Dostawa komputerów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa komputerów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia536949-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536949-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska: Dostawa komputerów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska, krajowy numer identyfikacyjny 15540000000000, ul. Pl. Politechniki  1 , 00-661  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 234 53 92, e-mail m.samplawski@coi.pw.edu.pl, faks 22 621 86 57.
Adres strony internetowej (URL): https://www.ci.pw.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.ci.pw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.ci.pw.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z wyszczególnionych w ust. 2 pkt 1 SIWZ części w formie pisemnej w siedzibie Centrum Informatyzacji PW.
Adres:
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, piętro III, pok. 319

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów
Numer referencyjny: CI.ZP.261.07.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń: Część 1 – Dostawa komputerów typu All In One; Część 2 – Dostawa notebooków, monitorów oraz stacji dokujących; Część 3 – Dostawa komputerów typu All In One dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” Politechniki Warszawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30230000-0
30231300-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i zamówienie należy realizować w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty zawarcia umowy (minimalny termin dostawy wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) lub wykonuje (Wykonawca może wykazać się częściowymi dostawami w ramach realizowanego zamówienia, jeżeli wartość wykonanych dotychczas dostaw osiągnęła nw. kwoty) należycie co najmniej: dla Części 1: 1 (jedną) dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 200 000 (dwieście tysięcy) zł brutto dla Części 2: 1 (jedną) dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 100 000 (sto tysięcy) zł brutto dla Części 3: 1 (jedną) dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 40 000 (czterdzieści tysięcy) zł brutto. UWAGA! Wykonawca składając ofertę na wszystkie trzy części zamówienia oraz na pierwszą i drugą część zamówienia winien wykazać się zrealizowaniem jednej dostawy za nie mniej niż 200 000 (dwieście tysięcy) zł brutto i jednej dostawy za nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) zł brutto. Wykonawca składając ofertę na pierwszą i trzecią część zamówienia winien wykazać się zrealizowaniem jednej dostawy za nie mniej niż 200 000 (dwieście tysięcy) zł brutto. Wykonawca składając ofertę na drugą i trzecią część zamówienia winien wykazać się zrealizowaniem jednej dostawy za nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. UWAGA! W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę dostawy, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części dostawy, która obejmowała zakresem dostawy określone warunkiem udziału w postępowaniu. Przez dostawę sprzętu komputerowego Zamawiający rozumie dostawę dowolnych asortymentów sprzętu objętego niniejszym zamówieniem. W przypadku, gdy wartość zamówienia (dostawy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 10 ) SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – wg załącznika nr 4 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oraz inny podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) PZP, Wykonawca przedkłada nw. dokumenty (odpowiednio w zakresie dot. Wykonawcy oraz Podwykonawcy): zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP – załącznik Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 7) lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 8) lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt. 8) lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 8) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Opis Techniczny oferowanych urządzeń – wg załącznika nr 6 do SIWZ; dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada wdrożony system jakości ISO 9001 (certyfikat ISO 9001) lub normę równoważną na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta komputera (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) – dla wszystkich komputerów – załącznik Wykonawcy; dokument potwierdzający, że urządzenie spełnia kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR uznawany w UE lub IT ECO (w zakresie monitorów) – dla wszystkich komputerów oraz monitorów – załącznik Wykonawcy; wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net, potwierdzający liczbę punktów osiągniętych w teście PassMark CPU Mark – dla wszystkich komputerów – załącznik Wykonawcy; wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net, potwierdzający liczbę punktów osiągniętych w teście Average G3D Mark dla wszystkich komputerów – załącznik Wykonawcy; wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z wymaganym systemem operacyjnym dla komputera z części 1 i części 3– załącznik Wykonawcy; dokument potwierdzający, że producent sprzętu posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 (certyfikat ISO 9001) lub normę równoważną – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - dla wszystkich komputerów – załącznik Wykonawcy; dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie jest zgodne z normami dotyczącymi oznakowania CE – deklaracja zgodności CE – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - dla wszystkich komputerów – załącznik Wykonawcy; certyfikat lub deklaracja (oświadczenie) producenta urządzenia (jednostki) potwierdzające, że głośność jednostki mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego IDLE wynosi maksymalnie dla komputerów: z części 1 i części 3: 19 dB; z części 2: Notebook 13,3” 16 dB; dla Notebooka 15,6” (model 1 i model 2) 22dB; dla Notebooka 17” (model 1 i model 2) 22 dB; – załącznik Wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta – wg załącznika nr 1 do SIWZ. Formularz asortymentowo – cenowy – wg załącznika nr 1 do Oferty. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, jeżeli polega on na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – które musi zawierać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Do oferty należy załączyć Zobowiązanie innego podmiotu wg załącznika nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: Część nr 1: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych), Część nr 2: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), Część nr 3: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na wszystkie części zamówienia, wówczas musi wnieść wadium w wysokości 24 500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować okres związania ofertą. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (tj. 26 kwietnia 2019 r. do godz. 11:00) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić: przelewem na konto Banku PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa, nr rachunku 81 1240 1053 1111 0000 0500 5664, kod SWIFT: PKOPPLPW z dopiskiem „WADIUM” i oznaczyć „Dostawa komputerów – Część nr _________.”, Nr sprawy: CI.ZP.261.07.2019. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium złożone w innej formie niż pieniądz należy załączyć w formie oryginału do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 7b) PZP. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 46 oraz art. 148 ust. 4 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy sprzętu 20,00
Okres gwarancji producenta 20,00
Cena oferty brutto 60,00
Dodatkowy dysk SATA 2.5" 30,00
Termin dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1, a w szczególności: 1) gdy po podpisaniu Umowy, producent zaprzestanie produkcji lub dystrybucji któregokolwiek urządzenia będącego przedmiotem umowy. W takim przypadku możliwa będzie zmiana wyłącznie na urządzenie tego samego producenta o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż parametry urządzenia będącego przedmiotem umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji lub dystrybucji urządzenia wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy; 2) gdy po podpisaniu Umowy, producent zaprzestanie dystrybucji oprogramowania/licencji będącej przedmiotem umowy. W takim przypadku możliwa będzie zmiana wyłącznie na oprogramowanie/licencję tego samego producenta o uprawnieniach i warunkach użytkowania nie gorszych niż uprawnienia i warunki użytkowania oprogramowania/licencji będącej przedmiotem umowy. Warunkiem dokonania tej zmiany jest przekazanie Zamawiającemu oświadczenia producenta o zaprzestaniu dystrybucji oprogramowania/licencji będącej przedmiotem umowy; 3) wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 1) i 2), w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w §4 ust. 1; 4) gdy Zamawiający nie będzie przygotowany do przyjęcia dostawy bądź nie przekaże informacji o szczegółach dotyczących realizacji dostawy, w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia określonego w §4 ust. 1; 5) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku i kwota brutto. 2. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiana treści umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załacznikami winna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski). Zgodnie z art. 9 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza składanie dokumentacji technicznej w języku angielskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa komputerów typu All In One
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 sztuk komputerów All In One, szczegółowo opisanych w załączniku numer 7 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy sprzętu 20,00
Okres gwarancji producenta 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i zamówienie należy realizować w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty zawarcia umowy (minimalny termin dostawy wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy).


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa notebooków, monitorów oraz stacji dokujących
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków, monitorów oraz stacji dokujących, szczegółowo opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30230000-0, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin dostawy sprzętu 20,00
Okres gwarancji producenta 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i zamówienie należy realizować w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty zawarcia umowy (minimalny termin dostawy wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy). Prawo opcji W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia z ewentualnym zastosowaniem przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP, zwiększającym przedmiot zamówienia o nie więcej niż: jeden Komputer Notebook 17” model 1 (z części 2) lub jeden Komputer Notebook 17” model 2 (z części 2) zgodnie z ceną jednostkową brutto za dany model podaną w Ofercie złożonej przez Wykonawcę. Prawo opcji przejawiać się będzie tym, że Zamawiający może zwiększyć realizację zamówienia w stosunku do podstawowego zakresu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa komputerów typu All In One dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” Politechniki Warszawskiej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa komputerów typu All In One dla Ośrodka Kształcenia na Odległość „OKNO” Politechniki Warszawskiej, szczegółowo opisanych w załączniku numer 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Dodatkowy dysk SATA 2.5" 30,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i zamówienie należy realizować w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty zawarcia umowy (minimalny termin dostawy wynosi 14 dni od daty zawarcia umowy)


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego do rejestracji wideo: sprzęt komputerowy, karty GPU, przełączniki sieciowe. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: zakup i sukcesywna dostawa immunoglobuliny ludzkie dożylne
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu komputerowego tj. laptopów w liczbie 15 szt. w formie leasingu dla AK Sp. z o.o. z wykupem