„Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2019 roku”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBusko-Zdrój
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-07
 • Numer ogłoszenia658947-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 658947-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: „Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2019 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki 2A  , 28100   Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 378-44-42, e-mail mgopsbusko@netium.com.pl, faks 41 378 44 42.
Adres strony internetowej (URL): www.mgops.busko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.umig.busko.pl/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.umig.busko.pl/miejsko-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU-ZDROJU 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 2a.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2019 roku”
Numer referencyjny: FK.2710.7.PN.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. Zadanie I. Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie jednodaniowych posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie jednodaniowych posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019 roku i od 2 września 2019r. do 20 grudnia 2019r. (z wyłączeniem ferii zimowych i innych dni wolnych od nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego). Planowana liczba dożywianych dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych jest następująca: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju – 9 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach – 17 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju – 10 5. Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie – 11 6. Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach – 17 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siesławicach – 5 8. Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach - 7 2. Liczba dożywianych dzieci we wszystkich szkołach – 76. Liczba dożywianych dzieci może ulec zmianie. W przypadku zmiany ilości posiłków, jakie należy dostarczyć do szkół w danym dniu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie jeden dzień przed dostawą posiłków do godziny 1500 o zaistniałej zmianie. Jest to podstawą do zapłaty tylko za faktycznie wydane w danym miesiącu posiłki, a nie ilości szacunkowe. W imieniu Zamawiającego powiadomienia dokonują dyrektorzy poszczególnych szkół. Szacunkowa ilość dni w których będą dostarczane posiłki to 220 dni. Uwaga: Istnieje możliwość dostarczania posiłków do w/w placówek oświatowych również dla dzieci, które finansowane będą przez rodziców. Zadanie II. Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Klientom wskazanym przez Zamawiającego, tj. osobom uprawnionym na podstawie decyzji MGOPS jeden gorący posiłek dziennie składający się z dwóch dań i napoju przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. 3. Na jeden gorący posiłek dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej składa się: • I danie - zupa (500 ml) z wkładką (wkładka: kiełbasa, mięso, jajko – w ilości nie mniejszej niż 100g) i pieczywem (3 kromki chleba); • II danie - danie mięsne (ziemniaki lub ryż, kasza, makaron – gramatura 200g; mięso lub filet rybny – gramatura 100g; surówka lub sałatka – gramatura 100g). Gramatura mięsa nie obejmuje sosu. • danie półmięsne i bezmięsne (pierogi, krokiety, kopytka, naleśniki, makaron z sosem, makaron z serem, makaron z truskawkami, ryż z jabłkami, fasolka po bretońsku z ziemniakami, bigos z ziemniakami, gołąbki z ziemniakami, zapiekanka) – gramatura 400g. Danie bezmięsne lub półmięsne może być przygotowywane zamiast dania z mięsem nie częściej niż 1 raz w tygodniu; • napój (kompot). Zamawiający wymaga, aby wkładka mięsna do zupy (minimum 100g) na każdą porcję była w jednym kawałku. (Nie dopuszcza się skrzydeł drobiowych). 4. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres jednego miesiąca i przedstawiany do akceptacji Dyrektorowi MGOPS w Busku-Zdroju z 1 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w okresie kolejnych 10 dni żywieniowych (dotyczy to również surówek i sałatek). Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 55523100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dot. Zadania 1 oraz Zadania 2 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (gdzie minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do grup: • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 511), • osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. 2018 poz. 1878) nie jest mniejszy niż 30% osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawców lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie. Uwaga: W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten musi spełnić każdy z podmiotów. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy tj. oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz aktualnej decyzji właściwego organu w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046), lub innych dokumentów potwierdzających status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Oraz Wpis do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest świadczeniem usług cateringowych na kwotę nie mniejszą niż – dla zadania 1: 50 000,00 PLN. dla zadania 2: 50 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości te podlegają sumowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zadanie 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał 2 usługi gastronomiczne, każda związana z przygotowaniem, dostarczeniem i wydaniem posiłków w ramach maksymalnie dwóch umów o łącznej wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto. W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę. Zadanie 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał 2 usługi gastronomiczne, każda związana z przygotowaniem, dostarczeniem i wydaniem posiłków w ramach maksymalnie dwóch umów o łącznej wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto. W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Tym samym doświadczeniem można wykazać się tylko do jednego zadania b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Zadanie 1 - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać ważną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać ważną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy określić markę samochodu i nr rejestracyjny. - zgrzewarka próżniowa do żywności, w wykazie należy podać typ, model i producenta Zadanie 2 - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać ważną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) - Dysponowanie dwoma specjalistycznymi pojazdami przystosowanymi do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać ważną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy określić markę samochodu i nr rejestracyjny. - zgrzewarka próżniowa do żywności, w wykazie należy podać typ, model i producenta Tym samym lokalem i zgrzewarką próżniową można wykazać się do dwóch zadań Tym samym pojazdem można wykazać się tylko do jednego zadania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ. 2 zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 3 zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ. 4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 aktualna decyzję właściwego organu w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046), lub innych dokumentów potwierdzających status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych. 2. Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług 9.4.2 a) - załącznik do SIWZ. 3 wykazu narzędzi zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2 b) należy przedstawić wg wzoru załącznik do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
17.1 Wadium w wysokości – Dla zadania 1: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Dla zadania 2: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 70,00
Gramatura produktu wchodzącego w skład każdej wydawanej porcji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie jednodaniowych posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie I. Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie jednodaniowych posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie jednodaniowych posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019 roku i od 2 września 2019r. do 20 grudnia 2019r. (z wyłączeniem ferii zimowych i innych dni wolnych od nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego). Planowana liczba dożywianych dzieci w poszczególnych placówkach oświatowych jest następująca: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju – 9 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach – 17 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju – 10 5. Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie – 11 6. Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach – 17 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siesławicach – 5 8. Społeczna Szkoła Podstawowa w Słabkowicach - 7 2. Liczba dożywianych dzieci we wszystkich szkołach – 76. Liczba dożywianych dzieci może ulec zmianie. W przypadku zmiany ilości posiłków, jakie należy dostarczyć do szkół w danym dniu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie jeden dzień przed dostawą posiłków do godziny 1500 o zaistniałej zmianie. Jest to podstawą do zapłaty tylko za faktycznie wydane w danym miesiącu posiłki, a nie ilości szacunkowe. W imieniu Zamawiającego powiadomienia dokonują dyrektorzy poszczególnych szkół. Szacunkowa ilość dni w których będą dostarczane posiłki to 220 dni. Uwaga: Istnieje możliwość dostarczania posiłków do w/w placówek oświatowych również dla dzieci, które finansowane będą przez rodziców.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55523100-3, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 70,00
Gramatura produktu wchodzącego w skład każdej wydawanej porcji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie II. Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie dwudaniowych posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Klientom wskazanym przez Zamawiającego, tj. osobom uprawnionym na podstawie decyzji MGOPS jeden gorący posiłek dziennie składający się z dwóch dań i napoju przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. 3. Na jeden gorący posiłek dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej składa się: • I danie - zupa (500 ml) z wkładką (wkładka: kiełbasa, mięso, jajko – w ilości nie mniejszej niż 100g) i pieczywem (3 kromki chleba); • II danie - danie mięsne (ziemniaki lub ryż, kasza, makaron – gramatura 200g; mięso lub filet rybny – gramatura 100g; surówka lub sałatka – gramatura 100g). Gramatura mięsa nie obejmuje sosu. • danie półmięsne i bezmięsne (pierogi, krokiety, kopytka, naleśniki, makaron z sosem, makaron z serem, makaron z truskawkami, ryż z jabłkami, fasolka po bretońsku z ziemniakami, bigos z ziemniakami, gołąbki z ziemniakami, zapiekanka) – gramatura 400g. Danie bezmięsne lub półmięsne może być przygotowywane zamiast dania z mięsem nie częściej niż 1 raz w tygodniu; • napój (kompot). Zamawiający wymaga, aby wkładka mięsna do zupy (minimum 100g) na każdą porcję była w jednym kawałku. (Nie dopuszcza się skrzydeł drobiowych) 4. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres jednego miesiąca i przedstawiany do akceptacji Dyrektorowi MGOPS w Busku-Zdroju z 1 tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w okresie kolejnych 10 dni żywieniowych (dotyczy to również surówek i sałatek). Każda zmiana w jadłospisie wymaga akceptacji Zamawiającego. 5. Temperatura posiłku winna wynosić: zupa +75ºC drugie danie +63ºC 6. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów posiadających aktualne terminy ważności. 7. Przewidywana dzienna ilość wydawanych posiłków ma charakter szacunkowy i wyniesie średnio 75 posiłków dziennie. Liczba wydawanych posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od liczby osób korzystających z dożywiania. W przypadku zmiany liczby dożywianych osób Zamawiający powiadomi Wykonawcę 1 dzień przed zaistniałą zmianą do godziny 15:00. Powiadomienie nastąpi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest to podstawą do zapłaty tylko za faktycznie zamówione w danym miesiącu posiłki, a nie ilości szacunkowe. W imieniu Zamawiającego powiadomienia dokonuje uprawniony pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. Szacunkowa ilość dni w których będą dostarczane posiłki to 264 dni. Zamawiający informuje, że przy wykonywaniu usługi będącej przedmiotem zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał posiłki sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość posiłków, które zostaną odebrane to 70%.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55523100-3, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 70,00
Gramatura produktu wchodzącego w skład każdej wydawanej porcji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reprodukcję obrazków narysowanych tuszem, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam kilka oryginalnych obrazków narysowanych tuszem z których chciałabym zrobić reprodukcje-bardzo dobre kopeck na jakimś fajnym papierze z tekstura. Głównie czarno-biale. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI