Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego na potrzeby Stadionu Miejskiego przy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStadion Miejski Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-20
 • Numer ogłoszenia650739-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 650739-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Stadion Miejski Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stadion Miejski Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20076318600000, ul. ul. Słoneczna  1 , 15323   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 654 86 80, e-mail sekretariat@stadion.bialystok.pl, faks 85 654 87 15.
Adres strony internetowej (URL): www.stadion.bialystok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stadion.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stadion.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
15-323 Białystok ul. Słoneczna 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku
Numer referencyjny: DZR-271-13/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania sprzętu serwerowego zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga pełnej, wzajemnej kompatybilności dostarczonych urządzeń. 5. Zamawiający ze względu na warunki gwarancji wymaga, aby oferowane serwery i przełączniki sieciowe pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucji lub sprzedaży producenta w Unii Europejskiej. 6. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny. Dostawa będzie zawierała: komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne, potwierdzenie wykupienia serwisu gwarancyjnego producenta sprzętu zgodnego z warunkami gwarancji opisanymi w SIWZ, niewyłączne i nieograniczone czasowo licencje na dostarczone oprogramowania, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszelkie akcesoria i kable niezbędne do montażu i uruchomienia urządzeń w miejscu instalacji u Zamawiającego. Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie nieodpłatnie serwisu internetowego z aktualną dokumentacją i instrukcjami. 7. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta oraz numer fabryczny. 8. Zamawiający zobowiązuje się dostarczony przedmiot umowy odebrać w umówionym terminie. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy sprawdzając kompletność dostawy, jej zgodność z wymogami opisanymi w SIWZ i złożoną ofertą. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy. 9. Zamawiający zostanie powiadomiony o terminie dostawy najpóźniej na trzy dni robocze przed jej realizacją. 10. Licencje na korzystanie z dostarczonego oprogramowania wystawione na czas nieoznaczony, na polach eksploatacji wskazanych w opisie licencji w Załączniku nr 1 do SIWZ. 11. Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi być objęta min. 60 miesięczną gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów i wsparcie techniczne w okresie wymaganym na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. 12. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wsparcia technicznego przy wdrożeniu systemu. Minimalne oczekiwania Zamawiającego to wsparcie telefoniczne wykwalifikowanego inżyniera w trybie 8 godzin x 5 dni w tygodniu. 13. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i 30 ust. 1, 3 - 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku oferowania urządzeń (wyrobów) równoważnych w stosunku do urządzeń (wyrobów) określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, a w przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustaw Pzp, tj. musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 14. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiących odpowiednio Załącznika nr 1 i 9 do SIWZ. 15. Celem oszacowania zakresu świadczenia dostawy Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania jak największej informacji o obiekcie, jego stanu, itp. Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Zamawiającym z jednodniowym wyprzedzeniem. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 48820000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30233141-1
30233160-0
30234100-9
30236110-6
30237000-9
48421000-5
48421000-5
48620000-0
48960000-5
48960000-5
72611000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Załącznika nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Załącznika nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000zł polegające na dostawie jednego serwera i macierzy dyskowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestry lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) na lub zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg sporządzonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. a) Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: - Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. b) Za główne dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w Rozdz. V ust. 3 pkt 3) ppkt. 3.1). c) Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie oraz wskazania w nim wszystkich wykonanych dostaw,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenie producenta oferowanych serwerów i przełączników sieciowych potwierdzające ich pochodzenia z oficjalnego kanału dystrybucji lub sprzedaży producenta w Unii Europejskiej
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dokumenty podmiotów zagranicznych, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1.1) zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.2) zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 2) – 4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w Rozdz. VI ust. 6 pkt 1 ppkt 1.1) – 1.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkanie tej osoby. Zapisy w ppkt 1.1) i 1.2) w zakresie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 1.4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2) Poleganie na potencjale innych podmiotów ( art. 22a) ustawy Pzp. 2.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 2.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rodz. VI ust. 1 pkt. 1). 2.3) Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymaganych w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1) – 4) 2.4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na lub zgodnie z Załącznikiem nr 8. do SIWZ (jeżeli dotyczy), 2.5) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. 2.6) Zamawiający oceni czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2.7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (art. 23 ustawy Pzp): jący się o zamówienie dołączając do oferty. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków 3.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiega udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 3.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt 1) - 4) na żądanie Zamawiającego składa oddzielnie, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku dokumentów w języku obcym, o których mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. 9. Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenie lub dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, 2, 3, 4, 6 SIWZ zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości: 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr.) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). UWAGA:  W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie wspólnie tj. konsorcjum, spółka cywilna, wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 2 ppkt 2 – 5 winno być wstawione co najmniej na ustanowionego pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o sygn. akt: IV CSK 86/17,  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancja bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 1) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. numer konta: 85 1240 1154 1111 0010 3579 7475, z dopiskiem: „DZR-271-13/2018 - „Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego”, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty, 2) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oddzielnej kopercie w Stadionie Miejskim Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 15-323 Białystok (oryginał) z odpowiednią adnotacją na kopercie, iż jest to wadium do postępowania nr DZR-271-13/2018, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Sekretariat Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. otwarty jest w godzinach 8:00-16:00, 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez pełnomocnika Wykonawców. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, 2) Wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem jego przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu do jej złożenia. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 5, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz w sytuacji gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona: 1) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze stron, skutkujących niemożnością wykonania zobowiązań objętych przedmiotem umowy, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 4) w zakresie przedmiotu umowy, terminu oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w tym w zakresie ustalonego wynagrodzenia, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np.: zaistnienie warunków faktycznych w tym organizacyjnych i sytuacjach, wpływających na realizację umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu o upadłości, 4) ogłoszeniu o likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. ul Słoneczna 1, zwany dalej Administratorem, tel.: 85 654 86 80, e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl. 2) We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl. 3) Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszego postępowania i realizacji umowy. 4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZR-271-13/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity), dalej zwaną „ustawą Pzp”, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług związanych ze wsparciem technicznym, z których administrator korzysta. 6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy. 7) Obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora. 9) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 10) Przysługuje Panu/Pani prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), b) sprostowania danych (art. 16. RODO), c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych 11) Nie przysługuje Panu/Pani: a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 12) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę szalowanie schodów - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę szalowanie schodów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: „Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Usługa wsparcia technicznego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa laptopów, komputerów, monitorów oraz oprogramowania biurowego dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Usługa wsparcia technicznego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI