System Wspierający Obsługę Umów Przewozowych w zakresie Taboru i Kierowców wraz z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
System Wspierający Obsługę Umów Przewozowych w zakresie Taboru i Kierowców wraz z dostawą narzędzia klasy BPM
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-11
 • Numer ogłoszenia535825-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535825-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

Zarząd Transportu Miejskiego: System Wspierający Obsługę Umów Przewozowych w zakresie Taboru i Kierowców wraz z dostawą narzędzia klasy BPM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Transportu Miejskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12605780000000, ul. ul. Żelazna  61 , 00-848  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8268211 w. 224, e-mail zamowienia@ztm.waw.pl, faks 22 8267006, 8272552.
Adres strony internetowej (URL): www.ztm.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Jednostka Budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ztm.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ztm.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: System Wspierający Obsługę Umów Przewozowych w zakresie Taboru i Kierowców wraz z dostawą narzędzia klasy BPM
Numer referencyjny: PN 26/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Głównym celem zamówienia jest dostarczenie rozwiązania klasy BPM, które służyć będzie do budowy Systemu wspierającego działalność ZTM w różnych obszarach biznesowych oraz wytworzenie przy jego pomocy i późniejsza eksploatacja pierwszego z podsystemów wspierającego obsługę / nadzór nad umowami przewozowymi w kontekście stanu technicznego pojazdów. Wykonany w ten sposób Podsystem Cerber 2.0 będzie obsługiwał pełen przekrój taboru wykorzystywanego w ramach warszawskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz będzie możliwy do uzupełniania w przyszłości o kolejne podsystemy, które funkcjonować będą w innych obszarach biznesowych jakie występują w działalności Zamawiającego. Uzupełnianie i rozbudowa Systemu bez zmian w jego architekturze ma być możliwa co najmniej do poziomu określonego w wymaganiu W8.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72211000-7
72212211-1
72212325-3
72224100-2
72242000-3
72243000-0
72254000-0
72263000-6
72541000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i będzie polegało na rozbudowie Podsystemu Cerber 2.0. W ramach zamówień uzupełniających możliwy będzie zakup odpowiednich licencji (na modelowanie procesów lub na edycję danych) lub godzin na usługi rozwojowe przez Zamawiającego w całym okresie utrzymania (Etap 8). Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na warunkach nie mniej korzystnych niż wynikające z oferty wybranej jako najkorzystniejsza. Zamówienie uzupełniające będzie realizowane po cenach nie wyższych od cen wskazanych w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym oferty, która w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie uznana za najkorzystniejszą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem ramowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. a) Etapy 1-7 - obejmują dostawę narzędzia BPM wraz z wytworzeniem Podsystemu Cerber 2.0: 12 miesięcy od podpisania umowy. b) Etap 8 – obejmujący rozwój i utrzymanie Podsystemu Cerber 2.0: od dnia zakończenia Etapu 7 do dnia, w którym mija 48 miesięcy od podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. – art. 133 ust. 4, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże że: 1.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) projekty informatyczne o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000 zł; Wszystkie w/w projekty powinny dotyczyć sprzedaży oraz wdrożeń Narzędzia klasy BPM, które jest przedmiotem Oferty i dotyczyć wartości samego oprogramowania standardowego COTS. (tj. nie uwzględniać wartości innych elementów dostarczonych systemów, w tym nie dotyczyć kosztów pozyskania danych, zakupu i budowy infrastruktury sprzętowej albo dostarczenia licencji oprogramowania nie będącego oprogramowaniem standardowym COTS czy kosztów utrzymania). 1.2.2. posiada potencjał (zasoby): dysponuje zespołem składającym się co najmniej z niżej wymienionych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających następujące kwalifikacje i doświadczenie: a) Kierownik Projektu: • ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT; • znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2®, PMP lub innej równoważnej potwierdzona certyfikatem i udziałem w charakterze kierownika projektu w należycie wykonanych, minimum dwóch projektach informatycznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy (lub jednego projektu o wartości minimum 800 000 PLN), realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, w których jako metodykę zarządczą wykorzystano jedną z w/w metodyk; b) Projektant baz danych: • ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT; • ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze projektowania baz danych • udział w charakterze Projektanta bazy danych w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy (lub jednego projektu o wartości minimum 800 000 PLN), realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, c) Analityk: • ponad 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży IT; • ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze analizy biznesowej aplikacji • udział w charakterze Analityka w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każdy (lub jednego projektu o wartości minimum 800 000 PLN), realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, d) Tester : • ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze prowadzenia testów aplikacji, • udział w charakterze Testera w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każdy (lub jednego projektu o wartości minimum 500 000 PLN), realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, e) Wdrożeniowiec: • ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze prowadzenia wdrożeń rozwiązań jakie przyjęte zostaną do realizacji zamówienia (w przypadku połączenia różnych rozwiązań standardowych, warunek może być spełniony łącznie przez więcej niż jedną osobę – każda z takich osób powinna mieć 3 letnie doświadczenie w swoim obszarze), • udział w charakterze Wdrożeniowca w należycie wykonanych, minimum dwóch, projektach informatycznych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każdy (lub jednego projektu o wartości minimum 500 000 PLN), realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, W każdym przypadku, gdy mowa jest o należytym wykonaniu projektu należy przez to rozumieć, że projekt taki został zakończony i odebrany bez uwag albo z uwagami, które usunięte zostały do momentu uruchomienia niniejszego postępowania. W skład zespołu Wykonawcy realizującego zamówienie wchodzić mają co najmniej osoby o kwalifikacjach wymienionych powyżej, przy czym dopuszcza się pełnienie jednocześnie nie więcej niż dwóch ról przez jedną osobę z wyszczególnionych w punktach od b) do e). Rola Kierownika Projektu nie może być łączona z żadną inną rolą. 2. Zamawiający może żądać zmiany osoby oddelegowanej przez Wykonawcę do pełnienia dowolnej z wyżej wymienionych ról w trakcie trwania Umowy w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków przez daną osobę. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na jej miejsce osoby posiadającej kwalifikacje nie mniejsze niż wskazane w punkcie 1, w terminie nie dłuższym niż 5 Dni roboczych liczonych z wyłączeniem sobót. W takim przypadku Zamawiający w ciągu 5 Dni roboczych liczonych z wyłączeniem sobót dokona oceny kwalifikacji posiadanych przez zaproponowaną przez Wykonawcę osobę, pod kątem deklaracji złożonych przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku, gdy zaproponowana, nowa osoba nie będzie spełniać wymogów dotyczących jej doświadczenia, Zamawiający nie zaakceptuje proponowanej przez Wykonawcę zmiany. Przerwa wynikająca z braku w/w osoby będzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i nie będzie mogła stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Rozdział IX. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Kwalifikacja Wykonawców, ocena i badanie ofert. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 10 do SIWZ), 1.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnego w treści z załącznikiem nr 11 do SIWZ); 1.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie projektami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnego w treści z załącznikiem nr 12 do SIWZ); 1.4. kopii certyfikatu potwierdzającego znajomość co najmniej jednej z następujących metodyk zarządzania projektami: PRINCE2®, PMP lub innej równoważnej; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 10 do SWIZ); 2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (oraz w rozdziale XII pkt 8 niniejszej SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-10 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.1. rozdziale IX. 2. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 5.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w rozdziale IX. 5.1.2. niniejszej SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w IX. 5.1.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6 stosuje się. 8. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w oryginale. 11. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy w toku badania i oceny ofert, udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX.1.2. oraz IX.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 14. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy dokumenty i oświadczenia złożone na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz wymagane pełnomocnictwa będą zawierać braki lub błędy lub ich treść będzie budziła wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona według kryteriów wskazanych w niniejszej SIWZ, do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentu lub oświadczenia także w przypadku niedołączenia go do oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku następny w kolejności Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie podlegał wskazanym wyżej uzupełnieniom lub wyjaśnieniom. 15. W uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do oceny ofert, Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, o których mowa w pkt 14, także Wykonawcę, którego oferta nie jest najwyżej oceniona. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozdział XI. Sposób przygotowania ofert 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Do oferty (formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załącznikiem nr 9 do SIWZ oraz załącznikiem nr 9a do SIWZ – formularzem cenowym) muszą być załączone: 4.1. wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX SIWZ, 4.2. próbka rozwiązania opisanego w kryterium nr 4 dostarczona na płycie CD /DVD lub pendrive lub dysku przenośnym (nośnik pozostanie w archiwum Zamawiającego jako załącznik do Oferty). Próbką powinien być film z zarejestrowanym przebiegiem prezentacji Narzędzia jaka zostanie przedstawiona w ramach oceny ofert. Na filmie powinny być przedstawione możliwości Narzędzia w zakresie modelowania procesu #2 „Proces zgłoszenia reklamy przez Operatora”. Film – tak jak i prezentacja na żywo – nie powinien być dłuższy niż 45 minut. Na filmie powinny być prezentowane operacje, które wykonywane będą na monitorze wraz z komentarzem. Film powinien być zarejestrowany w jednym z formatów video: mp4, mpeg, avi lub ts i powinien być możliwy do odtworzenia przy pomocy odtwarzacza Windows Media Player dostępnego w systemie Windows 7 wraz ze standardowym zestawem kodeków dostępnych w Windows 7 lub programem VLC w wer. 3.0.3 lub wyższej – nie powinno być wymagane doinstalowywanie żadnych dodatkowych kodeków. Film powinien być zarejestrowany w rozdzielczości minimum 1280x800 lub większej. Próbka nie podlega uzupełnieniu oraz zwrotowi. 4.3. pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa, 4.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 4.5. dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W postępowaniu wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 18 000,00 PLN (osiemnaście tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie oferenta (dodatkowe – większe niż wymagane w Rozdziale VII w pkt 1.2.1.) 5,00
Jednorodność oferowanego rozwiązania (ilość zastosowanych aplikacji COTS / ilość dodatkowych elementów dedykowanych) 25,00
Prezentacja możliwości modelowania w Narzędziu (COTS) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w m. st. Warszawa; b) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz terminu realizacji Umowy, wynikającej ze zmian, o których mowa w pkt a); c) wydłużenie terminu realizacji Umowy w wyniku zgłoszenia przez Zamawiającego propozycji zmian w rozwiązaniach Podsystemu, jeżeli są one korzystne dla jego działania; d) zmiany terminu realizacji Umowy w wyniku nieterminowego zakończenia lub niezrealizowania systemów informatycznych Zamawiającego z którymi konieczna jest integracja Podsystemu. e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany założeń strategicznych Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, które w istotny sposób wpływają na sposób realizacji Umowy lub gdy w celu prawidłowego wykonania Podsystemu niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, o której Strony nie mogły wiedzieć w chwili podpisania Umowy — dopuszcza się zmianę w sposobie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do dostosowania go do nowych założeń Zamawiającego i umożliwiającą prawidłową realizację przedmiotu zamówienia oraz dopuszcza się wówczas możliwość zmiany terminów określonych w Umowie oraz w harmonogramie, a także zmianę wynagrodzenia umownego odpowiadającego realizowanej zmianie; f) istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia Umowy. W takiej sytuacji dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wymagań dla Narzędzia lub Podsystemu, harmonogramu oraz terminu realizacji przedmiotu zamówienia; g) w przypadku zaistnienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w Umowie dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia stosownie do czasu trwania Siły Wyższej lub usuwania jej skutków.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję serwera - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję serwera dedykowanego z szacowanym zapotrzebowaniem 32 GB Ram, 400GB Dysku. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI