Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBobolice
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Bobolice
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-15
 • Numer ogłoszenia503818-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503818-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

Gmina Bobolice: Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane w ramach: a) Projektu pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach - równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery”, numer naboru RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; b) Projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobolice, krajowy numer identyfikacyjny 52772400000, ul. ul. Ratuszowa  1 , 76020   Bobolice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 34 58 401, e-mail gmina@bobolice.pl, faks 94 34 58 420.
Adres strony internetowej (URL): www.bobolice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bobolice.pl; www.bip.bobolice.pl w dziale „Gospodarka” zakładka „Zamówienia publiczne”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bobolice.pl; www.bip.bobolice.pl w dziale „Gospodarka” zakładka „Zamówienia publiczne”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, sekretariat – pokój nr 12, I piętro.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach
Numer referencyjny: ZP.042.2.2019.IZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach“. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ: Rozdział B „Opis przedmiotu zamówienia”. Wszystkie zapisy SIWZ i załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie – wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo). 2. Zamówienie realizowane w ramach: a) Projektu pn. „Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach - równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery”, numer naboru RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; b) Projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018. 3. Warunki zatrudnienia na podstawie art. 29 ust. 3a. a) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca/(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) wszystkie osoby, które wykonywać będą następujące czynności podczas realizacji zamówienia: - osób wykonujących czynności w zakresie przygotowywania posiłków, - osób wykonujących czynności w zakresie dostarczania posiłków. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wyżej wskazanych przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1
55322000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia Wykonawcy usług zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2. Zakres zamówienia: powtórzenie podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do 50% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-28   lub zakończenia: 2020-01-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-28 2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: gdy Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia stwierdzone aktualną decyzją terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) potwierdzające, że: 1) obiekt spełnia wymagania higieniczno – zdrowotne do żywienia zbiorowego; 2) Wykonawca może produkować i obracać żywnością czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie cateringowym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych ww. decyzją.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: minimalny poziom zdolności: 1) gdy Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na świadczeniu usługi cateringowej zbiorowego żywienia dzieci w jednostkach oświatowych (przygotowaniu i dostarczeniu gotowych posiłków) o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 brutto) w ramach jednej umowy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2) gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji przedmiotu zamówienia min. 1 pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu żywności zatwierdzonym przez terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.1.2a), należy przedłożyć aktualną decyzją terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) potwierdzające, że: a.1) obiekt spełnia wymagania higieniczno – zdrowotne do żywienia zbiorowego; a.2) Wykonawca może produkować i obracać żywnością czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie cateringowym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych ww. decyzją. b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.1.2) c.1), należy przedłożyć wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 (druk do wypełnienia). Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.1.2) c.2), należy przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (minimalny poziom potencjału technicznego) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 6 (druk do wypełnienia). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Siwz Rozdział A pkt VIII. Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust 5 pkt 1, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: gdy Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia stwierdzone aktualną decyzją terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) potwierdzające, że: a.1) obiekt spełnia wymagania higieniczno – zdrowotne do żywienia zbiorowego; a.2) Wykonawca może produkować i obracać żywnością czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie cateringowym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych ww. decyzją. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; c) zdolności technicznej lub zawodowej – minimalny poziom zdolności: c.1) gdy Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na świadczeniu usługi cateringowej zbiorowego żywienia dzieci w jednostkach oświatowych (przygotowaniu i dostarczeniu gotowych posiłków) o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 brutto) w ramach jednej umowy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. c.2) gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji przedmiotu zamówienia min. 1 pojazdem samochodowym przystosowanym do przewozu żywności zatwierdzonym przez terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz 24 ust. 5 pkt 1. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.1.2) lit. c). 8. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w formularzu oferty pkt 3, wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców. 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 12. Przepisy SIWZ, Rozdziału A pkt VIII.10 – 11 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 14. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ wg formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. II. Siwz, Rozdział A pkt IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt IX.1. uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, do oferty należy złożyć następujące dokumenty: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w celu potwierdzenia, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 – według załącznika nr 1 do SIWZ; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, Rozdział A pkt VIII – według załącznika nr 2 do SIWZ. 2) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ pkt IX.3.1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (SIWZ pkt IX.3.1 lit. a) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (SIWZ pkt IX.3.1.lit. b) składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w SIWZ pkt IX.3.1). 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w SIWZ pkt IX.3.1) litera a). 6) Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie należy składać wraz z ofertą. 7) Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 45 ust. 2 – 3, 87, 89, 90 ust. 1 ustawy Pzp i dokona oceny wszystkich ofert na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, Rozdział A pkt XVI. 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt IX.3.7) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, tj.: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.1.2a), należy przedłożyć aktualną decyzją terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) potwierdzające, że: a.1) obiekt spełnia wymagania higieniczno – zdrowotne do żywienia zbiorowego; a.2) Wykonawca może produkować i obracać żywnością czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie cateringowym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację usług objętych ww. decyzją. b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.1.2) c.1), należy przedłożyć wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 (druk do wypełnienia). Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ, Rozdział A pkt VIII.1.2) c.2), należy przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (minimalny poziom potencjału technicznego) w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 6 (druk do wypełnienia). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ, Rozdział A pkt IX.4.1) litera a). 4) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ, Rozdział A pkt IX.4.1) litera a), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp. 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ, Rozdział A pkt IX.4.1) litera a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ, Rozdział A pkt IX.4.6), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia przepisu SIWZ, Rozdział A pkt IX.4.6) stosuje się. 7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp. 7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.). 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. W przypadku, o którym mowa w SIWZ, Rozdział A pkt IX.9, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 12. Dokumenty lub oświadczenia , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 16. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 17. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 18. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. 19. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 20. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) Formularz oferty. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Formularz oferty należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Dokument (oryginał) potwierdzający wniesienie wadium (m.in.: gwarancja lub poręczenie), jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 5) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 4 do SIWZ. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów (dotyczy sytuacji określonych w SIWZ, Rozdział A pkt. XIII pkt. 3 ppkt. 1 lub w przypadku składania oferty wspólnej pkt. IX pkt. 23 ppkt. 2). 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 8) Zamawiający żąda, aby Wykonawca w formularzu oferty pkt 3, wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców. 21. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 2) Muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja Zamawiającego prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 4) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, obejmującą m.in.: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia. 22. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. IX pkt.23 i 25. 23. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców musi być zgodna z postanowieniami SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Siwz, Rozdział A pkt XI. Wymagania dotyczące wadium. 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.01.2019 r. do godziny 11:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: PKO BP IO/Koszalin nr: 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115 z dopiskiem „WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH”. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie – opisanej „WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH” załączając ją do oferty lub składając bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do dnia 23.01.2019 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 – sekretariat. 6. Wadium w formie gwarancji/poręczenia powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 17. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 18. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
aspekty społeczne 10,00
przygotowywanie miesięcznych jadłospisów przez uprawnionego dietetyka 20,00
propozycja dodatkowej bezpłatnej usługi gastronomicznej na rzecz wszystkich dzieci korzystających z cateringu w ramach ustalonej ceny ofertowej brutto za jeden osobodzień 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Podczas redagowania umowy, Wykonawca nie może w niej umieścić żadnych zapisów, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego oraz zapisów nie ujętych postanowieniami SIWZ. Zamawiający wymaga uwzględnienia w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowień zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Siwz, Rozdział A pkt XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, lecz przed jej podpisaniem wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego. 4. Maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego (MWNZ) Zamawiający obliczy wg poniższego wzoru: MWNZ = cena jednostkowa brutto za osobodzień x 34 x 20 x 12 Gdzie: MWNZ - maksymalna wartość nominalna zobowiązania, 34 – szacowana liczba dzieci w żłobku. 20 – szacowana ilość dni w miesiącu, 12 – czas trwania umowy w miesiącach. 5. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) Zamawiający obliczy wg poniższego wzoru: ZNWU = MWNZ x 5% 6. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy. 7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP IO/Koszalin nr: 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115 z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „USŁUGA CATERINGOWA ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BOBOLICACH”. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż w pieniądzu winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w swojej treści zawierało pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego w tym m. in.: kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części. 9. Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy: 9.1. 100% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, 10. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form bezwarunkowych, płatnych na każde żądanie Zamawiającego, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. 11. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenie przechodzi na rachunek Zamawiającego i stanowi jego własność i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usługi i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 12. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie (konsorcjanci) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia jej należytego wykonania. 13. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia lub w skutek innych okoliczności nie określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (jednak nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy) przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna zachowując jego ciągłość lub wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Podczas redagowania umowy, Wykonawca nie może w niej umieścić żadnych zapisów, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego oraz zapisów nie ujętych postanowieniami SIWZ. Zamawiający wymaga uwzględnienia w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowień zawartych w załączniku nr 7 do SIWZ. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art.144 ustawy Pzp. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku: a) Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy w szczególności: zmiana nr rachunku bankowego, nr NIP, regon. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. b) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia rodziców /opiekunów prawnych dzieci o okresowych zmianach. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. c) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. d) W przypadku przedłużającej się procedury przetargowej termin rozpoczęcia umowy może ulec zmianie. e) Braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy zgodnie z zapisami umowy §. 7, bez konieczności sporządzania aneksu f) Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy po dokonaniu zmiany uchwały budżetowej przez Radę Miejską w Bobolicach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych, spowodowane zwiększeniem budżetu na realizację przedmiotu umowy. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów b), f) może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie: 3.1. wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 3.2. W przypadku określonym w § 6 ust. 3 pkt 3.1. lit.a) wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, obliczonego zgodnie z § 5 niniejszej umowy, zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury vat. 3.3. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w § 6 ust. 3 pkt 3.1. lit. od a) do c), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikało, w jaki sposób i o ile zmiany określone w § 6 ust. 3 pkt 3.1. lit. od a) do c) wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 3.4. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 3.3., Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 3.5. Podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w w § 6 ust. 3 pkt 3.4., jest przekazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej wniosku o dokonanie takiej zmiany, zawierającego szczegółowe informacje o tym, która ze zmian określonych w § 6 ust. 3 pkt 3.1. lit. od a) do c) oraz w jaki sposób ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 3.6. Wzrost wysokości wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie usług niewykonanych przez Wykonawcę do czasu wystąpienia zmian, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 3.1. lit. od a) do c). 4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności określonych we wzorze umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów, tj.: a) dokumenty pojazdu potwierdzające wymogi sanitarno- techniczne do przewozu żywności, dowód rejestracyjny, b) w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie będą realizować przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania umowy zawartej między tymi Wykonawcami. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie wywiązanie się z powyższych zobowiązań będzie skutkowało nie zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bobolice z siedzibą – Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice, b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bobolice jest Przemysław Chojnowski, e-mail: iod@bobolice.pl, c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach” nr postępowania: ZP.042.2.2019.IZ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostarczanie cateringu - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostarczanie cateringu (obiady ok. 20, w tym również bezglutenowe) dla dzieci na rok szkolny 2019/20. Proszę o przesłanie oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI