Kompleksowa doradcza usługa ekspercka polegająca na opracowaniu koncepcji i architektury...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa doradcza usługa ekspercka polegająca na opracowaniu koncepcji i architektury systemu ProfiBaza oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu pn. „ProfiBaza” w trakcie przygotowania, prowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę systemu Profibaza, a także w trakcie realizacji, testowania, wdrożenia i odbioru systemu Profibaza w ramach zadania 2.2.2 Doradztwo techniczne
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-01-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-02
 • Numer ogłoszenia500194-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500194-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny: Kompleksowa doradcza usługa ekspercka polegająca na opracowaniu koncepcji i architektury systemu ProfiBaza oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu pn. „ProfiBaza” w trakcie przygotowania, prowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę systemu Profibaza, a także w trakcie realizacji, testowania, wdrożenia i odbioru systemu Profibaza w ramach zadania 2.2.2 Doradztwo techniczne
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt ProfiBaza współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR i EFS 2014-2020 w ramach POPC nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny, krajowy numer identyfikacyjny 000288461, ul. Chocimska  24 , 00-791  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)8497612, e-mail mgidelska@pzh.gov.pl, faks +48 (22)5421268.
Adres strony internetowej (URL): www.pzh.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzh.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak. Wymagane jest przygotowanie oferty w formie pisemnej, zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, pok. 206

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa doradcza usługa ekspercka polegająca na opracowaniu koncepcji i architektury systemu ProfiBaza oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu pn. „ProfiBaza” w trakcie przygotowania, prowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę systemu Profibaza, a także w trakcie realizacji, testowania, wdrożenia i odbioru systemu Profibaza w ramach zadania 2.2.2 Doradztwo techniczne
Numer referencyjny: A-AZ-22-2174/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradczej usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu koncepcji i architektury systemu ProfiBaza oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu pn. „ProfiBaza” w trakcie przygotowania, prowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę systemu Profibaza, a także w trakcie realizacji, testowania, wdrożenia i odbioru systemu Profibaza w ramach zadania 2.2.2 Doradztwo techniczne wynikające z poniższego opisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) ujęty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiajacemu przysługuje prawo opcji w zakresie nie więcej niż 500 roboczogodzin przez skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy Ekspertów i Specjalistów w zakresie usług określonych w Wzór umowy określony w Załączniku nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72224100-2
72220000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje, co najmniej: a) 1 usługi o wartości co najmniej 100 tys. zł, w obszarze zdrowia publicznego lub ochrony zdrowia, obejmującej analizę wymagań i projektowanie systemu służącego do przetwarzania danych o charakterze medycznym, która spełnia łącznie następujące warunki:  wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł brutto;  czas trwania usługi wynosił nie mniej niż 6 miesięcy. b) 1 usługi o wartości co najmniej 100 tys. zł, na opracowaniu specyfikacji interoperacyjności i/lub przeprowadzeniu szkoleń w zakresie standardów interoperacyjności, która spełnia łącznie następujące warunki:  wartość wykonanej usługi wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł brutto;  czas trwania usługi wynosił nie mniej niż 6 miesięcy. Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać rodzaj, wartości, daty wykonania oraz zakres usługi, a także zobowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie usługi (Poświadczenie). Na potwierdzenie z niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz.  Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.  W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, Ponadto Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4-osobowym zespołem, który będzie realizował przedmiot zamówienia, zwanym dalej „Zespołem”, w tym zapewni: i. Ekspert ds. architektury systemów informatycznych a) wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne b) łącznie certyfikat TOGAF 9 Foundation oraz certyfikat Archimate 2 (lub Archimate 3) lub równoważne c) co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie posługiwania się językiem UML w wersji 2.0 lub wyższej d) w ostatnich 5 latach brał udział w realizacji co najmniej 2 projektów informatycznych, w roli architekta systemu o łącznej wartości co najmniej 3 mln zł, przy czym wartość jednego z nich wynosiła co najmniej 1 mln zł ii. Ekspert ds. interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia a) wykształcenie wyższe informatyczne, medyczne lub pokrewne b) co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie interoperacyjności systemów w obszarze ochrony zdrowia, poparte udziałem w projektach i/lub doradztwem i/lub prowadzeniem szkoleń w zakresie standardów HL7 CDA lub standardu HL7 FHIR c) w ostatnich 5 latach brał udział w realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych o łącznej wartości co najmniej 100 tys. zł dla każdego zgłaszanego projektu odrębnie polegających na opracowywaniu specyfikacji interoperacyjności w obszarze ochrony zdrowia iii. Starszy specjalista ds. modelowania i analizy systemów informatycznych w ochronie zdrowia a) wykształcenie wyższe informatyczne, medyczne lub pokrewne b) co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia analizy i modelowania systemów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia z zastosowaniem notacji UML w wersji 2.0 lub wyższej oraz języka Archimate w wersji 2 lub wyższej c) w ostatnich 5 latach brał udział w roli analityka w realizacji projektu informatycznego o wartości co najmniej 100 tys. zł, dla każdego zgłaszanego projektu odrębnie obejmującego analizę wymagań i projektowanie systemu służącego do przetwarzania danych o charakterze medycznym iv. Specjalista ds. analizy systemów informatycznych w ochronie zdrowia a) wykształcenie wyższe informatyczne, medyczne lub pokrewne b) co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia analizy systemów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia z zastosowaniem notacji UML w wersji 2.0 lub wyższej UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia więcej niż jednej z ww. funkcji (od i. do iv.) przez osoby skierowane przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 7 – wykaz usług); b) dowodów określających, czy usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zostały wykonane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych - są wykonywane należycie, przy czym dowody potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie: a) braku podstaw do wykluczenia; b) spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Oświadczenie należy złożyć wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do siwz. 8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykaz osób (czterech osób), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do siwz). W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w siwz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu, b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027, z dopiskiem „Wadium - A-AZ-22-2174/18”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2 ppkt b)-e), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań; 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie; 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2-5, należy złożyć wraz z ofertą. 7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w tych przepisach.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w ramach Zespołu 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie opisanym we wzorze umowy. 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty; 2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 3) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi zawartego w Umowie, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto Umowy; 4) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron, lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli określony termin uniemożliwiał realizację całości Przedmiotu Umowy lub kiedy Strony podejmą wspólnie taką decyzję, a opóźnienie w realizacji nie będzie zawinione przez Wykonawcę; 5) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez Wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Wartość Umowy zmienia się odpowiednio, 6) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności., w szczególności istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem lub wystąpienia istotnych trudności w pozyskiwaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. 3. Strony postanawiają iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3, zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów celem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia. 5. W wypadku urzędowej zmiany stawki VAT wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 3 litera a) i b). W przypadku ust. 3 lit. a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy realizują Umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać zestawienia ile godzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę, W przypadku ust. 3 lit. b) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje Umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 9. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją, o której mowa w ust. 4 i 8 powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia. 10. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 11. Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, Strony dokonają zmiany postanowień niniejszej Umowy w tym zakresie. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany powyżej; 12. Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Umowy. 13. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wyłoniono Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej siwz w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 2.Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 1. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz. Do formularza ofertowego należy załączyć: a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy pzp (wskazane w Rozdziale V pkt 1 siwz), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do siwz; b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie; c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp; 2. Wykonawca składa tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w niniejszej SIWZ. 3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i trwale złączone. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, pokój 206, II piętro, budynek C z oznaczeniem: „Kompleksowa doradcza usługa ekspercka polegająca na opracowaniu koncepcji i architektury systemu ProfiBaza oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu pn. „ProfiBaza” w trakcie przygotowania, prowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę systemu Profibaza, a także w trakcie realizacji, testowania, wdrożenia i odbioru systemu Profibaza w ramach zadania 2.2.2 Doradztwo techniczne (znak sprawy: A-AZ-22-2174/18)”, oraz zastrzeżeniem: „Nie otwierać przed 10 stycznia 2019 r., godz. 10:30.”. 5. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę. 6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego (który Zamawiający może pozyskać z ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych), do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 7. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem „Kompleksowa doradcza usługa ekspercka polegająca na opracowaniu koncepcji i architektury systemu ProfiBaza oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu pn. „ProfiBaza” w trakcie przygotowania, prowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę systemu Profibaza, a także w trakcie realizacji, testowania, wdrożenia i odbioru systemu Profibaza w ramach zadania 2.2.2 Doradztwo techniczne (znak sprawy: A-AZ-22-2174/18)” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej jako „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oferty. 11. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę poprawienie strony internetowej - Michałowice
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę poprawienie strony internetowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI