Usługa dostępu do Internetu dla Jednostek Administracji Państwowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa dostępu do Internetu dla Jednostek Administracji Państwowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Obsługi Administracji Rządowej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-18
 • Numer ogłoszenia514945-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 514945-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej: Usługa dostępu do Internetu dla Jednostek Administracji Państwowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamawiającym są Jednostki Administracji Państwowej: 1) Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46, 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, 3) GDDKIA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, 4) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, 5) Wielkopolski urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w imieniu i na rzecz, których działa Centralny Zamawiający - Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie.
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, krajowy numer identyfikacyjny 12261725000000, ul. ul. Powsińska  69/71 , 02-903  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 61 18, e-mail zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl, faks 22 694 61 21.
Adres strony internetowej (URL): https://zamowienia.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://zamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://zamowienia.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://zamowienia.gov.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dostępu do Internetu dla Jednostek Administracji Państwowej
Numer referencyjny: 2019/13
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Jednostek Administracji Państwowej określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem: 1) Część 1: Łącza asymetryczne. 2) Część 2: Łącza symetryczne. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 3A (Część 1) i 3B (Część 2) do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na wydłużeniu okresu realizacji usługi w ramach poszczególnych lokalizacji w przypadku wyczerpaniu maksymalnej wartości umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2020 r. Wykorzystanie prawa opcji zależne jest od możliwości sfinansowania zakupu i potrzeb danej Jednostki oraz zaistnienia określonych w umowie okoliczności. 5. Wykorzystanie prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Jednostek. W przypadku nie skorzystania przez Jednostki z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 6. Ceny jednostkowe (tj. wartość miesięcznego abonamentu oraz jednorazowy koszt udostępnienia 1 szt. routera dostępowego) będą obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia i po takich cenach Jednostka ma prawo zrealizować zamówienie opcjonalne. 7. Prawo opcji będzie realizowane poprzez pisemne zamówienia, kierowane przez Jednostkę do Wykonawcy. Zamówienia będą określały termin ich świadczenia oraz numer umowy na podstawie, której realizowane jest prawo opcji. 8. Prawo opcji realizowane będzie przez Jednostki samodzielnie.

II.5) Główny kod CPV: 72411000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72318000-7
64200000-8
72720000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-01

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Planowane terminy rozpoczęcia realizacji usługi dla poszczególnych lokalizacji określone zostały w załączniku nr 3A/3B do SIWZ, z zastrzeżeniem, że: 1) realizacja usługi na podstawie zawartej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez Jednostkę zobowiązań; 2) umowa ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu maksymalnej wartości umowy określonej w umowie (z uwzględnieniem ewentualnego prawa opcji); 3) ewentualne przyłącza i prace konfiguracyjne do sieci Wykonawcy do danej lokalizacji powinny zostać doprowadzone przed terminem zakończenia obecnie obowiązujących umów. 2. Zamawiający zastrzega, że terminy rozpoczęcia świadczenia usług mogą ulec przesunięciu z uwagi na: 1) wydłużenie procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotowego zamówienia; 2) uwarunkowania techniczne dotyczące wdrożenia usługi będącej przedmiotem zamówienia w Jednostce, niezależne od Wykonawcy; 3) inne uzasadnione okoliczności leżące po stronie Jednostki.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017r., poz. 1907 z późn. zm.) i jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego dokumenty nie są w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zaświadczenie lub wypis z Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dn. 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 6 do SIWZ, 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX podr. I ust. 1 SIWZ, 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność, 5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VIII podrozdział I ust. 3 SIWZ. 2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy zamieszczać na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje”. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas usunięcia usterek/awarii 20,00
Poziom gwarantowanego SLA 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie: 1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 2) zmiany stron w umowie wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego np. podział Zamawiającego lub połączenie Zamawiającego, 3) zmiana przepustowości łącza np. w wyniku przekształceń, połączeń, podziału Zamawiającego, 4) zmniejszenia maksymalnego wynagrodzenia brutto, w przypadku likwidacji jednostki podległej Zamawiającego o wartość wynagrodzenia odpowiadającego tej jednostce podległej; 5) zmiany wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy, w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT (poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT na usługę objętą umową); 6) zmiany cen jednostkowych brutto i opłat brutto w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT (poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT na usługę objętą umową); 7) zmian sposobu wykonywania usługi w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów; 8) możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez skutków prawnych i finansowych dla Zamawiającego np. w sytuacji likwidacji Zamawiającego (lub jednostki podległej Zamawiającego); 9) zmiany: nazwy, adresu, statusu, zmian organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawcy; 10) zmiany wynikającej z omyłki pisarskiej; 11) w przypadku zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany prawne będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Wszelkie zmiany w treści umowy – z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 umowy – wymagają formy pisemnej lub elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Łącza asymetryczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamówienie dla 3 Jednostek Administracji Państwowej. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 3A (Część 1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72411000-4, 72720000-3, 72318000-7, 64200000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas usunięcia usterek/awarii 20,00
Poziom gwarantowanego SLA 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Planowane terminy rozpoczęcia realizacji usługi dla poszczególnych lokalizacji określone zostały w załączniku nr 3A do SIWZ, z zastrzeżeniem, że: 1) realizacja usługi na podstawie zawartej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez Jednostkę zobowiązań; 2) umowa ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu maksymalnej wartości umowy określonej w umowie (z uwzględnieniem ewentualnego prawa opcji); 3) ewentualne przyłącza i prace konfiguracyjne do sieci Wykonawcy do danej lokalizacji powinny zostać doprowadzone przed terminem zakończenia obecnie obowiązujących umów. 2. Zamawiający zastrzega, że terminy rozpoczęcia świadczenia usług mogą ulec przesunięciu z uwagi na: 1) wydłużenie procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotowego zamówienia; 2) uwarunkowania techniczne dotyczące wdrożenia usługi będącej przedmiotem zamówienia w Jednostce, niezależne od Wykonawcy; 3) inne uzasadnione okoliczności leżące po stronie Jednostki.


Część nr: 2 Nazwa: Łącza symetryczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zamówienie dla 2 Jednostek Administracji Państwowej. 2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 3B (Część 2) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72411000-4, 72720000-3, 72318000-7, 64200000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas usunięcia usterek/awarii 20,00
Poziom gwarantowanego SLA 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Planowane terminy rozpoczęcia realizacji usługi dla poszczególnych lokalizacji określone zostały w załączniku nr 3B do SIWZ, z zastrzeżeniem, że: 1) realizacja usługi na podstawie zawartej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez Jednostkę zobowiązań; 2) umowa ulega rozwiązaniu po wyczerpaniu maksymalnej wartości umowy określonej w umowie (z uwzględnieniem ewentualnego prawa opcji); 3) ewentualne przyłącza i prace konfiguracyjne do sieci Wykonawcy do danej lokalizacji powinny zostać doprowadzone przed terminem zakończenia obecnie obowiązujących umów. 2. Zamawiający zastrzega, że terminy rozpoczęcia świadczenia usług mogą ulec przesunięciu z uwagi na: 1) wydłużenie procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotowego zamówienia; 2) uwarunkowania techniczne dotyczące wdrożenia usługi będącej przedmiotem zamówienia w Jednostce, niezależne od Wykonawcy; 3) inne uzasadnione okoliczności leżące po stronie Jednostki.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Milanówek
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania26-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu IT. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI