Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod - kan wraz z modułami na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod - kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSłubice
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień sektorowych
 • Termin składania wniosków2019-04-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia533634-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533634-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.: Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod - kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 21051638500000, ul. Krótka  9 , 69-100  Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 758 26 65, 95 758 26 65, e-mail prezes@zuws.pl, kierownik@zuws.pl, faks 95 758 26 65.
Adres strony internetowej (URL): www.zuws.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zuws.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zuws.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
Zakład Usług Wodno - Ściekowych Sp. z o.o., ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod - kan wraz z modułami na obszarze aglomeracji Słubice
Numer referencyjny: ZP15/POIiŚ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i udzielenie licencji inteligentnego systemu do zarzadzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa: GIS, e-usług wraz z dodatkowymi modułami biznesowymi/ oprogramowania dziedzinowego oraz przeniesieniem obecnie posiadanej bazy danych, dostawa infrastruktury sprzętowej, konfiguracja i uruchomienie GIS, e-usług oraz modułów biznesowych/ oprogramowania dziedzinowego, prowadzenie szkoleń z obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego oraz dla administratorów systemu, integracja z obecnie posiadanymi systemami oraz obsługa serwisowa/asysta po wdrożeniu. Wymagany zakres funkcjonalny oferowanego oprogramowania musi obejmować obsługę obszarów: System Informacji Przestrzennej GIS z modułami, Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – e-BOK, Biling, Biuro Obsługi Klienta, Raporty i analizy, Sprzedaż, Zakup, Zlecenia, Kadry i Place, Terminarz, Zarządzanie brygadami w terenie eSprawozdania

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72000000-5
72268000-1
72263000-6
80533100-0
48820000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
10

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w zakresie dostawy i instalacji infrastruktury sprzętowej w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w zakresie dostawy i instalacji systemów, udzielenia licencji w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w zakresie wdrożenia systemów w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przez okres 12 miesięcy usługę obsługi serwisowej wdrożonych rozwiązań. Dniem rozpoczęcia świadczenia obsługi serwisowej będzie dzień podpisania protokołu zakończenia wdrożenia, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie o którym mowa w ust. 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych); b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wiedza i doświadczeni: a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu autorskiego systemu informatycznego Wykonawcy w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto każde, obejmujące wdrożenie e-usług na min. 3 poziomie interakcji wraz z pozostałymi modułami dziedzinowymi wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia tj.: Biuro Obsługi Klienta, Biling, Raporty i analizy, Sprzedaż, zrealizowanych w ramach jednej umowy; b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizuje co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu autorskiego systemu informatycznego Wykonawcy w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto każde, obejmujące wdrożenie modułów dziedzinowych co najmniej w zakresie: e-BOK, GIS, Biuro Obsługi Klienta, Biling, Raporty i analizy, Sprzedaż, zrealizowanych w ramach jednego zamówienia i/lub aktualizacji/rozbudowy autorskiego systemu informatycznego Wykonawcy. Poprzez autorski system informatyczny Zamawiający rozumie zbiór integralnych modułów dziedzinowych (obszarów/funkcjonalności), składających się na oprogramowanie/system jednego producenta, co do których pełne autorskie prawa majątkowe posiada jeden podmiot (producent). Poprzez aktualizację autorskiego systemu informatycznego Zamawiający rozumie dostawę dodatkowego, nowego modułu/obszaru i/lub uruchomienie szeregu nowych funkcjonalności, zrealizowanych w ramach zamówienia uzupełniającego, dodatkowego lub odrębnej umowy/aneksu. Poprzez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne Zamawiający rozumie przedsiębiorstwa, których przedmiotem działalności jest m.in. produkcja wody i odprowadzanie ścieków, działające w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Osoby zdolne do wykonania zamówienia a) 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Wdrożenia posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem systemów informatycznych klasy ZSI, doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma projektami informatycznymi polegającymi na wdrożeniu autorskiego systemu informatycznego klasy ZSI, uruchomionymi w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych; b) 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Wdrożenia ds. GIS posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem systemów GIS, doświadczenie przy kierowaniu co najmniej dwoma projektami informatycznymi polegającymi na wdrożeniu autorskiego systemu GIS, uruchomionych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych; c) 3 osobami pełniących funkcję Wdrożeniowca, posiadających wykształcenie wyższe oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem autorskich systemów informatycznych Wykonawcy; d) 3 osobami pełniących funkcję Programisty, posiadających wykształcenie wyższe informatyczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z projektowaniem i rozbudową autorskich systemów informatycznych Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Tom 1 SIWZ IDW - Załącznik Nr 5 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Tom 1 SIWZ IDW - Załącznik Nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena dostawy i instalacji GIS, e-serwisów, modułów, licencji, dostawy i instalacji sprzętu oraz obsługi serwisowej i asysty 40,00
Cena wdrożenia i integracji 20,00
Ocena jakościowa 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą: a) zakresu terminu wykonania umowy w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, b) zakresu wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki, c) wystąpienia innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 2. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym w jednym mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Słubice: Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Słubice.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Słubice: Dostawa urządzeń i sprzętu do rehabilitacji
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Zakup wraz z dostawą oprogramowania komputerowego do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Wykonanie dostawy oprogramowania – licencji na istniejące urządzenia firewall
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI