Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych PdOZ w KPP woj. świętokrzyskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Kielcach (nr postępowania: 112/PN/2015).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
 • Termin składania wniosków11/01/2016
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2015-12-29
 • Numer ogłoszenia1/2015/355812
TREŚĆ PRZETARGU
Kielce: Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych PdOZ w KPP woj. świętokrzyskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Kielcach (nr postępowania: 112/PN/2015).
Numer ogłoszenia: 355812 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach , ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3492930, faks 041 3492935.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych PdOZ w KPP woj. świętokrzyskiego oraz w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Kielcach (nr postępowania: 112/PN/2015)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PID KWP Kielce; Zadanie nr 2 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Busko Zdrój; Zadanie nr 3 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Końskie; Zadanie nr 4 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Ostrowiec Św.; Zadanie nr 5 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Sandomierz, Zadanie nr 6 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Staszów; Zadanie nr 7 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Włoszczowa..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku oraz Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami potwierdzającymi spełnienie niniejszego warunku będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków:* - do Zadania nr 1 - nie mniej niż 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 4 000,00 złotych. - do Zadania nr 2 - nie mniej niż 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000,00 złotych. - do Zadania nr 3 - nie mniej niż 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500,00 złotych. - do Zadania nr 4 - nie mniej niż 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 2 600,00 złotych. - do Zadania nr 5 - nie mniej niż 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000,00 złotych. - do Zadania nr 6 - nie mniej niż 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500,00 złotych. - do Zadania nr 7 - nie mniej niż 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 800,00 złotych. * w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należy wykazać wartość brutto zrealizowanej części umowy na dzień składania ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy w złożonej ofercie o spełnianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz (jeżeli dotyczy) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - doświadczenie - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Sekcja Zamówień Publicznych 25-045 Kielce, ul. J. Kusocińskiego 51, pok. 125.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Sekcja Zamówień Publicznych 25-045 Kielce, ul. J. Kusocińskiego 51, pok. 125.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PID KWP Kielce;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PID KWP Kielce;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Busko Zdrój;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Busko Zdrój;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Końskie;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Końskie;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Ostrowiec Św.;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Ostrowiec Św.;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Sandomierz,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Sandomierz,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Staszów;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Staszów;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Włoszczowa..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP Włoszczowa..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. doświadczenie - 10

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę organizację animacji i zabaw dla dzieci., Bieliny Kapitulne
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania17-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zapraszamy do składania ofert na animacje i zabawy dla dzieci. Termin składania ofert 22.05.2018 do godz. 15.00. Zapraszam do składania ofert :-)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI