Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNiepołomice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-30
 • Numer ogłoszenia508658-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508658-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 35157358600000, ul. Bocheńska  26 , 32-005   Niepołomice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 12 2848725, e-mail mgops@niepolomice.com, faks +48 12 2848700.
Adres strony internetowej (URL): www.niepolomice.naszops.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.niepolomice.naszops.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.niepolomice.naszops.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów
Numer referencyjny: MGOPS-271-4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie 70 dwudaniowych posiłków dziennie dla osób dorosłych - klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach, wraz z zapewnieniem miejsca (lokalu) do ich spożycia (wydania), w okresie od 18 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 1) Realizacja przedmiotu zamówienia na terenie Miasta Niepołomice, odbywać się będzie w lokalu, w którym klienci będą mogli spożywać posiłki, a na wyraźne życzenie uprawnionego, w lokalu tym będą wydawane posiłki. 2) Lokal, o którym mowa w pkt 2 powyżej, musi znajdować się na terenie Miasta Niepołomice - w jego centrum lub w jego pobliżu, tak aby osoby korzystające z posiłków - mieszkańcy Miasta, mogli swobodnie dojść pieszo. 3) Realizacja przedmiotu zamówienia poza granicami Miasta Niepołomice, odbywać się będzie w lokalach / pomieszczeniach, w których będą jedynie wydawane posiłki. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić lokalu / pomieszczenia, w którym będą wydawane posiłki, jak również w przypadku, w którym uprawniony ze względu na zły stan zdrowia nie będzie mógł samodzielnie odebrać posiłku, realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się poprzez dostawy posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 4) Żywienie osób odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do soboty, w tym także w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich. 5) Posiłki wydawane będą jedynie osobom uprawnionym do skorzystania z gorącego posiłku, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 6) Lista osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 7) Zamawiający może dokonywać korekty listy, tzn. będzie ją na bieżąco aktualizował w trakcie trwania roku - w przypadku objęcia pomocą kolejnych osób lub w przypadku utraty przez nich prawa do świadczenia. 8) Doręczenie korekty listy osób, na rzecz których Wykonawca ma świadczyć posiłki, nastąpi z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, za pomocą komunikacji elektronicznej (wiadomość e - mail), telefonicznie, bądź za pośrednictwem faksu, a w szczególnych przypadkach korekta liczby osób, którym Wykonawca będzie zobowiązany wydać posiłki będzie mogła nastąpić w dniu realizacji zamówienia, nie później jednak niż do godziny 9. 00. 9) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia listy wydawanych posiłków. a) Ciepły posiłek - dwudaniowy obiad, składać się będzie z: - zupa z wkładką - gramatura zupy: 400g oraz; - drugie danie jarskie lub mięsne z surówką. b) Drugie danie składać się będzie z: - ziemniaków - gramatura 250g, lub zamiennika (ryż, kasza, makaron, kluski) - gramatura 200g, - mięsa (gulasz, potrawka z kurczaka, klopsy, kotlet schabowy, kotlet z piersi kurczaka, ryba w panierce lub bez itp.) - gramatura wkładu mięsnego lub rybnego - 150g, - surówki (marchew na ciepło lub surowa, buraczki zasmażane, na zimno, kapusta zasmażana, zestaw surówek itp.) - gramatura - 100g, albo; nie częściej niż raz w tygodniu: - innych potraw (tj. np. naleśniki, pierogi ruskie, z serem, owocami, makaron z serem, itp. - gramatura - 500g) lub dania półmięsnego (tj. np. bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z kapustą itp. - gramatura - 350g). Za dania mięsne nie uznaje się wątróbki lub kaszanki. 10) Posiłki muszą być smaczne, urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia), sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz normami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego, wysokiej jakości co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz spełniać wymóg dostosowywania posiłków do norm oraz rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia. 11) Oferowany asortyment winien być zgodny z zapotrzebowaniem na wartości energetyczne i odżywcze osób dorosłych. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności. 12) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków pod nadzorem dietetyka, który uwzględniając przedział wiekowy osób, dla których realizowane będą posiłki dopasuje ich wartość energetyczną, kaloryczną oraz różnorodność do odbiorców posiłków. Okoliczność ta zostanie potwierdzona przez dietetyka pisemnie. 13) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce (bazę lokalową) do spożywania i wydawania posiłków na terenie Niepołomic, jak również do wydawania posiłków poza granicami Niepołomic (w miejscowościach, w których realizowany będzie przedmiot umowy), zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz wymogami dot. żywienia zbiorowego. 14) Wydawanie i dostawa posiłków realizowana będzie w godzinach pomiędzy 12:00 a 14:00. 15) Wykonawca zapewnia utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków, a także niezbędne naczynia i sztućce. 16) Wykonawca będzie zapewniać dostawę posiłków we własnym zakresie (własnym środkiem transportu) i na własny koszt, posiłek wydawany będzie w naczyniach ze sztućcami jednorazowego użytku, naczynia muszą być szczelnie zamykane, a w przypadku drugiego dania pojemnik musi być trójdzielny. Posiłek dostarczany musi być gorący. 17) Wykonawca ponosi także koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. 18) Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich osób, na rzecz których świadczone będą posiłki. 19) W ramach działań, które mają zapobiegać przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania, Wykonawca zobowiązuje się między innymi do: a) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, swobodnego wyboru miejsca spożywania posiłków w pomieszczeniu, w którym świadczone są posiłki, b) zapewnienia wszystkim osobom, na rzecz których świadczone są posiłki, jednakowych posiłków, pod względem ilościowym i jakościowym. c) zabezpieczenia wystarczającej ilości miejsc i zastawy stołowej. d) organizacji spożywania posiłków w sposób wykluczający ujawnienie jakichkolwiek danych o źródłach finansowania świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również o sytuacji dochodowej osoby/ rodziny na rzecz, których świadczone są posiłki. 20) Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia w lokalu, w ogólno - dostępnym miejscu aktualnego na dany dzień menu wraz ze składem posiłku oraz jego wagą. 21) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania Zamawiającemu tygodniowych jadłospisów z góry na kolejny tydzień realizacji zamówienia, najpóźniej do godz. 10.00 w poniedziałek. Jadłospisy winny być dostarczane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy. 22) Przewiduje się, że średnia miesięczna ilość wydawanych posiłków wyniesie ok. 1. 841 sztuk, tj. średnio 70 sztuk posiłków dziennie. 23) Zamawiający zastrzega, iż ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy. Zamawiający nie odpowiada również za brak odbioru posiłku przez uprawnioną osobę. 24) Osoba korzystająca z posiłku będzie mogła odebrać posiłek we własnych naczyniach lub pojemnikach. 25) Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o ewentualnym braku odbioru posiłków przez poszczególne osoby. 26) Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania i dostarczania wyżywienia. 27) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia, nie może w zamian za gorący posiłek wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani żadnych, innych produktów. 28) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych wizytacji w siedzibie lokalu, w którym świadczone będą posiłki, w czasie w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. 29) W zakresie wizytacji, Zamawiający: a) będzie degustował wydawane posiłki, b) będzie przeprowadzał ankiety i inne wywiady z osobami korzystającymi z posiłków, c) sporządzi końcowy protokół z wizytacji, w których Zamawiający dokona podsumowania poziomu i zakresu świadczonych przez Wykonawcę posiłków, jak również sposobu realizacji zamówienia; 30) Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie wydanych posiłków i ich ceny jednostkowej posiłku. 31) Koszt posiłku powinien obejmować koszty przygotowania i wydania posiłku, koszty ewentualnego najmu sali, pomieszczenia bądź lokalu, w którym będą wydawane posiłki, jak również koszty dowozu (gdy z uwagi nie dysponowanie pomieszczeniem niezbędnym dla wydawania posiłków, konieczny będzie jego dowóz do miejsca zamieszkania uprawnionego). 32) Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie dostarczana przez Wykonawcę lista osób korzystających z posiłków wraz z adresem ich zamieszkania, ilością wydanych posiłków w danym miesiącu rozliczeniowym oraz wystawiona przez Wykonawcę faktura (rachunek). 33) Zamawiający przekaże należność za wydane posiłki na podstawie doręczonych dokumentów o których mowa w punkcie 33, w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 34) Wykonawca będzie zobowiązany do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), w sposób zgodny z przepisami krajowymi, jak również na podstawie odrębnego porozumienia traktującego o zasadach przetwarzania i powierzania przez Ośrodek, danych osobowych podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach, które strony podpiszą w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55322000-3
55521200-0
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000, 00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na żywieniu zbiorowym osób dorosłych, tj. przygotowaniu posiłków obiadowych oraz ich wydawaniu osobom dorosłym (np. pacjentom szpitala, podopiecznym domów pomocy społecznej), odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 50.000, 00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pisemne zobowiązanie podmiotów, potwierdzające możliwość polegania przez wykonawcę na ich zdolnościach lub sytuacji, bądź dokumenty potwierdzające fakt oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy - tylko w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta ma wpływ na wysokość ceny; 2) Zmiana ilości miejscowości, do których dostarczane będą obiady; 3) Zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian, konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 4) Zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie. 5) Wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie cateringu - małopolskie
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi cateringu podczas szkoleń. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI