Dostawa laptopów z oprogramowaniem, licencji oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa laptopów z oprogramowaniem, licencji oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z podziałem na 14 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-28
 • Numer ogłoszenia519197-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519197-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Dostawa laptopów z oprogramowaniem, licencji oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z podziałem na 14 części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
W części 1 i 8 Zamówienie finansowane z środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu: „Sonda profilowa TDT do pomiaru wilgotności, temperatury i elektrycznej konduktywności gleby” (akronim: PROFILE-TDT) nr umowy STAIR/5/2016 W części 1; 5; 8 i 9 Zamówienie finansowane z środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (Akronim: MSINiN), nr umowy: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 32638000000000, ul. ul. Doświadczalna  4 , 20-290  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 7445061 w. 110, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl, faks 817 445 067.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ipan.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ipan.lublin.pl /index.php/bip?id=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ipan.lublin.pl; Zakładka "Zamówienia publiczne" - "Dostawy"; http://bip.ipan.lublin.pl /index.php/bip?id=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę Wykonawca składa (sporządzoną w formie pisemnej, w języku polskim) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4, bud. A (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa laptopów z oprogramowaniem, licencji oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z podziałem na 14 części.
Numer referencyjny: A-2401-9/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów z oprogramowaniem, licencji oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z podziałem na 14 części. 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część 1 – Dostawa komputerów PC laptopów – 9 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1 Część 2 – Dostawa licencji na uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji profesjonalnej (wersja edukacyjna)– 8 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2. Część 3 – Dostawa licencji na uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji profesjonalnej EN (wersja edukacyjna)– 1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3. Część 4 – Dostawa Pakietu oprogramowania biurowego (wersja edukacyjna) – 13 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.4. Część 5 – Dostawa karty graficznej – 1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.5. Część 6 – Dostawa dysku wewnętrznego SSD 250 GB– 2 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.6. Część 7 – Dostawa pamięci RAM 4 GB – 1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.7. Część 8 – Dostawa karty micro SD 256 GB – 10 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.8. Część 9 – Dostawa dysku wewnętrznego 500 GB –1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.9. Część 10 – Dostawa pakietu bezpieczeństwa antywirusowego przeznaczonego do ochrony komputerów – licencja – 250 szt., pakietu ochrony skrzynek pocztowych –licencja – 200 szt., pakietu ochrony urządzeń mobilnych –licencja – 5 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.10. Część 11 – Dostawa komputerów stacjonarnych – 4 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.11. Część 12 – Dostawa monitorów 24 cale – 5 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.12. Część 13 – Dostawa listwy głośnikowej dedykowanej do monitora – 5 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.13. Część 14 – Dostawa zestawów „klawiatura i mysz bezprzewodowa” – 7 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.14. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.1. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nie regenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnego i gotowego do użycia po zamontowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. 3.2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji. 3.3. Warunki gwarancji i serwisu nie mogą być gorsze od warunków gwarancji i serwisu producenta oferowanego sprzętu. 4. Rozwiązania równoważne: 1) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr od 1.1 do 1.14. do SIWZ oraz Zestawieniu wymaganych parametrów użytkowych stanowiących załącznik nr od 6.1 do 6.14 do SIWZ, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3) Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 4) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5) W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. 5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiącym załącznik nr 5.1; 5.2; 5.3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48620000-0
48310000-4
30237200-1
30234500-3
30233180-6
30236110-6
48760000-3
30213300-8
30231310-3
32342412-3
30237460-1
30237410-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: A) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 A i Załączniku nr 3 B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczenie stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Dokument (lub dokumenty), z których wynikać będzie, że osoba (osoby) podpisująca (podpisujące) ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. B) Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie oryginału) C) Informacje dotyczące procedury oraz formy dokumentów: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, czyli dokona oceny podmiotowej Wykonawcy badając oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy pzp. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI lit. A, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U z 2016 r., poz. 1126), dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi nastąpić w formie pisemnej. 8. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U z 2016 r., poz. 1126) 11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu według Załącznika nr 3 A przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu według Załącznika nr 3 A dostępności oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne. 13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 i 12. D) Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, www.ipan.lublin.pl 2. Instytut – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe. 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Instytucie sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na www.ipan.lublin.pl. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a po zawarciu umowy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały czas trwania umowy 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w następujących sytuacjach: a) zmiana obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; b) zmiana przepisów dotyczących podatku od towaru i usług; c) wprowadzenia nowej technologii i/lub zaprzestania produkcji produktów objętych umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych; d) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy; e) wprowadzenia nowej technologii pozwalających na zastąpienie produktu o wyższej jakości niż w umowie przy zachowaniu ceny; f) konieczność zmiany osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonania przedmiotu umowy; g) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia lub/i zapobieżenia; h) dopuszczalne będą inne zmiany umowy, o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty; i) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp; 2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem ich nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa komputerów PC laptopów – 9 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa komputerów PC laptopów – 9 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 12 miesięcy na 24 miesiące producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 12 miesięcy na 24 miesiące producenta - 0 pkt 20,00
Termin dostawy- W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, Min.7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa licencji na uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji profesjonalnej (wersja edukacyjna)– 8 szt
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa licencji na uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji profesjonalnej (wersja edukacyjna)– 8 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48620000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin dostawy- W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, min 7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00
Wsparcie techniczne – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia wsparcia technicznego przez producenta z 12 miesięcy na 24 miesiące -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia wsparcia technicznego przez producenta z 12 miesięcy na 24 miesiące - 0 pkt 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa licencji na uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji profesjonalnej EN (wersja edukacyjna)– 1 szt
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa licencji na uaktualnienie systemu operacyjnego do wersji profesjonalnej EN (wersja edukacyjna)– 1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48620000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin dostawy - W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, min 7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00
Wsparcie techniczne – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia wsparcia technicznego przez producenta z 12 miesięcy na 24 miesiące -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia wsparcia technicznego przez producenta z 12 miesięcy na 24 miesiące - 0 pkt 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa Pakietu oprogramowania biurowego (wersja edukacyjna) – 13 szt
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa Pakietu oprogramowania biurowego (wersja edukacyjna) – 13 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin dostawy - W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, min 7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00
Wsparcie techniczne – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia wsparcia technicznego przez producenta z 12 miesięcy na 24 miesiące -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia wsparcia technicznego przez producenta z 12 miesięcy na 24 miesiące - 0 pkt 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Dostawa karty graficznej – 1 szt
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa karty graficznej – 1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.5.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 36 miesięcy producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 36 miesięcy producenta - 0 pkt 20,00
Kryterium jakościowe- dokładny opis kryterium określony jest w pkt 6) niniejszego ogłoszenia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium jakościowe – 20%: Wykonawca otrzyma największą ilość punktów za dostarczenie karty graficznej z kablem wysokiej jakości wykonania DVI-HDMI 1,8 m. Punkty będą liczone w następujący sposób: • zaoferowanie karty graficznej z kablem wysokiej jakości wykonania DVI-HDMI 1,8 m przez Wykonawcę -20 pkt • niezaoferowanie karty graficznej z kablem wysokiej jakości wykonania DVI-HDMI 1,8 m przez Wykonawcę - 0 pkt


Część nr: 6 Nazwa: Dostawa dysku wewnętrznego SSD 250 GB– 2 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa dysku wewnętrznego SSD 250 GB– 2 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.6.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30234500-3, 30233180-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 60 miesięcy producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 60 miesięcy producenta - 0 pkt 20,00
Kryterium jakościowe-dokładny opis kryterium określony jest w pkt 6) niniejszego ogłoszenia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium jakościowe – 20%: Wykonawca otrzyma największą ilość punktów za dostarczenie do każdego dysku ramek umożliwiających zamontowanie dysku twardego SSD o wielkości 2,5 cala do zatoki 3,5 cala w komputerach PC. Punkty będą liczone w następujący sposób: • zaoferowanie do każdego dysku ramek przez Wykonawcę -20 pkt • niezaoferowanie do każdego dysku ramek przez Wykonawcę - 0 pkt


Część nr: 7 Nazwa: Dostawa pamięci RAM 4 GB
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pamięci RAM 4 GB – 1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.7.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236110-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 60 miesięcy producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 60 miesięcy producenta - 0 pkt 20,00
Termin dostawy-W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, min 7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Dostawa karty micro SD 256 GB – 10 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa karty micro SD 256 GB – 10 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.8.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30234500-3, 30233180-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 36 miesięcy na 60 miesięcy producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 36 miesięcy na 60 miesięcy producenta - 0 pkt 20,00
Kryterium jakościowe-dokładny opis kryterium określony jest w pkt 6) niniejszego ogłoszenia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium jakościowe – 20%: Wykonawca otrzyma największą ilość punktów za dostarczenie adaptera z micro SD na kartę SD. Punkty będą liczone w następujący sposób: • zaoferowanie adaptera z micro SD na kartę SD przez Wykonawcę -20 pkt • niezaoferowanie adaptera z micro SD na kartę SD przez Wykonawcę - 0 pkt


Część nr: 9 Nazwa: Dostawa dysku wewnętrznego 500 GB –1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa dysku wewnętrznego 500 GB –1 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.9
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30234500-3, 30233180-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin dostawy -W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, min 7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 36 miesięcy na 60 miesięcy producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 36 miesięcy na 60 miesięcy producenta - 0 pkt 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Dostawa pakietu bezpieczeństwa antywirusowego przeznaczonego do ochrony komputerów – licencja – 250 szt., pakietu ochrony skrzynek pocztowych –licencja – 200 szt., pakietu ochrony urządzeń mobilnych –licencja – 5 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pakietu bezpieczeństwa antywirusowego przeznaczonego do ochrony komputerów – licencja – 250 szt., pakietu ochrony skrzynek pocztowych –licencja – 200 szt., pakietu ochrony urządzeń mobilnych –licencja – 5 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.10.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48760000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin dostawy- W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, min 5 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00
Kryterium jakościowe-dokładny opis kryterium określony jest w pkt 6) niniejszego ogłoszenia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium jakościowe – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie dodatkowych dwóch licencji na oprogramowanie do ochrony urządzeń mobilnych -20 pkt • niezaoferowanie dodatkowych dwóch licencji na oprogramowanie do ochrony urządzeń mobilnych - 0 pkt


Część nr: 11 Nazwa: Dostawa komputerów stacjonarnych – 4 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa komputerów stacjonarnych – 4 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.11.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji-dokładny opis kryterium określony jest w pkt 6) niniejszego ogłoszenia 20,00
Kryterium jakościowe-dokładny opis kryterium określony jest w pkt 6) niniejszego ogłoszenia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:b) Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 36 miesięcy producenta - następnego dnia roboczego, naprawa u klienta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 36 miesięcy producenta- następnego dnia roboczego, naprawa u klienta - 0 pkt c) Kryterium jakościowe – 20%: Wykonawca otrzyma największą ilość punktów za dostarczenie dodatkowo klawiatury i myszy bezprzewodowej. Klawiatura: klawisze - cicha praca, małym skokiem, multimedialne, funkcyjne, podpórka pod nadgarstki, wyłącznik na przednim panelu klawiatury. Mysz: sensor – optyczny, 3 przyciski, rolka przewijania, rozdzielczość-1000dpi. Zaawansowane śledzenie optyczne. Punkty będą liczone w następujący sposób: • zaoferowanie dodatkowo klawiatury i myszy bezprzewodowej przez Wykonawcę -20 pkt • niezaoferowanie dodatkowo klawiatury i myszy bezprzewodowej przez Wykonawcę - 0 pkt


Część nr: 12 Nazwa: Dostawa monitorów 24 cale – 5 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa monitorów 24 cale – 5 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.12.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231310-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji monitora z 36 miesięcy na 60 miesięcy producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji monitora z 36 miesięcy na 60 miesięcy producenta - 0 pkt 20,00
Kryterium jakościowe-dokładny opis kryterium określony jest w pkt 6) niniejszego ogłoszenia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium jakościowe – 20%: Wykonawca otrzyma największą ilość punktów za dostarczenie kabla wysokiej jakości DVI męska-HDMI 1,8 m, pozłacane końcówki złącz. Punkty będą liczone w następujący sposób: • zaoferowanie kabla DVI męska- HDMI przez Wykonawcę -20 pkt • niezaoferowanie kabla DVI męska- HDMI przez Wykonawcę - 0 pkt


Część nr: 13 Nazwa: Dostawa listwy głośnikowej dedykowanej do monitora – 5 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa listwy głośnikowej dedykowanej do monitora – 5 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.13.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32342412-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 12 miesięcy na 24 miesiące producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 12 miesięcy na 24 miesiące producenta - 0 pkt 20,00
Termin dostawy- W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, Min.7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Dostawa zestawów „klawiatura i mysz bezprzewodowa” – 7 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa zestawów „klawiatura i mysz bezprzewodowa” – 7 szt., zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.14.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237460-1, 30237410-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji – 20%: Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: • zaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 36 miesięcy producenta -20 pkt • niezaoferowanie rozszerzenia gwarancji z 24 miesięcy na 36 miesięcy producenta - 0 pkt 20,00
Termin dostawy - W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy od dnia podpisania umowy. Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, min 7 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni. 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT i systemu informatycznego - Płonki
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu IT i systemu informatycznego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI