Usługę cateringową wraz z usługą: przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługę cateringową wraz z usługą: przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w 2019r.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMałomice
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-20
 • Numer ogłoszenia663678-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 663678-N-2018 z dnia 2018-12-20 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach: Usługę cateringową wraz z usługą: przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w 2019r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach, krajowy numer identyfikacyjny 97000193600000, ul. ul. Fabryczna  3 , 67-320  Małomice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 3769037, e-mail ops@malomice.pl, faks 0-68 3769037.
Adres strony internetowej (URL): https://opsmalomice.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://opsmalomice.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem poczty, osobiście
Adres:
ul. Fabryczna 3 67-320 Małomice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługę cateringową wraz z usługą: przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach w 2019r.”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa wraz z usługą: przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r. Wykonanie przedmiotu umowy polegać będzie na: - przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 (składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w naczyniach wielokrotnego użytku) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00 w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w miejscowości Małomice. - przygotowaniu, dowozu i wydania posiłku (składających się z dwóch dań, tj. zupy i drugiego dania w pojemnikach termoizolacyjnych jednorazowego użytku) do miejsca zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Gminy Małomice od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00. Dowóz posiłków do miejsca zamieszkania dotyczy w szczególności osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. - przygotowanie i wydawanie posiłków będzie odbywać się 7 dni w tygodniu w tym posiłek przez co najmniej 5 dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku) oraz posiłek przeznaczony bezpośrednio do spożycia w 6 i 7 dniu tygodnia (sobota, niedziela) i w dni świąteczne. 2. Posiłek składa się z dwóch dań tj. zupy i drugiego dania o temp. 85oC. Według przykładowego jadłospisu. Lp. Nazwa dania Pojemność Zupa 1. Barszcz biały z kiełbasą 400 ml 60g kiełbasy 2. Barszcz czerwony zabielany 400 ml 3. Kapuśniak 400 ml 4. Krupnik jęczmienny 400 ml 5. Zupa fasolowa 400 ml 6. Zupa grochowa 400 ml 7. Zupa jarzynowa 400 ml 8. Zupa ogórkowa z ziemniakami 400 ml 9. Zupa pieczarkowa 400 ml 10. Zupa pomidorowa z ryżem 400 ml 11. Żurek z kiełbasą 400ml 60 g kiełbasy 12. Rosół z makaronem 400ml 60 g makaronu 13. Zupa szczawiowa z jajkiem 400ml 100 g jajka Drugie danie 1. Gulasz mięsny z kaszą gryczaną + surówka 400 g 70g mięsa 70g surówki 2. Kopytka z sosem pieczarkowym 250 g - 3. Kotlet mielony z ziemniakami + surówka 450 g 80g mięsa 50g surówki 4. Krokiety z mięsem 250 g 70g mięsa 5. Łazanki z kapustą i kiełbasą 250 g 70g kiełbasy 6. Makaron z sosem mięsnym 300 g 60g mięsa 7. Naleśniki z serem lub dżemem 250 g 60g sera lub dżemu 8. Pierogi ruskie z tłuszczem 250 g - 9. Potrawka z kurczaka i ziemniaki + surówka 450 g 70g mięsa 50g surówki 10. Ziemniaki z jajkiem sadzonym + surówka 450 g 50g surówki 11. Racuchy z jabłkami 250g 12. Udko z kurczaka z ziemniakami + surówka 450g 80g mięsa 50g surówki 13. Gołąbki z ziemniakami z sosem pomidorowym 450g 70g mięsa 70g ryżu 3. Posiłek przeznaczony bezpośrednio do spożycia w 6 i 7 dniu tygodnia (sobota, niedziela) i w dni świąteczne powinien składać się z pieczywa (co najmniej 300g), konserwy mięsnej o gramaturze nie mniejszej niż 250g (minimum 30% mięsa) lub konserwy rybnej o gramaturze nie mniejszej niż 250g (minimum 40% zawartości ryby). Zamawiający dopuszcza możliwość wydania kilku konserw o łącznej gramaturze min. 250g spełniające powyższe wymogi. Zamawiający dopuszcza, aby jedna porcja posiłku składała się z hermetycznie zapakowanego gorącego posiłku tj. zupy i drugiego dnia określonego w pkt 3. Jedna porcja posiłku powinna spełniać wymogi posiłku przeznaczonego bezpośrednio do spożycia. 4. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. 5. Zamawiający określa wielkość zamówienia na 70 ( z tego 20 posiłków dowiezionych do miejsca zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Gminy Małomice) posiłków dziennie w ciągu trwania umowy tj. w okresie od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługą, przy czym Wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej tygodniowy jadłospis nie później niż do godz. 10.00 w każdy poniedziałek oraz wywiesi do godz. 13.00 w każdy poniedziałek ten jadłospis w lokalu, w którym wydawane będą posiłki. 7. Wykonawca zapewnia naczynia i sztućce wielokrotnego użytku do spożywania wydawanych posiłków oraz pojemniki termoizolacyjne jednorazowego użytku. 8. Wydawanie i dostarczenie posiłków leży po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca będzie ponosił koszty dowozu posiłków do lokalu Zamawiającego we własnych termosach do tego przeznaczonych. Utrzymanie czystości termosów i miejsce wydawania posiłków leży po stronie wykonawcy. 10. Wykonawca będzie ponosił koszty dowozu posiłków do miejsca zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujący się na terenie Gminy Małomice. 11. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzialnych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł. 12. Oferowane posiłki muszą być: świeże, posiadające aktualne terminy przydatności do spożycia, wysokiej jakości zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Posiłki muszą być przyrządzone w dniu wydawania. 13. Posiłki oraz miejsce ich przygotowania muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 14. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek żywności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., Nr 80 poz. 545). 15. Zamawiający będzie informował elektronicznie (na adres podany przez Wykonawcę), bądź telefonicznie (na numer telefonu podany przez Wykonawcę) Wykonawcę o zmianie ilości posiłków zgodnie z deklaracją złożoną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 16. Płatność za usługę będzie rozliczana w okresach miesięcznych po zakończeniu miesiąca świadczenia usługi na podstawie Faktury VAT dostarczonej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 17. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje: a. lokalem do przygotowywania posiłków spełniającym wymogi sanitarne potwierdzone aktualnym dokumentem wystawionym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, b. lokalem do wydawania posiłków spełniającym wymogi sanitarne potwierdzone aktualnym dokumentem wystawionym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, c. środkiem transportu przeznaczonym do dostarczania posiłków do miejsca wydawania posiłków spełniającym wymogi sanitarne potwierdzone aktualnym dokumentem wystawionym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, d. personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie, oraz ważne badania wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 18. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: a. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (z wyłączeniem kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników kuchni). b. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu do gotowania. c. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w pkt. 19 lit a. d. *Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. e. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: • Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w lit. a. Oświadczenia powinny zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na umowę o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia. • Żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia wymogu określonego w lit. a. • Oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony danych osobowych. f. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niespełnienia wymogu określonego w lit. a Zamawiający zastosuje wobec Wykonawcy sankcję w postaci kary umownej w wysokości 5000,00zł za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby w wymiarze pełnego etatu do gotowania. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stosowanych surowców, procesów technologicznych oraz norm jakościowych i żywieniowych posiłków oraz zgłaszania Wykonawcy uwag w tym zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55320000-9
55322000-3
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeśli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usług przygotowania, dostarczania i wydawania żywności dla odbiorców zewnętrznych i w zakresie transportu żywności wydane przez właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000,00zł (dwieście tysięcy złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej usługi związanej ze zbiorowym żywieniem o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Ustawy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz wykonanych (zgodnych z przedmiotem zamówienia) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik 4 SIWZ + referencje, itp.), a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. f) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. g) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Decyzje z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającego zakład obrotu żywnością wraz samochodem do transportu żywności w zakresie produkcji z konsumpcją na miejscu dań kulinarnych produkowanych od surowca do wyrobu gotowego oraz działalności cateringowej. Decyzje z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającego zakład obrotu żywnością - punkt wydawania posiłków na terenie miasta Małomice. Oświadczenie wskazujące adres lokalu na terenie miasta Małomice, w którym wydawane będą posiłki dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny zajmowanego lokalu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Czas realizacji przez Wykonawcę zmiany ilości posiłków w związku ze zgłoszeniem przez Zmawiającego takiej zmiany 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-31, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szafy przesuwnej w zabudowie z forniru, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania20-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szafy przesuwnej w zabudowie z forniru. Jaka była by cena zabudowy o wymiarze 4,5 wys 2,5? Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI