Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach Projektu pn. „ COME-IN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Archeologiczne w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-18
 • Numer ogłoszenia662570-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662570-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach Projektu pn. „ COME-IN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projektu pn. „ COME-IN! CE 187 Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35708062000000, ul. ul. Senacka  3 , 31002   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 422-75-60, e-mail mak@ma.krakow.pl, faks 0-12 422-75-61.
Adres strony internetowej (URL): www.ma.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ma.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ma.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej
Adres:
31-002 Kraków, ul.Senacka 3 Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach Projektu pn. „ COME-IN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”.
Numer referencyjny: nr sprawy: DA-271-369/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w swoim zakresie: 1) wykonanie przez Wykonawcę dzieła polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu strony www wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku, w tym ; a) wykonanie koncepcji strony www oraz modułu aplikacji COME-IN! ; b) wykonanie wstępnych projektów graficznych strony www oraz modułu aplikacji COME-IN! ; c) wykonanie wersji testowej strony www i modułu aplikacji COME-IN! w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego koncepcje i wstępne projekty graficzne i zaprezentownie ich na otwarciu wystawy pn. "Prehistoria dla wszystkich", która odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. d) wykonanie ostatecznego projektu graficznego (layoutu) strony www oraz modułu aplikacji; e) wykonanie strony www w oparciu o przygotowany i zaakceptowany przez Zamawiającego layout oraz system zarządznia treścią (CMS) wraz z wdrożeniem oraz wypełnienie strony www treścią udostępnioną i wskazaną przez Zamawiającego, w szczególności przeniesienie wskazanych treści z obecnej strony www.ma.krakow.pl, f) wykonanie modułu aplikacji COME-IN! wraz z zawartością, w oparciu o przygotowany i zaakceptowany przez Zamawiającego layout oraz system zarządzania treścią (CMS) wraz z wdrożeniem, g) wypełnienie modułu aplikacji treścią wykonaną przez Wykonawcę, w szczególności: • opisy 12 sztuk zabytków w polskim języku uproszczonym z tłumaczeniem na uproszczony język angielski, • audiodeskrypcja (opis i nagranie audio) 12 sztuk zabytków w języku polskimi i w języku angielskim, • video tłumaczenia dla 12 sztuk zabytków na Polski Język Migowy, • wizualizacje 12 modeli w formacie 3D, • wykonanie napisów dla niesłyszących dla 12 wizualizacji z zabytkami (w formie tekstu zsynchronizowanego z treścią audiowizualną filmu), na podstawie plików źródłowych i opisów pomocniczych udostępnionych przez Zamawiającego w formacie chmury punktów oraz modeli w formacie PLY, h) umieszczenie strony na wskazanym przez Zamawiającego serwerze lub usłudze hostingowej; 2) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi strony www oraz modułu aplikacji COME-IN! wraz z ich dokumentacją techniczną a także przekazanie kodów źródłowych do strony i modułu aplikacji. Po zakończeniu wdrożenia strony Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację umożliwiającą dalsze rozwijanie funkcjonalności strony wraz z modułem aplikacji przez Zamawiającego lub podmioty trzecie. Dokumentacja winna zawierać kompletny opis techniczny strony i aplikacji, wytyczne dotyczące konserwacji systemu oraz instrukcję obsługi uwzględniającą wszystkie funkcjonalności strony; 3) przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu graficznego (layoutu) strony i modułu aplikacji, kodów źródłowych w zakresie określonym we wzorze umowy wraz z prawami zależnymi; 4) przeprowadzenie przed odbiorem szkolenia personelu Zamawiającego; 5) świadczenie usługi gwarancyjnej. Zamówienie będzie realizowane w II etapach: 1) I etap - do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 10.03.2019 r. (pliki źródłowe zostaną udostępnione przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy), obejmujący: a. wykonanie koncepcji strony www oraz modułu aplikacji COME-IN! ; b. wykonanie wstępnych projektów graficznych strony www oraz modułu aplikacji COME-IN! ; c. wykonanie wersji testowej strony www i modułu aplikacji COME-IN! w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego koncepcje i wstępne projekty graficzne, d. wypełnienie wersji testowej strony www treścią udostępnioną przez Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do przygotowania prezentacji, o której mowa poniżej, e. wypełnienie wersji testowej modułu aplikacji COME-IN! treścią wykonaną przez Wykonawcę, obejmującą: • opisy 3 sztuk zabytków w polskim języku uproszczonym z tłumaczeniem na uproszczony język angielski, • audiodeskrypcja (opis i nagranie audio) 3 sztuk zabytków w języku polskimi i w języku angielskim, • video tłumaczenia dla 3 sztuk zabytków na Polski Język Migowy, wizualizacje 3 sztuk modeli w formacie 3D, • wykonanie napisów dla niesłyszących dla 3 wizualizacji z zabytkami (w formie tekstu zsynchronizowanego z treścią audiowizualną filmu), na podstawie plików źródłowych i opisów pomocniczych udostępnionych przez Zamawiającego w formacie chmury punktów oraz modeli w formacie PLY, f. zaprezentowanie wypełnionej wersji testowej strony i modułu aplikacji Come IN! wraz ze wszystkimi elementami, o których mowa w pkt 1) lit. e) powyżej na wystawie pn. "Prehistoria dla wszystkich", trwające 20 minut, która odbędzie się w dniu 12.03.2019 r. 2) II etap - do 30.04.2019 r., obejmujący: a) wykonanie ostatecznych projektów graficznych (layoutu) strony www oraz modułu aplikacji; b) wykonanie strony www w oparciu o przygotowany i zaakceptowany przez Zamawiającego layout oraz system zarządznia treścią (CMS) wraz z wdrożeniem oraz wypełnienie strony www treścią udostępnioną i wskazaną przez Zamawiającego, w szczególności przeniesienie wskazanych treści z obecnej strony www.ma.krakow.pl, c) wykonanie modułu aplikacji COME-IN! wraz z pełną zawartością w oparciu o przygotowany i zaakceptowany przez Zamawiającego layout oraz system zarządzania treścią (CMS) wraz z wdrożeniem, d) wypełnienie modułu aplikacji treścią pozostałą do wykonania przez Wykonawcę, o której mowa w załączniku nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia a nie wykonaną przez niego w I etapie, w szczególności: • opisy pozostałych sztuk zabytków w polskim języku uproszczonym z tłumaczeniem na uproszczony język angielski, • audiodeskrypcja (opis i nagranie audio) pozostałych sztuk zabytków w języku polskimi i w języku angielskim, • video tłumaczenia dla pozostałych sztuk zabytków na Polski Język Migowy, • wizualizacje pozostałych modeli w formacie 3D, • wykonanie napisów dla niesłyszących dla pozostałych wizualizacji z zabytkami (w formie tekstu zsynchronizowanego z treścią audiowizualną filmu), na podstawie plików źródłowych i opisów pomocniczych udostępnionych przez Zamawiającego w formacie chmury punktów oraz modeli w formacie PLY, e) umieszczenie strony na wskazanym przez Zamawiającego serwerze lub usłudze hostingowej; f) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi strony www oraz modułu aplikacji COME-IN! wraz z ich dokumentacją techniczną a także przekazanie kodów źródłowych do strony i modułu aplikacji. Po zakończeniu wdrożenia strony Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację umożliwiającą dalsze rozwijanie funkcjonalności strony wraz z modułem aplikacji przez Zamawiającego lub podmioty trzecie. Dokumentacja winna zawierać kompletny opis techniczny strony i aplikacji, wytyczne dotyczące konserwacji systemu oraz instrukcję obsługi uwzględniającą wszystkie funkcjonalności strony; g) przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu graficznego (layoutu) strony, modułu aplikacji, kodów źródłowych w zakresie określonym we wzorze umowy wraz z prawami zależnymi; h) przeprowadzenie przed odbiorem szkolenia personelu Zamawiającego; i) świadczenie usługi gwarancyjnej.

II.5) Główny kod CPV: 72413000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72217780-0
72243000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w następujących terminach: 1) I etap, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 4 pkt 1) siwz - do 30 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 10.03.2019 r., 2) II etap, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 4 pkt 2) siwz - do dnia 30.04.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał i wdrożył co najmniej dwie strony internetowe, które zostały wykonana w oparciu o Systemu Zarządzania Treścią (rozwiązanie CMS) lub aplikacje prezentujące treści multimedialne i co najmniej jedna ze stron lub aplikacja zawierała treści dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, takie jak audiodeskrypcja i tłumaczenie na Polski Język Migowy.  dysponuje lub będzie dysponował zespołem wykonawczym dedykowanym do realizacji niniejszego zamówienia, w skład którego będą wchodzić następujące osoby:  kierownik zespołu, który posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem osób i wykaże, że kierował lub nadzorował realizację co najmniej dwóch projektów informatycznych, z których każdy obejmował swoim zakresem wykonanie co najmniej jednego z następujących elementów tj. strony internetowej lub portalu lub aplikacji,  minimum jeden programista posiadający doświadczenie w tworzeniu systemów internetowych, w tym systemów zarządzania treścią, stron internetowych lub portali, i który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem wykonanie i wdrożenie strony internetowej lub portalu lub aplikacji zawierających treści dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu, takie jak audiodeskrypcja i tłumaczenie na Polski Język Migowy,  minimum jeden grafiki komputerowy posiadający doświadczenie w tworzeniu grafiki stron internetowych lub portali, i który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwie graficzne koncepcje interfejsu użytkownika (layouty), które zostały wykorzystane w aplikacjach webowych lub stronach internetowych,  minimum jedna osoba posiadająca umiejętność posługiwania się Polskim Językiem Migowym na poziomie biegłym, potwierdzoną ważnym certyfikatem wydanym przez Polski Związek Głuchych na poziomie T2 (biegła znajomość) lub innym równoważnym dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka na poziomie biegłym. Za równoważny zostanie uznany dokument, który potwierdzi na poziomie biegłym co najmniej umiejętności w zakresie odbierania informacji nadawanych w języku migowym, komunikowania się z osobami niesłyszącymi oraz tłumaczenia na język migowy różnego rodzaju treści.  minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w tworzeniu audiodeskrypcji, która wykonała co najmniej trzy opisy obiektów (przedmiotów) dla osób niewidomych w języku polskim (audiodeskrypcja),  minimum jedna osoba posiadająca doświadczenie w tworzeniu audiodeskrypcji, która wykonała co najmniej dwa opisy obiektów (przedmiotów) dla osób niewidomych w języku angielskim (audiodeskrypcja), Przez audiodeskrypcję należy rozumieć przekazywany drogą słuchową werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym.  minimum jedna osoba z niepełnosprawnością wzroku,  minimum jedna osoba z niepełnosprawnością słuchu. Zamawiający dopuszcza możliwość łącznia powyższych funkcji. Każda następna osoba wskazana do zespołu wykonawczego przez wykonawcę ponad wymagane minimum, winna wykazać się doświadczeniem co najmniej na takim poziomie, jaki jest wymagany dla danej funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), wraz z dowodami potwierdzającymi, że ujęte w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym, dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 32) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale 5 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie programisty dedykowanego do realizacji zamówienia (DP) 10,00
Doświadczenie audiodeskryptora dedykowanego do realizacji zamówienia w tworzeniu opisów w języku polskim (DD1) 10,00
Doświadczenie audiodeskryptora dedykowanego do realizacji zamówienia w tworzeniu opisów w języku angielskim (DD2) 10,00
Kryterium społeczne - zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością (KS) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do siwz. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany w treści umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-03, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie programu w Excelu - Wolbrom
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania06-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie programu w Excelu, który zawierałby szkolenia w zakresie BHP, rejestr kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, rejestr w zakresie szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej oraz zawierałby taką przypominajkę, że czas od ostatniego szkolenia się skończył. Proszę o informacje, jaka byłaby cena tego programu. Wszelkie informacje dokładniejsze bym wysłała na e-maila, wzory zaświadczeń, itp. Posiadam obecne program do szkoleń BHP i innych, ale w wersji okrojonej, a chodzi mi o rozbudowanie tego. Generalnie potrzebujemy nowy program, do wykonania tego na wzór, który powiadamy poszerzonego o dodatkowe zakładki.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI