Usługa przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSłupsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-17
 • Numer ogłoszenia662204-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662204-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Usługa przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 531078000000, ul. ul.Słoneczna  , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 428 126, e-mail mopr@sl.home.pl, faks 598 428 126.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mopr.slupsk.pl/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mopr.slupsk.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Słoneczna 15d, 76-200 Słupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i dowozu posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku i wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku
Numer referencyjny: MOPR.XVI.2610-03/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I Usługa przygotowania i dowozu posiłków (śniadań i obiadów) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej ,,Bezpieczna Przystań" w Słupsku przy ul. Jaracza 9. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania posiłków (śniadanie, obiad) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku przy ul. Jaracza 9 w średniej ilości dziennej 4 zestawów śniadaniowych i 65 zestawów obiadowych na 2019 rok z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt (średnia ilość liczona jest w stosunku do okresu trwania umowy). Przez święta rozumie się dni ustawowo wolne do pracy. Wykonawca będzie dostarczał posiłki do zamawiającego na własny koszt (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) oraz będzie wydawał posiłki w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu DDPS w niżej podanych terminach i godzinach posiłków. Posiłki wydawane będą na naczyniach dostarczonych przez wykonawcę i odbieranych po spożyciu posiłku. Nie dopuszcza się podawania posiłków w punktach ich spożywania w naczyniach jednorazowych. Ustala się gramaturę posiłków dla: Śniadanie: - chleb 137g - masło 20g - dodatki (wędliny, nabiał i ich przetwory) 100g - owoc lub warzywo 100g - napój(herbata, kakao, kawa inka i In.) 400ml - zupa mleczna 500ml Śniadania w rozkładzie tygodniowym powinny wyglądać następująco – poniedziałki, środy i piątki to pieczywo z dodatkiem mięsnym z uwzględnieniem ryby, przetworów rybnych lub nabiału, owoc lub warzywo oraz napój. We wtorki i czwartki pieczywo, zupę mleczną, owoc lub warzywo, napój. Obiad: - zupa o pojemności nie mniejszej niż 500ml - drugie danie o pojemności: porcja mięsa -100g; ziemniaki, makaron, ryż- 200g; - surówka- 100g, - napój- 200ml Obiad w rozkładzie tygodniowym powinien wyglądać następująco – poniedziałek to dania z kurczakiem (np.: porcja kurczaka, pierś, potrawka z kurczaka); wtorek i czwartek dania półmięsne (np.: bigos, łazanki, fasola po bretońsku, gołąbki i in.); środa dania z porcją mięsa; piątek z uwzględnieniem ryby (np.: porcja ryby, kotlet rybny, śledź w śmietanie lub makarony czy ryż z dodatkami). Zabrania się dostarczania gotowych wyrobów garmażeryjnych oraz wyklucza się posiłki na bazie Fastfood, stosowania półproduktów, sosów i zup typu instant. CZĘŚĆ II Usługa przygotowania i dowozu posiłków (obiadów) dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania posiłków (obiadów) i ich dowozu, dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku przy • ul. Lutosławskiego 21/2, • Mickiewicza 38/7, • Tuwima 21A/7 w średniej ilości dziennej 19 zestawów obiadowych w 2019 roku nie wyłączając sobót, niedziel i świąt (średnia ilość liczona jest w stosunku do okresu trwania umowy), przy czym posiłek na niedzielę lub święto może być dostarczany dzień wcześniej. Przez święta rozumie się dni ustawowo wolne do pracy. Ustala się gramaturę obiadów - zupa o pojemności nie mniejszej niż 500 g - drugie danie o pojemności : porcja mięsa - 100 g; ziemniaki, makaron, kasze, ryż- 200 g - surówka – 100 g - napój – 200 ml Obiad w rozkładzie tygodniowym powinien wyglądać następująco: - poniedziałek to dania z kurczaka (np.: porcja kurczaka, pierś, potrawka z kurczaka) - wtorek,czwartek i sobota dania półmięsne (np.: bigos, łazanki, fasolka po bretońsku, go łąbki i in.) - środa i niedziela dania z porcją mięsa - piątek z uwzględnieniem ryby (np.:porcja ryby, kotlety rybne) lub makarony, ryż z dodatkami, potrawy mączne np.:naleśniki, racuchy, kopytka i in.) Zabrania się dostarczania gotowych wyrobów garmażeryjnych oraz wyklucza się posiłki typu Fast food, stosowania półproduktów, sosów i zup typu instant. W przypadku zup- nie mogą być za kwaśne i za słone. W przypadku drugiego dania podstawą powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa ryb, podrobów, jaj, sera lub tzw. potraw półmięsnych złożonych z mięsa i warzyw lub produktów mącznych albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (twarogiem, jajami). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Surówki powinny być świeże. Posiłki powinny być urozmaicone, o dobranej kolorystyce, podawane o temperaturze zupy 75º C, drugie dania 65º C. Dania nie mogą się powtarzać w ciągu 10 dni.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55322000-3
55521200-0
55320000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 207920,00
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej, udokumentowane decyzją właściwego organu inspekcji sanitarnej potwierdzające, że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 złotych w stosunku do oferty na jedną część zamówienia. 2. W przypadku złożenia oferty na dwie części, minimalna suma gwarancyjna, o której mowa w pkt 1 wynosi 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli ten okres był krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje przedstawione poniżej usługi wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są należycie wykonywane. CZĘŚĆ I minimum 1 zamówienie obejmujące swym zakresem przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków, tj. śniadań i obiadów, dostarczanych przez pięć dni w tygodniu, o wartości całego zamówienia minimum 100 000 złotych brutto CZĘŚĆ II minimum 1 zamówienie obejmujące swym zakresem przygotowywanie i dostarczanie posiłków, tj. obiadów, dostarczanych przez minimum 6 dni w tygodniu, o wartości minimum 50 000 złotych brutto. (Uwaga! Jedna usługa nie może być potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w obu postępowaniach). b) będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi pozytywne wyniki badań, jakie przepisy prawa nakładają na osoby pracujące przy kontakcie z żywnością oraz przy zbiorowym żywieniu: - min. 1 osobę posiadającą minimum średnie wykształcenie dietetyka lub technika technologii żywności, posiadającą minimum 2 letni staż pracy na tym stanowisku, - min 1 osobę posiadającą sobą dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/ kucharz małej gastronomi uzyskany przed komisją egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle ( Dz. z 2015r. poz. 594 z późn. zm.) lub na podstawie wcześniejszych przepisów prawa, posiadającą min 2 letni staż pracy w zawodzie kucharz/ kucharz małej gastronomi (pkt b dotyczy obu części; ta sama osoba może brać udział w realizacji obu części zamówienia) c) będzie dysponował środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, tj. minimum jeden samochód spełniający wymogi potwierdzone dokumentem terenowo podległego organu P.I.S. wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. (pkt c dotyczy obu części; ten sam środek transportu może służyć do realizacji obu części zamówienia) d) będzie dysponował obiektem spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi, (pkt d dotyczy obu części; ten sam obiekt może służyć do realizacji obu części zamówienia)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące powiązania między wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 9 do ewentualnego wykorzystania).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ― ― Załącznik nr 2 do SIWZ b) Aktualne decyzje terenowo podległego organu Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki, potwierdzające, że: • obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi, • Wykonawca może produkować i obracać żywnością czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie cateringowym. • dopuszczającą pojazd wskazany w wykazie pojazdów do przewożenia żywności. c) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli ten okres był krótszy – w tym okresie wraz z podaniem: wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ― Załącznik nr 3 do SIWZ, potwierdzający spełnienie poniższego warunku: CZĘŚĆ I minimum 1 zamówienie obejmujące swym zakresem przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków, tj. śniadań i obiadów, dostarczanych przez pięć dni w tygodniu, o wartości całego zamówienia minimum 100 000 złotych brutto CZĘŚĆ II minimum 1 zamówienie obejmujące swym zakresem przygotowywanie i dostarczanie posiłków, tj. obiadów, dostarczanych przez minimum 6 dni w tygodniu, o wartości minimum 50 000 złotych brutto. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego, które są niezbędne do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami ― Załącznik nr 4 do SIWZ, potwierdzający spełnienie dysponowania: • min. 1 osobę posiadającą minimum średnie wykształcenie dietetyka lub technika technologii żywności, posiadającą minimum 2 letni staż pracy na tym stanowisku, • min 1 osobę posiadającą wykształcenie na stanowisku kucharz, posiadającą min 2 letni staż pracy na tym stanowisku. e) Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ― Załącznik nr 5 do SIWZ, potwierdzający dysponowaniem: transportem przystosowanym do przewozu żywności, tj. minimum jeden samochód spełniający wymogi potwierdzone aktualną decyzją podległego organu Państwowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazdy do przewożenia żywności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. f) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 złotych lub nie mniejszą niż 100.000 zł w przypadku złożenia oferty na dwie części.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy: 1) w części dotyczącej ceny w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno – prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 2) w części dotyczącej osób biorących udział w realizacji zamówienia lub wykorzystywanych w tym celu pojazdów pod warunkiem, że nowe osoby lub pojazdy będą posiadać kwalifikacje lub właściwości co najmniej takie same, jak w przypadku osób lub narzędzi ujętych w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-27, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa przygotowania i dowozu posiłków (śniadań i obiadów) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej ,,Bezpieczna Przystań" w Słupsku przy ul. Jaracza 9.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I Usługa przygotowania i dowozu posiłków (śniadań i obiadów) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej ,,Bezpieczna Przystań" w Słupsku przy ul. Jaracza 9. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania posiłków (śniadanie, obiad) dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku przy ul. Jaracza 9 w średniej ilości dziennej 4 zestawów śniadaniowych i 65 zestawów obiadowych na 2019 rok z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt (średnia ilość liczona jest w stosunku do okresu trwania umowy). Przez święta rozumie się dni ustawowo wolne do pracy. Wykonawca będzie dostarczał posiłki do zamawiającego na własny koszt (w ramach oferowanej ceny jednostkowej) oraz będzie wydawał posiłki w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu DDPS w niżej podanych terminach i godzinach posiłków. Posiłki wydawane będą na naczyniach dostarczonych przez wykonawcę i odbieranych po spożyciu posiłku. Nie dopuszcza się podawania posiłków w punktach ich spożywania w naczyniach jednorazowych. Ustala się gramaturę posiłków dla: Śniadanie: - chleb 137g - masło 20g - dodatki (wędliny, nabiał i ich przetwory) 100g - owoc lub warzywo 100g - napój(herbata, kakao, kawa inka i In.) 400ml - zupa mleczna 500ml Śniadania w rozkładzie tygodniowym powinny wyglądać następująco – poniedziałki, środy i piątki to pieczywo z dodatkiem mięsnym z uwzględnieniem ryby, przetworów rybnych lub nabiału, owoc lub warzywo oraz napój. We wtorki i czwartki pieczywo, zupę mleczną, owoc lub warzywo, napój. Obiad: - zupa o pojemności nie mniejszej niż 500ml - drugie danie o pojemności: porcja mięsa -100g; ziemniaki, makaron, ryż- 200g; - surówka- 100g, - napój- 200ml Obiad w rozkładzie tygodniowym powinien wyglądać następująco – poniedziałek to dania z kurczakiem (np.: porcja kurczaka, pierś, potrawka z kurczaka); wtorek i czwartek dania półmięsne (np.: bigos, łazanki, fasola po bretońsku, gołąbki i in.); środa dania z porcją mięsa; piątek z uwzględnieniem ryby (np.: porcja ryby, kotlet rybny, śledź w śmietanie lub makarony czy ryż z dodatkami). Zabrania się dostarczania gotowych wyrobów garmażeryjnych oraz wyklucza się posiłki na bazie Fastfood, stosowania półproduktów, sosów i zup typu instant.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55322000-3, 55521200-0, 55320000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 132480,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za śniadanie 15,00
cena brutto za obiad 35,00
doświadczenie Wykonawcy 20,00
posiadanie certyfikatu ISSO 22000 20,00
aspekt społeczny ¦ zatrudnienie osób bezrobotnych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa przygotowania i dowozu posiłków (obiadów) dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II Usługa przygotowania i dowozu posiłków (obiadów) dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania posiłków (obiadów) i ich dowozu, dla wychowanków Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom ― Moja Przyszłość” w Słupsku przy • ul. Lutosławskiego 21/2, • Mickiewicza 38/7, • Tuwima 21A/7 w średniej ilości dziennej 19 zestawów obiadowych w 2019 roku nie wyłączając sobót, niedziel i świąt (średnia ilość liczona jest w stosunku do okresu trwania umowy), przy czym posiłek na niedzielę lub święto może być dostarczany dzień wcześniej. Przez święta rozumie się dni ustawowo wolne do pracy. Ustala się gramaturę obiadów - zupa o pojemności nie mniejszej niż 500 g - drugie danie o pojemności : porcja mięsa - 100 g; ziemniaki, makaron, kasze, ryż- 200 g - surówka – 100 g - napój – 200 ml Obiad w rozkładzie tygodniowym powinien wyglądać następująco: - poniedziałek to dania z kurczaka (np.: porcja kurczaka, pierś, potrawka z kurczaka) - wtorek,czwartek i sobota dania półmięsne (np.: bigos, łazanki, fasolka po bretońsku, go łąbki i in.) - środa i niedziela dania z porcją mięsa - piątek z uwzględnieniem ryby (np.:porcja ryby, kotlety rybne) lub makarony, ryż z dodatkami, potrawy mączne np.:naleśniki, racuchy, kopytka i in.) Zabrania się dostarczania gotowych wyrobów garmażeryjnych oraz wyklucza się posiłki typu Fast food, stosowania półproduktów, sosów i zup typu instant. W przypadku zup- nie mogą być za kwaśne i za słone. W przypadku drugiego dania podstawą powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa ryb, podrobów, jaj, sera lub tzw. potraw półmięsnych złożonych z mięsa i warzyw lub produktów mącznych albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (twarogiem, jajami). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Surówki powinny być świeże. Posiłki powinny być urozmaicone, o dobranej kolorystyce, podawane o temperaturze zupy 75º C, drugie dania 65º C. Dania nie mogą się powtarzać w ciągu 10 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55322000-3, 55521200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 75440,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
kryterium cena brutto 50,00
doświadczenie Wykonawcy 20,00
certyfikat ISSO 22000 10,00
możliwość dostarczania posiłku w święta i dni wolne od pracy 10,00
aspekt społeczny ¦ zatrudnienie osób bezrobotnych 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę gitary akustycznej - Połchowo
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania20-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę gitary akustycznej. Jest złamana główka. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI