Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administarcyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administarcyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-22
 • Numer ogłoszenia651216-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 651216-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administarcyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia w części 9, 10 finansowany jest z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 189600000, ul. ul. Akademicka  13 , 20-950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.up.lublin.pl/szp/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Sekcja ds. Zamówień Publicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok. 55, 20-950 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administarcyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części
Numer referencyjny: AZP/PNO/32/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: część 1 – dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 1A do SIWZ, część 2 – dostawa notebooków dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 i 2A do SIWZ, część 3 – dostawa urządzeń drukujących dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 i 3A do SIWZ, część 4 – dostawa serwera dla Uczelnianego Centrum Informatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 i 4A do SIWZ, część 5 – dostawa niestandardowych monitorów dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 i 5A do SIWZ, część 6 – dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Katedry Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 i 6A do SIWZ, część 7 – dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 i 7A do SIWZ, część 8 – dostawa niestandardowego notebooka dla Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 i 8A do SIWZ, część 9 – dostawa notebooków dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 i 9A do SIWZ, część 10 – dostawa sprzętu serwerowego dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 i 10A do SIWZ, Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach opisanych w załącznikach nr 1-10 do SIWZ, 2. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć transportem na własny koszt do wskazanej jednostki organizacyjnej UP. 4. Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach, „sprany” technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30232110-8
30230000-0
30216110-0
48820000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 310102,22
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska - Brzozowska, tel. 81 445-65-99, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administarcyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 części, znak sprawy: AZP/PNO/32/2018, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- w zakresie części 1: Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające, że sprzęt t.j. Jednostka centralna KOD A, KOD B został wyprodukowany zgodnie z wdrożonymi normami zarządzania środowiskiem ISO 14001 lub równoważną oraz zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważną, - w zakresie części 4: Wyniki testu wg Standard Performance Evaluation Corporation, na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt osiąga średnią wydajność na poziomie min 920 pkt wg przeciętnych wartości, - w zakresie części 10: Wyniki testu wg Standard Performance Evaluation Corporation, na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt osiąga średnia wydajność na poziomie min 320 pkt wg przeciętnych wartości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Zaleca się, aby w formularzu „Oferta Wykonawcy” wpisać wszystkie załączane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 2. Wypełniony i podpisany formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, w której Wykonawca bierze udział, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 3. Wykaz asortymentowy i ilościowy do wyceny części postępowania, w której Wykonawca bierze udział, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1A i/lub 2A i/lub 3A i/lub 4A i/lub 5A i/lub 6A i/lub 7A i/lub 8A i/lub 9A i/lub 10A do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy złożyć jeden dokument. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty i oświadczenia wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: 1/ w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, akcyzowego kwota brutto wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana kwoty brutto, o której mowa nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 2/ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 11 umowy, mającej wpływ na niezachowanie terminu określonego w § 3 ust. 4 umowy (terminy wykonania przedmiotu zamówienia).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: część 1 – dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 1A do SIWZ Gwarancja: minimum 24 maximum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia w części 1, • Zwolnienie z VAT: • Drukarka: KOD: DLM1, DLK1 • Jednostka centralna komputera: KOD B • Monitor KOD: M2, M3 • Skaner - KOD S1 (Podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.). … „Załącznik nr 8 do ustawy o VAT precyzuje także jakie urządzenia można uznać za sprzęt komputerowy, którego dostawa na rzecz placówki oświatowej pozwala zastosować stawkę VAT 0%. Są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille`a (dla osób niewidomych i niedowidzących),urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).”)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30232110-8, 30230000-0, 30216110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 50,00
Parametry techniczne 30,00
Termin gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 1 - do 14 dni liczonych od daty przekazania Wykonawcy stosownego dokumentu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT*, *Zamawiający zastrzega, że w części 1* po podpisaniu umowy z Wykonawcą złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT. W związku z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - dostawa notebooków dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - dostawa notebooków dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 i 2A do SIWZ, Gwarancja: minimum 24 miesiące maximum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 50,00
Parametry techniczne 40,00
Termin gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 2 - do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 3 Nazwa: część 3 – dostawa urzadzeń drukujących dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 – dostawa urządzeń drukujących dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 i 3A do SIWZ, • Gwarancja: minimum 24 miesiące maximum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia • Zwolnienie z VAT: - Urządzenie drukujące – KOD D1 (Podstawa: Ustawa z dnia 11 mar ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.). … „Załącznik nr 8 do ustawy o VAT precyzuje także jakie urządzenia można uznać za sprzęt komputerowy, którego dostawa na rzecz placówki oświatowej pozwala zastosować stawkę VAT 0%. Są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille`a (dla osób niewidomych i niedowidzących),urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).”)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30230000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 50,00
Parametry techniczne 30,00
Termin gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 3 - do 14 dni liczonych od daty przekazania Wykonawcy stosownego dokumentu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT*, *Zamawiający zastrzega, że w części 3* po podpisaniu umowy z Wykonawcą złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT. W związku z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej.


Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – dostawa serwera dla Uczelnianego Centrum Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 – dostawa serwera dla Uczelnianego Centrum Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 i 4A do SIWZ • Gwarancja: minimum 36 miesięcy maximum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia • Zwolnienie z VAT (Podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.). … „Załącznik nr 8 do ustawy o VAT precyzuje także jakie urządzenia można uznać za sprzęt komputerowy, którego dostawa na rzecz placówki oświatowej pozwala zastosować stawkę VAT 0%. Są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille`a (dla osób niewidomych i niedowidzących),urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).”)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 20,00
Parametry techniczne 30,00
Termin gwarancji 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- w części 4 - do 30 dni liczonych od daty przekazania Wykonawcy stosownego dokumentu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT*, *Zamawiający zastrzega, że w części 4 po podpisaniu umowy z Wykonawcą złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT. W związku z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej.


Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – dostawa niestandardowych monitorów dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych i Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5 – dostawa niestandardowych monitorów dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych i Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 i 5A do SIWZ, • Gwarancja: minimum 24 miesiące maximum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia • Zwolnienie z VAT (Podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.). … „Załącznik nr 8 do ustawy o VAT precyzuje także jakie urządzenia można uznać za sprzęt komputerowy, którego dostawa na rzecz placówki oświatowej pozwala zastosować stawkę VAT 0%. Są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille`a (dla osób niewidomych i niedowidzących),urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).”)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- w części 5 - do 14 dni liczonych od daty przekazania Wykonawcy stosownego dokumentu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT*, *Zamawiający zastrzega, że w części 5* po podpisaniu umowy z Wykonawcą złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT. W związku z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej.


Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Katedry Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 – dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Katedry Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 i 6A do SIWZ, • Gwarancja: minimum 12 miesięcy maximum 24 miesiące na przedmiot zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 6 - do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 7 Nazwa: Część 7 – dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 – dostawa niestandardowego sprzętu komputerowego dla Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 i 7A do SIWZ, • Gwarancja: minimum 12 miesięcy maximum 24 miesiące na przedmiot zamówienia • Zwolnienie z VAT: - Zestaw komputerowy (Podstawa: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, z późn. zm.). … „Załącznik nr 8 do ustawy o VAT precyzuje także jakie urządzenia można uznać za sprzęt komputerowy, którego dostawa na rzecz placówki oświatowej pozwala zastosować stawkę VAT 0%. Są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille`a (dla osób niewidomych i niedowidzących),urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).”)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 7 - do 14 dni liczonych od daty przekazania Wykonawcy stosownego dokumentu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT*, *Zamawiający zastrzega, że w części 7* po podpisaniu umowy z Wykonawcą złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT. W związku z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej.


Część nr: 8 Nazwa: Część 8 – dostawa niestandardowego notebooka dla Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 8 – dostawa niestandardowego notebooka dla Katedry Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 i 8A do SIWZ, • Gwarancja: minimum 24 miesiące maximum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 8- do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy


Część nr: 9 Nazwa: Część 9 – dostawa notebooków dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 9 – dostawa notebooków dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ nr 9 i 9A do SIWZ, • Gwarancja: minimum 24 miesiące maximum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Parametry techniczne 20,00
Termin gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 9 - do 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy


Część nr: 10 Nazwa: Część 10 – dostawa sprzętu serwerowego dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 10 – dostawa sprzętu serwerowego dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 i 10A do SIWZ • Gwarancja: minimum 36 miesięcy maximum 60 miesięcy na przedmiot zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30230000-0, 48820000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 20,00
Parametry techniczne 30,00
Termin gwarancji 50,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie w terminie: - w części 10 - do 30 dni liczonych od daty przekazania Wykonawcy stosownego dokumentu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zastosowania zerowej stawki VAT*, *Zamawiający zastrzega, że w części 10 po podpisaniu umowy z Wykonawcą złoży wniosek do MNiSW o wydanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zaświadczenia potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej na podstawie, którego Wykonawca będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o zastosowanie 0% stawki podatku VAT. W związku z powyższym Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał zaświadczenia wydanego przez MNiSW potwierdzającego, że przedmiot umowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego - Puławy
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI