Usługi codziennego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w 2019...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi codziennego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w 2019 roku na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i użyczonego wyposażenia kuchni.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLubsko
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-04
 • Numer ogłoszenia657105-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 657105-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

Dom Pomocy Społecznej: Usługi codziennego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w 2019 roku na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i użyczonego wyposażenia kuchni.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 97077994300000, ul. ul. Zamkowa  27 , 68-300   Lubsko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 574 111, e-mail tkonowalow@op.pl, faks 684 574 110.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/dps_lubsko/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna powiatu
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/dps_lubsko/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
68-300 Lubsko, ul. Zamkowa 27, pokój Kadr

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi codziennego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w 2019 roku na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i użyczonego wyposażenia kuchni.
Numer referencyjny: DPS-L-DG.350.5.2368.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego i całodobowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej świadczona na bazie wynajętych od DPS Lubsko pomieszczeń kuchennych i wyposażenia obejmująca produkcję i wydawanie przez okres 12 miesięcy 2019r. : - śniadania – 49275 (porcji) - śniadania (drugie) – 49275 (porcji) - obiady – 49275 (porcji) - kolacje – 49275 (porcji) ( wyliczone : 135 osób x 365 dni = 49275 posiłków) Liczba ta może się zmienić, gdyż jest zależna od stanu chorobowego mieszkańców i stanu obłożenia Domu. Usługa obejmuje cały kompleks spraw związanych z prowadzeniem kuchni w tym przejęcie pełnej odpowiedzialności za pracowników, produkcję, jej jakość, stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń i urządzeń, prowadzenie dokumentacji HACCP, kontakty z Sanepidem, mycie naczyń ze stołówki, przygotowanie i dystrybucja posiłków, itp. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych przepisów prawnych obowiązujących w polskim systemie prawnym w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek żywnościowych sporządzanych produktów i przechowywania ich przez 72 godziny dla kontroli przez Sanepid. Zamawiający ma prawo - poprzez upoważnionego przedstawiciela - do kontrolowania produkcji posiłków ( m.in.: jakości produktów wyjściowych, świadectwa jakości ich pochodzenia, składu i gramatury posiłków, czystości personelu i posiadania przez nich aktualnych książeczek zdrowia, czystości pomieszczeń i wyposażenia kuchni, zużycia mediów, bhp. i p.poż. – według porozumienia , itd.) Zamawiający będzie dostarczał wykonawcy pisemny wykaz ilości mieszkańców oraz wymaganych diet w terminach: - obiady i kolacje do godziny 9.00 tego samego dnia, - śniadania do godz. 16.00 dnia poprzedniego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zaleceniami i normami Instytutu Żywienia i Żywności. Podstawę do sporządzania posiłków dla mieszkańców DPS stanowić będzie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a wykonawcą jadłospis dekadowy, z uwzględnieniem diet indywidualnych. Receptury mogą one być modyfikowane wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. Możliwe jest też wprowadzenie nowych potraw po zatwierdzeniu ich receptury przez zamawiającego. Wyżywienie musi spełniać wymóg dostarczenia 2200-2400 kalorii dziennie dla jednej osoby. Posiłki mają być przygotowane ze świeżych produktów własnych ( nabywanych przez wykonawcę). Posiłki mają być urozmaicone (różnorodne) poprzez przestrzeganie piramidy żywieniowej i muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i odżywczym ( w posiłkach mają być warzywa, owoce i słodycze ). Posiłki należy układać na talerzu estetycznie, z przystrojeniem ich zieleniną ( zielonym koperkiem, pietruszką, szczypiorkiem, itp.). Gramatura określona w jadłospisie oznacza wagę produktu gotowego ( wydawanego do spożycia). Zamawiający nie zezwala na stosowanie półproduktów tzw. instantów, jak np.: zupy w proszku, sosy w proszku, kostki rosołowe, itp. pod rygorem rozwiązania umowy. Minimalna wysokość całodobowego wsadu surowca na jednego żywionego nie może być mniejsza niż 10,30 zł (słownie: dziesięć złotych 30/100) brutto, liczona jako średnia z okresu trwania umowy. Wsad surowca oznacza cenę zakupu wszelkich produktów przeznaczonych do przerobienia lub bezpośredniego spożycia przez mieszkańców zgodnie z jadłospisem. Wykonawca będzie przedkładał zamawiającemu bez wezwania kwartalne rozliczenie wysokości wsadu na 1 mieszkańca, liczone jako średnia z 3-ch miesięcy danego kwartału. Nie stosowanie się wykonawcy do tego zapisu jest podstawą do jednostronnego rozwiązania umowy żywienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Do rozliczeń niepełnych stosuje się procentowe udziały poszczególnych posiłków w stawce jednostkowej dziennej usługi ( stawce za osobo-dzień) a) śniadanie stanowi 25% b) śniadanie (drugie) stanowi 5% c) obiad stanowi 50% d) kolacja stanowi 20% . Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki wydawane mieszkańcom : - śniadanie na oddziałach o godz. 9.00, na stołówce w godz. 8.00-10.00 - śniadanie (drugie) na oddziałach o godz.10.30, na stołówce w godz. 10.30 - obiad na oddziałach o godz. 13.00, na stołówce w godz. 13.00-15.00 - kolacja na oddziałach o godz. 18.00 , na stołówce w godz. 17.00-19.00 - dodatek cukrzycowy dla pensjonariuszy z cukrzycą wydawany tylko na oddziałach o godz. 15.00 wliczony w cenę obiadu z uwzględnieniem podziału na diety : - normalna (I) - lekkostrawna (III) - lekkostrawna z dodatkiem cukrzycowym (IV) - lekkostrawna z dodatkiem cukrzycowym przecierana (V) - lekkostrawna przecierana - inne w zależności od zaleceń lekarza. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do : a./ zapewnienia całodziennego dostępu do pieczywa i napojów w ilości 5-ciu bochenków chleba, 7-ciu słoiczków dżemu, 3-ch kostek masła 250g do smarowania chleba na tydzień. Przy wyborze dostawcy pieczywa należy uwzględnić przyzwyczajenia smakowe mieszkańców Domu. b. zapewnienia dodatkowego posiłku (dodatku cukrzycowego) dla osób tego wymagających w ilości 28 osób (może ulec zmianie). c. w okresie letnim zapewnienie napojów chłodzących na żądanie przedstawiciela zamawiającego ( herbata miętowa lub owocowa) dla 15 pracowników Domu w ilości 1 litra na osobę na dzień d. umożliwienia wydawanie odpłatnych posiłków dla personelu zamawiającego jeżeli zaistnieje taka sytuacja w cenie jak dla mieszkańca Domu e. przygotowania tradycyjnych potraw świątecznych (na Boże Narodzenie i Wielkanoc) oraz właściwej oprawy tych posiłków f. przygotowania ok.135 torcików imieninowych w ciągu całego roku dla solenizantów z pośród mieszkańców Domu 3.3. Dystrybucja posiłków ; 99 pensjonariuszy żywionych jest w budynku przy ul. Zamkowej 27 i 36 pensjonariuszy na filii DPS przy ul. Pokoju 1A. Dostarczanie posiłków do kuchenek oddziałowych odbywać się będzie transportem zamawiającego i tak : 1. w budynku głównym przy ul. Zamkowej : a. na oddziały - transport windą towarową, załadunek zbiorczy do pojemników i termosów jest czynnością wykonawcy, ilość osób około 53. b. na stołówkę przez okno podawcze, wydawanie pojedynczych porcji dla około 46 osób. c. naczynia brudne ze stołówki myte są w zmywalni stołówki przez pracowników kuchni. 2. do budynku przy ul. Pokoju 1A (filia DPS) transportem zamawiającego, załadunek zbiorczy do pojemników i termosów jest czynnością wykonawcy, odbiór z kuchni, ilość dla około 36 osób. Posiłki gorące będą odbierane od wykonawcy w termosach i pojemnikach będących własnością zamawiającego. Temperatura posiłków w chwili dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji zamawiającego musi wynosić : dla zupy, drugiego dania, płynów – minimum 60°C, dla posiłków zimnych ( sałatki, pasty, sery, itp.) od 4-7°C. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w kuchni Zamawiającego usytuowanej w Lubsku przy ul. Zamkowej 27 o powierzchni użytkowej wynajętej 226,70m2, oraz wyposażenia kuchennego, przekazanych wykonawcy usługi na podstawie umowy najmu – załącznik nr 6 SIWZ. Wykaz sprzętu i urządzeń do przekazania dla Wykonawcy stanowi załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy najmu. 3.4. Dodatkowe obowiązki wykonawcy: 3.4.1. przejąć pracowników zamawiającego zatrudnionych w kuchni na podstawie art. 23’ Kodeksu Pracy od firmy świadczącej aktualnie (w 2018r.) umowę żywienia mieszkańców DPS-u. Do przejęcia jest jedna kucharka wskazana przez zamawiającego, osoba ta ma być zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę. Pozostali pracownicy ( 5 i pół etatu – ilość sugerowana) mają być też zatrudnieni na umowy o pracę. Po zawarciu umowy żywienia, wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o strukturze zatrudnienia w kuchni i o zatrudnieniu wszystkich pracowników zatrudnionych w tej kuchni na umowę o pracę, przedstawi też zamawiającemu ksero umów o pracę ( bez danych osobowych) zatrudnianych pracowników. Zgodnie z brzmieniem art.29ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22§1 ustawy z 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014, poz.1502, z póżn. zm.). Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o prace nie dotyczy dostaw. Zamawiający będzie mógł żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienie na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych (bez danych osobowych) dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Sugerowane zatrudnienie - dla zapewnienia prawidłowej pracy kuchni potrzebne są następujące etaty, - szef kuchni - 1 osoba na pełny etat - kucharz - 4 osoby na pełny etat - magazynier – 1 osoba na pełny etat. - dietetyk – 1 osoba na 1 / 2 etatu. 3.4.2. przejmować wszelkie resztki pokarmowe jako odpady pokonsumpcyjne powstałe przy przygotowywaniu posiłków i pozostałych po spożyciu posiłków . Zawrzeć umowę na odbiór odpadów BIO z firmą uprawnioną do odbioru takich odpadów. Nie zezwala się na odbiór tych odpadów innym podmiotom/osobom poza firmą uprawnioną do ich odbioru. Odpady te należy przechowywać w pojemnikach zamkniętych. Możliwe jest wykorzystanie pojemnika BIO 240 litrów za odpłatnością 5zł brutto /m-c. Odpady komunalne powstałe od pracowników kuchni można gromadzić bezpłatnie w pojemnikach dla pracowników DPS, są to dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) ustawione na placu przy kotłowni grzejnej. 3.4.3. utrzymywać właściwy stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, itp. wykorzystywanych przez wykonawcę, co oznacza m.in. ich czasową konserwację, wykonywanie bez zwłoki napraw, remontów, a w przypadku jego zaginięcia - zakup sprzętu nowego równoważnego , który staje się własnością zamawiającego. W przypadku znacznego zużycia naturalnego sprzętu uniemożliwiającego jego użytkowanie i nieopłacalności jego naprawy, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu opinii technicznej w tym zakresie przez podmiot świadczący usługi serwisowe w tym zakresie. Decyzję ostateczną podejmie zamawiający, który w przypadku akceptacji opinii wycofa sprzęt z użytkowania i przeznaczy go do kasacji. W takiej sytuacji wykonawca musi sobie zabezpieczyć sprzęt równoważny umożliwiający mu prowadzenie działalności w zakresie żywienia ( chyba że okaże się on nieprzydatny do produkcji na co zgodę wyrazi zamawiający). 3.4. 4. Zgodnie z art. 182 Kodeksu Pracy – współpracować z zamawiającym w zakresie bhp. i p.poż. – na podstawie zawartego porozumienia – załącznik nr 7 SIWZ. 3.4.5. Utrzymywać we właściwym stanie sanitarno-higienicznym korytarze przy kuchni ( myć podłogi na bieżąco, a co najmniej raz w tygodniu szorować podłogi) . Przedstawiciel zamawiającego będzie sprawdzać stan czystości pomieszczeń i wyposażenia kuchni ( i korytarzy). 3.4.6. Ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność gospodarczą w kuchni i objąć odpowiedzialnością pracowników kuchni i osoby trzecie, znajdujące się w kompleksie kuchennym. 3.4.7. Zgłosić i opłacać podatek od nieruchomości na rzecz Urzędu Miasta Lubsko, od wynajętej powierzchni użytkowej pomieszczeń. Na rok 2019 planowana jest stawka w wysokości 23,47 zł/m2 , co za pow.226,70 m2 daje kwotę podatku od nieruchomości w wysokości 5320,65 zł. 3.4.8. Wykonawcy zezwala się na wyposażenie kuchni w sprzęt własny ale w uzgodnieniu z zamawiającym warunków jego zasilania w media. Aktualnie brakującym sprzętem w kuchni jest 1 patelnia elektryczna, którą wykonawca ma zabezpieczyć we własnym zakresie. 3.4.9. Opłacać comiesięczny czynsz za wynajem pomieszczeń kuchennych w wysokości 1957,40 zł ( o ile nie ulegnie zmianie stawka ). 3.4.10 W przypadku awarii w kuchni DPS –u uniemożliwiającej przygotowywanie posiłków dla mieszkańców, zamawiający w tym okresie czasu zapewnia kuchnię zastępczą bez dodatkowego wynagrodzenia.

II.5) Główny kod CPV: 55300000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi : wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załaczeniem dowodów , że usługi te wykonane sa należycie , przy czym dowodami o których mowa, sa referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Należy określić które z tych usług dotyczą żywienia zbiorowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1. 2. w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 12.7 niniejszej SIWZ 3. dowód wniesienia wadium. 4. wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, lub certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP, itp. w treści potwierdzające znajomość i spełnianie wymagań przepisów prawnych w praktyce żywienia zbiorowego. 5.oświadczenie o zapozananiu się ze stanem pomieszczeń i wyposażenia,z wizja lokalną potwierdzona przez zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) na r-k bankowy DPS Lubsko w Banku PKO BP SA o/ Lubsko: nr 55 1020 5460 0000 5902 0006 0483 lub do Kasy DPS Lubsko. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt. 17 ppkt 3) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 3.Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 4.Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 5.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od jej odrzucenia. 7. Wadium może być wnoszone tylko w pieniądzu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w żywieniu zbiorowym 30,00
termin płatności 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze: - zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku Wioletta Kuźmińska , Lubsko 04.12.2018r. Adres korespondencyjny e-mail: tkonowalow@op.pl, lub dps@dps.lubsko.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont 3 mieszkań - Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont 3 mieszkań w kamienicy w Zabrzu. Mieszkania znajdują się w jednej klatce. Część prac została już wykonana, w tym prace rozbiórkowe i instalacje. Do wykonania: - ściany, - sufity podwieszane, - podłogi, - łazienki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI