„Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem ”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDamnica
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-04
 • Numer ogłoszenia583693-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 583693-N-2018 z dnia 2018-07-04 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy: „Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem ”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, krajowy numer identyfikacyjny 18004800000, ul. ul. Korczaka  1 , 76231   Damnica, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 8113069, e-mail oswdamnica@wp.pl, faks 0-59 8113069.
Adres strony internetowej (URL): www.oswdamnica.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.oswdamnica.biposwiata.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.oswdamnica.biposwiata.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem ”.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, sporządzanie i podawanie posiłków wychowankom przebywającym w Internacie oraz uczniom dochodzącym/dojeżdżającym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy przez 5 dni w tygodniu (dni nauki szkolnej) w okresie od 03.09. 2018 r. do 30.06.2019 r. Przyjmujący zamówienie (wykonawca) będzie przygotowywał tj; gotował w dzierżawionej kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Damnicy 5 posiłków w ciągu dnia dla faktycznie przebywających w danym dniu wychowanków Internatu Ośrodka, tj. śniadanie, II –śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Ilość obiadów będzie zwiększona o liczbę uczniów dochodzących/dojeżdżających do szkół przy Ośrodku. Posiłki będą podawane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym odpowiednio do organizacji pracy placówki na podstawie list uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy. Przeciętna ilość osób korzystających z całodziennych posiłków dziennie to: 40 wychowanków przebywających w Internacie, średnio 25 obiadów dziennie dla dzieci dochodzących/dojeżdżających z wyłączeniem; dni wolnych od nauki w szkole tj. sobót i niedziel , ferii zimowych , przerw świątecznych oraz usprawiedliwionych nieobecności, np. choroba , o których Przyjmujący zamówienie będzie każdorazowo informowany. Zamawiający będzie obciążony kosztami (wsad do kotła i koszt przygotowania posiłków) tylko za faktycznie wydane posiłki wychowankom przebywającym w Internacie Ośrodka oraz kosztami przygotowania obiadu dla dzieci dochodzących/dojeżdżających. Rozliczenie kosztu wsadu do kotła z rodzicami opiekunami uczniów dochodzących/dojeżdżających będzie należało do obowiązku wykonawcy. Przewidywany koszt surowca potrzebnego na przygotowanie całodziennych posiłków wynosi maksymalnie 12,00 zł brutto ( 11,11 netto) na jedną osobę. Przewidywany koszt wsadu do kotła na obiad maksymalnie 6,00zł brutto (5,56 netto). Szacunkowa ilość posiłków całodziennych objęta zamówieniem wynosi 35.600 posiłków tj. 7.120 osobodni – 5 posiłków dziennie dla 40 osób oraz same obiady dla dzieci dochodzących/dojeżdżających – 4450 obiadów - 1 posiłek dla 25 osób w okresie od 03.09.2018 roku do 30.06.2019 roku (178 dni) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U z 01 sierpnia 2016 r. poz. 1154) . Posiłki powinny pokrywać całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka z przewaga pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, witaminy oraz sole mineralne. Wartość kaloryczna posiłku powinna uwzględniać wiek ucznia. Wykonawca zapewni posiłki przygotowywane na bieżąco, wyłącznie z produktów pierwszej jakości i świeżych(w szczególności warzyw i owoców), zgodnie z zasadami HACCP. Wykonawca nie będzie stosował dodatkowych preparatów zastępczych oraz substancji konserwujących, zagęszczających, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych, w szczególności: preparatów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) Wykonawca używać będzie wyłącznie masła świeżego lub margaryny (jeżeli wymaga tego dieta) oraz serów (a nie produktów seropodobnych). Ponadto zapewni wędliny wysokiej jakości i mięso mechanicznie nieodkostnione. Zakupu produktów potrzebnych do sporządzania posiłków dokonuje Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt . Zamawiający wymaga uwzględnienie indywidualnych diet eliminacyjnych dla dzieci alergicznych, z nietolerancją pokarmową w tym: dzieci z cukrzycą, dzieci z nietolerancją na gluten i laktozę. Szczegółowy wykaz diet zamawiający przekaże wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wykaz będzie modyfikowany w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Posiłki muszą być estetycznie podane . Zamawiający zastrzega sobie możliwość: - kontroli produktów do przetworzenia, - kontroli przebiegu produkcji w kuchni oraz jakości przygotowanych posiłków, - wglądu do ewidencji ilościowej wydawanych posiłków, prowadzonej przez wykonawcę, - wglądu do dokumentów identyfikujących dostawców wykonawcy, - wglądu do protokołu pokontrolnego, po każdej kontroli sanitarnej kuchni. Przygotowane posiłki będą przed wydaniem z kuchni, sprawdzane pod względem jakościowym i ilościowym przez upoważnione przez wykonawcę osoby. Kontrola będzie obejmowała: - ocenę jakościową przygotowania i podawania posiłków, - możliwość oceny organoleptycznej poprzez degustację, - sprawdzenie zgodności wydawanych posiłków z jadłospisem, - sprawdzenie gramatury i temperatury posiłku. Zakwestionowane przez zamawiającego posiłki pod względem ilości i jakości podlegają wymianie na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisów na okres 10 dni żywieniowych, zawierający m. in. dane o kaloryczności posiłku, składzie, gramaturze. Jadłospis winien być układany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. Jadłospisy powinny być urozmaicone pod względem doboru produktów i technik kulinarnych, uwzględniać sezonowość oraz zawierać wszystkie zamawiane diety. Dekadowy jadłospis winien być przedstawiany każdorazowo z 2-dniowym wyprzedzeniem, do akceptacji zamawiającego. O ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić zamawiającego. Do obowiązków wykonawcy (na koszt wykonawcy) należy również: - zapewnienie tradycyjnych posiłków w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych, jako świąteczny poczęstunek, w ramach wyżywienia, - zapewnienie 2 ciepłych posiłków np. bigos, kiełbaska z rusztu, udko kurczaka plus owoce i napoje na imprezy okolicznościowe i zabawy organizowane dla uczniów z okazji Dnia Dziecka, Święta Szkoły, innych. - mycie i wyparzanie całości kompletu naczyń i sztućców, - odbiór i zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów żywieniowych , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Osoby zatrudnione przy przygotowywaniu i podawaniu posiłków muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym. Zamawiający oczekuje wykazu personelu wraz z oświadczeniem o posiadaniu aktualnych badań sanitarno - epidemiologicznych . Wykonawca będzie dbał o estetyczny wygląd zatrudnionego personelu , czystość i bezpieczne użytkowanie urządzeń gastronomicznych , zastawy stołowej i pomieszczeń . Dane ogólne o przedmiocie dzierżawy. a) Wykonawca dzierżawi od Zamawiającego kuchnię wraz zapleczem o powierzchni łącznej 209,71 m² wraz z wyposażeniem. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń kształtuje się następująco: - pomieszczenie kuchenne – 30,80 m², - pomieszczenia pomocnicze: zmywalnia naczyń, zmywalnia sprzętu gastronomicznego, magazyny, obieralnia, szatnia, wc dla personelu – 178,91 m² b) Urządzenia i sprzęt znajdujący się w dzierżawionych pomieszczeniach: Kocioł warzelny -gazowy 1 szt. Szafa przelotowa z suwakami 1 szt. Regał ażurowy nierdzewny 2 części Szafa chłodnicza S-147 1 szt. Zmywarka przemysłowa 1 szt. Patelnia elektryczna PE-025Y/K0037 1 szt. Zbiornik gazu na propan-butan pojemność 6,7 m3 - 1 szt. c) Miesięczny czynsz dzierżawny za pomieszczenia kuchenne i wyposażenie wynosić będzie 1.000 zł ( netto ). d) Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z dzierżawionych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem na potrzeby własne w okresie dni wolnych od nauki szkolnej, tj. soboty, niedziele, dni świąteczne, ferie e) Media (zimna i ciepła woda, ścieki ) rozliczane będą przez Zamawiającego na podstawie podliczników wg ich wskazań , natomiast za zużycie energii elektrycznej i gazu oraz utylizację odpadów stałych Wykonawca będzie rozliczał się bezpośrednio z dostawcą energii elektrycznej i gazu oraz odbiorcą odpadów na podstawie odrębnych umów . Umowy należy przedłożyć Zamawiającemu do wglądu .

II.5) Główny kod CPV: 55500000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają ważną i odpowiednią ofertę oraz spełniają warunki dotyczące: 1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2.posiadania wiedzy i doświadczenia, 3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4.sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5.brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Załącznik nr 1- Wypełniony i podpisany formularz oferty. 2. Załącznik nr 2 -Zaakceptowany wzór umowy. 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie, że akceptuje się stan użytkowy pomieszczeń kuchennych z zapleczem wraz z wyposażeniem. 4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 5. Załącznik nr 5- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 6. Załącznik nr 6- Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. Aktualną ( opłaconą) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 99,00
Termin płatności 1,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego Ul. Korczaka 1,76-231 Damnica Pokój Nr 103 – sekretariat Ośrodka do dnia 12.07.2018 roku do godz. 12.00 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert. Miejsce otwarcia ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego ul. Korczaka 1, 76-231 Damnica Pokój Nr 103, dnia 12.07.2018 roku godz. 12.30
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę domu - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domu ok. 400 m2. Lokalizacja Kraków - Skotniki. Materiały po mojej stronie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI