„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoEłk
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Ełcki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-21
 • Numer ogłoszenia663841-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 663841-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

Powiat Ełcki: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: „Cyfrowy Region RPWM.03.00.00”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ełcki, krajowy numer identyfikacyjny 79067105300000, ul. ul. Piłsudskiego  4 , 19300   Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 218 300, e-mail agnieszka.pietrowicz@powiat.ełk.pl, faks 876 218 339.
Adres strony internetowej (URL): powiat.elk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/ogloszenia_przetargow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8356/ogloszenia_przetargow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za posrednictwem operetora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 poz 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 127 (Biuro Starosty Ełckiego).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”
Numer referencyjny: RP.272.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: − W zakresie Części nr 1: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia”. − W zakresie Części nr 2: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy wraz z przeprowadzeniem szkolenia”. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. 3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienie referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 art. 30 Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 5. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi OPZ. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zwiera Załącznik nr 4a (w zakresie Części nr 1) oraz Załącznik nr 4b (w zakresie Części nr 2) do SIWZ – OPZ.

II.5) Główny kod CPV: 48820000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213000-5
48620000-0
48900000-7
80533100-0
72268000-1
30233000-1
30233000-1
42962000-7
32422000-7
48000000-8
72263000-6
72268000-1
80533100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia, tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż: • dla Części nr 1: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), • dla Części nr 2: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ) W przypadku wykazania kwoty w walucie obcej, dla oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przyjmie iloczyn wykazanej kwoty i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, tj. publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie : i. W zakresie Części nr 1: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) brutto każde, których przedmiotem była dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego (tj. serwerów, macierzy, etc) wraz z oprogramowaniem narzędziowym i systemem operacyjnym); ii. W zakresie Części nr 2: co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) brutto każde, których przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dotyczącego obsługi PZGiK (tj. Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego) oraz jego integracja z co najmniej jednym systemem dziedzinowym; Uwaga: Zamawiający pod pojęciem „zamówienie” rozumie umowę. W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest wykazywana w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty obcej, określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Uwaga: Wykonawca w wykazie dostaw zobowiązany jest podać tylko te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał dostawy podając informację o zamawiającym oraz datę i nazwę zrealizowanego zamówienia wraz z jego wartością brutto, na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków. Wzór wykaz dostaw stanowi odpowiedni załącznik nr 5a (dot. Części nr 1) i 5b (dot. Części nr 2) do SIWZ.  Dotyczy tylko Części nr 2: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: i. Architekt Systemów IT- minimum 1 osoba, która uczestniczyła jako architekt systemów IT , w przynajmniej dwóch projektach dotyczących wykonania i wdrożenia systemu informatycznego dotyczącego informacji przestrzennej w zakresie obsługi PZGiK na szczeblu powiatowym; ii. Ekspert ds. wdrożeń- minimum 1 osoba, która brała udział w charakterze eksperta ds. wdrożeń, w co najmniej dwóch projektach IT, obejmujących dostawę sprzętu i wdrożenie oprogramowania dotyczącego informacji przestrzennej. Zamawiający będzie wymagał od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i doświadczeniu tych osób. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na etapie realizacji zamówienia ponad wymagania minimalne muszą również zostać wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji. Wykonawca może proponować zmianę osób wykonujących przedmiot zamówienia, zmiana taka wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać, co najmniej wymagania dla osoby zastępowanej, określone w SIWZ. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej przedmiot zamówienia, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę wykonującą przedmiot zamówienia, zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, pod rygorem uznania Umowy za nienależycie wykonaną. Zmiana osób wykonujących przedmiot zamówienia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy – będzie uznana za skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt. b) - d) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą); b) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2C do SIWZ. UWAGA: Zgodnie z art 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust.5 ustawy). Dokument należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: Powiat Ełcki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, pok. 127 (sekretariat). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)-składany na wezwanie Zamawiającego– do złożenia tego dokumentu zostanie zobligowany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla pełnomocnictw obowiązuje forma oryginału albo uwierzytelniona notarialnie kopia. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art 22 ust. 1 pt. 2) i ust. 1b ustawy Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); b) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wskazaną w pkt V 1.a) SIWZ, odpowiednio dla danej Części, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (składana na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5a lub 5b do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); d) dotyczy tylko Części nr 2: wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego- zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona). Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. c) SIWZ są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi lub dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej, 3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. b), c) i d) SIWZ zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. e) Dotyczy tylko Części nr 1: Dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany sprzęt warunków technicznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 4a do SIWZ (OPZ): − spełnienie wymagań dla procesora (rozdz. 3.1 OPZ - wyposażenie stanowisk roboczych w komputery) - należy przedłożyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, potwierdzający osiągnięty wynik procesora dedykowanego do pracy w komputerach stacjonarnych - (składane na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); − spełnienie wymagań certyfikacyjnych dla monitora (Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.00 ) – monitory GIS 24’’ (rozdz. 3.1 OPZ - wyposażenie stanowisk roboczych w komputery)- należy przedłożyć kopię wyciągu/spisu certyfikacyjnego (lista produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub inny spis certyfikacyjny), zawierającego oferowane monitory - (składane na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); − spełnienie wymagań certyfikacyjnych dla monitora (Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.00 ) - monitory GIS 22’’ (rozdz. 3.1 OPZ - wyposażenie stanowisk roboczych w komputery)- należy przedłożyć kopię wyciągu/spisu certyfikacyjnego (lista produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub inny spis certyfikacyjny), zawierającego oferowane monitory - (składane na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); − spełnienie wymagań certyfikacyjnych dla monitora (Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.00 ) - monitory 22’’ (rozdz. 3.1 OPZ - wyposażenie stanowisk roboczych w komputery)- należy przedłożyć kopię wyciągu/spisu certyfikacyjnego (lista produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub inny spis certyfikacyjny), zawierającego oferowane monitory - (składane na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); − spełnienie wymagań dla procesora (rozdz. 3.2 OPZ-serwer główny)- należy przedłożyć wydruk ze strony internetowej: http://www.spec.org, potwierdzający osiągnięte wyniki testu dla oferowanego serwera- (składane na wezwanie Zamawiającego - będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); − spełnienie warunków certyfikacyjnych serwera (rozdz. 3.2. OPZ-serwer główny) - należy przedłożyć dokument potwierdzający, że serwer został wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 oraz deklarację CE (składane razem z ofertą); − spełnienie warunków gwarancyjnych serwera (rozdz. 3.2. OPZ-serwer główny) -należy przedłożyć link do strony internetowej producenta na potwierdzenie możliwości sprawdzenia statusu gwarancji zgodnie z wymaganiami podanymi w OPZ) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez firmę serwisującą oferowany sprzęt: ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta urządzenia - (składane na wezwanie Zamawiającego- będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); − spełnienie warunków gwarancyjnych macierzy dyskowej (rozdz. 3.3. OPZ-macierz dyskowa)-należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez firmę serwisującą oferowany sprzęt: ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta urządzenia- (składane na wezwanie Zamawiającego- będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona); − spełnienie warunków certyfikacyjnych urządzenia wielkoformatowego (rozdz. 3.5. OPZ-urządzenie wielkoformatowe) - należy przedłożyć: Certyfikat ISO 9001:2008 dla organizacji serwisu dostawcy oraz certyfikaty: CE, TüV GS, ENERGY STAR®- (składane na wezwanie Zamawiającego- będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
− Formularz ofertowy – według Załącznika nr 1a lub 1b do SIWZ. − Dokument potwierdzający wniesienie wadium - odpowiednio dla danej części zamówienia. − Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. − Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla Części nr 1: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Dla Części nr 2: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 ) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj. w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 110. z późn.zm.) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 1) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie O/Ełk, numer konta 68 8099 0004 0090 7354 2000 0050. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu – numer sprawy RP.272.14.2018” w zakresie Części nr………….. 7. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2, litery b, c, d i e jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na: Powiat Ełcki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, z oznaczeniem, iż „dotyczy przetargu – numer sprawy RP.272.14.2018, złożony w pokoju nr 127), przed upływem terminu wyznaczonego na dzień składania ofert. 8. Kopia dokumentu, o którym mowa w pkt. 7, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, powinna być dołączona do oferty. 9. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa wyżej w ust. 2 ppkt. a) do e) SIWZ. 10. Zamawiający, odrzuca ofertę, która nie była zabezpieczona wadium. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium: a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: a. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy: d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem nieważności, chyba że zapisy niniejszej mówią inaczej. 2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w zakresie wskazanym w ust. 3 i 4 poniżej. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach: 1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane siłą wyższą, mającą bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy lub zaistnieniem przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków lub należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec, zgodnie z definicją wskazaną w ust. 13 poniżej; 2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”; 3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub organu, którego nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, a zwłaszcza wynikająca z zastosowania środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu; 4) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1-3 powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5) Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy: a. nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji regionalnych lub pogorszenie sytuacji finansowej Powiatu Ełckiego, b. nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, c. nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, w tym zmian w zakresie rzeczowym i ilościowym przedmiotu zamówienia - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą, d. z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w tym oprogramowania, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę parametrów technicznych; wydajności; właściwości funkcjonalno – użytkowych, e. z uwagi na konieczność dostosowania przedmiotu umowy do przepisów prawnych lub aktualnej sytuacji organizacyjnej, w tym realizowanych przez Zamawiającego zadań, f. w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonywania przez Strony niniejszej umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostosowania umowy do zmieniających się przepisów. 4. Zamawiający przewiduje zmianę Podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu usługi, bądź wprowadzenie nowego Podwykonawcy. 5. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy, Strona zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. 6. Jeśli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 powyżej, a które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego czynności nie zostaną wykonane w terminie określonym w Umowie lub wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej i odebranej części Przedmiotu Umowy. 8. Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy w przypadku, cofnięcia dofinansowania dla tego projektu pn.: „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego”. 9. W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, niezależnie od podstawy do takiego odstąpienia, odstąpienie takie wywiera skutek wyłącznie co do części niewykonanej. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli: a. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją (OPZ), wskazaniami Zamawiającego, umową, przepisami prawa i złożoną ofertą pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy. b. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub układowego zawieszenia działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy. c. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, gdy nastąpi likwidacja, rozwiązanie lub zawieszenie działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także gdy nastąpi wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a także w innych przypadkach wskazanych wprost w treści niniejszej umowy. 11. Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy są aktualne w całym okresie obowiązywania Umowy; uprawnienie może być wykonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu podstaw odstąpienia od Umowy. 12. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności. 13. Za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć lub im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zwiera Załącznik nr 4a (w zakresie Części nr 1) - OPZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48820000-2, 30213000-5, 48620000-0, 48900000-7, 80533100-0, 72268000-1, 30233000-1, 42962000-7, 32422000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady 30,00
Termin wykonania naprawy (usunięcia awarii w okresie gwarancji w przypadku tzw. „pozostałych” zgłoszeń ) 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę rozliczenie roczne - CIT 8. Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Małe Stowarzyszenie -UEPiK- zleci rozliczenie roczne - CIT 8. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI