Wykonanie, wdrożenie i bieżąca aktualizacja serwisu internetowego w formie internetowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie, wdrożenie i bieżąca aktualizacja serwisu internetowego w formie internetowej mapy projektów dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-09
 • Numer ogłoszenia645648-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 645648-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych: Wykonanie, wdrożenie i bieżąca aktualizacja serwisu internetowego w formie internetowej mapy projektów dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, krajowy numer identyfikacyjny 14100714500000, ul. Plac Europejski  2 , 00844   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 262 06 28, e-mail zampub@cupt.gov.pl, faks 22 262 05 01.
Adres strony internetowej (URL): www.cupt.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cupt.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna w zaklejonej i oznakowanej kopercie
Adres:
Recepcja CUPT, kondygnacja VIII, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, wdrożenie i bieżąca aktualizacja serwisu internetowego w formie internetowej mapy projektów dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Numer referencyjny: 24.2018.ZAM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie, wdrożenie i bieżąca aktualizacja serwisu internetowego w formie internetowej mapy projektów dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”), na warunkach i w zakresie określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 1) Wdrożenie Serwisu Mapa Inwestycji, w tym w szczególności: a) wykonania dokumentu analizy wymagań, opisującego wszystkie uzgodnione aspekty wizualno-funkcjonalne Serwisu Mapa Inwestycji, b) przygotowania pilotażu Serwisu Mapa Inwestycji, c) wdrożenia pełnej wersji Serwisu Mapa Inwestycji, d) wykonania niezbędnych prac graficznych, w tym map opisanych w SOPZ, e) przeprowadzenie szkoleń dla redaktorów, administratorów - pracowników CUPT, f) przekazania Dokumentacji oraz instrukcji związanych z Wdrożeniem; 2) Przeniesienie autorskich praw majątkowych praw zależnych do utworu Serwis Mapa Inwestycji oraz jego elementów oraz do Dokumentacji oraz udzielenie niezbędnych licencji związanych z zakresem Przedmiotu Zamówienia 3) Udzielenie Gwarancji Jakości, 4) Świadczenie Usługi Serwisu Gwarancyjnego, 5) Świadczenie Usługi Prac Rozwojowych, 6) Wykonywanie innych obowiązków oraz świadczeń opisanych w Umowie. 3. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”) opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach przedstawionych w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: „IPU”) stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na możliwości zamówienia Usługi Prac Rozwojowych w maksymalnej ilości 100 Roboczogodzin. Szczegółowy opis prawa opcji zawarty został w § 2a IPU, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na świadczeniu Usługi Serwisu Gwarancyjnego, tj. świadczeniu usługi polegającej na obsłudze technicznej i hostingu serwisu internetowego oraz świadczeniu Usług Rozwoju, w wysokości 6,6% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest posiadanie przez Zamawiającego niezbędnych środków finansowych, a także realizacja przez Wykonawcę usługi podstawowej w terminie i z najwyższą starannością, zapewnienie nie gorszego standardu wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, oraz uzgodnienie w wyniku negocjacji wynagrodzenia oraz terminu wykonania zamówienia podobnego. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

II.5) Główny kod CPV: 72413000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72400000-4
72415000-2
48224000-4
48600000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 154526,66
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na świadczeniu Usługi Serwisu Gwarancyjnego, tj. świadczeniu usługi polegającej na obsłudze technicznej i hostingu serwisu internetowego oraz świadczeniu Usług Rozwoju, w wysokości 6,6% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest posiadanie przez Zamawiającego niezbędnych środków finansowych, a także realizacja przez Wykonawcę usługi podstawowej w terminie i z najwyższą starannością, zapewnienie nie gorszego standardu wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, oraz uzgodnienie w wyniku negocjacji wynagrodzenia oraz terminu wykonania zamówienia podobnego. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  34   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 34 miesiące od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem poniższych terminów: 1) w zakresie realizacji Etapów 1-4 – w terminie nie dłuższym niż 172 dni robocze od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem terminów wskazanych w Harmonogramie realizacji Przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 2) w zakresie realizacji Gwarancji Jakości oraz Usług Prac Rozwojowych – w terminie 24 miesięcy od dnia zakończenia Etapu 4 - Wdrożenie pełnej wersji mapy projektów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 2.3.1) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na stworzeniu serwisu internetowego o wartości co najmniej 80 000 złotych brutto każda. Uwaga: W przypadku zamówień nadal trwających, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy wartość wykonanych usług w danym zamówieniu osiągnęła kwotę określoną w przedmiotowym warunku, w związku z tym Wykonawca powinien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 2.3.2) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika projektu – posiadającą doświadczenie w realizowaniu co najmniej trzech (3) projektów budowy stron internetowych, zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, o wartości co najmniej 80 000,00 złotych brutto każdy, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu serwisów internetowych; 2) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Redaktora językowego – posiadającego umiejętności i doświadczenie w redagowaniu co najmniej 6 różnych tekstów w języku polskim, opublikowanych w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert w prasie ogólnopolskiej lub w wydawnictwach branżowych. Poprzez prasę ogólnopolską należy rozumieć: 1) wydania papierowe dzienników, tygodników, miesięczników lub kwartalników, które kolportowane są na terenie całego kraju, 2) internetowe serwisy informacyjne, które odwiedza dziennie nie mniej niż 200 000 unikalnych użytkowników. Poprzez wydawnictwa branżowe należy rozumieć wydania papierowe lub internetowe serwisy informacyjne, w których publikowane informacje dotyczą branży transportowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące oświadczenia i dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 1) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu - uwzględniającego wymagania określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1 lub ppkt 2.3.2 SIWZ, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których uslugi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o którym mowa powyżej. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego – uwzględniające wymagania określone w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2 SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku, gdy w przedstawionych na potwierdzenie spełnienia warunków dokumentach wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie opublikował średnich kursów walut należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. Oferta Wykonawcy musi zawierać: 1) Formularz ofertowy – wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.1) SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 ppkt 1.2) SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - niezbędny dla oceny oferty według przyjętych kryteriów oceny ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 6) Propozycję identyfikacji wizualnej projektu oraz jego opisu – Wykonawca przedstawi na płycie CD/DVD lub na pendrive, dokument w pliku pdf. lub jpg., znajdujący się na jednej stronie A4, zawierający łącznie: 1) propozycję graficznej wizualizacji projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec – Białobrzegi” (,POIS.08.02.00-00-001/08) sfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wizualizacja musi zostać przedstawiona na mapie Polski, lub województwa przez które przebiega oraz mieć charakter wizualizacji liniowej, tj. łączącej dwa punkty – punkt początkowy i końcowy ww. odcinka; 2) opis projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec – Białobrzegi” (,POIS.08.02.00-00-001/08) sfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Poza nazwą projektu, opis musi zawierać główne działania podjęte w ramach realizacji projektu oraz opis korzyści płynących dla społeczeństwa z realizacji danej inwestycji. Szczegółowe informację o ww. projekcie można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/4121/budowa-drogi-ekspresowej-s7-odcinek-grojec-bialobrzegi Schematyczny przykład prostej wizualizacji mapy oraz opisu projektu znajduje się na stronie nr 4 Załącznika nr 1.1 do SIWZ. UWAGA: Brak dokumentów, w tym również płyty CD/DVD lub pendrive, opisanych w ust. 2 pkt 5) i 6) powyżej, lub nie zawarcie w Wykazie osób informacji niezbędnych do oceny oferty wg. przyjętego kryterium „Doświadczenie personelu– 30%” lub nie zawarcie któregokolwiek z powyższych elementów wskazanych w ust. 2 pkt 6) ppkt 1 i 2) spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 7) Potwierdzenie wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100), 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych 53 1010 1010 0058 5813 9120 0000 Z adnotacją: „Wadium – Przetarg nieograniczony na „Wykonanie, wdrożenie i bieżąca aktualizacja serwisu internetowego w formie internetowej mapy projektów dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Nr 24.2018.ZAM”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 5. Zamawiający przechowuje wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2 lub wniesie wadium w jakikolwiek inny nieprawidłowy sposób zostanie odrzucona, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp. UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część Oferty (winna być trwale zszyta z treścią Oferty).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 40,00
Doświadczenie personelu 30,00
Propozycja identyfikacji wizualnej projektu oraz jego opisu 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, adresów e-mail wskazanych w niniejszej Umowie, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. Za równoznaczną w ww. przypadkach z formą pisemną, przyjmuje się poinformowanie Zamawiającego drogą elektroniczną (korespondencja e-mail). 2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 1) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT (zmniejszenie lub zwiększenie). Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r. poz 847 z późn. zm.). Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa, 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Ewentualna zmiana nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich zasad, 4) zmianę osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawionych w Wykazie osób, którego kopia stanowi Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11 do Umowy, przy czym zmianę taką uznaje się za skuteczną na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku Wykonawcy, w momencie wyrażenia przez Zamawiającego zgody, akceptującej nową osobę uczestniczącą w realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. pisemnego wniosku Wykonawcy oraz pisemnego wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę. W ww. przypadku nie dopuszcza się przesłania pism drogą elektroniczną, 5) zmiany poszczególnych terminów wykonania Etapów nr 1-3 (wydłużanie lub skracanie), o których mowa w Harmonogram Wdrożenia Serwisu Mapy Inwestycji, przy czym zmianę taką uznaje się za skuteczną w momencie wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody, na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zaproponowana zmiana nie może wydłużyć końcowego terminu zakończenia Etapu 3 wskazanego w Harmonogramie Wdrożenia Serwisu Mapy Inwestycji, 6) w przypadku zmiany wymagań technicznych, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 7) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa, 8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie dostosowania Umowy do okoliczności będących skutkiem siły wyższej, 9) zmiany dotyczące zakresu autorskich praw majątkowych, licencji/sublicencji lub praw zależnych w zakresie pojawienia się nowych pól eksploatacji istotnych z punktu widzenia wykonania niniejszej Umowy. 3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) - 3) powyżej, następować będzie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dodatkowo: 1) w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt. 2) - wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na wysokość wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 2) w przypadku wniosku o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt. 3) - wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) na wysokość wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3). 4. Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia, chyba że termin wejścia w życie przepisów , z których ta zmiana wynika, jest krótszy niż 30 dni od daty ich publikacji. W takim przypadku Wykonawca lub Zamawiający wystąpią z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia niezwłocznie po opublikowaniu właściwych przepisów. 5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2)- 3) może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 3) będą mieć wpływ na koszty realizacji Umowy przez Wykonawcę. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-9) wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, z siedzibą pod adresem: 00-844, Warszawa, pl. Europejski 2, który oświadcza że jest administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa oraz że posiada ważny tytuł prawny do ich przetwarzania oraz przekazania do przetwarzania CUPT i takie przetwarzanie oraz przekazanie nie narusza praw osób, których dane dotyczą, 2) w CUPT, począwszy od dnia 25.05.2018 r., funkcjonuje adres e-mail: IOD@cupt.gov.pl Inspektora Ochrony Danych w CUPT, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez CUPT; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa w sprawie niniejszego zamówienia została zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 10) CUPT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. KLAUZULE SPOŁECZNE/ASPEKTY SPOŁECZNE Zamawiający stosuje art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. Serwis internetowy musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością - Wykonawca musi opracować warstwę prezentacyjną aplikacji uwzględniającą wymagania WCAG 2.0 na poziomie A i AA. Wszystkie elementy HTML „A” muszą zawierać poprawnie wypełniony atrybut „TITLE”, a elementy „IMG” muszą posiadać poprawnie wypełniony atrybut „ALT”. Aplikacja musi pozwalać na przypisywanie atrybutu „TITLE” i „ALT” do wstawianych w edytorze elementów „A” i „IMG”. Sposób oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia określony został szczegółowo w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i IPU stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Józefin
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu IT. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI