Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych oraz zakup radiotelefonów noszych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych oraz zakup radiotelefonów noszych i przewoźnych wraz z ładowarkami
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-12-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-30
 • Numer ogłoszenia656042-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 656042-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach: Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych oraz zakup radiotelefonów noszych i przewoźnych wraz z ładowarkami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27020829200000, ul. ul. J. Lompy  19 , 40038   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 002 050, e-mail zamowienia@slaska.policja.gov.pl, faks 322 002 060.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice, budynek A, parter sekretariat ZZP

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych oraz zakup radiotelefonów noszych i przewoźnych wraz z ładowarkami
Numer referencyjny: ZP-2380-449-82/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych oraz zakup radiotelefonów noszonych i przewoźnych wraz z ładowarkami " podzielony na dwa zadania: Zadanie nr 1 - Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych Zadanie nr 2 - Zakup radiotelefonów noszonych i przewoźnych wraz z ładowarkami 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy dla zadania 1 i dla zadania 2 b) załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i dla zadania 2 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzielił gwarancji minimalnej na okres: 3.1- co najmniej 24 miesięcy na radiotelefony bazowe, 3.2- co najmniej 60 miesięcy na radiotelefony noszone i przewoźne oraz 12 miesięcy na baterie i ładowarki. 4. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania, bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr ……. do wzoru mowy. Gwarancję Wykonawca poda w pełnych miesiącach. Zasady gwarancji określa załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy 5. Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I-go, posiadała deklarację zgodności CE w j. polskim lub tłumaczenia na j. polski wraz z deklaracją źródłową. 6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę asortymentu do Zamawiającego na własny koszt. 7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 8. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości dostarczonego asortymentu. Ilość asortymentu przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego, na które środki zostaną przeznaczone z różnicy między kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia a ceną wybraną jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. 10. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę przed zawarciem umowy o możliwości skorzystania z prawa opcji bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpi w terminie dostawy zamówienia podstawowego tj.: maksymalnie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 19.12.2018r. dla zadania nr 2 oraz do 15.02.2019 dla zadania nr 1. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający prześle wypełniony formularz ofertowy opcji wraz z wykazem sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach opcji. 11. Zamawiający zastrzega możliwość dostaw asortymentu w ramach opcji jednorazowo. 12. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta tej samej wersji oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. Jednostkowa cena asortymentu zakupionego w ramach opcji będzie taka sama jak cena jednostkowa zawarta w ofercie. 13. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów – dokumentów do oferty. 14. Wspólny słownik zamówień CPV : 32236000-6- radiotelefony

II.5) Główny kod CPV: 32236000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1 – radiotelefony bazowe w terminie do 15.02.2019 Zadanie nr 2 – radiotelefony noszone i przewoźne wraz z ładowarkami w terminie do 19.12.2018
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
UWAGA: Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp: 1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie: a) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp; b) art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda: (1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – dołączenia do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, (2) na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp – złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z Rozdziałem IV B SIWZ, aktualnych na dzień złożenia tych dokumentów. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda: 1) na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - dołączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu tego warunku - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i/lub ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA: Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowani
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ -Wykonawca w formularzu ofertowym musi podać wszystkie wymagane parametry zaoferowanego asortymentu wskazane w tabeli odpowiednio dla zadania nr 1 lub dla zadania nr 2 - brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj.: "jej treść nie odpowiada treści SIWZ (...)” 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz aktualne na dzień składania ofert. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) lub na odrębnym dokumencie: 1. Oświadczenie o wielkości gwarancji na radiotelefony bazowe stanowiący przedmiot zamówienia dla zadania nr 1. 2. Oświadczenie o wielkości gwarancji na radiotelefony noszone i przewoźne wraz z ładowarkami i bateriami stanowiący przedmiot zamówienia dla zadania nr 2. 3. Oświadczenie, iż w przypadku braku wskazania okresu gwarancji Wykonawca zaoferuje minimalną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego 4. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm oraz danych kontaktowych podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie oraz złożone na załączniku nr 4 do SIWZ. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczony asortyment wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 7. Oświadczenie, Wykonawcy, iż zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania i warunki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 8. Oświadczenie, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale II SIWZ i zgodnie z Rozdziałem. I SIWZ złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. VII SIWZ złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. B. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, tj.: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), dokumenty o których mowa w Rozdziale IV B pkt 1 SIWZ każdy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie. Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV litera A SIWZ mogą przedstawić łącznie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zawarto w załączniku nr 2 - wzór umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zakup radiotelefonów bazowych zdalnie sterowanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy dla zadania 1 i dla zadania 2 b) załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i dla zadania 2 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzielił gwarancji minimalnej na okres: 3.1- co najmniej 24 miesięcy na radiotelefony bazowe, 3.2- co najmniej 60 miesięcy na radiotelefony noszone i przewoźne oraz 12 miesięcy na baterie i ładowarki. 4. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania, bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr ……. do wzoru mowy. Gwarancję Wykonawca poda w pełnych miesiącach. Zasady gwarancji określa załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy 5. Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I-go, posiadała deklarację zgodności CE w j. polskim lub tłumaczenia na j. polski wraz z deklaracją źródłową. 6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę asortymentu do Zamawiającego na własny koszt. 7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 8. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości dostarczonego asortymentu. Ilość asortymentu przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego, na które środki zostaną przeznaczone z różnicy między kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia a ceną wybraną jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. 10. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę przed zawarciem umowy o możliwości skorzystania z prawa opcji bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpi w terminie dostawy zamówienia podstawowego tj.: maksymalnie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 19.12.2018r. dla zadania nr 2 oraz do 15.02.2019 dla zadania nr 1. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający prześle wypełniony formularz ofertowy opcji wraz z wykazem sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach opcji. 11. Zamawiający zastrzega możliwość dostaw asortymentu w ramach opcji jednorazowo. 12. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta tej samej wersji oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. Jednostkowa cena asortymentu zakupionego w ramach opcji będzie taka sama jak cena jednostkowa zawarta w ofercie. 13. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów – dokumentów do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32236000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Zakup radiotelefonów noszonych i przewoźnych wraz z ładowarkami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy dla zadania 1 i dla zadania 2 b) załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i dla zadania 2 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udzielił gwarancji minimalnej na okres: 3.1- co najmniej 24 miesięcy na radiotelefony bazowe, 3.2- co najmniej 60 miesięcy na radiotelefony noszone i przewoźne oraz 12 miesięcy na baterie i ładowarki. 4. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania, bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr ……. do wzoru mowy. Gwarancję Wykonawca poda w pełnych miesiącach. Zasady gwarancji określa załącznik nr 2 do SIWZ- Wzór umowy 5. Zamawiający, żąda aby dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I-go, posiadała deklarację zgodności CE w j. polskim lub tłumaczenia na j. polski wraz z deklaracją źródłową. 6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę asortymentu do Zamawiającego na własny koszt. 7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ). 8. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości dostarczonego asortymentu. Ilość asortymentu przewidzianych do zakupu w ramach prawa opcji będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego, na które środki zostaną przeznaczone z różnicy między kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia a ceną wybraną jako najkorzystniejszą. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego asortymentu. 10. Zamawiający poinformuje mailowo lub pisemnie Wykonawcę przed zawarciem umowy o możliwości skorzystania z prawa opcji bądź odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpi w terminie dostawy zamówienia podstawowego tj.: maksymalnie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 19.12.2018r. dla zadania nr 2 oraz do 15.02.2019 dla zadania nr 1. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający prześle wypełniony formularz ofertowy opcji wraz z wykazem sprzętu, który zostanie zakupiony w ramach opcji. 11. Zamawiający zastrzega możliwość dostaw asortymentu w ramach opcji jednorazowo. 12. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta tej samej wersji oraz o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego. Jednostkowa cena asortymentu zakupionego w ramach opcji będzie taka sama jak cena jednostkowa zawarta w ofercie. 13. Uwaga: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załącznikach do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobligowany do udokumentowania równoważności poprzez załączenia stosownych dowodów – dokumentów do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32236000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Czeladź
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę komputerów typu laptop oraz urządzeń do realizacji projektu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Katowice: Dostawa artykułów spożywczych warzywa i owoce I - II 2019
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa serwera i dysków twardych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI