„Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2019r. ”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoUstka
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-17
 • Numer ogłoszenia499522-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 499522-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce: „Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2019r. ”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, krajowy numer identyfikacyjny 771619426, ul. Wróblewskiego  5 , 76-270  Ustka, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0598144049, e-mail mos@mos.ustka.pl, faks 0598147461.
Adres strony internetowej (URL): www.mos.ustka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bursa_ustka.infocity.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bursa_ustka.infocity.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, 76-270 Ustka , ul. Wróblewskiego 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2019r. ”.
Numer referencyjny: MOS/A/271.1.01.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, sporządzanie i podawanie posiłków wychowankom przebywającym w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce przez 7 dni w tygodniu w okresie od 01.02. 2019 r. do 31.12.2019 r. Przyjmujący zamówienie (wykonawca) będzie przygotowywał i gotował w dzierżawionej kuchni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce (dalej: Ośrodka) 4 posiłki w ciągu dnia dla faktycznie przebywających w danym dniu wychowanków internatu Ośrodka, tj. śniadanie, II –śniadanie, obiad, kolację. Posiłki będą podawane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym odpowiednio do organizacji pracy placówki na podstawie list obecności podopiecznych Ośrodka, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy. Przeciętna ilość osób korzystających z całodziennych posiłków dziennie – 64 wychowanków przebywających w internacie z wyłączeniem ferii zimowych, przerw świątecznych, planowanych urlopowań oraz usprawiedliwionych nieobecności np. choroba, o których Wykonawca będzie każdorazowo informowany na 1 dzień przed realizacją. Zamawiający będzie obciążony kosztami (wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków) tylko za faktycznie wydane posiłki wychowankom przebywającym w internacie Ośrodka . Szacunkowa ilość posiłków całodziennych objęta zamówieniem wynosi 53504 posiłków tj. 13376 osobodni – 4 posiłki dziennie dla 64 osób w okresie od 01.02.2019 do 31.12.2019 (209 dni). Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. poz. 1154). Posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewagą pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. Wartość kaloryczna posiłku powinna być dostosowana do wieku ucznia. Wykonawca zapewni posiłki przygotowywane na bieżąco, wyłącznie z produktów pierwszej jakości i świeżych(w szczególności warzyw i owoców), zgodnie z zasadami HACCP. Wykonawca nie będzie stosował dodatkowych preparatów zastępczych oraz substancji konserwujących, zagęszczających, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych, w szczególności: preparatów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) Wykonawca używać będzie wyłącznie masła świeżego lub margaryny oraz serów a nie produktów seropodobnych. Ponadto zapewni wędliny wysokiej jakości i mięso mechanicznie nieodkostnione. Zakupu produktów potrzebnych do sporządzania posiłków dokonuje Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt . Zamawiający wymaga uwzględnienia indywidualnych diet eliminacyjnych dla dzieci alergicznych, z nietolerancją pokarmową w tym: dzieci z cukrzycą, dzieci z nietolerancją na gluten i laktozę. Szczegółowy wykaz diet Zamawiający przekaże Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, tj. 01.02.2019 r. Wykaz będzie modyfikowany w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Posiłki muszą być estetycznie podane . Zamawiający zastrzega sobie możliwość: - kontroli produktów do przetworzenia, - kontroli przebiegu produkcji w kuchni oraz jakości przygotowanych posiłków, - wglądu do ewidencji ilościowej wydawanych posiłków, prowadzonej przez wykonawcę, - wglądu do dokumentów identyfikujących dostawców wykonawcy, - wglądu do protokołu pokontrolnego. Przygotowane posiłki będą przed wydaniem z kuchni, sprawdzane pod względem jakościowym i ilościowym przez upoważnione przez Wykonawcę osoby. Kontrola będzie obejmowała: - ocenę jakościową przygotowania i podawania posiłków, - możliwość oceny organoleptycznej poprzez degustację, - sprawdzenie zgodności wydawanych posiłków z jadłospisem, - sprawdzenie gramatury i temperatury posiłku. Zakwestionowane przez Zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegają wymianie na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisów na okres 10 dni żywieniowych, zawierający m. in. dane o kaloryczności posiłku, składzie, gramaturze. Jadłospis winien być układany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. Jadłospisy powinny być urozmaicone pod względem doboru produktów i technik kulinarnych, uwzględniać sezonowość oraz zawierać wszystkie zamawiane diety. Dekadowy jadłospis winien być przedstawiany każdorazowo z 2-dniowym wyprzedzeniem, do akceptacji Zamawiającego. O ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy również: - zapewnienie 2 ciepłych posiłków np. bigos, kiełbaska z rusztu, udko kurczaka plus owoce i napoje na imprezach okolicznościowych organizowanych dla uczniów z okazji np. Dnia Dziecka i Święta Szkoły (maksymalnie trzy imprezy w ciągu trwania umowy), - mycie i wyparzanie całości kompletu naczyń i sztućców, - odbiór i zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów żywieniowych , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Osoby zatrudnione przy przygotowywaniu i podawaniu posiłków muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym. Zamawiający oczekuje wykazu personelu wraz z oświadczeniem o posiadaniu aktualnych badań sanitarno - epidemiologicznych oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. Wykonawca będzie dbał o estetyczny wygląd zatrudnionego personelu, czystość i bezpieczne użytkowanie urządzeń gastronomicznych , zastawy stołowej i pomieszczeń .

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-02-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
11 2019-02-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dane ogólne o przedmiocie dzierżawy. a) Wykonawca dzierżawi od Zamawiającego kuchnię wraz zapleczem o powierzchni łącznej 185 m² wraz z wyposażeniem. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń kształtuje się następująco: - pomieszczenie kuchenne – 50 m², - pomieszczenia pomocnicze: zmywalnia naczyń, zmywalnia sprzętu gastronomicznego, magazyny, obieralnia, szatnia, wc dla personelu – 135 m² b) Urządzenia i sprzęt znajdujący się w dzierżawionych pomieszczeniach: urządzenie do obierania ziemniaków – 1 sztuka lodówka – 7 sztuk zamrażarka – 3 sztuki lampa do jaj – 1 sztuka piekarnik elektryczny – 1 sztuka maszynka do mielenia mięs – 1 sztuka kocioł warzelny – 1 sztuka taboret gazowy – 2 sztuki kuchnia gazowa – 1 sztuka patelnia elektryczna – 1 sztuka waga – 2 sztuki maszyna do jarzyn – 1 sztuka krajalnica – 1 sztuka szafy chłodnicze – 3 sztuki zmywarka – 2 sztuki stoły metalowe – 10 sztuk regały metalowe – 3 sztuki c) Miesięczny czynsz dzierżawny za pomieszczenia kuchenne i wyposażenie wynosić będzie 1.000 zł ( brutto ). d) Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z dzierżawionych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem na potrzeby własne w okresie każdorazowo ustalonym z Zamawiającym. Istnieje możliwość oglądania pomieszczeń na 1 tydzień przed składaniem ofert. e) Media (zimna i ciepła woda, ścieki, energia elektryczna) rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie ustalonych ryczałtów, natomiast za utylizację odpadów stałych Wykonawca będzie rozliczał się bezpośrednio z odbiorcą odpadów na podstawie odrębnej umowy. Umowę należy przedłożyć Zamawiającemu do wglądu najpóźniej w dniu podpisania umowy na świadczenie usług żywienia wychowanków MOS. Obciążenie za gaz nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia Opłaty za media: - koszt zużycia gazu –według rzeczywistego zużycia miesięcznego- na podstawie wskazań licznika; - koszt energii elektrycznej - według ryczałtu miesięcznego – wys. 235,07 zł - koszt usuwania odpadów komunalnych (stałych) – umowa zawarta przez Wykonawcę z odbiorcą odpadów; - koszt zużycia zimnej i ciepłej wody oraz ścieków - według ryczałtu miesięcznego- wys. 158,76 zł Powyższe wydatki zostaną uregulowane przez Wykonawcę po wystawieniu przez Zamawiającego faktury (nie dotyczy kosztów usuwania odpadów).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada aktualną (opłaconą) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na kwotę minimum 200.000,00 zł ( dwieście tysięcy zł).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dopuszczonymi do pracy przy świadczeniu usług żywienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w załączniku do oferty imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o posiadaniu przez nie uprawnień w związku z wykonywaniem pracy przy usługach żywienia (oświadczenie na załączniku nr 5 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej 2 osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia, polegające na przygotowywaniu i podawaniu posiłków. Sposób dokumentowania: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie co najmniej dwóch osób na umowę o pracę, a następnie zgodnie z § 10 ust. 4 umowy na każde żądanie zamawiającego do przedłożenia w terminie 2 dni roboczych od wezwania oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ich na umowę o pracę. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. Z tytułu zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na wezwanie Zamawiający nałoży na wykonawcę karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wykonania całego zamówienia brutto, wskazanej w §1 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. kserokopia (potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem) aktualnej (opłaconej) polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – na kwotę minimum 200.000,00 zł ( dwieście tysięcy zł). 2. Załącznik nr 5 – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin płatnosci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. Zmiana postanowień zawartej umowy (w tym wartości zamówienia) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, nastąpić może w przypadku: a) zmiany przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 1221 ze zm.) w zakresie stawki VAT; b) terminu realizacji zamówienia, który może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy z powodów których wykonanie umowy nie będzie możliwe w ustalonym terminie; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; d) w pozostałych przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę cateringu - Sopot
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania12-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę cateringu podczas szkoleń dla 18 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI