„Dostawa laptopów oraz drukarek laserowych”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa laptopów oraz drukarek laserowych”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCopernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-14
 • Numer ogłoszenia512744-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512744-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Dostawa laptopów oraz drukarek laserowych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. “Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.04. Zdrowie na rynku pracy.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 22196438500000, ul. ul. Nowe Ogrody  1-6 , 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 768 42 81, 58 468 46 40, e-mail zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl, faks 58 761 46 29, 58 768 48 29.
Adres strony internetowej (URL): www.copernicus.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.copernicus.gda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.copernicus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa laptopów oraz drukarek laserowych”
Numer referencyjny: D10.251.5.M.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów oraz drukarek laserowych - typu urządzenie wielofunkcyjne. Zamówienie podzielone jest na 2 części: Pakiet 1: Drukarka laserowa (12 szt.) Pakiet 2: Notebook/laptop (12 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który Wykonawca załącza do formularza oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy. W przypadku opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1B do SIWZ) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30237270-2
30237410-6
30232110-8
30213100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji określa projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w projekcie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej propozycji zmiany umowy, z załączeniem dokumentów potwierdzających wystąpienie przesłanek określonych w ust. 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, nienaruszające postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy PZP mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W związku z tym, że ilość zamawianego sprzętu komputerowego uzależniona jest od potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianego sprzętu komputerowego podana w formularzu oferty jest ilością szacunkową, podaną w celu określenia maksymalnej wartości zamówienia, ustalenia cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości poszczególnych zamówień mogą ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg rzeczywistej ilości zakupionego sprzętu komputerowego. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ofercie, jak również z tytułu braku realizacji dostawy w wielkościach podanych w ofercie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 1) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oaz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 oraz 3 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zobligowany jest dołączyć do oferty również zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w §VIII ust. 3 pkt 1) SIWZ.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 oraz 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (m.in. informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ). W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) dokumentu/oświadczenia podmiotu realizującego serwis gwarancyjny sprzętu lub producenta, potwierdzającego, że w przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje u Zamawiającego – dotyczy pakietu nr 2, 2) protokołów z testów przeprowadzonych za pomocą PC Mark 8 bez wspomagania Open GL (test biurowy – Work). Zamawiający wymaga, aby testy były nie starsze niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Dopuszcza się protokoły sporządzone w języku angielskim. – dotyczy pakietu nr 2.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Podmiot trzeci. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy dołączyć do oferty. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 4) Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1). 5. Oferta wspólna. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagania określone w § VIII ust. 2 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo dwóch lub więcej tych Wykonawców wspólnie. Wymagania określone w § VIII ust. 3 SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w pkt. 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, której projekt zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 6) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1), Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: a) numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt zmodyfikowany lub udoskonalony, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy, b) wydłużenia terminu jej obowiązywania do 3 miesięcy, o ile przedmiot zamówienia nie został w całości wyczerpany, c) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, d) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, e) zmiany producentów asortymentu dla Pakietów 1 i 2 pod warunkiem zachowania wszelkich wymagań technicznych wynikających z opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej propozycji zmiany umowy, z załączeniem dokumentów potwierdzających wystąpienie przesłanek określonych w ust. 2 (powyższym)z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, nienaruszające postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy PZP mogą nastąpić za zgodą stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-03-26 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Drukarka laserowa (urządzenie wielofunkcyjne)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drukarka laserowa. Typ: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe FORMAT A-4 Zastosowanie Urządzenie będzie wykorzystywany dla potrzeb pracy w aplikacjach dziedzinowych HIS/RIS/LIS/PACS, aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który Wykonawca załącza do formularza oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który Wykonawca załącza do formularza oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty jej zawarcia. Dostawy sprzętu następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia


Część nr: 2 Nazwa: Notebook/laptop
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Notebook/laptop (12 szt.). Typ: Komputer przenośny. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb pracy w aplikacjach dziedzinowych HIS/RIS/LIS/PACS, aplikacji biurowych, dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej oraz usług sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych oraz rastrowych, a także danych multimedialnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który Wykonawca załącza do formularza oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30237410-6, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 90,00
okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, ilości oraz szczegółowe informacje nt. sposobu oceny ofert zawarte są w zał. nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który Wykonawca załącza do formularza oferty. Wykonawca wypełniając wskazane pozycje potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty jej zawarcia. Dostawy sprzętu następować będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę rozbudowę aplikacji i stworzenie aplikacji mobilnej - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania13-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę następujące prace: - w pierwszym etapie poprawę oraz rozbudowę istniejącej aplikacji - aplikacja w języku PHP w oparciu o framework Yii2, z wykorzystaniem bazy danych MySQL, - w drugim - stworzenie dodatkowego modułu, - w trzecim etapie - stworzenie aplikacji mobilnej współpracującej z resztą.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI