Usługa wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności i bezpieczeństwa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności i bezpieczeństwa Serwisu Internetowego obsługującego System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-09-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-29
 • Numer ogłoszenia610416-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 610416-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.

Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy: Usługa wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności i bezpieczeństwa Serwisu Internetowego obsługującego System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 000786093, ul. ul. Trylogii  2/16 , 01-982  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 569 99 14, e-mail przetargi@insp.waw.pl, faks 22 569 99 06.
Adres strony internetowej (URL): http://www.insp.waw.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowy Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://isbip.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://isbip.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności i bezpieczeństwa Serwisu Internetowego obsługującego System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
Numer referencyjny: OOP.26.14.2018.MC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie audytów wydajności i bezpieczeństwa Serwisu Internetowego obsługującego System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w oparciu o specyfikację załączoną do dokumentacji przetargowej przez Zamawiającego. Czynności te obejmują w szczególności: a) Przygotowanie projektu graficznego portalu i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego. b) Po akceptacji przez Zamawiającego projektu graficznego – jego konwersja na zgodne ze standardami HTML, CSS oraz JavaScript/ECMAScript szablony, z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Zamawiający wymaga zastosowania kodowania znaków UTF-8. Wszystkie zasoby niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony powinny być ładowane z tego samego serwera, co strona – tj. nie dopuszcza się np. ładowania bibliotek JavaScript z zewnętrznych serwerów typu CDN. Wszystkie zasoby składające się na integralną strukturę podstrony ładowane w jej obrębie (tj. arkusze CSS, pliki JS, graficzne elementy szablonu strony) powinny być możliwie jak najmniejsze, poprzez zastosowanie takich technologii jak minifikacja, kompresja (dla obrazów: bez widocznej gołym okiem utraty jakości). Ilość żądań do serwera w obrębie załadowania podstrony również powinna zostać zminimalizowana (np. poprzez łączenie arkuszy CSS w jeden plik). Wymagane jest poprawne wyświetlanie zawartości we wszystkich grupach przeglądarek internetowych posiadających powyżej 3,0% udziału w rynku wg danych publikowanych przez gemiusRanking, dotyczących kwartału poprzedzającego bieżący w momencie realizacji niniejszego punktu. Ranking dostępny jest pod adresem: http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html Narzędziem oceny poprawności kodu HTML jest walidator HTML W3.org (http://validator.w3.org/). Narzędziem oceny poprawności stylów CSS jest walidator CSS W3.org (https://jigsaw.w3.org/css-validator/). Narzędziem oceny poprawności kodu JS/ES jest JSLint (http://www.jslint.com/) oraz manualna inspekcja poprawności funkcjonowania elementów szablonów przeprowadzona przez Zamawiającego przy wykorzystaniu najnowszej dostępnej w momencie realizacji wersji przeglądarki Mozilla Firefox z użyciem wbudowanych narzędzi developerskich. c) System musi dawać możliwość obsługi wielu użytkowników o różnych poziomach dostępu, wraz z interfejsem do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami przez głównego administratora, w tym możliwość zablokowania konta użytkownika (uniemożliwienie zalogowania się na nie) bez jego usuwania oraz możliwość zdalnego wylogowania użytkownika z panelu administracyjnego przez administratora. d) Budowany serwis musi implementować dziennik logowań oraz dziennik zmian danych, tj. przechowywać informacje o tym, kiedy dany zasób był edytowany i przez którego użytkownika. e) Utworzony system powinny uwzględniać walidację wprowadzanych przez użytkowników danych, bezpieczeństwo aplikacji (w szczególności ataki SQL injection, CSRF, XSS, przechwytywanie sesji, wstrzykiwanie kodu, wykonywanie poleceń systemowych itp.), szyfrowania danych przesyłanych przez Internet (certyfikat SSL dostarczony przez Zamawiającego) oraz przechowywania haseł w bezpiecznej postaci (przy użyciu silnego szyfrowania, np. algorytmu Blowfish). f) Wszelkie dane widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników powinny być przechowywane w bazie w formie tabel zaszyfrowanych. g) Przeprowadzenie testu wydajności (tzw. stress testu) Serwisu poprzez zasymulowanie interakcji użytkowników z Serwisem (z uwzględnieniem treści generowanych dynamicznie i operacji wykonywanych na bazach danych; Zamawiający dopuszcza pominięcie testowania wydajności operacji wymiany danych z podmiotami trzecimi) oraz udostępnienie wyników testu. W czasie testu sprawdzana będzie wydajność aplikacji. Kryterium zaliczanie testu będzie obsłużenie do 5000 zapytań w ciągu jednej minuty. Liczba ta wynika z wymagań stawianym aplikacji tj. maksymalny czas trwania operacji wczytania filtrowanej (nazwisko, dyscyplina, rok...) strony danych 100ms; h) Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa przygotowanego Serwisu (w tym również pod kątem zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.), implementacja zaleceń i przekazanie raportu Zamawiającemu. i) Jeśli implementacja zaleceń wpłynie znacząco na wydajność funkcjonowania Serwisu, audyt wydajności powinien zostać przeprowadzony ponownie. j) Zamawiający wymaga, by audyt bezpieczeństwa został zrealizowany przez podmiot niezależny od Wykonawcy. k) Niepubliczne uruchomienie prototypowej wersji Serwisu na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego. l) Po odebraniu przez zamawiającego prototypowej wersji aplikacji, publiczne uruchomienie Serwisu na infrastrukturze informatycznej Zamawiającego. m) Przekazanie Zamawiającemu wytworzonych w ramach realizacji Zamówienia materiałów, zarówno w postaci przygotowanej do uruchomienia Serwisu, jak i wszelkiego rodzaju nieprzetworzonego (np. poprzez procesy minifikacji, kompresji, obfuskacji) kodu źródłowego, szablonów graficznych etc. wraz z dokumentacją; n) Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego; o) Świadczenie przez okres 12 miesięcy od terminu realizacji punktu 9 usługi obsługi serwisowej (zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu w zakresie wytworzonej aplikacji).

II.5) Główny kod CPV: 72413000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48224000-4
72212224-5
72265000-0
72263000-6
72253200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług – zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 2. Ewentualny zakres zamówienia uzupełniającego, będzie obejmował wdrożenie funkcjonalności opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ na potrzeby dodatkowych dyscyplin sportu. Docelowo system będzie wspierał ponad 60 dyscyplin sportu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: W pierwszym roku (2018 r.) budowana będzie w pełni funkcjonalna prototypowa wersja systemu dla siedmiu wytypowanych Polskich Związków Sportowych. W roku drugim (2019 r.) po przeprowadzonych testach planowana jest rozbudowa systemu na pozostałe związki.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają doświadczenie w postaci wykonania minimum jednej funkcjonalności polegającej na tworzeniu systemów bazodanowych w zakresie zbierania i przetwarzania wyników – w szczególności generowania rankingów indywidualnych i drużynowych na podstawie regulaminów oraz pojedynczych wyników / startów wprowadzanych do systemu, z podaniem dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu, który potwierdza, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; b) dysponują min. 4 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wdrożenia, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawce którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art 25 ust. 1 Ustawy tj.: 1) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wdrożenia, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór - Załącznik nr 6 do dokumentacji przetargowej; 2) Wykazu minimum jednej usługi polegającej na tworzeniu systemów bazodanowych w zakresie zbierania i przetwarzania wyników – w szczególności generowania rankingów indywidualnych i drużynowych na podstawie regulaminów oraz pojedynczych wyników / startów wprowadzanych do systemu usług, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usług została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór - Załącznik nr 7 do dokumentacji przetargowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Załącznik do formularza ofertowego - wykaz wykonanych projektów systemu bazodanowego związanego/-ych z archiwizowaniem i przetwarzaniem wyników zrealizowanego na potrzeby jednego z Polskich Związków Sportowych. Oświadczenia stanowiące Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do dokumentacji przetargowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 7 do dokumentacji przetargowej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł; 2) Wadium powinno obejmować okres związania ofertą tj. minimum 30 dni. Wykonawcy przy obliczaniu terminu, od którego zaczyna bieg termin związania ofertą powinni uwzględnić również dzień, w którym upływa termin składania ofert. 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu warunek ten uzna się za spełniony, jeżeli pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5) Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS 15 2030 0045 1110 0000 0260 9620; środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 06.09.2018r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania; z zaznaczeniem: „Wadium w przetargu na usługę zaprojektowania, wykonania, uruchomienia oraz przeprowadzenia audytów wydajności i bezpieczeństwa Serwisu Internetowego obsługującego System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.” – nr postępowania OOP.26.14.2018.MC. 6) Zamawiający uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego w terminie otwarcia ofert. 7) Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 8) W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto w PLN (C) 40,00
Doświadczenie Wykonawcy (D) 30,00
Termin wykonania usługi (T) 20,00
Ocena projektu graficznego (P) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy, w szczególności: 1) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej: a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; b) w przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT – zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 Umowy: stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT; c) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć, i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych – w zakresie dostosowania niniejszej Umowy do zmian nią spowodowanych; 2) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy; 3) Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w Umowie w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy. 2. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 Umowy. 3. Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia zostały przewidziane Umową lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-06, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę laptopów - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 6 komputerów przenośnych do gabinetu medycznego. Procesor intel Core. Taktowanie procesora 1,6 GHz. Ilość rdzeni min. 2. Pamięć RAM min 8 GB. Przekątna ekranu min. 13 cm, max 13,5 cm. Rozdzielczość - min 2560 x 1600. Częstotliwość pracy MHZ min 2133 MHZ. Rodzaj dysku SSD. Minimalny czas pracy 7 godzin. Ilość portów USB min. 2. Oprzyrządowanie myszka bezprzewodowa. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud nr 2
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Świadczenie usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet dla potrzeb Powiatu Poznańskiego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI