Przedłużenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, rozwoju oraz wsparcia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedłużenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w oparciu o CMS Drupal 8 i VUE.js, zarządzanych przez Instytut Adama Mickiewicza
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-09-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Adama Mickiewicza
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-04
 • Numer ogłoszenia611756-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 611756-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Przedłużenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w oparciu o CMS Drupal 8 i VUE.js, zarządzanych przez Instytut Adama Mickiewicza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska  25 , 00560   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (URL): www.iam.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://iam.pl/pl/bip/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedłużenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w oparciu o CMS Drupal 8 i VUE.js, zarządzanych przez Instytut Adama Mickiewicza
Numer referencyjny: 1/IAM/2018/08
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedłużenie usługi zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w oparciu o CMS Drupal 8 i VUE.js, zarządzanych przez Instytut Adama Mickiewicza, a w szczególności wykonania prac polegających na: 2. Zapewnieniu infrastruktury developerskiej, w ramach której będzie utrzymywana w pełni odwzorowana kopia środowiska produkcyjnego Zamawiającego, umożliwiająca wykonywanie w trybie ciągłym: a. testów jednostkowych b. testów integracyjnych c. ręcznej weryfikacji i odbioru wprowadzanych zmian 3. Synchronizacji / publikacji wykonanych, przetestowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian na serwery produkcyjne 4. Wsparcie w razie konieczności przywrócenia starszych wersji aplikacji (rollback) jeśli na wersji produkcyjnej zostaną wykryte krytyczne błędy związane z nowo wydaną wersją aplikacji 5. Implementacji i rozbudowie automatycznych integracji z dostawcami usług zewnętrznych, takimi jak: a. Serwisy social media b. Operatorzy usług mailingowych c. Operatorzy usług Marketing Automation d. Operatorzy Bramek Płatności e. Operatorzy usług reklamowych f. Wewnętrzne systemy Księgowo-Rozliczeniowe g. Wewnętrzne oraz zewnętrzne systemy raportowania 6. Wdrażania zmian w zakresie backendowym, w tym: a. Budowie i rozwoju modułów Drupal b. Zmian konfiguracji engine Drupal 8 c. Zmian konfiguracji, wyglądu i ułożenia panelu administracyjnego 7. Wdrażania zmian w zakresie frontendowym, w tym: a. Rozwoju logiki aplikacji w VUE.js b. Zmian związanych z wyglądem strony – szablony HTML i CSS i. Ze szczególnym naciskiem na zgodność z WCAG 2.0, WAI-ARIA, zarówno na poziomie wizualnym, jak i na poziomie kodu strony ii. Ze szczególnym naciskiem na wydajność wprowadzanych zmian – obciążenie wydajnościowe przeglądarki/procesora/karty graficznej/łącza internetowego Użytkownika c. Implementacji ogólnodostępnych rozwiązań w javascript d. Obsługę zmian w routingu aplikacji e. Obsługę zmian w zakresie SEO f. Obsługę zmian w zakresie analitycznym g. Implementacij animacji, mikrointerakcji, preloaderów, fake-content itp. rozwiązań h. Testowaniu kompatybilności działania wprowadzanych rozwiązań z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi, takimi jak: i. Desktop: Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge ii. Mobile: Chrome, Opera, Safari, Samsung Browser i. Wdrażaniu zmian zgodnie z zastosowanym obecnie podejściem mobile-first, responsywności serwisu, mobile-friendly 8. Wdrażania poprawek związanych z bezpieczeństwem, zarówno dla systemów frontendowych jak i backendowych, jak również wszelkich usług powiązanych i warstwy komunikacji i przesyłania danych pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi systemami 9. Ciągłej optymalizacji wydajności aplikacji a. Frontendowej, w tym: i. Wdrażania najlepszych praktyk związanych z wydajnością renderowania strony, zarówno od strony technicznej jak i wizualnej, z uwzględnieniem czynników takich jak Critical Rendering Path, AMP, SPA b. Backendowej, w tym: i. Dbania o działanie na najszybszej dostępnej platformie interpretującej język PHP – aktualizacja modułów z uwzględnieniem kompatybilności wstecznej, przeprowadzanie migracji na nowsze wersje, aktualizowanie modułów, etc. c. Zasobów przechowujących dane, w tym: i. Bazy Danych ii. Engine cache iii. Systemów plików iv. CDN 10. Wsparcia technicznego dla Redakcji, w tym: a. Rozwiązywania problemów zgłaszanych przez redakcję b. Szkolenia redaktorów pod kątem: i. technicznych i wizualnych możliwości serwisu ii. nowych implementowanych rozwiązań iii. workflowu w ramach developowanego systemu 11. Poprawy jakości danych przechowywanych w systemie, w tym: a. Analiz statystycznych danych b. Sugestii poprawy jakości danych c. Developowania rozwiązań typu ETL automatyzujących procesy poprawy jakości danych 12. Współpracy z Administratorem Serwerów IAM pod kątem dostosowania warstwy Software i Hardware do wymogów aplikacji 13. Utrzymywaniu workflowu developerskiego polegającego na: a. Pracy z PM IAM w podejściu Agile, w tym: i. 2 tygodniowe sprinty, 1. zakończone a. demonstracją zakończonych zmian dla zespołu projektowego b. planowaniem prac w ramach kolejnego sprintu 2. zawierające co najmniej jedno spotkanie typu refinement/grooming ii. Okresowe spotkania strategiczne których celem jest planowanie roadmapy produktowej, poprzez wybór epik wdrażanych w danej wersji oraz układaniu kolejności tych epik w zależności od wartości biznesowej b. automatyzacji wdrożeń poprzez korzystanie z repozytorium kodu, kolejki zadań, skryptów/mechanizmów automatyzujących wdrożenia kolejnych wersji serwisu (CI). i. W tym automatycznego testowania przygotowywania funkcjonalności poprzez testy jednostkowe, funkcjonalne i integracyjne ii. W tym automatycznego generowania dokumentacji na podstawie przygotowanego kodu aplikacji

II.5) Główny kod CPV: 72400000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72000000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 2. Szczegółowy zakres zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług będzie się mieścił w zakresie przedmiotu zamówienia podstawowego tzn. usług CR i SLA. 3. Przez usługi podobne zamawiający rozumie usługi, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego. 4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy na realizację przedmiotu podstawowego zamówienia, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zmawiającego ofertą. 5. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na usługi wskazane w ust. 1. Jest to wyłącznie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, na jaką umowa zostanie zawarta, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi najpierw. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia (CR) należy przygotować i wdrożyć, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania limitu przewidzianych godzin, Przedmiot zamówienia dotyczący obsługi strony (SLA) przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej: i. jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia, tj. zapewnienia wsparcia technicznego, przebudowy, rozwoju oraz wsparcia SLA serwisów internetowych zbudowanych w oparciu o CMS Drupal 8 i VUE.js, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, która obsługuje ruch co najmniej na poziomie 500 000 Unikalnych Użytkowników miesięcznie; ii. dwie usługi w zakresie wsparcia aplikacji CMS opartej o system Drupal 7/8, których wartość w całym okresie obowiązywania wyniosła co najmniej 80 000 zł brutto; iii. jedną usługę obsługi programistycznej serwisu internetowego, prowadzonego przez instytucję kultury z własną redakcją, z minimum 10 publikacjami online tygodniowo, w ramach tego serwisu. Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 5-osobowym zespołem, który będzie realizował przedmiot zamówienia, w tym zapewni: • Managera projektu, posiadającego, co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, certyfikat z zarządzania projektami informatycznymi (Prince2, PMP, IMPA, Certified ScrumMaster lub porównywalne) i ukończone magisterskie studia w zakresie Informatyki lub w zakresie Zarządzania uzupełnione odpowiednimi studiami podyplomowymi z Zarządzania Projektami, potwierdzone dyplomami. • Jednego programistę front-end / drupal developera posiadającego, co najmniej 5-letnie doświadczenie we wdrażaniu aplikacji opartych o system CMS Drupal i/lub w zakresie wdrażania aplikacji opartych o VUE.js bądź technologie pokrewne (React, Angular). • Dwóch programistów Backend, posiadających co najmniej tytuł inżyniera w zakresie informatyki oraz co najmniej 7-letnie doświadczenie we wdrażaniu aplikacji webowych opartych o system CMS Drupal • Testera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania aplikacji webowych. Kompetencje ww. członków zespołu mogą być łączone ze sobą, jednak nie więcej niż w dwóch wskazanych powyżej zakresach jednocześnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 niniejszej SIWZ. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedłożone dokumenty muszą potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w Art. 5, ust. 1 pkt 2 lit. c), wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; • w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa powyżej. Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający (IAM) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. B) wykaz osób, które będą realizować przedmiotowe zamówienie, zawierający informację o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Przedłożony dokument musi potwierdzać w sposób bezsporny spełnienie warunku określonego w Art.5 ust. 1 pkt 2 lit c) , wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Kwota wadium wymaganego w przedmiotowym postępowaniu to 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, b) termin obowiązywania gwarancji, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 8. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Instytutu Adama Mickiewicza: Bank Gospodarstwa Krajowego 79 1130 1017 0020 1461 7720 0002 z podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr 1/IAM/2018/08 ” 9. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (dzień, godzina, minuta składania ofert). 10. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 11. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu należy złożyć osobno w kopercie zawierającej ofertę, włączając do oferty kopię dokumentu. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane). 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 18. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym artykule dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 19. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie je w sposób nieprawidłowy w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Kryterium kosztów wynikających z SLA 25,00
Kryterium stawki godzinowej dla prac wykraczających poza zakres SLA – Change Request 25,00
Kryterium oceniające jakość procesu wdrażania zmian na wersję produkcyjną serwisu 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, w zakresie: a. osób wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Zmienione osoby muszą spełniać kryteria zgodnie wskazane w powyższym załączniku b. zmian technologicznych serwisu, które mogą nastąpić w trakcie realizacji umowy, opisanych w §2 ust. 3 niniejszej umowy c. terminu realizacji niniejszej umowy w przypadku niewykorzystania wszystkich środków przewidzianych w umowie w określonym terminie d. Kierownika Zespołu Wykonawcy oraz osób odpowiedzialnych za kontakty, wymienionych w §4 umowy e. adresu do korespondencji wskazanego w §17 ust. 1
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-12, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis upoważnionej osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenie wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 4. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 5 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 7. Oferta musi zawierać: a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 8 do SIWZ b) Opis procesu developerskiego wykorzystywanego przez Wykonawcę do wdrażania projektów IT – w szczególności stron www. c) Opis procesu developerskiego dotyczącego reakcji na zgłoszenia: błędów, zmian, nowych funkcjonalności. d) Cenę brutto za: i) 1 miesiąc obsługi w ramach SLA II) 1 godzinę obsługi wykraczającej poza SLA e) Kryterium dostępności SLA (zgodnie z treścią par. 3 Załącznika nr 8). f) Oświadczenia i dokumenty opisane w artykule 6 niniejszej SIWZ. g) Informację o podwykonawcach zgodnie z artykułem 3 ust. 23 niniejszej SIWZ. 8. Dokumenty wymienione w ust.. B i ust.. C stanowią treść oferty i nie będą podlegały uzupełnieniu. 9. Kryterium oceniające jakość proponowanego procesu wdrażania zmian na wersję produkcyjną serwisu, będzie oceniane przez komisję przetargową oraz zewnętrznych ekspertów w skali od 0 do 50 pkt., na podstawie złożonych przez wykonawcę opisów procesów z uwzględnieniem następujących elementów: i. Opis procesu developerskiego wykorzystywanego przez Wykonawcę do wdrażania projektów IT – w szczególności stron www – maksymalnie 25 pkt. ii. Opis procesu developerskiego dotyczącego reakcji na zgłoszenia: błędów, zmian, nowych funkcjonalności – maksymalnie 25 pkt. 10.Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi. 11. Brak przedstawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający potraktuje jako uchylenie się od podpisania umowy, w takim przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 12.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. W szczególności ocenie będą podlegać następujące elementy procesów: • zgłaszanie zmian przez zamawiającego • proces testowania zmian • proces odbioru zmian • proces wdrażania zmian na wersję produkcyjną • proces reakcji na awarię z definicją kanałów komunikacji I postępowania na wypadek braku komunikacji w danym kanale • procedury przywracania serwisu z kopii na wypadek wystąpienia problemów w wersji produkcyjnej podczas wdrożenia nowej wersji • procesu umożliwiającego jednoczesny rozwój wielu alternatywnych wersji serwisu • procesu umożliwiającego stawianie kopii serwisu culture.pl na potrzeby rozwoju innych projektów culture.pl • procesu testowania I optymalizacji wydajności aplikacji na poziomie frontendu I backendu • procesu wprowadzania zmian w danych poprzez procesy ETL Procesy te staną się częścią zakresu zlecenia po podpisaniu umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego do rejestracji wideo: sprzęt komputerowy, karty GPU, przełączniki sieciowe. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.