Dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-11-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-22
 • Numer ogłoszenia636880-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 636880-N-2018 z dnia 2018-10-22 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki: dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha  13 , 40844   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w forme pisemnej
Adres:
Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój nr 208A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
Numer referencyjny: 17/pn/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń (ang. nazwa: „Security Information and Event Management - SIEM”), zwanego także „oprogramowaniem” lub „systemem” oraz świadczenie asysty technicznej dla ww. systemu, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.dostarczenie licencji oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń – angielska nazwa: „Security Information and Event Management - SIEM”; 2. wdrożenie systemu na zasadach określonych w formularzu opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy; w ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności: a) opracowanie przez Wykonawcę w oparciu o założenia wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia projektu wdrożenia systemu SIEM oraz przedstawienie go do zatwierdzenia Zamawiającego; zatwierdzenie projektu wdrożenia winno nastąpić przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu wdrożenia do zatwierdzenia; zatwierdzenie następuje w formie pisemnej adnotacji Zamawiającego na projekcie wdrożenia; b) instalacja i konfiguracja systemu SIEM zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem wdrożenia; c) przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Śląskiego OW NFZ z zakresu administracji i obsługi systemu SIEM na warunkach opisanych w pkt 3; d) aktualizacja projektu wdrożenia o zmiany wprowadzone w czasie wdrożenia oraz przedstawienie całości w formie dokumentacji wdrożenia; e) dostarczenie wszelkich licencji (kody licencyjne, ewentualne dokumenty licencyjne, ewentualne nośniki CD lub DVD) bądź innych dokumentów dotyczących wdrożonego systemu SIEM; f) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wdrożenia; przeniesienie praw winno nastąpić w formie odrębnego oświadczenia Wykonawcy złożonego na piśmie najpóźniej w dniu podpisania protokołu wdrożenia. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy w szczególności następujących pól eksploatacji: kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, udostępnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie w celach analiz i innych potrzeb Zamawiającego. Realizacja zamówienia będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. Wzór umowy przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy . »Wykonawca winien podać w treści formularza opis przedmiotu zamówienia nazwę producenta oraz nazwę oferowanego systemu SIEM. Formularz opis przedmiotu zamówienia, w tym wskazana przez Wykonawcę nazwa producenta oraz nazwa oferowanego systemu, składają się na treść oferty. » Świadczenie asysty technicznej obejmuje również prace konsultacyjno-serwisowe w liczbie nieprzekraczającej łącznie 40 osobogodzin - do wykorzystania przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu wdrożenia. Zlecenie prac konsultacyjno-serwisowych stanowi uprawnienie Zamawiającego. »W SIWZ podano budżet Zamawiającego (maksymalna kwota brutto) na realizację zamówienia w części dotyczącej dostawy i wdrożenia systemu SIEM. Zaoferowana przez Wykonawcę cena na realizację zamówienia nie może być wyższa od podanej kwoty brutto. W sytuacji, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekroczy podaną kwotę brutto, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. » Okres oraz warunki gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72266000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA: Termin wykonania zamówienia: a) dostawa i wdrożenie systemu SIEM: w terminie do dnia 31.12.2018 r.; b) świadczenie asysty technicznej dla systemu SIEM: w okresie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu wdrożenia, przy czym do 40 osobogodzin prac konsultacyjno-serwisowych przeznaczono do wykorzystania w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu wdrożenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Art. 22 ust.1b pkt 3 pzp - warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia), a opisanego poniżej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ. Wykonawca winien spełnić warunek dotyczący zdolności zawodowej (posiadania wymaganego doświadczenia) polegający na należytym wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy rozumianej jako dostawa systemu do archiwizacji i korelacji zdarzeń wraz z jego wdrożeniem (instalacją), wykonanej lub wykonywanej. Pod pojęciem wykonana dostawa należy rozumieć zamówienie polegające na dostarczeniu systemu do archiwizacji i korelacji zdarzeń wraz z jego wdrożeniem (instalacją) o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto, którego realizacja została zakończona (umowa została zrealizowana). Pod pojęciem wykonywana dostawa należy rozumieć zamówienie będące w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana), którego pewna część o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto polegająca na dostarczeniu systemu do archiwizacji i korelacji zdarzeń wraz z jego wdrożeniem (instalacją), została już zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych. Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać (udowodnić) okresowy lub ciągły charakter świadczenia). Wykaz dostaw wykonanych - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA! • Pojęcie dostawy (odpowiednio wykonanej lub wykonywanej) zostało zdefiniowane powyżej. •Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie każdej wykazanej dostawy musi zostać poparte dowodem, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. • Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mogą być sprzeczne z informacjami wynikającymi z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (wykonywanie) dostaw. •Podając w formularzu wykaz dostaw datę wykonania, Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) dostawy (umowa została zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) – Wykonawca wskazuje dzień, miesiąc i rok wykonania (zakończenia) zrealizowanej już części dostawy z zaznaczeniem, iż jest to zamówienie nadal realizowane (umowa jest nadal realizowana). •Podając w formularzu wykaz dostaw wartość, Wykonawca: - w przypadku dostawy wykonanej (umowa została zrealizowana) - wpisuje kwotę brutto w złotych za całość wykonanej dostawy, zaś - w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zarówno kwotę brutto w złotych za zrealizowaną już w ramach całości część dostawy, jak i kwotę brutto w złotych stanowiącą wartość całej dostawy. •Jeżeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcę zamówień byłby szerszy (np. obejmowałby również dostawę i wdrożenie (instalację) innych elementów, innego asortymentu lub inny rodzaj zamówienia), Wykonawca winien wyodrębnić i podać dane dotyczące dostawy systemu do archiwizacji i korelacji zdarzeń wraz z jego wdrożeniem (instalacją). W przypadku podawania wartości Wykonawca winien wpisać zarówno kwotę brutto stanowiącą wartość całego zamówienia (umowy), jak i wartość brutto samej dostawy systemu do archiwizacji i korelacji zdarzeń wraz z jego wdrożeniem (instalacją). •Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest nadal wykonywana, wskazując jego nazwę i adres. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)warunek niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; b)warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spełnić samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawców powinien posiadać wymagane doświadczenie (brak możliwości sumowania zdolności zawodowej - doświadczenia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz załączeniem b)dowodów określających, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. »Jeżeli Wykonawca polega na zdolności zawodowej innego podmiotu/ów, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu. »Jeżeli Wykonawca powoła się na wykonywanie dostawy stanowiącej świadczenie okresowe lub ciągłe, w przypadku wątpliwości zobowiązany będzie wykazać (udowodnić) okresowy lub ciągły charakter świadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
---W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…). Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ. ---Dodatkowe informacje: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp). ---Kwestię Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia reguluje SIWZ. Uwaga! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo. Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Na podstawie art. 45 ust.2 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej:BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument – wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piętro, pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5.Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp.6.Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
I. Cena 30,00
II. Ilość dziennie zbieranych danych (liczba licencji na GB/dzień) 35,00
III. Liczba monitorowanych urządzeń (liczba licencji na urządzenia) 35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W toku realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy bądź zrezygnować z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 17/pn/2018. Zmiana bądź rezygnacja winna nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany bądź rezygnacji, oraz w przypadku zmiany – ze wskazaniem nowego podwykonawcy przy uwzględnieniu postanowień ust.11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu (warunku dot. zdolności zawodowej – posiadanie wymaganego doświadczenia), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (zamówienie nr 17/pn/2018). 2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie przed wystawieniem faktury, zmiana zostanie uwzględniona w umowie. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto z tytułu umowy, w tym także ceny (wartości) netto podane w załączniku nr 2 do umowy, zostanie obniżone w taki sposób, aby po doliczeniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczyło ceny oferty złożonej w zamówieniu nr 17/pn/2018. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartości) netto podanych w umowie, w tym w załączniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej (niższej) wysokości. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.5.Zmiana osoby/osób wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w par.1a ust.1 umowy, jest możliwa pod warunkiem spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Zmiana dokonywana jest w formie pisemnego oświadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogów par. 1a ust.1 umowy. Zmiana osób wymaga akceptacji ze strony osoby wskazanej w §4 ust.1 umowy. Akceptacja może zostać wyrażona na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 6. Ewentualna zmiana osób bądź danych teleadresowych wskazanych w par. 4 ust. 1, 2 lub 3 umowy dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W treści oświadczenia winien zostać wskazany termin, od którego obowiązuje zmiana. 7.Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej wskazanego w par.5 ust.6 umowy sposobu kontaktu (informacja taka winna zostać przekazana Zamawiającemu na piśmie lub faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, pod rygorem uznania zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego na podany w par.5 ust.6 sposób kontaktu, za skuteczne. »»»W umowie wskazano przypadki, w których Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy. »»»Każdorazowa zmiana postanowień umowy, przy uwzględnieniu wyjątków w niej przewidzianych, wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wgranie nowej wersji Androida do telefonu - Bielsko-Biała
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wgranie jednej z najnowszych wersji androida do Samsunga Galaxy Note 2. Aktualna wersja Androida to 4.4. Zapewne trzeba było złamać parę zabezpieczeń, by było to możliwe. Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI