Dostawa sprzętu komputerowego.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu komputerowego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-12-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Koszalinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-25
 • Numer ogłoszenia627469-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 627469-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie: Dostawa sprzętu komputerowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Koszalinie, krajowy numer identyfikacyjny 32252536061000, ul. ul. Waryńskiego  7 , 75-541  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 428 742, e-mail informatyk@koszalin.so.gov.pl, faks 943 423 755.
Adres strony internetowej (URL): https://koszalin.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka sektora finansów publicznych – Sąd.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://koszalin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://koszalin.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Sąd Okręgowy w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, pokój nr 138; 75-541 Koszalin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
Numer referencyjny: ZP-2151-13/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego: komputerów typ 1 (standardowych), komputerów typ 2 (All-in-One), laptopów typ 1 oraz drukarek typ 1. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na własny koszt (wraz z rozładunkiem) do siedziby jednostek wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez poszczególne jednostki. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: CZĘŚĆ I : ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów dla jednostek wskazanych poniżej: a) komputery typ 1 (standardowe) w ilości 81 szt.: - 10 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, - 45 szt. dla Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2 78-600 Wałcz, - 26 szt. dla Sądu Rejonowego w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno. b) komputery typ 2 (All-in-One) w ilości 12 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1a do SIWZ. CZĘŚĆ II: ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów w ilości 31 szt. dla jednostek wskazanych poniżej:- 10 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, - 15 szt. dla Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2 78-600 Wałcz, - 6 szt. dla Sądu Rejonowego w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1b do SIWZ. CZĘŚĆ III: ZAKUP I DOSTAWA DRUKAREK. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drukarek w ilości 19 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1c do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213300-8
30213100-6
30232110-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA: DOSTAWA KOMPUTERÓW: 1. KOMPUTER TYP 1: a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia, b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego – certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla Wykonawcy, c) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, d) Dokument poświadczający głośność oferowanego urządzenia na poziomie maksymalnie 26 dB w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego IDLE – pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną (oświadczenie producenta lub raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania), e) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej Microsoft WHCL), 2. KOMPUTER TYP 2 a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia, b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego – certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla Wykonawcy, c) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, d) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej Microsoft WHCL). DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA: DOSTAWA LAPTOPÓW a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia, b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego – certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla Wykonawcy, c) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem, d) Dokument poświadczający głośność oferowanego urządzenia na poziomie maksymalnie 24 dB w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego IDLE – pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną (oświadczenie producenta lub raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania), e) Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z systemem operacyjnym Windows 10 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej Microsoft WHCL). DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA: DRUKARKI a) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń drukujących/kopiujących/systemów druku/rozwiązań w zakresie drukowania – certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia, b) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 14001 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta urządzenia, c) Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia – certyfikat potwierdzony za zgodność z oryginałem,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1a (przy składaniu oferty na część I zamówienia) i/lub załącznikiem nr 1b (przy składaniu oferty na część II zamówienia) i/lub załącznikiem nr 1c (przy składaniu oferty na część III zamówienia) oraz oświadczenia określone w pkt 4.1 SIWZ (załącznik nr 2 i 3), b) przy składaniu oferty na część I i II zamówienia: dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu TCO, (sprzęt który jest certyfikowany na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/) Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony. c) pełnomocnictwo; d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności zastosowania formy pisemnego aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego: 1) zmiany zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć oraz pod łącznie spełnionymi następującymi warunkami: a) zmiany na model o parametrach i długości gwarancji nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie; b) niezmienności wynagrodzenia umownego lub jego obniżenie; c) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu niezależnego podmiotu lub producenta sprzętu lub autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego że: - wszystkie parametry nowego urządzenia są nie gorsze niż parametry urządzenia oferowanego pierwotnie w ofercie Wykonawcy; - Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przyczyn powodujących zmianę oferowanego urządzenia wraz z opisaniem tych przyczyn; d) przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów przedmiotowych dla nowego urządzenia wymaganych na etapie składania ofert. 2) zmiany części składowych zaoferowanego urządzenia pod warunkiem zaistnienia obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz pod następującymi warunkami: a) zmiany na części składowe o parametrach nie gorszych niż zaoferowane pierwotnie; b) pod warunkiem niezmienności wynagrodzenia umownego; c) zmiany części składowej nie doprowadzą do spadku wydajności całego zestawu w porównaniu do części oferowanych pierwotnie. 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, 4) zmiana zasad naliczania i dokonywana zapłaty podatku od towarów i usług od wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa..
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów dla jednostek wskazanych poniżej: a) komputery typ 1 (standardowe) w ilości 81 szt.: - 10 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, - 45 szt. dla Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2 78-600 Wałcz, - 26 szt. dla Sądu Rejonowego w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno. b) komputery typ 2 (AllinOne) w ilości 12 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
termin udzielonej gwarancji i rękojmi 20,00
posiadanie certyfikatu TCO 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA LAPTOPÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów w ilości 31 szt. dla jednostek wskazanych poniżej: - 10 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, - 15 szt. dla Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2 78-600 Wałcz, - 6 szt. dla Sądu Rejonowego w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
termin udzielonej gwarancji i rękojmi 20,00
posiadanie certyfikatu TCO 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: ZAKUP I DOSTAWA DRUKAREK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drukarek w ilości 19 szt. dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul. Waryńskiego 7, Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
termin udzielonej gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeszycie kombinezonów - Sieradz
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania08-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeszycie kombinezonów ochronnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Koszalin: „Utrzymanie czystości na terenach miejskich miasta Koszalina”.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu komputerowego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI