USŁUGI W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SPZZOZ W

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGI W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SPZZOZ W PIONKACH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPionki
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia533873-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533873-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: USŁUGI W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SPZZOZ W PIONKACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 67014001500000, ul. ul. Sienkiewicza  29 , 26-670  Pionki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 121 866, e-mail e.lenartowicz-gebka@spzzozpionki.pl, faks 486 121 381.
Adres strony internetowej (URL): http://www.spzzozpionki.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.spzzozpionki.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w postaci papierowej i opatrzona własnoręcznym podpisem oraz złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r., poz.1481 oraz z 2018r. poz.106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki, Budynek Dyrekcji SPZZOZ w Pionkach, piętro I, pokój: sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI W ZAKRESIE CAŁODZIENNEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH W SPZZOZ W PIONKACH
Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP-12/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe świadczenie usług żywienia dla średnio 160 pacjentów dziennie, przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w lecznictwie zamkniętym. Dystrybucja posiłków odbywać się będzie w systemie termosowym. Przy sporządzaniu całodziennych posiłków wykonawca zobligowany jest przestrzegać wszystkich obowiązujących norm żywieniowych, w tym dot. właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowując posiłki dla zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki przygotowywane i dostarczane zamawiającemu uwzględniać będą następujące diety: dieta podstawowa (trzy posiłki: śniadanie, obiad (zupa i II danie), kolacja), dieta lekkostrawna (trzy posiłki: śniadanie, obiad (zupa i II danie), kolacja), dieta cukrzycowa (pięć posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad (zupa i II danie), podwieczorek, kolacja), inna: wg zaleceń lekarza. Wykonawca zobowiązany będzie także dostarczyć zamawiającemu do bezpłatnego używania urządzenie chłodzące w ilości 1 sztuki, które służyć będzie przechowywaniu wszystkich próbek żywności w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury +4ºC lub niższej, w zależności od przechowywanego produktu, w rozmiarach i o gabarytach zapewniających przechowywanie próbek pobieranych w sposób i w ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007r., nr 80, poz. 545), z jednoczesnym uwzględnieniem okresu ich przechowywania. Urządzenie chłodzące zostanie zlokalizowane w kuchence oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ul. Niepodległości 1A. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia – wymogi dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. wyboru firmy cateringowej produkującej, transportującej i/ lub dystrybuującej posiłki dla pacjentów szpitala: • posiadanie aktualnej decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwego miejscowo PPIS potwierdzającej prawidłowe warunki produkcji, transportu posiłków w systemie cateringowym zgodnie z art.59 ust.1, art.61 ust.1 pkt.2, art.63 ust.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz.1541 z późn. zm.). • Zaświadczenie wydane przez właściwego miejscowo PPIS potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez firmę cateringową (art.73 ust.1 pkt.1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz.1541 z późn. zm..). • Przechowywanie próbek poszczególnych potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów – pacjentów w szpitalu (art.72 ust.1, 2, 3, 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz.1541 z późn. zm.). • Firma cateringowa winna zatrudniać dietetyka celem zapewnienia odpowiedniej jakości żywienia pacjentów (właściwa wartość kaloryczna i odżywcza posiłków). Prawidłowe żywienie w szpitalu oznacza tu prawidłowe zbilansowanie posiłków chorych z udziałem odpowiedzialnego w tej kwestii dietetyka. • Ze względu na konieczność zachowania świeżości posiłków, ich właściwej konsystencji, wyglądu i temperatury, a także wymaganej częstotliwości transportów posiłków zgodnie z umową zamawiający oczekuje, że kuchnia, w której będą przygotowywane posiłki będzie zlokalizowana w odległości nie większej niż 50 km od siedziby zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 55523000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie 
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: opłacona polisa - potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: 400 000,00 zł; słownie: czterysta tysięcy złotych
Informacje dodatkowe Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) i na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch usług uwzględniających przygotowanie, gotowanie i rozwożenie posiłków (lub dystrybucję na bazie kuchni centralnej) w lecznictwie zamkniętym o wartości nie niższej niż 400 tys. zł brutto. • dysponowanie minimum jednym środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarno-epidemiologiczne do przewożenia żywności odbiorcom zewnętrznym w termosach (lub termoportach, pojemnikach GN, innego typu pojemnikach termoizolacyjnych) dopuszczonych do kontaktu z żywnością wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Spełnienie warunku potwierdzać ma przewóz żywności/ posiłków dla pacjentów przy zachowaniu warunków gwarantujących bezpieczeństwo żywności. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena: na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, tj.: ▪ wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości poszczególnych kontraktów, pod warunkiem, że kolejne umowy następują jedna po drugiej na rzecz tego samego podmiotu. ▪ wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stosuje postanowień art.24aa ustawy Pzp, w związku z czym najpierw zbada, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie dokona badania i oceny ofert. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców: a) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ, b) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 4 do SIWZ, c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy - dotyczy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEDIG); ◦ jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ◦ jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (nie stosuje się wówczas uregulowań dot. terminu wystawienia dokumentu). UWAGA: Jeżeli wykonawca nie załączy dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 c), wówczas zamawiający pobierze samodzielnie informacje z odpowiednich baz danych. d) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wskazaną sumę gwarancyjną, tj. 400 tys. zł. e) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 5 do SIWZ; f) wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca wskaże w treści oferty, że określone oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu można uzyskać w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas zamawiający pobiera samodzielnie z baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. Jeżeli wykonawca wskaże w treści oferty, że określone oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, wówczas zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: • zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.2 a) i b). 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: • zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.2 a). 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdza ono spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 c). 9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2 c), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. • Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 – wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ. • W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego: a) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane posiłki będą odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości wykonywanego zamówienia i oznacza, że: • wykonawca musi posiadać i przedłożyć ważną decyzję zatwierdzającą wydaną przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą prawidłowe warunki produkcji, transportu posiłków w systemie cateringowym zgodnie z art.59 ust.1, art.61 ust.1 pkt 2, art.63 ust,1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz.1541 z późn. zm.) – na potwierdzenie, że kuchnia wykonawcy jest wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie prowadzonej działalności, a więc jest zatwierdzona do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie pełnej produkcji posiłków dla pacjentów szpitala. tj. od surowca do gotowej potrawy oraz ich dystrybucji tj. przewozu posiłków w systemie cateringowym lub równoważnym do innych placówek tj. odbiorców zewnętrznych środkami transportu w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i wtórnym zakażeniem. • wykonawca musi posiadać i przedłożyć zaświadczenie wydane przez właściwego miejscowo PPIS potwierdzające wdrożenie systemu HACCP przez firmę cateringową (art.73 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018, poz.1541 z późn. zm.) Wykonawca może zamiast wyżej wskazanych dokumentów złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. INNE WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – wzór formularza określa załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza/ – tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru. Wzory oświadczeń i formularzy zamawiający udostępnia jako załączniki do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1.Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 2.Wzór umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ stanowiący jej integralną część.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
W niniejszym postępowaniu przetargowym zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-12, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacje w zakresie IV.6.4/ i IV.6.5/ nie dotyczą zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Niemiecka agencja modelek i hostess poszukuje młodych, szczupłych dziewczyn do 23 lat
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Niemiecka agencja modelek i hostess poszukuje młodych, szczupłych dziewczyn do 23 lat. Praca w Warszawie, gwarantujemy transport. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.