Pełnienie funkcji Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie funkcji Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Stanisławów w ramach realizacji projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStanisławów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Stanisławów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-30
 • Numer ogłoszenia655991-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 655991-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Gmina Stanisławów: Pełnienie funkcji Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Stanisławów w ramach realizacji projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów, krajowy numer identyfikacyjny 71158243400000, ul. Rynek  32 , 05304   Stanisławów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 575 090, e-mail ewa.dluska@stanislawow.pl, faks 257 575 857.
Adres strony internetowej (URL): www.stanislawow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.stanislawow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.stanislawow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Stanisławów w ramach realizacji projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów”
Numer referencyjny: RIiOŚ.271.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań Operatora Internetowego oraz infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Stanisławów w ramach realizacji projektu: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów” I. Do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało: A) Wykonanie podłączenia do sieci Internet 1. Wymagania ogólne, opis stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: - montażem własnych, wszelkich elementów instalacyjnych np. uchwytów dla anten, okablowania oraz urządzeń odbiorczych szerokopasmowego Internetu. - Zamawiający w pierwszej kolejności dokona sprawdzenia sieci szkieletowej i uruchomi łącze dla jednostek podległych Zamawiającego – sieci szkieletowej. - Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wykonanie podłączeń do istniejącej lub budowanej infrastruktury własnej Wykonawcy lub innego operatora w technologii radiowej lub kablowej - Zamawiający posiada własną sieć dystrybucyjną która zapewnia transmisje z GWD (główny węzeł dystrybucji) do lokalizacji wszystkich jednostek podległych biorących udział w projekcie. Stąd też Zamawiający w celu realizacji usług dostępowych dla jednostek podległych wymaga zestawienia hurtowego łącza internetowego bezpośrednio do GWD (lokalizacja opisana w dalszej części opracowania). 2. Wymagania szczegółowe - Główny węzeł dystrybucyjny Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: - Dostawą własnych urządzeń dostępowych i sieciowych do lokalizacji Głównego węzła dystrybucyjnego (GWD) zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, 1 piętro, serwerownia. - Dostawą urządzeń do wykonania przyłącza internetowego, które musza pracować w technologii światłowodowej lub w technologii radiowej (za pomocą radiolinii cyfrowej) pracującej w licencjonowanym paśmie radiowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania radiolinii wykorzystujących nielicencjonowane pasmo radiowe. - Dostarczeniem niezbędnych urządzeń sieciowych w szczególności przełącznika dostępowego posiadającego min. 4 porty Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT , a w przypadku łącza światłowodowego plus dwa porty typu Small Form-Factor Plugable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. - Instalacją i konfiguracją w podanej lokalizacji GWD własnych urządzeń sieciowych i podłączeniem ich do urządzeń sieciowych Zamawiającego. 3. Wymagania szczegółowe - Beneficjenci ostateczni 3.1 Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: - Dostawą własnych urządzeń dostępowych dla 94 beneficjentów ostatecznych projektu, gdzie urządzenia dostępowe: o nie mogą mieć postaci kart rozszerzeń montowanych wewnątrz obudowy komputera, o muszą być wyposażone w interfejs LAN (Ethernet 10/100, RJ-45), umożliwiający podłączenie Internetu do komputera bez konieczności otwarcia jego obudowy, o muszą posiadać funkcjonalność routera wraz z funkcją translacji adresów sieciowych NAT - Instalacją i konfiguracją urządzeń dostępowych w wyznaczonych lokalizacjach (gospodarstwach domowych beneficjentów), oraz podłączeniem zestawów komputerowych BO do sieci internetowej, 3.2 Zamawiający wymaga wykonanie połączenia w technologii radiowej WiFi (2,4 / 5 Ghz), LTE, WIMAX itp. lub w technologii kablowej np. ADSL, GPON itp. 3.3 W szczególnych i uzasadnionych przypadkach tj. gdy wskazany BO znajduje się poza zasięgiem sieci dostępowej Zamawiającego lub Wykonawcy lub lokalnego ISP, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przyłącza do sieci mobilnej operatora krajowego. W przypadku podłączenia do sieci operatora krajowego przy pomocy sieci komórkowej należy zapewnić dostęp do Internetu w technologii co najmniej 3G z min. miesięcznym limitem transferu danych 4GB oraz z możliwością uruchomienia w przyszłości usług 4G / LTE. W przypadku tego podłączenia nie wymaga się „mobilności usługi„ a jedynie wymaganą dobrą jakość usługi w miejscu instalacji zestawu komputerowego. Wykonawca w ramach w/w usług zapewni na własny koszt wszelkie dodatkowe urządzenia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi – jeśli będą wymagane (np. modemy wew/zew, karty sim itp.) 4. Wymagania szczegółowe - jednostki podległe 4.1 Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania wszelkich kosztów związanych z: - przeglądem i konfiguracją urządzeń sieci szkieletowej zamawiającego usytuowanych w siedzibach jednostek i GWD, - instalacją lub rekonfiguracją urządzeń dostępowych w wyznaczonych jednostek organizacyjnych zamawiającego (w przypadku zmian konfiguracji lub problemów z łącznością sieci bezprzewodowej zamawiającego z GPD) oraz podłączeniem węzłów lokalnych jednostek podległych Zamawiającego do sieci internetowej. B) Świadczenie usług dostępu do Internetu : 1. Zamawiający oczekuje, iż zestawione łącza do Internetu dla Beneficjenta Ostatecznego spełnią następujące wymagania jakościowe i funkcjonalne dla użytkowników końcowych:  DL min. 2Mb/s; UL min. 512 kb/s,  Liczba użytkowników indywidualnych podłączonych od sieci: 94 gospodarstw domowych  Dostępność SLA na poziomie min. 98%  Brak ograniczeń czasowych korzystania z usługi 2. Szybkość łącza Internetowego dla użytkownika będącego jednostką podległą Zamawiającego:  Zespół Szkół w Pustelniku – DL co najmniej 30Mb/s; UL co najmniej 30Mb/s,  Zespół Szkolny w Ładzyniu – DL co najmniej 30Mb/s; UL co najmniej 30Mb/s,  Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie – DL od 2 do 8Mb/s; UL od 1 do 4Mb/s,  Gminna biblioteka Publiczna w Stanisławowie – DL od 2 do 8Mb/s; UL od 1 do 4Mb/s,  Dostępność łącza na poziomie min. 99%  Brak ograniczeń czasowych korzystania z usługi  Brak limitów transferu danych. Wykonawca w ramach w/w usługi dla beneficjentów ostatecznych i jednostek podległych zamawiającego będzie ponosił wszelkie inne koszty pośrednie niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi. 3. Zamawiający oczekuje, iż zestawione hurtowe łącze do Internetu do GWD spełni następujące wymagania jakościowe i funkcjonalne:  łącze Internetowego klasy operatorskiej, symetryczne o przepływności min. 80 Mb/s  dostępność łącza na poziomie min. 99,9 %  brak limitu transferu danych,  brak ograniczeń czasowych korzystania z usługi,  zapewnienie puli zewnętrznych adresów IP w minimalnej ilości 16 (w ramach jednej klasy). Wykonawca w ramach w/w usług będzie ponosił pełne koszty opłat za w/w usługi do wybranych przez siebie operatorów oraz zapewni na własny koszt wszelkie dodatkowe urządzenia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi oraz pokryje wszelkie inne koszty pośrednie (np. opłata do UKE za pasmo, opłata za dzierżawę światłowodu, koszty kolokacji, energii itp.) C) Obowiązki w zakresie formalno-prawnym 1) Zapewnienie niezbędnych zasobów służb technicznych i specjalistów potrzebnych do kompleksowej obsługi, utrzymania i monitoringu sieci. 2) Uruchomienie w dni robocze telefonicznego centrum serwisowego dla Beneficjentów ostatecznych i jednostek podległych Zamawiającego, działającego w godz. 8.00 – 18.00 – dla potrzeb zgłaszania awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci, oraz usług poprzez udostępnienie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej 3) Prowadzenie elektronicznej ewidencji awarii i zgłoszeń serwisowych. 4) Wypełnianie w imieniu Zamawiającego obowiązków wynikających z Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz innych przepisów, w szczególności obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego: - wykonywanie obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych wobec Prezesa UKE oraz innych właściwych organów - opracowania i aktualizacji planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń - w sytuacjach szczególnych zagrożeń, podejmowania niezwłocznie działań przewidzianych w w/w planie - w sytuacjach szczególnych zagrożeń wypełniania obowiązków nałożonych przez Prezesa UKE - przechowywanie i udostępnianie danych w zakresie przewidzianym przez Prawo telekomunikacyjne 5) Nadzór i prowadzenie (w imieniu Zamawiającego) procedur napraw gwarancyjnych w szczególności rejestrowanie i przekazywanie sprzętu i urządzeń, wymagających naprawy do Gwaranta (Wykonawcy sieci szkieletowej) lub bezpośrednio do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji elementów sieci bezprzewodowej i GWD 6) Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z realizacją umowy, z wyłączeniem tych informacji, których obowiązek udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa D) Obowiązki w zakresie usług serwisowych i zarządzanie siecią 1) Bieżące monitorowanie infrastruktury i wykrywanie awarii w zakresie wszystkich elementów 2) Bieżące usuwanie uszkodzeń i awarii infrastruktury sieciowej, w warstwie szkieletowej maksymalnie w ciągu 24 godzin od zaistnienia lub zgłoszenia awarii - w przypadku braku możliwości naprawy lub usunięcia awarii we wskazanym wyżej terminie zapewnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy w celu zachowania ciągłości pracy sieci 3) Bieżące usuwanie uszkodzeń i awarii infrastruktury sieciowej, w warstwie dostępowej, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zaistnienia lub zgłoszenia awarii - w przypadku braku możliwości naprawy lub usunięcia awarii we wskazanym wyżej terminie zapewnienie urządzeń zastępczych na czas naprawy w celu zachowania ciągłości pracy sieci 4) bieżąca pomoc i wsparcie użytkowników sieci przez centrum serwisowe, 5) prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych, 6) uruchomienia systemu zarządzania usługami i użytkownikami pozwalającego na m.in.: - możliwość włączenia/wyłączenia dostępu do usług internetowych, - generowania statystyk w zakresie wykorzystania łącz przez Beneficjentów Ostatecznych, jednostki podległe oraz zamawiającego ( co najmniej raz na 3 miesiące ) - kreowaniu parametrów usługi i optymalne zarządzanie pasmem. 7) nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem sygnału internetowego, w tym kontrola nadużyć 8) Administrowanie i zarządzanie urządzeniami aktywnymi sieci bezprzewodowej i GWD (głównego punktu dystrybucji): - aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych, w tym aktualizacja firmware’ów, oraz wykonywanie upgrade’ów i update’ów urządzeń aktywnych sieci tj. przełączników, systemu bezpieczeństwa, urządzeń radiowych i innych – zgodnie z zaleceniami TAC producenta - bieżąca archiwizacja plików systemowych urządzeń aktywnych 9) Administrowanie i zarządzanie zasobami i wydajnością infrastruktury transmisyjnej - kontrola wykorzystania zasobów - kontrola wykorzystania dostępnego pasma w warstwie szkieletowej - kontrola wykorzystania zasobów i wydajności sieci radiowej 10) Utrzymanie i konserwacja infrastruktury teletechnicznej i budowlanej, w tym również: - przeprowadzenie kontroli techniczno-budowlanej: masztów oraz konstrukcji wsporczych w lokalizacjach węzłów sieciowych co najmniej 2 razy do roku, zgodnie z warunkami i zaleceniami eksploatacyjnymi 11) Zapisywanie zdarzeń systemowych (logowanie zdarzeń) i archiwizacja danych zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym , a także udostępnianie danych odpowiednim służbom na ich wniosek 12) Zachowanie infrastruktury teleinformatycznej oraz innych składników sieci przez cały okres trwania umowy w stanie niepogorszonym i zdolnym do świadczenia usług, dokonywanie wszelkich czynności związanych z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i naprawami oraz ponoszenie kosztów z tym związanych. 13) Prowadzenie bieżącej aktualizacji dokumentacji technicznej. 14) zmiany miejsca instalacji sprzętu i wykonania przyłącza w przypadku zmiany beneficjenta ostatecznego (BO) w trakcie trwania okresu realizacji projektu. 15)Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do deinstalacji własnej infrastruktury i urządzeń które posłużyły mu do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem. Wykonawca pełniąc obowiązki Operatora Internetowego przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa telekomunikacyjnego w przypadku naruszenia prawa przez użytkownika który otrzymał dostęp do Internetu w ramach niniejszego zamówienia. Uwaga! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rozmieszczeniem jednostek podległych, posiadanego sprzętu infrastruktury sieci bezprzewodowej i GWD oraz warunkami technicznymi wykonania podłączeń dla prawidłowego skalkulowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Orientacyjne usytuowanie jednostek i beneficjentów ostatecznych przedstawia w załączeniu mapa.

II.5) Główny kod CPV: 72400000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71316000-6
72720000-3
72611000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje zastosowania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego dla trzech punktów dostępowych na terenie gminy, wg pkt A, B, C i D Opisu Przedmiotu Zamówienia będącego załącznikiem do SIWZ i umowy, w/w roboty Zamawiający będzie zlecał na warunkach określonych w SIWZ, OPZ i umowie do tego postępowania.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: -wykazu projektów (co najmniej 1 projekt) zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (nie mniejszego niż przedmiot zamówienia w zakresie ilości podłączeń i szybkości łącza w przedziale DL min 2 Mb/s i UL min 512 kb/s dla Beneficjentów Ostatecznych i DL min. 5 do 20 Mb/s i UL od 2 do 10 Mb/s dla większych obiektów np. szkoły, biblioteki i inne), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których projekty zostały wykonane raz z referencjami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ: 1) ppkt 2-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty składające się na ofertę: Załącznik Nr 2 wzór formularza ofertowego, Załącznik Nr 3 wzór oświadczenia o niepodleganiu z wykluczenia z postępowania, Załącznik Nr 4 wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Załącznik Nr 5 wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Załącznik Nr 6 wykaz zrealizowanych projektów Załącznik Nr 7 wzór umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Szybkość reakcji 20,00
Doświadczenie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 (wzór umowy) do SIWZ. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w dołączonym załączniku i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze umowy. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy (Załącznik nr 7 dla SIWZ). 1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2. 2.Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, c) przedłużające się procedury administracyjne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie o którym mowa w §2 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, e) gdy zajdzie konieczność wykonania usług dodatkowych niedających się przewidzieć na etapie sporządzania oferty, f) gdy zajdzie konieczność zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie sporządzania oferty, - zmiana nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy, - uzasadnionego wniosku Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców, - wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych, - zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. 3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w umowie spowodowanych zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, które mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wejścia w życie przepisów powodujących zmianę: a) wysokości stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4.W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób wyżej wskazane zmiany wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów na koszty wykonania przedmiotu umowy , Strony dokonają stosownej zmiany umowy, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 6.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zmianę na stronie internetowej płatności z Payu na Dotpay, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje osoby która zmieni na stronie internetowej płatności z payu na dotpay. Sklep jest postawiony na WordPress ale jest mocno customowy, następnie będę chciał tez zmienić układ oraz wygląd.