Wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWydminy
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-08-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy w Wydminach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-14
 • Numer ogłoszenia586611-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586611-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Urząd Gminy w Wydminach: Wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
35%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Wydminach, krajowy numer identyfikacyjny 54090800000000, ul. pl. Rynek  42370 , 11-510  Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 421 00 83, e-mail m.choroszewska@ug-wydminy.pl, faks 87 421 00 83.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wydminy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.wydminy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.wydminy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.wydminy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym dwudaniowego posiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
Numer referencyjny: KK.271.104.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczo-nych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzie-ży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r. poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Insty-tutu Żywności i Żywienia. 2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone, lek-kostrawne oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania produktów przetworzonych i stosowania na-turalnych, wartościowych produktów spożywczych. 4. Posiłek składa się z dwóch dań: I -zupy i II dania wraz z kompotem. II danie, w przypadku ze-stawu mięsnego, składa się ze sztuki mięsa, ziemniaków, kaszy lub ryżu oraz surówki. 5. Obiady dostosowane i przygotowywane będą z uwzględnieniem obowiązujących norm żywie-niowych dla poszczególnych grup wiekowych: I- Przedszkolaki, oraz klasy I-III ( edukacja wczesnoszkolna) II- Klasy od IV wzwyż 6. Obiady muszą być wykonane z odpowiednich surowców - nieprzetworzonego wcześniej mię-sa, świeżych warzyw i owoców (sezonowo -w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywnych i owocowych). 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu. 8. Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu dwóch tygodni wystąpiła powtarzalność tego same-go rodzaju posiłku. W ramach II dania jadłospis powinien zawierać m.in.: posiłki mięsne: udo z kurczaka, kotlet mielony (karczek, filet z kurczaka, indyk, szynka b/k), kotlet (schab, filet z kurczaka, filet z indyka), gulasz (szynka b/k, karczek b/k, łopatka b/k, filet z indyka, kurcza-ka), posiłki półmięsne, 2 posiłki bezmięsne - mączne, 2 posiłki - ryba (filet). 9. Nie dopuszcza się serwowania posiłków przygotowanych w formule fast food. 10. Zamawiający nie zezwala na stosowanie w procesie żywienia produktów takich jak: gotowe so-sy, sproszkowane ziemniaki (puree), mrożonych pierogów, innych produktów typu „instant". 11. Do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obo-wiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. 12. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno-warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza moż-liwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku. 13. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kalo-ryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym). Wykonawca dołoży wszel-kich starań, aby jadłospis był urozmaicony oraz uwzględniał sezonowość. 14. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania 10 – dniowych jadłospisów opracowanych przez dietetyka i przedkładania ich do informacji Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem ich obowiązywania. Brak zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego skut-kuje akceptacją zaproponowanego jadłospisu. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag lub za-strzeżeń do zaproponowanego jadłospisu obliguje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w ja-dłospisie. Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru wydawania posiłków w stołówce szkolnej. W ramach nadzoru nad jakością świadczonych usług, Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny posiłków, poprzez dokonywanie degustacji próbek dostarczanych do szkoły dań. Ewentualne uwagi - wnioski wynikające z tych degustacji będą wiążące dla Wykonawcy i przedstawione Wykonawcy w formie protokołu. W przypadku ponownego nie zastosowania się do uwag Za-mawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar umownych, które mogą być podstawą rozwiązania umowy. 16. Posiłki przygotowywane będą w pomieszczeniach przystosowanych do tego /kuchni. 17. Wydawanie posiłków w szkole ZSO odbywa się przez pracowników Wykonawcy i na koszt Wykonawcy, w pozostałych szkołach/szkole posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę do miejsca ich wydania. 18. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni obrusy, serwetki, niezbędne na-czynia kuchenne i sztućce do spożywania i wydawania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał. 19. Posiłek należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych lub szklanych i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością okre-ślonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252). 20. Odbiór brudnych naczyń i sztućców ze stołówki szkolnej odbywać się będzie po zakończonym posiłku. Wykonawca zapewni we własnym zakresie mycie i dezynfekcję naczyń stołowych, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi, określonymi w aktualnych przepisach sanitar-nych z wykorzystaniem urządzeń, sprzętu oraz środków myjących i dezynfekujących dopusz-czonych do stosowania w zbiorowym żywieniu. 21. Środki, które będą używane do mycia i dezynfekcji muszą być zgodne z aktualnymi przepisa-mi sanitarnymi. 22. Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, wywóz odpadów komunalnych należy do Wykonaw-cy i następuje w dniu ich wytworzenia na koszt Wykonawcy, zgodnie z aktualnie obowiązują-cymi przepisami. 23. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania, ważne książeczki badań do celów sani-tarno - epidemiologicznych oraz odpowiednie przygotowanie. 24. Temperatura posiłku winna mieścić się w granicach 60 – 75 stopni Celsjusza. 25. Posiłek, sposób jego przygotowania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich wa-runków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązują-cych przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeń-stwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252) oraz w przepisach wykonawczych. 26. Posiłek należy wydawać w dni zajęć szkolnych z wyłączeniem zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala-nych przez Dyrektora szkoły. 27. Wykonawca zobowiązuje się na bazie przedmiotu zamówienia do przygotowania i wydawa-nia pełnych obiadów uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich finansowanych z wieloletniego rządo-wego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”. 28. Za pełny obiad uważa się: zupę, drugie danie, pieczywo, surówkę, kompot. 29. Godziny wydawania obiadów – od 10.35 – 14.00 30. Umowa dzierżawy w celu prowadzenia kuchni i stołówki zostanie zawarta na okres do 2 lat szkolnych. 31. Miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 1 373zł brutto (za pomieszczenia, zgod-nie ze stawką ustaloną Zarządzeniem Wójta nr 57/2015 z dn. 25.05.2015 r. ws. ustalenia mi-nimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych w wy-sokości 4,52zł za wynajem 1m2 powierzchni w celu prowadzenia działalności) i nie mniej niż 500zł (za wyposażenie). 32. Szacunkowa ilość wydawanych posiłków finansowanych z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wynosi około 219 szt. dziennie, łącznie dla uczniów ZSO Wydminy i SP Gawliki Wielkie. Całkowita ilość posiłków wydawanych przez stołówkę w ubiegłym roku dla wszystkich szkół wyniosła około 360 szt. dziennie. Podane ilo-ści są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgła-szania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamó-wienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości / + 40% , - 40 % / zamówienia w zależności od liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki finanso-wane z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” a wydawane na podstawie decyzji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonawca powi-nien stworzyć możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych uczniów w danej szko-le. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związa-ne z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorami szkół. 33. Dostarczanie posiłków do SP Gawliki Wielkie odbywać się będzie w termosach i będzie wy-dawane na zastawie należącej do SP Gawliki Wielkie. Uwaga: W przypadku serwowania obiadów w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich, sposób i warunki korzystania z pomieszczeń szkoły i ich wyposażenia Wykonawca obowiązany jest ustalić we własnym zakresie z dyrektorem szkoły, przy czym Wykonawca ma obowiązek dostarczyć posiłki na miejsce, tj. Sali, w której spożywane są posiłki. 34. Nazwa i kod stosowany we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych, 55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

II.5) Główny kod CPV: 55523100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-28 2021-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca składa: a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają w banku zdolność kredytową lub środki finansowe nie mniejsze niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: przygotowywania posiłków i wydawania posiłków. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca zatrudnia nie mniej niż 35% osób wpisujących się w katalog osób określonych w Art. 22, ust. 2 pkt. 1-8, należy złożyć oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ; dodatkowo Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokument potwierdzający zatrudnienie w/w osób, określonych w art. 22, ust. 2 pkt. 1-8, np. KRS, statut, itp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz.310 ze zm.) 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Wydminy Nr: 05 9364 0000 2004 0002 4419 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na posiłki szkolne”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy . 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 40,00
cena dzierżawa pomieszczeń 10,00
cena dzierżawa wyposażenia 10,00
aspekty społeczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalny zakres zmian umowy określa art. 144 ustawy PZP
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostarczanie posiłków - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania13-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostarczanie posiłków (cateringu) dla 186 uczniów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI