Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMoszczenica
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Moszczenica
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517484-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517484-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Moszczenica: Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gminą Moszczenica 97 – 310 Moszczenica, ul. Kosowska 1 REGON: 590647948, osoba do kontaktu: Tomasz Mikulski, tel. 44 616 96 25
Gmina Będków, Będków, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków, REGON 590647894
Gmina Czarnocin, Czarnocin, ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin, REGON 590647888
Gmina Ujazd, Ujeździe, ul. Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd, REGON 590648014

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska  1 , 97310   Moszczenica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.
Adres strony internetowej (URL): http://www.moszczenica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Moszczenica przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawiera umowę w imieniu pozostałych Zamawiających. Gminy Będków, Czarnocin i Ujazd zobowiązane są do ścisłej współpracy z Gminą Moszczenica w zakresie przeprowadzenia postępowania.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=511821

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=511821

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”. Usługa będzie świadczona na rzecz Konsorcjum Gmin realizujących projekt E-Leader. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4 - Usługi internetowe 72318000-7 – Usługi przesyłu danych 32420000-3 – Urządzenia sieciowe 2. Zakres, wielkość i sposób realizacji przedmiotu zamówienia związanego z zapewnieniem dostępu do Internetu: 1) Dla realizacji w/w dostępu, Wykonawca we własnym zakresie zestawi: - w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od podpisania umowy dwa łącza symetryczne o przepustowości 1GBps, oraz przyjmie odpowiedzialność za ich utrzymanie (w tym: bieżący nadzór i diagnozowanie stanu, usuwanie awarii, konserwacja). Dla zapewnienia punktów styku Wykonawca zakończy łącza swoimi urządzeniami komunikacyjnymi, na których udostępni styki optyczne MM Gigabit Ethernet dla przyłączenia sieci E Leader (t.j. jej routerów brzegowych) w węzłach centralnych znajdujących się w: a) Gminie Moszczenica, GOK, ulica Dworcowa 16A, 97-310 Moszczenica b) Gminie Ujazd, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd - w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, jednakże nie później niż do 30.09.2019 zestawi dwa kolejne łącza symetryczne o przepustowości 10 GBps, oraz przyjmie odpowiedzialność za ich utrzymanie (w tym: bieżący nadzór i diagnozowanie stanu, usuwanie awarii, konserwacja). Dla zapewnienia punktów styku Wykonawca zakończy łącze swoimi urządzeniami komunikacyjnymi, na których udostępni styki optyczne Ethernet dla przyłączenia w kolejnym punkcie styku sieć E Leader (tj. jej kolejnych dwóch routerów brzegowych) w kolejnym węźle centralnym znajdującym się w: c) serwerowni Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI), Moszczenica, ul. Dworcowa. Ze względu na trwające postępowanie przetargowe związane z realizacją projektu budowy Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych w formule Zaprojektuj i Wybuduj Zamawiający nie jest w stanie określić typu wkładek we własnych ruterach brzegowych. 2) Łącza opisane w pkt 1 powinny zostać zrealizowane w technologii optycznej. W tym celu Wykonawca wybuduje własnym staraniem przyłącza światłowodowe od swojej infrastruktury sieciowej do w/w węzłów centralnych sieci E Leader. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca miał możliwość skorzystania z fragmentu infrastruktury optycznej E-Leader (maksymalnie do 8 włókien prowadzących do węzłów centralnych). Korzystanie w w. w. celu ze światłowodów E Leader wymaga uprzedniego uzyskania zgody właściciela infrastruktury, 3) Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania zestawionych tras przez Wykonawcę dla potrzeb innych niż realizacja usług dla Zamawiającego. 4) Zamawiający od dnia 01.06.2020 roku nie dopuszcza sytuacji, w której uszkodzenie kabla na którymkolwiek odcinku sieci, bądź awaria łącza do jednego z punktów styku wymienionych w pkt. 1 ppkt a, c SIWZ skutkować mogłaby brakiem dostępu do sieci Internet w centralnych punktach sieci opisanych w pkt. 1 Zamawiający żąda by od dnia 01.06.2020 r. punkty styku (a), c) - pkt. 1 SIWZ) zostały zrealizowane za pomocą kabli, których trasy fizycznie nie pokrywają się. 5) Każde z łączy opisanych w punkcie 1 zostanie przez Wykonawcę podłączone dwoma niezależnymi drogami do dwóch niezależnych węzłów szkieletowych sieci operatorskiej Wykonawcy. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca przedstawi mapy prezentujące przebieg łączy poprzez swoją sieć światłowodową do lokalizacji swoich węzłów szkieletowych obsługujących sieć E-Leader. 6) Na żadnym odcinku w/w łączy nie dopuszcza się stosowania traktów radiowych, satelitarnych, lub komutowanych łączy telefonicznych. 7) Każdy z punktów styku, opisanych w pkt. 1 lit. a, b, musi mieć możliwość zagwarantowania łącza symetrycznego o przepustowości 1GB/s – również w całej sieci Dostawcy (do wszystkich jego punktów styku z Internetem), tym samym cała sieć E-Leader musi mieć technicznie zagwarantowany dostęp do Internetu o przepustowości 2 x 1GB/s. Trzeci punkt styku opisany w pkt. 1. lit. c) musi gwarantować technicznie dostęp do sieci Internet na poziomie 2x10GB/s. 8) Rzeczywiste łączne zapotrzebowanie na dostęp do sieci Internet wynosi: a) od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (3 miesiące od daty podpisania umowy) do dnia 31.03.2020 r. - 640 MB/s b) od dnia 01.04.2020 do końca trwania okresu umowy – tj. 31.12.2021 r. - 500 MB/s, przy czym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę overbookingu. Usługa musi być świadczona na tym poziomie w całej sieci Wykonawcy. 9) Punkty styku zostaną zbudowane w trybie Active-Active bazując na dynamicznym routingu. Konfiguracja urządzeń w punktach styku musi gwarantować co najmniej: a) Techniczną możliwość świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na poziomie 2 GB/s dla całej sieci E-Leader przy wykorzystaniu dwóch portów 1 GB/s w ruterach brzegowych Zamawiającego (po jednym w każdym z nich), a od dnia 30.09.2019 roku techniczną możliwość świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na poziomie 20 GB/s dla całej sieci E-Leader przy wykorzystaniu dwóch kolejnych portów 10 GB/s w ruterach brzegowych Zamawiającego znajdujących się w serwerowni MTI (po jednym w każdym z nich), b) Wzajemne backupowanie wszystkich punktów styku na wypadek awarii jednego z nich. 10) Urządzenia Wykonawcy muszą wspierać adresację IP w wersji IPv4 oraz IPv6, przy czym na życzenie Zamawiającego Wykonawca w ramach niniejszej umowy ma obowiązek skonfigurowania bez dodatkowych opłat własnych urządzeń do pracy dla obydwu wersji protokołu IP oraz udzieli bezpłatnie wsparcia informatykom Zamawiającego w konfiguracji ich routerów brzegowych. 11) Wykonawca dostarczy pulę publicznych adresów IP po 256 adresów dla każdej z czterech gmin (łącznie 1024 adresy) oraz dodatkową pulę publicznych adresów IP (256 adresów) dla podmiotów zlokalizowanych w MTI. 12) Wykonawca musi mieć techniczną możliwość, aby na życzenie Zamawiającego (w terminie dwóch dni roboczych od pisemnego powiadomienia) zagwarantować przepustowości na poziome 10 GB/s - przynajmniej w jednym węźle centralnym znajdującym się w GOK w Moszczenicy. Zamawiający ze swojej strony dostosuje węzeł centralny do tej prędkości. W celu weryfikacji możliwości spełnienia tego warunku w dniu odbioru wykonania usługi Wykonawca bezpłatnie zestawi łącze testowe o powyższej przepustowości na okres 24 godzin. 13) W ramach uruchamiania usługi, Wykonawca udzieli wsparcia informatykom konsorcjum E-Leader w reorganizacji adresacji publicznej serwerów DNS. Prace te będą przeprowadzone w taki sposób, by żadna z instytucji tworzących konsorcjum E-Leader nie straciła zawartości swojej poczty email, zawartości skrzynek ePUAP (zamawiający posiada systemy EZD, które poprzez dedykowane certyfikaty wystawione przez Wytwórnię Papierów Wartościowych pozwalają na integrację z ePUAP) oraz nie został wyłączony dostęp do ich stron WWW na dłużej niż 24 godziny 14) Wykonawca ma obowiązek monitorowania łączy do urządzeń brzegowych zamawiającego przez 24h/dobę poprzez swoje centrum zarządzania siecią, przy czym zamawiający może zapewnić Wykonawcy dostęp do danych n/t stanu posiadanych routerów brzegowych (w trybie do odczytu). 15) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu comiesięczny raport zawierający informacje o zagregowanym ruchu wychodzącym i przychodzącym oraz przerwach w dostawie sieci. 16) W ramach uruchamiania usługi, Wykonawca zapewni bezpłatne łącze testowe (bez spełnienia w tym okresie punktów 9 ,11 na okres 2 tygodni celem zweryfikowania jakości działania sieci E-Leader, usunięcia wszystkich usterek i odbioru prac. 17) Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń Wykonawcy (znajdujących się w węzłach sieci E-Leader oraz MTI) w celu ich konserwacji - po uprzednim żądaniu oferenta w dni robocze w godzinach 8 - 20. 18) Budowane punkty styku i dostarczony sprzęt muszą być w pełni kompatybilne ze sprzętem dostarczonym przez firmę projektującą i budującą sieć E-Leader oraz MTI. (zestawienie projektowanego sprzętu w węzłach centralnych w zał. Nr 2 do wzoru umowy) 19) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia swoich urządzeń aktywnych wraz z urządzeniami UPS umożliwiającymi podtrzymanie zasilania przez co najmniej 30 minut. 20 Zamawiający zastrzega udział w zamówieniu pracowników firmy Atena (projektującej i budującej sieć E-Leader oraz realizującej warunki gwarancji) jako ekspertów działających na rzecz Zamawiającego w celu zapewnienia kompatybilności dostarczonych przez Wykonawcę usług, sprzętu i budowanych punktów styku z nowopowstałą infrastrukturą E-Leader. 21 Zamawiający zastrzega udział w zamówieniu pracowników Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, którzy są autorami dokumentacji Projektowej, jako ekspertów działających na rzecz Zamawiającego, stanowiących bazę wiedzy technicznej. 22 Zamawiający zastrzega udział w zamówieniu pracowników podmiotu budującego Moszczenickie Tereny Inwestycyjne i ich podwykonawców, odpowiedzialnych za realizację trzeciego punktu styku 23 Zamawiający zastrzega udział w zamówieniu pracowników podmiotu zarządzającego budową Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych i ich podwykonawców, tj. na dzień ogłoszenia przetargu- przedstawicieli Łódzkiego Domu Biznesu 24 Zamawiający w przypadku awarii zapewni dostęp całodobowy do pomieszczeń z urządzeniami oferenta znajdującymi się w węzłach sieci. Sposób żądania przez wykonawcę dostępu do pomieszczeń zostanie ustalony pisemnie w trybie roboczym po podpisaniu umowy 25 Z planowanym przebiegiem trasy sieci E-Leader (ze względu na trwające prace projektowe mające na celu jej rozbudowę) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Moszczenica (Referat Inwestycji i Rozwoju, Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 2), 26 Z chwilą zakończenia realizacji umowy przez Wykonawcę część pasywna punktu styku wybudowana przez Wykonawcę przechodzi na własność Zamawiającego 27 Wykonawca w ramach niniejszej umowy do dnia 01.05.2018 roku przedstawi w formie elektronicznej studium podłączenia sieci Eleader, ze szczególnym uwzględnieniem MTI do co najmniej 5 operatorów hurtowych działających na terenie RP o zasięgu krajowym i posiadających w własne punkty wymiany danych z operatorami zagranicznymi. Studium powinno zawierać mapy z potencjalnymi punktami styku, informację o wolnych włóknach światłowodowych (wykonawcy oraz operatora) w każdym z nich i zgodzie operatorów na włączenie sieci Eleader w tychże punktach. Studium stanowić będzie element wspólnej oferty technicznej Wykonawcy i Zamawiającego dla inwestorów planujących zlokalizowanie swoich podmiotów w MTI. 28 Poziom usługi SLA (Service Level Agreement) a) Wykonawca ma obowiązek monitorowania łącza przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu cały rok, poprzez własne centrum zarządzania siecią, przy czym zamawiający może udostępnić Wykonawcy stan ruterów brzegowych dostawcy w trybie do odczytu b) Wykonawca wprowadzi Dziennik Rejestracji Zgłoszeń (DRZ), w którym będą rejestrowane wszystkie zgłoszenia, uwagi Zamawiającego oraz przeprowadzone prace związane z utrzymaniem łącza. Każdy wpis musi zawierać datę, godzinę, opis zgłoszenia lub opis przeprowadzonych prac i podpisy przedstawicieli obu stron. Dziennik będzie przechowywany w siedzibie Zamawiającego. Jego cyfrowa kopia będzie dostępna dla obu stron poprzez łącze internetowe. Sposób wymiany informacji dot., jakości świadczenia usług może ulec zmianie podczas realizacji umowy, w przypadku, gdy: a) zostanie on zaakceptowany przez obie strony b) umożliwi zbieranie danych na tym samym poziomie szczegółowości jak zapisy w niniejszym SIWZ c) Wykonawca wskaże całodobowy numer awaryjny, skrzynkę pocztową (e-mail) oraz numer faks, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać odnotowane w Dzienniku Rejestracji Zgłoszeń przez Wykonawcę nie później niż 1 h po przyjęciu zgłoszenia w kopii elektronicznej dziennika oraz jego podpisaną wersję papierową nie później niż w dniu składania comiesięcznego raportu, o którym jest mowa w pkt 15. d) Wykonawca jest zobowiązany wpisywać do DRZ odpowiedzi na uwagi Zamawiającego oraz informacje o wszelkich pracach i interwencjach związanych z realizacją Umowy. W przypadku planowanej modernizacji łączy, w tym aktualizacji oprogramowania urządzeń, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o tym fakcie, z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Do prac Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. e) Gwarantowany czas dostępności usługi w miesiącu wynosi 99,99% f) Maksymalny czas niedostępności usługi w miesiącu 0,4 godziny g) Maksymalny czas niedostępności usługi w miesiącu w jednym punkcie styku wynosi 3 godziny, od dnia 31.12.2020 roku czas niedostępności usługi w puncie styku MTI wynosi 0,3 h h) Czas na usunięcie awarii, po uprzednim zgłoszeniu do Zamawiającego wynosi: minimum 2 godziny, nie dłużej niż 5 godzin. W przypadku fizycznego uszkodzenia światłowodów czas ten ulega wydłużeniu do 48 godzin. i) W przypadku, gdy Wykonawca wykryje awarię jest zobowiązany do natychmiastowego telefonicznego poinformowania uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Za moment zgłoszenia oraz początek biegu czasu trwania awarii uważa się moment wysłania faksu, wiadomości e-mail, wiadomości sms lub telefonicznego zgłoszenia o awarii. 3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia otrzymanego za realizację niniejszej umowy, a z chwilą zakończenia jej obowiązywania przenosi na własność Zamawiającego wybudowaną część pasywną punktów styku. Fakt przeniesienia potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym zawartym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym określającym szczegółowo przekazywane elementy wchodzące w zakres części pasywnej punktów styku. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu inwentaryzację w/w pasywnej części punktów styku, (w szczególności inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą przekazywanego odcinka sieci światłowodowej). 4. W ramach niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności Wykonawcy należeć będzie ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy, a także ponoszenie skutków prawnych oraz finansowych zmian wprowadzonych z własnej inicjatywy w trakcie realizacji zamówienia bez akceptacji Zamawiającego i/lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

II.5) Główny kod CPV: 72400000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72318000-7
32420000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. (w tym - termin świadczenia usługi dostępu do sieci Internet: 3 miesiące od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.) 2. Termin zapewnienia przyłączy do punktów styku : - dwa przyłącza w lokalizacjach zdefiniowanych w Rozdz. III ust. 2 pkt. 1 lit. a i b SIWZ (pozwalające świadczyć usługę dostępu do sieci Internet) w terminie możliwie najkrótszym, lecz nie później niż 3 miesiące od daty podpisania umowy - trzecie przyłącze (w węźle w MTI) najpóźniej do dnia 30.09.2019 roku 3. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi na bazie tras kabli optycznych spełniających kryterium opisane w Rozdz. III ust. 2 pkt. 4 SIWZ – nie później niż od dnia 01.06.2020 r. 4. Okres świadczenia usługi zapewnienia dostępu do sieci Internet rozpocznie się 3 miesiące od daty podpisania umowy i będzie trwał do dnia zakończenia obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2021 r. (1 miesięczny okres próbny będzie trwał od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do sieci Internet) 5. Ze względu na możliwe ewentualne problemy wynikające z realizacji budowy Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych świadczenie usługi w trzecim punkcie styku może zostać przesunięte przez Zamawiającego maksymalnie o 3 miesiące. Zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia usługi nie może powodować żadnych konsekwencji finansowych po stronie Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca: wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do sieci Internet za pomocą łącza stałego dla co najmniej 250 odbiorców końcowych jednocześnie, o przepustowości co najmniej 2 MBit/s dla każdego odbiorcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien spełni niniejszy warunek.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiający będzie weryfikował Wykonawcę na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) - wykaz usług wykonanych w, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy Poświadczenie, o którym mowa powyżej w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do SIWZ; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału - w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Dokumenty, z których wynika upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik) lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie, jeśli sposób reprezentacji nie wynika z KRS 4) Mapy prezentujące przebieg łączy poprzez sieć światłowodową Wykonawcy do lokalizacji węzłów szkieletowych obsługujących sieć E-Leader.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 8973 0003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: INW.271.14.2018”. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Poręczenia lub gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) w oryginale również w w/w terminie winny znajdować się w kasie Urzędu Gminy. Uwaga: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Potwierdzoną kserokopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty (nie jest to wymagane). Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez Zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Zamawiający uzna, że przedstawiona gwarancja nie spełnia wymogu bezwarunkowości, gdy z treści gwarancji: 1) wynika, że dotyczy jedynie należności bezspornych; 2) wynika obowiązek przedłożenia gwarantowi przez Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) dokumentów innych niż: a) pisemne wezwanie do zapłaty, b) pisemne oświadczenie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających żądanie oraz nie dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych należności; 3) wynika, że gwarant może powołać się na zarzuty dotyczące istnienia i ważności umowy podstawowej oraz na rzeczywiste niezrealizowanie się zabezpieczonego rezultatu; 4) wynika, że Zamawiający (beneficjent gwarancji) musi udowodnić zaistnienie okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą zostanie odrzucona. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego; 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 5,00
Czas usunięcia awarii 20,00
Termin rozpoczęcia 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) oraz te, które Zamawiający przewidział w ust. 2. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 w przypadku: 1) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiającej Wykonawcy zapewnienie przyłączy w lokalizacjach zdefiniowanych w Rozdz. III ust. 2 pkt. 1 ppkt. a i b SIWZ (pozwalające świadczyć usługę dostępu do sieci Internet) w określonym pierwotnie terminie – o okres odpowiadający okresowi działania siły wyższej, 2) ujawnienia elementów infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej, powodujące konieczność wykonania dodatkowych prac (niemożliwych wcześniej do przewidzenia) w celu zapewnienia przyłączy w lokalizacjach zdefiniowanych w Rozdz. III ust. 2 pkt. 1 ppkt. a i b SIWZ; termin może być wydłużony jedynie o czas niezbędny na wykoanie dodatkowych prac niezbędnych do realizacji przedmotu zamówienia, 3) wydania decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności o wstrzymaniu robót związanych z wykonaniem przyłączy w lokalizacjach zdefiniowanych w Rozdz. III ust. 2 pkt. 1 ppkt. a i b SIWZ z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; termin może być wydłużony jedynie o czas wstrzymania robót, 4) konieczności wydania decyzji administracyjnych lub przedłużających się procedur związanych w uzyskaniem decyzji administracyjnych dot. zapewnienie przyłączy w lokalizacjach zdefiniowanych w Rozdz. III ust. 2 pkt. 1 ppkt. a i b SIWZ; termin może być wydłużony jedynie o czas niezbędny do wydania decyzji. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, faktury wystawiane przez Wykonawcę po dacie, w której nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług muszą zawierać właściwą stawkę podatku od towarów i usług. Nie powoduje to zmiany wysokości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 nie może być dokonana w wyższej wysokości niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa, wskazanych w ust. 2. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2, Wykonawca może w terminie 1 miesiąca od ich wystąpienia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać: 1) wskazanie okoliczności uzasadniających zmianę; 2) dokładne wyliczenie kwoty, o którą ma być zmienione wynagrodzenie; 3) uzasadnienie. 5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 należy dołączyć dowody potwierdzające wpływ zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności dotyczące udziału podatku od towarów i usług w kosztach wykonania zamówienia, liczby osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, zakresu czynności wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamówienia, rodzajach umów posiadanych przez te osoby, wysokości i dowodu zapłaty wynagrodzenia tych osób, wycenę zawierającą wyliczenia w niezbędnym zakresie, wysokości i dowodu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dokumenty powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Ciężar udowodnienia faktu zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 2-5 spoczywa na Wykonawcy. 7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni, wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku oraz dodatkowych dokumentów. Wezwanie powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku. 8. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjaśnieniami, jeśli ich żądano, ustosunkowuje się do propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany wysokości wynagrodzenia. Zamawiający może: 1) uznać propozycję Wykonawcy za zasadną, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie; 2) uznać propozycję Wykonawcy za częściowo zasadną; 3) uznać propozycję Wykonawcy za niezasadną. 9. W sytuacjach, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3, Zamawiający przedstawia Wykonawcy na piśmie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycją aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do stanowiska Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodów. 10. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 (w części dotyczącej ust. 8 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy. 11. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 może być dokonana także przez Zamawiającego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy, w terminie 2 miesięcy od wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2. W takiej sytuacji Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o zmianie wysokości wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podając uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca może w terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkować się pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiając argumenty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiający w terminie 14 dni ustosunkowuje się pisemnie do stanowiska Wykonawcy, które nie jest wiążące dla Zamawiającego. Uwzględniając stanowisko Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonać jej w niższej wysokości. Nieuwzględnienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmianę wynagrodzenia wykonawcy w zakresie określonym w pierwotnym zawiadomieniu [o którym mowa w zdaniu drugim.]
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę szybki w telefonie - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę szybki w telefonie Huawei P9 Lite 2017. Upadł mi na kafelki, dotyk działa, niestety zrobiła się pajęczyna przez 1/3 ekranu. Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI