Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 sztuk infokiosków w ramach trwałości projektów: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa oraz likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa – II etap" /część pierwsza/ Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi w dziesięciu lokalizacjach (na budynkach) na terenie miasta Żyrardów oraz świadczenie usług transmisji danych, dostępu do internetu i wsparcia użytkowników /część druga/
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻyrardów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Żyrardów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-10
 • Numer ogłoszenia659593-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 659593-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.

Miasto Żyrardów: Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 sztuk infokiosków w ramach trwałości projektów: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa oraz likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa – II etap" /część pierwsza/ Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi w dziesięciu lokalizacjach (na budynkach) na terenie miasta Żyrardów oraz świadczenie usług transmisji danych, dostępu do internetu i wsparcia użytkowników /część druga/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Żyrardów, krajowy numer identyfikacyjny 75014865000000, ul. Plac Jana Pawła II  1 , 96300   Żyrardów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 858 15 67, e-mail zamowieniapubliczne@zyrardow.pl, faks 46 858 15 11.
Adres strony internetowej (URL): www.zyrardow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zyrardow.pl; www.bip.zyrardow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie papierowej za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego
Adres:
96-300 Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 Biuro Obsługi Klienta Parter budynku

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 sztuk infokiosków w ramach trwałości projektów: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa oraz likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa – II etap" /część pierwsza/ Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi w dziesięciu lokalizacjach (na budynkach) na terenie miasta Żyrardów oraz świadczenie usług transmisji danych, dostępu do internetu i wsparcia użytkowników /część druga/
Numer referencyjny: ZP.271.3.77.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część pierwsza Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 szt. infokiosków w ramach trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa oraz likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa – II etap”: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla dostępu do Internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 szt. infokiosków z terenu Miasta Żyrardowa Parametr Minimalne wymagane parametry Parametry techniczne 1) stały dostęp do sieci Internet, 2) transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1 Mb/s, 3) transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbit/s, 4) brak limitu transferu danych (zarówno pobieranych jak i wysyłanych). Gwarancja 1) Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu. 2) Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca, 3) Zamawiający wyklucza rozwiązania oparte na kartach rozszerzeń montowanych wewnątrz obudowy komputera. Urządzenia dostępowe muszą być wyposażone w interfejs USB lub ETHERNET (RJ-45) umożliwiający podłączenie do komputera bez integracji w komputer. 4) Urządzenia dodatkowe, muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45) lub USB, 5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z instalacją i konfiguracją usługi. 6) W razie awarii Wykonawca przyjmie każde zgłoszenie w godzinach 9.00 - 20.00. Czas usunięcia awarii – maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie, mailem). W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w sposób zdalny ich usunięcie musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń, na które udzielona jest gwarancja producenta), 7) Wymiana uszkodzonych lub wadliwych części odpowiadających za łącze internetowe z wyłączeniem karty sieciowej, Wykonawca dokona na koszt własny. Czas realizacji 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego naprawy (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń, na które udzielona jest gwarancja producenta) 8) Koszty serwisu (w tym nieuzasadnione wezwania serwisu) są wliczone w opłatę abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom. Wykonawca realizuje serwis od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2021r., 9) Z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez użytkownika końcowego i Wykonawcę. W przypadku gdy naprawa wykonywana jest zdalnie potwierdzenie jej wykonania nie wymaga podpisu użytkownika końcowego, 10) Wykonawca udziela gwarancji na poprawne funkcjonowanie sygnału. Inne 1) Jeśli zachodzi taka potrzeba, zaleca się dokonanie wizji lokalnej warunków technicznych w miejscach zamieszkania użytkownika końcowego, 2) Techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy, 3) Montaż fizyczny wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego (okablowanie, korytka, urządzenia aktywne, montaż w pomieszczeniach, montaż w punktach dystrybucyjnych, itd.), 4) Konfiguracja łącza (uruchomienie sygnału), 5) Koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 6) Gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Żyrardów, w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego. Przy założeniach, że Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi. Zamawiający zakłada nie więcej jak 30% zmian lokalizacji. Przez reakcję na awarię Zamawiający rozumie udokumentowanie przyjęcia informacji o awarii (telefon lub mail zwrotny) i w miarę możliwości zdefiniowanie na czym polega awaria. Część druga: Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi oraz świadczenie usługi transmisji danych, dostępu do Internetu i wsparcia użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi w 10 lokalizacjach (na budynkach) na terenie Miasta Żyrardów, zgodnie z poniższym wykazem. Wykaz lokalizacji HotSpotów: Lp Adres budynku Informacja o lokalizacji 1. Plac Jana Pawła II 1 budynek Urzędu Miasta Żyrardowa 2. ul. S. Okrzei 16 Skrzyżowanie z ul. Łukasińskiego 3. ul. Środkowa 36 Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 4. ul. Bohaterów Warszawy 4 Budynek Zespołu Szkół nr 1 5. ul. J. Mireckiego 56 Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 6. ul. Jasna 11 Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 7. ul. B. Limanowskiego 44 Budynek Kantoru 8. ul. Sienkiewicza 2 Skrzyżowanie z ul. POW 9. ul. S. Jodłowskiego 25/27 Budynek AQUA Sp. z o.o. 10. ul. Roosevelta 2 Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 Opis zainstalowanych urządzeń - punktów dostępowych WiFi (Access Point - AP): Nr Parametr Opis 1. Typ interfejsu radiowego WiFi: IEEE 802.11b/g 2. Rodzaje pracy interfejsu radiowego 802.11b+g, 802.11b, 802.11g 3. Zakres częstotliwości 2400-2497 MHz 4. Kanały pracy radia ETSI (EUR): 2412 ~ 2472 MHz (CH1-CH13) 5. Pasmo pracy kanału 20 MHz 6. Szybkości transmisji danych 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 7. Technologia pracy interfejsu radiowego 802.11b Direct Sequence-Spread Spectrum (DSSS) 8. Techniki modulacji 802.11b Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK) 1 Mbps Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK) 2 Mbps; Complementary Code Keying (CCK) 5.5 and 11 Mbps 9. Maksymalna moc nadawania 20dBm 10. Kontrola (zarządzanie) mocą nadawania 0% - 100% 11. Złącza antenowe 2 x N-Type, 50 ohm 12. Zasilanie AC (prąd zmienny) 85-260VAC, 47-63Hz 13. Maksymalny pobór mocy (prąd zmienny) 2,5A 14. Zasilanie DC (prąd stały) 42 VDC to 60 VDC 15. Maksymalny pobór mocy (prąd stały) 3,5A 16. Przełączania zasilania - sposób pracy przy podłączonym zarówno zasilaniu AC i DC Zasilanie AC jako główne, przełączenie na zasilanie DC w momencie zaniku zasilania głównego 17. Temperatura pracy urządzeń od -40oC do +55oC 18. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe - urządzenie WiFi oraz wszystkie złącza IP-67 (praca na zewnątrz, sprzęt klasy operatorskiej) 19. Praca przy maksymalnym wietrze do 150 Km/godzinę 20. Wytrzymałość urządzeń na wiatr do 200 Km/ godzinę 21. Pozytywna weryfikacja wymagań przeciwzakłóceniowych dla urządzeń cyfrowych klasy B Sprzęt przeszedł testy 22. Spełnianie wymagań Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw R&TTE (1999/5/EC) EN 60950 (IEC 60950) – bezpieczeństwo produktu; EN 300 328 – techn. wymagania dla urządzeń radiowych 2.4 GHz (11b/g); EN 301 489-1 / EN 301 489-17 – techn. wymagania dla zasilania stałego DC; Wymagania EMC dla urządzeń radiowych (EN55022 CE Class B, FCC Class B Part 15); 23. Zysk antenowy 8dBi 24. Promieniowanie anten: poziome/pionowe 360o / 15 o - anteny dookólne 25. Sposób realizacji transmisji do AP standard Ethernet (w tym PoE – zasilanie poprzez Ethernet) 26. skanowanie i dobór częstotliwości – kanału pracy Automatyczne i ręczne 2. Prowadzenie systemu rejestracji, logowania i autoryzacji Użytkowników HotSpotów, wg poniższego scenariusza: a. Każdorazowa próba skorzystania przez Użytkownika z HotSpota musi być poprzedzona zalogowaniem się na stronie logowania. b. Pierwsza próba skorzystania przez Użytkownika z HotSpota musi zostać poprzedzona Rejestracją użytkownika na stronie rejestracji. 3. Świadczenie usługi transmisji sygnału do 10 HotSpotów w paśmie licencjonowanym WIMAX 3,5 -3,8 GHz przez okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020. (Wykonawca powinien posiadać licencję na pasmo WIMAX 3,6-3,8 GHz przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.). Sygnał transmitowany do każdego z HotSpotów powinien być o prędkości minimum 1 Mb/s. 4. Zapewnienie w oparciu o wybudowaną sieć dostępu do bezprzewodowego Internetu dla zainteresowanych użytkowników z terenu Miasta Żyrardów - udostępnienie dla każdego użytkownika połączenia internetowego o prędkości max 144 kb/s z blokadą stron pornograficznych i sieci p2p (zrealizowaną dodatkowo poprzez ograniczenie długości jednorazowej sesji do 1 godziny). 5. Zapewnienie utrzymania sieci, wsparcia użytkowników HotSpotów (pomoc techniczna dla użytkowników HotSpotów w przypadku np. problemów związanych z możliwością skorzystania z usługi lub nie działaniem usługi, realizowana w odpowiedzi na zgłoszenia telefoniczne i emailowe. Wykonawca stworzy warunki umożliwiające realizacje pomocy technicznej – specjalny nr telefonu oraz adres e-mail pod którym będzie dostępny). 6. Zapewnienie gwarancji parametrów technicznych i bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, 7. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do statystyk w celu monitorowania działania sieci i ilości korzystających osób minimum raz na miesiąc (opcjonalnie poprzez dostęp do panelu zarządzania siecią – bez możliwości modyfikacji danych). 8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie odczytywania statystyk z działania sieci i obsługi panelu zarządzania siecią w celu monitorowania działania sieci i uzyskania niezbędnych informacji. 9. Zapewnienie symetrycznego łącza internetowego BDI 10Mb dla potrzeb Urzędu Miasta Żyrardów o następujących parametrach: a. symetryczne łącze przewodowe, lub radiowe o przepustowości 10 Mbit/s; b. łącze zakończone stykiem Ethernet RJ-45 we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w serwerowni; c. w ramach dostępu do łącza internetowego zapewnienie dla Zamawiającego przez Wykonawcę 4 publicznych adresów IP; d. Gwarantowanie przesyłania ciągłego strumienia danych o przepustowości, co najmniej 10 Mbit/s, do operatorów trzecich, tj. krajowych operatorów internetowych, z którymi Wykonawca posiada, co najmniej dwa niezależne punkty wymiany ruchu oraz międzynarodowych operatorów internetowych (zagranicznych operatorów internetowych), z którymi Wykonawca posiada, co najmniej dwa niezależne, bezpośrednie punkty styku; e. utrzymanie całodobowego serwisu, we wszystkie dni w tygodniu; f. zapewnienie następujących minimalnych parametrów SLA: I. miesięczna Dostępność Usługi – 99,5% II. czas reakcji na awarię – max. 2 godziny, III. czas Usunięcia awarii – do 12 godzin. Przez reakcję na awarię Zamawiający rozumie udokumentowanie przyjęcia informacji o awarii (telefon lub mail zwrotny) i w miarę możliwości zdefiniowanie na czym polega awaria.

II.5) Główny kod CPV: 72410000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72411000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2021-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-02 2021-03-31
2019-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dla części pierwszej Przedmiot zamówienia w zakresie instalacji, konfiguracji Internetu winien być zrealizowany od 02.01.2019 do 09.01.2019 r. Przedmiot zamówienia w zakresie dostarczanie sygnału internetowego winien być zrealizowany od 02.01.2019 r. do 31.03.2021 r. Przedmiot zamówienia w zakresie serwisu przedmiotowego sprzętu winien być zrealizowany od 02.01.2019 r. do 31.03.2021 r. Datą zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania instalacji i konfiguracji Internetu będzie końcowy protokół odbioru. Datą zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania instalacji i konfiguracji Internetu będzie końcowy protokół odbioru na podstawie protokołów częściowych podpisanych przez beneficjentów ostatecznych. Potwierdzeniem dostarczenia sygnału internetowego będą faktury VAT. Dla części drugiej: Termin realizacji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części pierwszej 1) kompetencje lub uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga aby Wykonawca był wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dla części drugiej: 1) kompetencje lub uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - Zamawiający wymaga aby: a) Wykonawca posiadał licencję na pasmo WIMAX 3,5-3,8 GHz przynajmniej do 31.12.2020 roku. b) Wykonawca był wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części pierwszej: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia (załącznik nr 2). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki dotyczące doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na dostarczeniu szerokopasmowego internetu dla minimum 100 gospodarstw domowych. Dla części drugiej: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia (załącznik nr 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) Posiada przynajmniej 5 stacji bazowych w technologii WIMAX, w oparciu o które świadczą komercyjne usługi dla min. 1000 użytkowników; b) spełnia minimalne warunki dotyczące doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę podobną tj. usługę w oparciu o min. 10 stacji bazowych pracujących w paśmie nielicencjonowanym z zakresu częstotliwości dla sieci WiFi np. 2,4GHz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt. 6.5 ust 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. (odpowiednio dla części pierwszej i drugiej) 2) Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (dla części pierwszej i drugiej) 3) Oświadczenia Wykonawcy, że posiada przynajmniej 5 stacji bazowych w technologii WIMAX, w oparciu o które świadczą komercyjne usługi dla min. 1000 użytkowników (dla części nr 2). 4) Dokument potwierdzający posiadanie licencji na pasmo WIMAX 3,5-3,8 GHz przynajmniej do 31.12.2020 roku.(dla części nr 2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty, które mają zostać złożone przez Wykonawcę: 1) Referencje bądź inne dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych przez Wykonawcę w formularzu - wykaz wykonanych usług, mające na celu potwierdzenie posiadanego doświadczenia (odpowiednio dla części pierwszej i drugiej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dla części pierwszej, 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 zł.) – dla części drugiej. Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171, z dopiskiem: „Wadium w przetargu na Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 sztuk infokiosków w ramach trwałości projektów: likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa oraz likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa – II etap /część pierwsza/” lub „Wadium w przetargu na Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi w dziesięciu lokalizacjach (na budynkach) na terenie miasta Żyrardów oraz świadczenie usług transmisji danych, dostępu do internetu i wsparcia użytkowników /część druga/ Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji na awarię 30,00
przedłużony termin płatności faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla części pierwszej: 7. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 13. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3. 15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 14 pkt 2. 16. W terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 17. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13. W takim przypadku przepisy ust. 14 - 16 oraz 18 stosuje się odpowiednio. 18. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Dla części drugiej: Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 10. W terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) Potrzeba zwiększenia parametrów technicznych usług transmisji danych, związana z rozwojem funkcjonujących technologii i potrzebą zapewnienia kompatybilności z urządzeniami systemu i sprzętu użytkowników - w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów oraz za dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy związanym ze wzrostem parametrów usługi, 2) Potrzeba zmiany jakiejkolwiek funkcjonalności systemu logowania w tym możliwość blokowania konta po zdefiniowanej ilości logowań celem udostępnienia sieci WiFi dla użytkowników zweryfikowanych pozytywnie pod kątem np. zaległości względem Zamawiającego – zrealizowana za dodatkowym wynagrodzeniem dla Wykonawcy, proporcjonalnie większym do wzrostu wartości funkcjonalnej rozwiązania. 3) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 4) Siła wyższa - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Klauzula informacyjna dot. RODO: Administratorem danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Żyrardowa zostały zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w zakładce: Urząd Miasta Żyrardowa> Ochrona Danych Osobowych. Link do strony: http://www.bip.zyrardow.pl/5056,ochrona-danych-osobowych.html
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 sztuk infokiosków w ramach trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa oraz likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa – II etap”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostarczenie szerokopasmowego internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 szt. infokiosków w ramach trwałości projektów: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa oraz likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Żyrardowa – II etap”: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla dostępu do Internetu dla 137 gospodarstw domowych oraz dla 2 szt. infokiosków z terenu Miasta Żyrardowa Parametr Minimalne wymagane parametry Parametry techniczne 1) stały dostęp do sieci Internet, 2) transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1 Mb/s, 3) transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbit/s, 4) brak limitu transferu danych (zarówno pobieranych jak i wysyłanych). Gwarancja 1) Dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu. 2) Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca, 3) Zamawiający wyklucza rozwiązania oparte na kartach rozszerzeń montowanych wewnątrz obudowy komputera. Urządzenia dostępowe muszą być wyposażone w interfejs USB lub ETHERNET (RJ-45) umożliwiający podłączenie do komputera bez integracji w komputer. 4) Urządzenia dodatkowe, muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45) lub USB, 5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z instalacją i konfiguracją usługi. 6) W razie awarii Wykonawca przyjmie każde zgłoszenie w godzinach 9.00 - 20.00. Czas usunięcia awarii – maksymalnie do 24 godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie, mailem). W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub usterki w sposób zdalny ich usunięcie musi nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń, na które udzielona jest gwarancja producenta), 7) Wymiana uszkodzonych lub wadliwych części odpowiadających za łącze internetowe z wyłączeniem karty sieciowej, Wykonawca dokona na koszt własny. Czas realizacji 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia uszkodzenia wymagającego naprawy (z możliwością przedłużenia tego okresu o czas naprawy urządzeń, na które udzielona jest gwarancja producenta) 8) Koszty serwisu (w tym nieuzasadnione wezwania serwisu) są wliczone w opłatę abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom. Wykonawca realizuje serwis od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2021r., 9) Z każdej czynności serwisowania konieczny jest protokół potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez użytkownika końcowego i Wykonawcę. W przypadku gdy naprawa wykonywana jest zdalnie potwierdzenie jej wykonania nie wymaga podpisu użytkownika końcowego, 10) Wykonawca udziela gwarancji na poprawne funkcjonowanie sygnału. Inne 1) Jeśli zachodzi taka potrzeba, zaleca się dokonanie wizji lokalnej warunków technicznych w miejscach zamieszkania użytkownika końcowego, 2) Techniczne warunki dostarczenia usługi pozostają w gestii Wykonawcy, 3) Montaż fizyczny wszystkich elementów koniecznych do uruchomienia sygnału internetowego (okablowanie, korytka, urządzenia aktywne, montaż w pomieszczeniach, montaż w punktach dystrybucyjnych, itd.), 4) Konfiguracja łącza (uruchomienie sygnału), 5) Koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. 6) Gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych gminny Żyrardów, w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu odbiorcy końcowego lub zmiany odbiorcy końcowego. Przy założeniach, że Wykonawca potwierdzi możliwości techniczne świadczenia usługi zgodnie z ww. parametrami technicznymi. Zamawiający zakłada nie więcej jak 30% zmian lokalizacji. Przez reakcję na awarię Zamawiający rozumie udokumentowanie przyjęcia informacji o awarii (telefon lub mail zwrotny) i w miarę możliwości zdefiniowanie na czym polega awaria.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72410000-7, 72411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2021-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na awarię 30,00
przedłuzony okres płatności faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi w dziesięciu lokalizacjach (na budynkach) na terenie miasta Żyrardów oraz świadczenie usług transmisji danych, dostępu do internetu i wsparcia użytkowników
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi oraz świadczenie usługi transmisji danych, dostępu do Internetu i wsparcia użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi w 10 lokalizacjach (na budynkach) na terenie Miasta Żyrardów, zgodnie z poniższym wykazem. Wykaz lokalizacji HotSpotów: Lp Adres budynku Informacja o lokalizacji 1. Plac Jana Pawła II 1 budynek Urzędu Miasta Żyrardowa 2. ul. S. Okrzei 16 Skrzyżowanie z ul. Łukasińskiego 3. ul. Środkowa 36 Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 4. ul. Bohaterów Warszawy 4 Budynek Zespołu Szkół nr 1 5. ul. J. Mireckiego 56 Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 6. ul. Jasna 11 Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 7. ul. B. Limanowskiego 44 Budynek Kantoru 8. ul. Sienkiewicza 2 Skrzyżowanie z ul. POW 9. ul. S. Jodłowskiego 25/27 Budynek AQUA Sp. z o.o. 10. ul. Roosevelta 2 Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 Opis zainstalowanych urządzeń - punktów dostępowych WiFi (Access Point - AP): Nr Parametr Opis 1. Typ interfejsu radiowego WiFi: IEEE 802.11b/g 2. Rodzaje pracy interfejsu radiowego 802.11b+g, 802.11b, 802.11g 3. Zakres częstotliwości 2400-2497 MHz 4. Kanały pracy radia ETSI (EUR): 2412 ~ 2472 MHz (CH1-CH13) 5. Pasmo pracy kanału 20 MHz 6. Szybkości transmisji danych 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 7. Technologia pracy interfejsu radiowego 802.11b Direct Sequence-Spread Spectrum (DSSS) 8. Techniki modulacji 802.11b Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK) 1 Mbps Differential Quadrature Phase Shift Keying (DQPSK) 2 Mbps; Complementary Code Keying (CCK) 5.5 and 11 Mbps 9. Maksymalna moc nadawania 20dBm 10. Kontrola (zarządzanie) mocą nadawania 0% - 100% 11. Złącza antenowe 2 x N-Type, 50 ohm 12. Zasilanie AC (prąd zmienny) 85-260VAC, 47-63Hz 13. Maksymalny pobór mocy (prąd zmienny) 2,5A 14. Zasilanie DC (prąd stały) 42 VDC to 60 VDC 15. Maksymalny pobór mocy (prąd stały) 3,5A 16. Przełączania zasilania - sposób pracy przy podłączonym zarówno zasilaniu AC i DC Zasilanie AC jako główne, przełączenie na zasilanie DC w momencie zaniku zasilania głównego 17. Temperatura pracy urządzeń od -40oC do +55oC 18. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe - urządzenie WiFi oraz wszystkie złącza IP-67 (praca na zewnątrz, sprzęt klasy operatorskiej) 19. Praca przy maksymalnym wietrze do 150 Km/godzinę 20. Wytrzymałość urządzeń na wiatr do 200 Km/ godzinę 21. Pozytywna weryfikacja wymagań przeciwzakłóceniowych dla urządzeń cyfrowych klasy B Sprzęt przeszedł testy 22. Spełnianie wymagań Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw R&TTE (1999/5/EC) EN 60950 (IEC 60950) – bezpieczeństwo produktu; EN 300 328 – techn. wymagania dla urządzeń radiowych 2.4 GHz (11b/g); EN 301 489-1 / EN 301 489-17 – techn. wymagania dla zasilania stałego DC; Wymagania EMC dla urządzeń radiowych (EN55022 CE Class B, FCC Class B Part 15); 23. Zysk antenowy 8dBi 24. Promieniowanie anten: poziome/pionowe 360o / 15 o - anteny dookólne 25. Sposób realizacji transmisji do AP standard Ethernet (w tym PoE – zasilanie poprzez Ethernet) 26. skanowanie i dobór częstotliwości – kanału pracy Automatyczne i ręczne 2. Prowadzenie systemu rejestracji, logowania i autoryzacji Użytkowników HotSpotów, wg poniższego scenariusza: a. Każdorazowa próba skorzystania przez Użytkownika z HotSpota musi być poprzedzona zalogowaniem się na stronie logowania. b. Pierwsza próba skorzystania przez Użytkownika z HotSpota musi zostać poprzedzona Rejestracją użytkownika na stronie rejestracji. 3. Świadczenie usługi transmisji sygnału do 10 HotSpotów w paśmie licencjonowanym WIMAX 3,5 -3,8 GHz przez okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020. (Wykonawca powinien posiadać licencję na pasmo WIMAX 3,6-3,8 GHz przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.). Sygnał transmitowany do każdego z HotSpotów powinien być o prędkości minimum 1 Mb/s. 4. Zapewnienie w oparciu o wybudowaną sieć dostępu do bezprzewodowego Internetu dla zainteresowanych użytkowników z terenu Miasta Żyrardów - udostępnienie dla każdego użytkownika połączenia internetowego o prędkości max 144 kb/s z blokadą stron pornograficznych i sieci p2p (zrealizowaną dodatkowo poprzez ograniczenie długości jednorazowej sesji do 1 godziny). 5. Zapewnienie utrzymania sieci, wsparcia użytkowników HotSpotów (pomoc techniczna dla użytkowników HotSpotów w przypadku np. problemów związanych z możliwością skorzystania z usługi lub nie działaniem usługi, realizowana w odpowiedzi na zgłoszenia telefoniczne i emailowe. Wykonawca stworzy warunki umożliwiające realizacje pomocy technicznej – specjalny nr telefonu oraz adres e-mail pod którym będzie dostępny). 6. Zapewnienie gwarancji parametrów technicznych i bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, 7. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do statystyk w celu monitorowania działania sieci i ilości korzystających osób minimum raz na miesiąc (opcjonalnie poprzez dostęp do panelu zarządzania siecią – bez możliwości modyfikacji danych). 8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie odczytywania statystyk z działania sieci i obsługi panelu zarządzania siecią w celu monitorowania działania sieci i uzyskania niezbędnych informacji. 9. Zapewnienie symetrycznego łącza internetowego BDI 10Mb dla potrzeb Urzędu Miasta Żyrardów o następujących parametrach: a. symetryczne łącze przewodowe, lub radiowe o przepustowości 10 Mbit/s; b. łącze zakończone stykiem Ethernet RJ-45 we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w serwerowni; c. w ramach dostępu do łącza internetowego zapewnienie dla Zamawiającego przez Wykonawcę 4 publicznych adresów IP; d. Gwarantowanie przesyłania ciągłego strumienia danych o przepustowości, co najmniej 10 Mbit/s, do operatorów trzecich, tj. krajowych operatorów internetowych, z którymi Wykonawca posiada, co najmniej dwa niezależne punkty wymiany ruchu oraz międzynarodowych operatorów internetowych (zagranicznych operatorów internetowych), z którymi Wykonawca posiada, co najmniej dwa niezależne, bezpośrednie punkty styku; e. utrzymanie całodobowego serwisu, we wszystkie dni w tygodniu; f. zapewnienie następujących minimalnych parametrów SLA: I. miesięczna Dostępność Usługi – 99,5% II. czas reakcji na awarię – max. 2 godziny, III. czas Usunięcia awarii – do 12 godzin. 10. Przez reakcję na awarię Zamawiający rozumie udokumentowanie przyjęcia informacji o awarii (telefon lub mail zwrotny) i w miarę możliwości zdefiniowanie na
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72410000-7, 72411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Czas reakcji na awarię 30,00
Przedłużony okres płatności faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zmianę na stronie internetowej płatności z Payu na Dotpay, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje osoby która zmieni na stronie internetowej płatności z payu na dotpay. Sklep jest postawiony na WordPress ale jest mocno customowy, następnie będę chciał tez zmienić układ oraz wygląd.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja drogi we wsi Woroszyły
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Zakup biletów lotniczych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Żyrardów: Usługi odbioru i utylizacji odpadów
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu do Internetu w celu zachowania trwałości projektu