„Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0007/17 - powtórzony
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwidnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGminny Zespół Oświaty w Świdnicy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517283-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517283-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0007/17 - powtórzony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 89034687000000, ul. ul. Głowackiego  4 , 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 523 067, e-mail gzo@gmina.swidnica.pl, faks 074 8523067 w. 323.
Adres strony internetowej (URL): www.gzoswidnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2018

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gmina.swidnica.pl/start/przetargi/rok-2018

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Gminnym Zespole Oświaty pokój 300
Adres:
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0007/17 - powtórzony
Numer referencyjny: GZO.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Równe szanse w Gminie Świdnica” 3.2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania: 3.2.1. Zadanie nr 1 – zakup i dostawa platform edukacyjnych, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych a) Platforma edukacyjna z zasobami edukacyjnymi dla szkół podstawowych - 3 szt., b)Tablice interaktywne - 5 szt., c) Projektory multimedialne z uchwytami i kablami (akcesoria do tablicy interaktywnej) - 5 szt. Zasoby platformy edukacyjnej muszą być zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5 do siwz. 3.2.2. Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem, tabletów i kserokopiarki a) Laptop min. 15” z kompletem oprogramowania - 15 szt., w tym: Oprogramowanie NetSupport School wersja 11 PL lub równoważne - 15 szt., Oprogramowanie biurowe (zawierający m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji) - 15 szt.; b) Tablety - 16 szt.; c) Kserokopiarka -1 szt, d) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - 2 szt., Urządzenie wielofunkcyjne czarno - białe - 2 szt. 3.2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w załączniku nr 6 do siwz. 3.2.2.2. Wymagania ogólne dla oprogramowania dostarczanego wraz komputerami: 3.2.2.2.1. Wymagana jest instalacja na dostarczonych komputerach legalnego oprogramowania systemowego, biurowego oraz antywirusowego; 3.2.2.2.2. Licencje na system operacyjny, oprogramowanie pakietu biurowego oraz antywirusowego dostarczone razem z zestawem muszą umożliwiać jego wielokrotne użyczenie wraz z przypisanym do nich konkretnym komputerem. Zamawiający przez ten zapis rozumie możliwość przenoszenia licencji wraz z użyczanym sprzętem od Zamawiającego do jednostek podległych gminie (szkół); 3.2.2.2.3. Licencje na oprogramowanie dla jednostek podległych gminie powinny uwzględniać fakt, iż są to jednostki oświatowe. Ze względu na czas trwania projektu oraz fakt, że po jego zakończeniu komputery zostaną przekazane jednostkom na stałe, Zamawiający przewiduje możliwość zakupu licencji bezpośrednio dla szkół. 3.2.2.4. Urządzenia muszą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 3.2.2.5. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową), także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa). 3.2.3. Zadanie nr 3 – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych 1 Pomoce dydaktyczne 1.1 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pszennie 1 kpl. 1.2 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie 1 kpl. 1.3 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej 1 kpl. 1.4 Doposażenie szkolnych gabinetów logopedycznych 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 zawarty jest w załączniku nr 7 do siwz. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach nr 5,6,7 do SIWZ oraz we wzorach umowy stanowiącym Załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ. 3.4. Sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone są dla : a) SP Lutomia Dolna, Lutomia Dolna 12, b) SP Mokrzeszów, Mokrzeszów 23A, c) SP Pszenno, Pszenno, ul. Wrocławska 15. 3.5. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt, urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad, a oprogramowania oryginalne. 3.6. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 3.7. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej, tj. dostępnej na etapie realizacji projektu. 3.8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego rozładunku i wniesienia w siedzibach beneficjentów projektu wymienionych w pkt. 3.4 oraz dokona montażu i konfiguracji. Opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem. 3.9. Zamawiający w załącznikach do SIWZ określił minimalne okresy gwarancji, które liczone będą od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Zamawiający ma prawo bez utraty praw gwarancyjnych, na rozbudowę sprzętu w zakresie przewidzianym przez producenta. 3.10. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32322000-6 Urządzenia multimedialne, 30213100-6 Komputery przenośne, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 80420000-4 Usługi e-learning, 3.11. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 5,6,7 do SIWZ). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 5,6,7 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składnie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5,6,7 do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do siwz, nie należy traktować jako narzuconych lub sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 i ust.3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162100-6
30236000-2
80420000-4
48000000-8
32322000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Informacja do pkt. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Zadanie nr 1,2,3 - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji dostawy w druku oferty
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (dla zadania nr 1,2,3): 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument wymieniony w pkt. 1 na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.2 upzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie żąda przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment, sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1.1 Dla zadania nr 1: 1.1.1. Certyfikat ISO 9001 lub inne równoważne dokumenty dla podmiotu serwisującego tablice interaktywne w zakresie procedury serwisowej. 1.1.2. Deklaracje zgodności CE dla oferowanych urządzeń: tablice interaktywne, projektory multimedialne 1.1.3. Oświadczenie Wykonawcy, że całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania będzie pochodzić́ z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów oraz że sprzęt i oprogramowanie posiadają̨ stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN. 1.2. Dla zadania nr 2: 1.2.1. Certyfikat ISO 9001 lub inne równoważne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości – dotyczy producenta oferowanych laptopów, tabletów, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych 1.2.2. Deklaracje zgodności CE dla oferowanych urządzeń: laptopów, tabletów, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych 1.2.3. Potwierdzenie (wydruk ze strony Passmark - CPU Mark), że zaoferowane laptopy wyposażone są w procesor uzyskujący wynik co najmniej 2750 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 1.2.4. Oświadczenie Wykonawcy, że całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania będzie pochodzić́ z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów oraz że sprzęt i oprogramowanie posiadają̨ stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN. 1.2.5. Certyfikaty ISO 14001 lub inne równoważne dokumenty potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków osiągania systematycznego zmniejszania oddziaływania na środowisko - dotyczy producenta oferowanych laptopów, tabletów, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych. 1.2.6. Potwierdzenie (wydruk ze strony oferenta systemu operacyjnego), potwierdzające, że oferowany model laptopa posiada certyfikat dostawcy systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym zaoferowanym przez wykonawcę. 1.2.7. Potwierdzenie (wydruk ze strony Energy Star), że oferowana platforma sprzętowa laptopa jest zgodna z normą Energy Star 5:0 wraz z wydrukiem ze strony internetowej potwierdzającym wpis oferowanego zestawu komputerowego w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub na http://www.energystar.gov lub dokumenty równoważne. 1.3. Dla zadania nr 3: 1.3.1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce dydaktyczne posiadają odpowiednio odpowiednie certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty bezpieczeństwa oraz certyfikacje (rekomendacje) zatwierdzone przez MEN (jeżeli takie dokumenty dla tych pomocy są wymagane). 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wymienione dokumenty i oświadczenia na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.2 upzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Druk oferty. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Formularz cenowy - zał. nr 1a,1b,1c do siwz (odpowiednio dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę). 5. Oferowane parametry wskazane w zał. nr 5,6,7 do siwz (odpowiednio do zadania, na które Wykonawca składa ofertę). 6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w części III.4 pkt.1 niniejszego ogłoszenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wymieniony dokument na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.2 upzp. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w części III.4 pkt.1 niniejszego ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wymieniony dokument na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.2 upzp. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w III.4 pkt. 1 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla zadania nr 1: 1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp, w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) zmiana pozycji asortymentowej, wyszczególnionej w Specyfikacji dostawy – Załączniku nr 2,3 do umowy, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w Załączniku 5 do SIWZ - zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie; 2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) zmiana treści umowy korzystna dla Zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, 5) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, zmieni się stawka VAT oraz cena brutto; 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zadania nr 2: 1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp, w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) zmiana pozycji asortymentowej, wyszczególnionej w Specyfikacji dostawy – Załączniku nr 2,3 do umowy, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w Załączniku 6 do SIWZ - zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie; 2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) zmiana treści umowy korzystna dla Zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, 5) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, zmieni się stawka VAT oraz cena brutto; 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zadania nr 3: 1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy pzp, w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków: 1) zmiana pozycji asortymentowej, wyszczególnionej w Specyfikacji dostawy – Załączniku nr 2,3 do umowy, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji przez producenta i stanie się niedostępny na rynku – Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest do zaoferowania dostępnego na rynku asortymentu, spełniającego co najmniej parametry techniczne określone w Załączniku 7 do SIWZ - zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie;”. 2) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) zmiana treści umowy korzystna dla Zamawiającego, np. zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, 5) wystąpienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian, zmieni się stawka VAT oraz cena brutto; 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, b) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy działa w imieniu Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – zakup i dostawa platform edukacyjnych, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zadanie nr 1 – zakup i dostawa platform edukacyjnych, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych a) Platforma edukacyjna z zasobami edukacyjnymi dla szkół podstawowych - 3 szt. b) Tablice interaktywne - 5 szt. c) Projektory multimedialne z uchwytami i kablami (akcesoria do tablicy interaktywnej) - 5 szt. Zasoby platformy edukacyjnej muszą być zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 zawarty jest w załączniku nr 5 do siwz. Ogólne wymagania określone są w pkt. II.4 ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres dostępu do aktualizacji oprogramowania i funkcjonalności platformy edukacyjnej 20,00
Termin płatności faktury 10,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacja do pkt. 4 CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji dostawy w druku oferty


Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem, tabletów, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa laptopów z oprogramowaniem, tabletów, kserokopiarki, urządzeń wielofunkcyjnych : a) Laptop min. 15” z kompletem oprogramowania - 15 szt., w tym Oprogramowanie NetSupport School wersja 11 PL lub równoważne - 15 szt. Oprogramowanie biurowe (zawierający m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji) - 15 szt.; b) Tablety - 16 szt.; c) Kserokopiarka - 1 szt, d) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe - 2 szt., Urządzenie wielofunkcyjne czarno - białe - 2 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 zawarty jest w załączniku nr 6 do siwz. 3. Wymagania ogólne dla oprogramowania dostarczanego wraz komputerami: 3.1. Wymagana jest instalacja na dostarczonych komputerach legalnego oprogramowania systemowego, biurowego oraz antywirusowego; 3.2. Licencje na system operacyjny, oprogramowanie pakietu biurowego oraz antywirusowego dostarczone razem z zestawem muszą umożliwiać jego wielokrotne użyczenie wraz z przypisanym do nich konkretnym komputerem. Zamawiający przez ten zapis rozumie możliwość przenoszenia licencji wraz z użyczanym sprzętem od Zamawiającego do jednostek podległych gminie (szkół); 3.3. Licencje na oprogramowanie dla jednostek podległych gminie powinny uwzględniać fakt, iż są to jednostki oświatowe. Ze względu na czas trwania projektu oraz fakt, że po jego zakończeniu komputery zostaną przekazane jednostkom na stałe, Zamawiający przewiduje możliwość zakupu licencji bezpośrednio dla szkół. 4. Urządzenia muszą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta sprzętu (lub autoryzowany serwis) kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów. Wymagane jest utrzymanie świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową), także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku jego bankructwa). 6. Ogólne wymagania określone są w pkt. II.4 ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48000000-8, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydajność procesora zastosowanego w laptopie 20,00
Termin płatności faktury 10,00
Termin dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacja do pkt. 4 CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji dostawy w druku oferty


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych: 1.1 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pszennie 1 kpl. 1.2 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie 1 kpl. 1.3 Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej 1 kpl. 1.4 Doposażenie szkolnych gabinetów logopedycznych 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 zawarty jest w załączniku nr 7 do siwz. Ogólne wymagania określone są w pkt. II.4 ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacja do pkt. 4 CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest do podania terminu realizacji dostawy w druku oferty


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wynajmę halę namiotową, Dąbki
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania27-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Jestem zainteresowana wynajmem hali namiotowej w terminie 1 lipca do 31 sierpnia 2018. - Ośrodek wczasowy Mierzeja Dąbkowice Proszę o wycenę wypożyczenia hali namiotowej o szerokości o wymiarach szerokośc 10/12m na 25/30m. Pozdrawiam --
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Świdnica: „Usługa prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy oraz placówkach Strzegomiu i Świebodzicach w podziale na zadania:” Zadanie 1 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Zadania 2 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Dogoterapii. Zadania 3 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Onoterapii. Zadania 4 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Hipoterapia. Zadania 5 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację doprowadzenia Cyberoko. Zadania 6 - prowadzenia specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych na rzecz podopiecznych przez osobę posiadającą kwalifikację do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Serwis urządzeń Oracle, Fujitsu.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych” część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż drukarki 3 D dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; części III: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; części IV: Dostawa i montaż tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; części V: Dostawa i montaż zestawów do programowania urządzeń zewnętrznych dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI