Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu Xpertis (numer sprawy: ZP-1390/2

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu Xpertis (numer sprawy: ZP-1390/2019)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-12-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-12-12
 • Numer ogłoszenia634901-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 634901-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu Xpertis (numer sprawy: ZP-1390/2019)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, krajowy numer identyfikacyjny 00028909300000, ul. Marymoncka  99/103 , 01-813  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 693 700, e-mail zamowienia.publiczne@cmkp.edu.pl, faks 225 693 712.
Adres strony internetowej (URL): https://www.cmkp.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://cmkp.eb2b.com.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://cmkp.eb2b.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W przypadku składania oferty w postaci papierowej: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie (01-813) – pokój nr 28-29 (Kancelaria).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu Xpertis (numer sprawy: ZP-1390/2019)
Numer referencyjny: ZP-1390/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usługi utrzymania i rozwoju systemu Xpertis, wdrożonego w CMKP w obszarze kadrowo-płacowym, finansowo-księgowym oraz kasa/bank, określonego w Załączniku nr 1 SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72200000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 317073,17
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy Wykonawca, który: 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i wykaże, że posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: co najmniej dwie usługi, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (wartość za okres 12 miesięcy), z których każda świadczona była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, spełniające łącznie następujące wymagania: a) co najmniej jedna usługa polegała na utrzymaniu systemu klasy ERP, tj. co najmniej wsparciu technicznym lub usuwaniu błędów systemu, b) co najmniej jedna usługa polegała na rozwoju systemu klasy ERP, tj. co najmniej wprowadzaniu modyfikacji lub aktualizacji systemu, c) co najmniej jedna usługa dotyczyła systemu klasy ERP składającego się co najmniej z modułu kadrowo-płacowego, d) co najmniej jedna usługa dotyczyła systemu klasy ERP składającego się co najmniej z modułu finansowo-księgowego; /UWAGA: - przez dwie usługi należy rozumieć usługi świadczone na rzecz dwóch różnych podmiotów, - w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca może wskazać usługi w trakcie realizacji, o ile część usługi wykonana do dnia, w którym wystawiono dokument potwierdzający jej należyte wykonanie, trwała nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i spełnia pozostałe wymagania określone w warunku, - jeżeli usługa trwała dłużej niż przez okres 12 miesięcy i nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jaka wartość usługi przypada na okres 12 miesięcy, należy obliczyć średnią wartość usługi w okresie 12 miesięcy, na podstawie całkowitej wartości zrealizowanej usługi i łącznego czasu jej trwania, - w przypadku wykazania więcej niż dwóch usług na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w lit. a-d powyżej, każda z dodatkowych usług musi spełniać wymagania określone w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z Wykonawców (lub kilku z nich łącznie) musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, - podmiot, który wykazuje się doświadczeniem w realizacji usług utrzymania lub rozwoju systemu opisanych powyżej, zobowiązany jest do wykonania co najmniej części zamówienia polegającej na wykonaniu odpowiednio usługi utrzymania lub usługi rozwoju systemu w zakresie odpowiednio modułu kadrowo-płacowego lub finansowo-księgowego, - jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, wykaże zamówienia, których wartość wyrażona jest w walucie innej niż PLN, winien dokonać przeliczenia tej wartości na PLN według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza zespół (personel kluczowy), w którego skład wchodzą co najmniej dwie osoby, a w tym: a) co najmniej jedna osoba, która będzie pełniła funkcję koordynatora świadczenia usług utrzymania i rozwoju systemu, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako koordynator lub kierownik projektu w wykonaniu: co najmniej dwóch usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegających na wdrożeniu, utrzymaniu lub rozwoju systemu klasy ERP, b) co najmniej jedna osoba, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. płac w zakresie świadczenia usług utrzymania i rozwoju systemu, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako specjalista ds. płac w wykonaniu: co najmniej dwóch usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegających na wdrożeniu, utrzymaniu lub rozwoju systemu klasy ERP, składającego się co najmniej z modułu kadrowo-płacowego, c) co najmniej jedna osoba, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. kadr w zakresie świadczenia usług utrzymania i rozwoju systemu, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako specjalista ds. kadr w wykonaniu: co najmniej dwóch usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegających na wdrożeniu, utrzymaniu lub rozwoju systemu klasy ERP, składającego się co najmniej z modułu kadrowo-płacowego, d) co najmniej jedna osoba, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. finansów publicznych w zakresie świadczenia usług utrzymania i rozwoju systemu, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła jako specjalista ds. finansów publicznych w wykonaniu: co najmniej dwóch usług, z których każda świadczona była nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegających na wdrożeniu, utrzymaniu lub rozwoju systemu klasy ERP, składającego się co najmniej z modułu finansowo-księgowego. /UWAGA: - przez dwie usługi należy rozumieć usługi świadczone na rzecz dwóch różnych podmiotów, - w ramach doświadczenia poszczególnych osób możliwe jest wykazanie jednej usługi na potwierdzenie więcej niż jednego z opisanych dla poszczególnych osób warunków, a poszczególne usługi mogą być przedmiotem odrębnych umów lub jednej umowy, - w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w wyżej określonym zakresie, podać informacje o ich doświadczeniu, a w tym informacje o rodzaju i zakresie czynności wykonywanych przez te osoby w ramach zrealizowanych usług wraz z terminem ich wykonania, a także wskazaniem podmiotu, na rzecz którego usługi te były realizowane oraz pozostałe informacje wymagane zgodnie ze wzorem wykazu osób, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie określonym w opisie warunku w odniesieniu do poszczególnych osób./
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w zakresie: 1) zdolności technicznych lub zawodowych – Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w SIWZ w odniesieniu do Wykonawcy); 2) wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług – o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ (oraz w sekcji III.1.3 ogłoszenia) – wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 2) dowody, o których mowa powyżej, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz osób – o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ (oraz w sekcji III.1.3 ogłoszenia) – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o: a) oferowanym przedmiocie zamówienia, cenach jednostkowych i łącznej cenie ofertowej za realizację zamówienia, b) terminie realizacji zamówienia i warunkach płatności, c) terminie związania ofertą, d) akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, e) częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych podwykonawców; 2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy: a) Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale V SIWZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ: a) dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, b) zawierające informacje o innych podmiotach, na których zasoby powołuje się Wykonawca – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składając dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – w postaci papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym), które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. /UWAGA: Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z nich./
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie personelu kluczowego 50,00
Dedykowany portal serwisowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez: 1) zmianę osób, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy oraz pod warunkiem wykazania, że osoby te uzyskałaby co najmniej taką samą ocenę co osoba zastępowana w ramach kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia personelu kluczowego Wykonawcy określonego w dokumentacji postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy; 2) zmianę podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy, przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powoływał się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają postanowienia § 10 ust. 4 umowy; 3) zwiększenie limitu Godzin Serwisowych określonego w § 3 ust. 3 nie więcej niż o 200 godzin, w przypadku wyczerpania co najmniej 80% limitu określonego pierwotnie w Umowie przed upływem okresu obowiązywania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy oraz przy zachowaniu stawki jednostkowej za Godzinę Serwisową określonej w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług (zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów); 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.); 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, z późn. zm.); – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie na zasadach określonych w ust. 5-13 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę zestawu komputerowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania03-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę zestawu komputerowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.