Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy Policji

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy Policji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-11-26
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-22
 • Numer ogłoszenia651343-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 651343-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy Policji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000, ul. ul. Mogilska  109 , 31571   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860, 6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219.
Adres strony internetowej (URL): http://malopolska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://malopolska.policja.gov.pl/; http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://malopolska.policja.gov.pl/; http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się wyłącznie w formie pisemnej.
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109,31571 Kraków, Wydział ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP pok. 101B.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy Policji
Numer referencyjny: ZP.163.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dla maksymalnie 350 osób w dniach od 1 grudnia do 15 grudnia 2018 r. wg podziału wskazanego w rozdziale IV Ogłoszenia. W powyższym okresie Wykonawca zobligowany jest zabezpieczyć dla potrzeb Zamawiającego pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolację dla określonej w ofercie liczby funkcjonariuszy. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie na podstawie bieżących ustaleń (zleceń) zgłaszanych telefonicznie przez przedstawiciela Policji. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 3. Obiekt lub obiekty, w którym będą świadczone powyższe usługi muszą być zlokalizowane w odległości nie większej niż 1800m od miejsca zakwaterowania określonego w rozdziale IV Ogłoszenia, dla każdego zadania. 4. Do weryfikacji odległości posłuży aplikacja „Mapy Google” dostępna pod adresem https://maps.google.pl/ W zakładce „Trasa piesza” należy wskazać: • punkt początkowy – adres obiektu, w którym świadczone będą usługi wyżywienia • punkt docelowy – obiekt zakwaterowania wskazany w rozdziale IV Ogłoszenia, Zamawiający nie dopuszcza ręcznego ustawiania punktów łączących wskazany przez Wykonawcę obiekt i adres podany przez Zamawiającego. Pod uwagę brany będzie najkrótsza trasa wskazana przez stronę. 5. Zamawiający informuje, że liczba żywionych osób może nie być stała przez cały okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie liczby osób, które będą żywione. Zamawiający pokryje koszty związane z wyżywieniem wg liczby wykorzystanych posiłków. Zamawiający poinformuje wykonawcę o liczbie, które będą podlegały żywieniu najpóźniej dzień przez rozpoczęciem świadczenia usługi. 6. Wykonawca będzie gotowy do świadczenia usługi najpóźniej do dnia 1 grudnia 2018 r. 7. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości świadczonych usług na każdym etapie wykonywania umowy. Kontrolę będzie również przeprowadzał Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego, ul. Galla 25, 30-053 Kraków. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

II.5) Główny kod CPV: 55300000-3
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-12-01   lub zakończenia: 2018-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-01 2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena jednostkowa 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 3. Zmiany mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu przepisów określonych Rozdziale 4 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (dalej Specustawa).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług żywienia dla maksymalnie 150 osób na terenie Krakowa, w terminie 01.12.2018-15.12.2018 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dla maksymalnie 150 osób w dniach od 1 grudnia do 15 grudnia 2018 r. wg podziału wskazanego w rozdziale IV Ogłoszenia. W powyższym okresie Wykonawca zobligowany jest zabezpieczyć dla potrzeb Zamawiającego pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolację dla określonej w ofercie liczby funkcjonariuszy. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie na podstawie bieżących ustaleń (zleceń) zgłaszanych telefonicznie przez przedstawiciela Policji. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 3. Obiekt lub obiekty, w którym będą świadczone powyższe usługi muszą być zlokalizowane w odległości nie większej niż 1800m od miejsca zakwaterowania określonego w rozdziale IV Ogłoszenia, dla każdego zadania. 4. Do weryfikacji odległości posłuży aplikacja „Mapy Google” dostępna pod adresem https://maps.google.pl/ W zakładce „Trasa piesza” należy wskazać: • punkt początkowy – adres obiektu, w którym świadczone będą usługi wyżywienia • punkt docelowy – obiekt zakwaterowania wskazany w rozdziale IV Ogłoszenia, Zamawiający nie dopuszcza ręcznego ustawiania punktów łączących wskazany przez Wykonawcę obiekt i adres podany przez Zamawiającego. Pod uwagę brany będzie najkrótsza trasa wskazana przez stronę. 5. Zamawiający informuje, że liczba żywionych osób może nie być stała przez cały okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie liczby osób, które będą żywione. Zamawiający pokryje koszty związane z wyżywieniem wg liczby wykorzystanych posiłków. Zamawiający poinformuje wykonawcę o liczbie, które będą podlegały żywieniu najpóźniej dzień przez rozpoczęciem świadczenia usługi. 6. Wykonawca będzie gotowy do świadczenia usługi najpóźniej do dnia 1 grudnia 2018 r. 7. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości świadczonych usług na każdym etapie wykonywania umowy. Kontrolę będzie również przeprowadzał Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego, ul. Galla 25, 30-053 Kraków. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55300000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-12-01
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena jednostkowa 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2: Świadczenie usług żywienia dla maksymalnie 200 osób na terenie Krakowa, w terminie 01.12.2018-05.12.2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dla maksymalnie 200 osób w dniach od 1 grudnia do 5 grudnia 2018 r. wg podziału wskazanego w rozdziale IV Ogłoszenia. W powyższym okresie Wykonawca zobligowany jest zabezpieczyć dla potrzeb Zamawiającego pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolację dla określonej w ofercie liczby funkcjonariuszy. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie na podstawie bieżących ustaleń (zleceń) zgłaszanych telefonicznie przez przedstawiciela Policji. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 3. Obiekt lub obiekty, w którym będą świadczone powyższe usługi muszą być zlokalizowane w odległości nie większej niż 1800m od miejsca zakwaterowania określonego w rozdziale IV Ogłoszenia, dla każdego zadania. 4. Do weryfikacji odległości posłuży aplikacja „Mapy Google” dostępna pod adresem https://maps.google.pl/ W zakładce „Trasa piesza” należy wskazać: • punkt początkowy – adres obiektu, w którym świadczone będą usługi wyżywienia • punkt docelowy – obiekt zakwaterowania wskazany w rozdziale IV Ogłoszenia, Zamawiający nie dopuszcza ręcznego ustawiania punktów łączących wskazany przez Wykonawcę obiekt i adres podany przez Zamawiającego. Pod uwagę brany będzie najkrótsza trasa wskazana przez stronę. 5. Zamawiający informuje, że liczba żywionych osób może nie być stała przez cały okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie liczby osób, które będą żywione. Zamawiający pokryje koszty związane z wyżywieniem wg liczby wykorzystanych posiłków. Zamawiający poinformuje wykonawcę o liczbie, które będą podlegały żywieniu najpóźniej dzień przez rozpoczęciem świadczenia usługi. 6. Wykonawca będzie gotowy do świadczenia usługi najpóźniej do dnia 1 grudnia 2018 r. 7. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości świadczonych usług na każdym etapie wykonywania umowy. Kontrolę będzie również przeprowadzał Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego, ul. Galla 25, 30-053 Kraków. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55300000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-12-01
data zakończenia: 2018-12-05
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena jednostkowa 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę cateringu - Kocmyrzów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania20-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę cateringu dla 30 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI