujący sposób: Oferta z terminem realizacji 17 dni otrzyma 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia terminu dostawy zamawiający przyzna ofercie 4 pkt. Zamawiający przyzna 40 pkt ofercie z terminem realizacji skróconym o 10 dni i więcej ( tzn. np. za termin dostawy skrócony do 7 dni – otrzyma 40 pkt, za termin dostawy 8 dni = 36 pkt, za termin dostawy 9 dni = 32 pkt, za termin dostawy 10 dni = 28 pkt, za termin dostawy 11 dni = 24 pkt, za termin dostawy 12 dni=20 pkt, za termin dostawy 13 dni=16 pkt, za termin dostawy 14 dni=12 pkt, za termin dostawy 15 dni = 8 pkt, za termin dostawy 16 dni = 4 pkt za termin dostawy 17 dni = 0 pkt)


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu audio-video dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu audio-video dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Dotyczy części II 1) Wykonawca po dostarczeniu kompletnego przedmiotu zamówienia podłączy poszczególne elementy ze sobą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, uruchomi całość, przeprowadzi testy /testy muszą być potwierdzone wynikami w postaci wydruków parametrów przyłączy, w szczególności audio-wideo oraz strukturalnej sieci komputerowej – Cat.6 i WiFi/. Szczególną uwagę Wykonawca zwróci na staranne wykonanie przyłączy naściennych /WallBox/ dla potrzeb instalacji teletechnicznej i audio-wideo oraz na staranne wykonanie okablowania strukturalnego sieci i zasilania, w taki sposób, aby nie naruszyć istniejącej infrastruktury i wyglądu pomieszczeń, przeprowadzając kable w plastikowych korytkach /listwach/ naściennych w miejscach mało widocznych np. przy podłodze lub suficie w/w koszt okablowania Wykonawca musi wliczyć jak również robociznę oraz plastikowe listwy naścienne do przeprowadzenia okablowania strukturalnego/, 2) Wykonawca przeszkoli do 2 osób według poniższego podziału godzinowego: szkolenie musi odbyć się w momencie całkowitego uruchomienia sprzętu i będzie obejmowało swym zakresem 5 godzin z obsługi wirtualnego studia, kamer PTZ i aparatu cyfrowego. Podział godzinowy: kamery wraz z oprzyrządowaniem – 1 godzina, zestaw do rejestracji obrazu na żywo z funkcją PTZ – 3 godziny, aparat cyfrowy wraz z oprzyrządowaniem - 1 godzina. Termin szkolenia zostanie ustalony przez zamawiającego w ustaleniu wspólnie z wykonawcą. Prowadzony będzie wspólny rejestr godzinowy szkoleń z obowiązkową obecnością, parafowany przez uczestników szkolenia. 3) UWAGA dotyczy Zestawu do rejestracji obrazu na żywo 4K” Biorąc pod uwagę ważność pozycji „Zestaw do rejestracji obrazu na żywo 4K 2D/3D” w całym systemie, a Zamawiający nie może pozostać dłużej niż 7 dni bez w pełni funkcjonalnego studia. Wykonawca musi dostarczyć w miejsce uszkodzonego/nie działającego sprzętu, na czas naprawy trwający dłużej niż 7 dni, sprzęt zastępczy, pozwalający na swobodne prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych przez Zamawiającego. Sprzęt zastępczy nie może pogorszyć standardu pracy Zamawiającego i musi współpracować z pozostałym osprzętem znajdującym się w studio, a stanowiącym pozycje tego SIWZ. Jeśli nie uda się naprawić studia w 7 dni to od 8 dnia począwszy, na cały czas trwającej naprawy, Wykonawca musi dostarczyć produkt zastępczy tej samej klasy, nie pogarszający standardów pracy studia. 4) Wymagany maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie awarii wraz z jej diagnozą na miejscu u Zamawiającego to 48 godzin od momentu przesłania informacji o awarii ze strony Zamawiającego. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego czasu reakcji serwisu otrzyma 0 punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdą godzinę, skrócenia poniżej wymaganych 48 godzin, 1 punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów dla całego zestawu. ( Maksymalną ilość punktów 20 Zamawiający przyzna ofercie z czasem reakcji 28 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego) 5) Wykonawca dopuści zgłoszenia o awarii w formie wiadomości e-mail wysłane przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres elektroniczny serwisu. Wykonawca musi, w czasie, który poda w ofercie, delegować uprawnionego pracownika w celu wykonania diagnozy i ewentualnej naprawy usterki na miejscu u Zamawiającego. Wykonawca deklarujący chęć spełnienia tego kryterium podpisze stosowne zobowiązanie i przedłoży je wraz z ofertą. Zamawiający dopuszcza również weekendy oraz godziny poza godzinami pracy. Jeśli serwis oferenta pracuje w weekendy to Zamawiający deklaruje się że uszkodzony sprzęt będzie serwisowi udostępniony Zamawiający wskazał we wszystkich pozycjach wymaganą minimalną gwarancję. Natomiast ze względu na ważność wybranych pozycji Zamawiający weźmie pod uwagę do oceny w kryterium o tej samej nazwie udzieloną gwarancję na 4 najważniejsze. Oto produkty (pozycje) w opisie zamówienia tej części które Zamawiający weźmie pod uwagę przy ocenie w kryterium za udzieloną dodatkową gwarancję /powyżej standardowej 24 miesięcy/: Pozycja 1. Zestaw do rejestracji obrazu na żywo 4K 2D/3D - 1 kpl. Wymagana minimalna gwarancja to 24 miesiące za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 5. Sterownik PTZ do kamer x 1 kpl. - Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 10. Linia opóźniająca audio x 1 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 15. Kamera PTZ Full HD /SD do wirtualnego studia x 2 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 31710000-6, 30213100-6, 48000000-0, 39162100-6, 33124100-6, 30200000-1, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
długość gwarancji zaoferowanej 20,00
reakcja serwisu na zgłoszenie i diagnozę 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części II Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) długość zaoferowanej gwarancji - stanowiące wagę 20% 3) reakcja serwisu na zgłoszenie i diagnozę – stanowiące wagę 20% W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ad.2 Kryterium „długość gwarancji” (liczy się dla poszczególnych wymienionych poniżej elementów nie dla całego zestawu,): Zamawiający wskazał we wszystkich pozycjach wymaganą gwarancję. Natomiast ze względu na ważność pozycji Zamawiający weźmie pod uwagę udzieloną gwarancję na 4 najważniejsze. Oto produkty (pozycje) w opisie zamówienia tej części które Zamawiający weźmie pod uwagę przy ocenie w kryterium za udzieloną dodatkową gwarancję /powyżej standardowej 24 miesięcy/: Pozycja 1. Zestaw do rejestracji obrazu na żywo 4K 2D/3D - 1 kpl. Wymagana minimalna gwarancja to 24 miesiące za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 5. Sterownik PTZ do kamer x 1 kpl. - Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 10. Linia opóźniająca audio x 1 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Pozycja 15. Kamera PTZ Full HD /SD do wirtualnego studia x 2 kpl. – Wymagana minimalna gwarancja 24 miesiące, za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji otrzyma 1 pkt ( maksymalnie 44 miesiące) Gwarancje, poza tymi produktami czterema, musza być takie jak w opisie, dla każdej pozycji. Zamawiający przy ocenie oferty biorąc pod uwagę to kryterium zsumuje punkty przyznane za dodatkowe miesiące gwarancji w stosunku do wszystkich 4 pozycji a następnie podzieli na 4 i w ten sposób uzyska ilość punktów w tym kryterium Jeżeli Wykonawca wskaże gwarancję w danej pozycji poniżej wymaganej określonej w opisie , oferta zostanie odrzucona. Jeżeli wykonawca w stosunku do wszystkich 4 wymienionych wyżej pozycji wskaże gwarancję powyżej 44 miesięcy., otrzyma również maksymalną liczbę punktów w tym kryterium Oferta zawierająca propozycję minimalnego wymaganego okresu gwarancji (tj 24 miesiące dla wszystkich 4 wymienionych wyżej produktów) otrzyma 0 punktów. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów w tej części postępowania ad.3 Kryterium „reakcja serwisu na zgłoszenie i diagnozę” Wymagany maksymalny czas odpowiedzi na zgłoszenie awarii wraz z jej diagnozą na miejscu u Zamawiającego to 48 godzin od momentu przesłania informacji o awarii ze strony Zamawiającego. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego czasu reakcji serwisu otrzyma 0 punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdą godzinę, skrócenia poniżej wymaganych 48 godzin, 1 punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów dla całego zestawu. ( Maksymalną ilość punktów 20 Zamawiający przyzna ofercie z czasem reakcji 28 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego) Wykonawca dopuści zgłoszenia o awarii w formie wiadomości e-mail wysłane przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę adres elektroniczny serwisu. Wykonawca musi, w czasie, który poda w ofercie, delegować uprawnionego pracownika w celu wykonania diagnozy i ewentualnej naprawy usterki na miejscu u Zamawiającego. Wykonawca deklarujący chęć spełnienia tego kryterium podpisze stosowne zobowiązanie i przedłoży je wraz z ofertą. Zamawiający dopuszcza również weekendy oraz godziny poza godzinami pracy. Jeśli serwis oferenta pracuje w weekendy to Zamawiający deklaruje się że uszkodzony sprzęt będzie serwisowi udostępniony


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 31710000-6, 30213100-6, 48000000-0, 39162100-6, 33124100-6, 30200000-1, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 17
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
dodatkowe wyposażenie laptopa występującego w części nr 3 20,00
skrócenie terminu dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części III Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) dodatkowe wyposażenie laptopa występującego w części nr 3 – stanowiące wagę 20%. 3) skrócenie terminu dostawy – stanowiące wagę 20% W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ad.2 Kryterium „lepsze wyposażenie laptopa występującego w części nr 3” 1) Procesor z wynikiem PassMark CPU Mark lepszym niż wymagane 2200, za każde dodatkowe pełne 500 pkt PassMark CPU Mark – 4 pkt., maksymalnie można otrzymać 12 pkt. (Tj. powyżej wynik PassMark powyżej 3700 – 12 pkt) 2) Dysk twardy w laptopie o większej pojemności niż wymagana,( 1000 GB) za każde dodatkowe 250 GB – 2 pkt., maksymalnie można otrzymać 4 pkt. (Tj za dysk posiadający więcej niż 1500 GB otrzyma 4 pkt) 3) Pamięć operacyjna RAM laptopa o większej pojemności niż wymagana,(4GB) za każde dodatkowe 4 GB – 2 pkt., maksymalnie można otrzymać 4 pkt. ( tj zastosowana pamięć RAM o rozmiarze 12 GB otrzyma 4 pkt) Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów dla całej części III Zamawiający zsumuje liczby poszczególnych punktów które Wykonawca otrzymał w tym kryterium i w ten sposób otrzyma ostateczną liczbę punktów w tym kryterium dla całej części ad3 Kryterium termin dostawy oferta zawierająca termin realizacji dłuższy od wskazanego w Rozdziale IV tzn. 17 dni zostanie odrzucona. Pozostałe oferty zamawiający oceni w następujący sposób: Oferta z terminem realizacji 17 dni otrzyma 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia terminu dostawy zamawiający przyzna ofercie 2 pkt. Zamawiający przyzna 20 pkt ofercie z terminem realizacji skróconym o 10 dni i więcej ( tzn. np. za termin dostawy skrócony do 7 dni – otrzyma 20 pkt, za termin dostawy 8 dni = 18 pkt, za termin dostawy 9 dni = 16 pkt, za termin dostawy 10 dni = 14 pkt, za termin dostawy 11 dni = 12 pkt, za termin dostawy 12 dni=10 pkt, za termin dostawy 13 dni=8 pkt, za termin dostawy 14 dni=6 pkt, za termin dostawy 15 dni = 4 pkt, za termin dostawy 16 dni = 2 pkt za termin dostawy 17 dni = 0 pkt)


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa systemu do pomiaró w psychofizycznych i biofeedbacku dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa systemu do pomiarów psychofizycznych i biofeedbacku dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 31710000-6, 30213100-6, 48000000-0, 39162100-6, 33124100-6, 30200000-1, 48900000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla części nr 4 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1) cena brutto - stanowiące wagę 60% 2) termin dostawy – stanowiący wagę 40% ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zama¬wiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ad 2 Kryterium termin dostawy oferta zawierająca termin realizacji dłuższy od wskazanego w Rozdziale IV tzn. 35 dni zostanie odrzucona. Pozostałe oferty zamawiający oceni w następujący sposób: Oferta z terminem realizacji 35 dni otrzyma 0 pkt. Za każdy dzień skrócenia terminu dostawy zamawiający przyzna ofercie 4 pkt. Zamawiający przyzna 40 pkt ofercie z terminem realizacji skróconym o 10 dni i więcej ( tzn. np. za termin dostawy skrócony do 25 dni – otrzyma 40 pkt, za termin dostawy 26 dni = 36 pkt, za termin dostawy 27 dni = 32 pkt, za termin dostawy 28 dni = 28 pkt, za termin dostawy 29 dni = 24 pkt, za termin dostawy 30 dni=20 pkt, za termin dostawy 31 dni=16 pkt, za termin dostawy 32 dni=12 pkt, za termin dostawy 33 dni = 8 pkt, za termin dostawy 34 dni = 4 pkt za termin dostawy 35 dni = 0 pkt) Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie po zsumowaniu wszystkich kryteriów przyjętych w poszczególnych częściach niniejszego postępowania. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy PZP. 4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt.1 i 5-7 ustawy PZP, na stronie internetowej. www.ujk.edu.pl


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112, Ostrów Wielkopolski
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI