Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – zadanie nr 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświaty „Bliżej Dziecka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwidnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-11
 • Numer ogłoszenia502860-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502860-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – zadanie nr 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświaty „Bliżej Dziecka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 581190900000, ul. ul. Wałbrzyska  15 , 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 537 139, e-mail osrodek@mops.swidnica.pl, faks 748 537 139.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.swidnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mops.swidnica.bip-gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – zadanie nr 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświaty „Bliżej Dziecka
Numer referencyjny: DAO.2500.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w myśl art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1508). Zadanie współfinansowane poprzez program wieloletni w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) w zw. z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadania 8 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświaty „Bliżej Dziecka. Zamawiający przewiduje objąć w okresie trwania umowy przewidywaną średnią dzienną liczbę 20 osób uprawnionych.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej dziennej liczby osób uprawnionych objętych dożywianiem w zakresie +10%, - 10%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki zgodnie z miesięczną ewidencją osób dożywianych będącą podstawą rozliczenia.1. Dwudaniowy posiłek gorący dla uczniów stanowi: 1.1. Zupa nie mniej niż 400 ml, 1.2. Drugie danie – gramatura nie mniej niż 400 gram - ziemniaki/ryż/kasza/makaron itp. gramatura nie mniej niż 200 gram, - mięso lub ryba gramatura nie mniej niż 100 gram, - danie bezmięsne (np. pierogi, kopytka, łazanki, naleśniki, krokiety itp.) gramatura nie mniej niż 400 gram, 1.3.jarzyny/gotowane warzywa/surówki/sałatki gramatura nie mniej niż 100 gram 1.4. kompot nie mniej niż 200 ml. W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc - gramatura nie mniej niż 100 gram. Minimalna wartość kaloryczna każdego posiłku uczniów wynosić będzie nie mniej niż 900 kcal. 2. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek będący jednym z posiłków umieszczonych w jadłospisie. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, odpiekanych, przygotowywanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych. 3. Wykonawca zapewni gorący posiłek na który składać się będzie zupa, drugie danie, jarzyny/gotowane warzywa/surówki/sałatki, kompot, osobom uprawnionym zgodnie z wydaną decyzją administracyjną przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy - Zamawiającego. 4. Każdy gorący posiłek dwudaniowy powinien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe lub wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, gotowane warzywa, surówki, sałatki, owoce). 5. Co najmniej trzy razy w tygodniu drugie danie powinno być mięsne, gatunek mięsa winien być zróżnicowany. 6. Gorące posiłki dwudaniowe muszą być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, powinny być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, sporządzone z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania. 7. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 poz. 1541) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. 8. Posiłki, pod względem technologii wykonania i jakości spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia, w szczególności posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. 9. Gorące posiłki dwudaniowe muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne oraz właściwą temperaturę tj. zupa: minimum + 75o C, drugie danie: minimum + 60oC, potrawy serwowane na zimno minimum + 4o C. 10. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki w naczyniach wielokrotnego użytku. 11. Wykonawca zobowiązany jest również zabezpieczyć sztućce wielokrotnego użytku. 12. Wykorzystywanie naczyń wielokrotnego użytku będzie potwierdzone decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu wydawania posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.13. Zamawiający wystąpi o przedstawienie ww. decyzji przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. 14. Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce dostawy przedmiotu zamówienia oraz naczyń wielokrotnego użytku własnym transportem (samochód musi spełniać wymogi sanitarno – techniczne do przewozu żywności), na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw (posiłki gorące, świeże, estetyczne). Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość termosów, w których odbywać się będzie transport posiłków. 15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naczyń oraz sztućców wielokrotnego użytku z miejsca wydawania posiłków. 16. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności prawnej i materialnej wobec organów kontroli (stacji sanitarno – epidemiologicznej i innych instytucji kontroli) w zakresie wykonywanej usługi w tym m.in. w zakresie jakości produktów, przygotowania i transportu posiłków w zakresie wymagań higieniczno - sanitarnych. 17. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, o każdej kontroli podjętej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotowego zamówienia w każdym czasie trwania usługi. W przypadku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do wydania kontrolującemu próbki przygotowanej żywności w dniu przeprowadzenia kontroli. 19. Gorący posiłek dwudaniowy należy planować na 10 dni z wyszczególnieniem kaloryczności posiłków, a jadłospis wywiesić w widocznym miejscu świadczenia usługi. 20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 10 – dniowego jadłospisu Zamawiającemu – w terminie najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji 10 – dniowego jadłospisu. 21. Zamawiający zatwierdza przedstawiony przez Wykonawcę jadłospis poprzez przesłanie do Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej, że przedłożony przez niego jadłospis został zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian, jeżeli przedmiotowy jadłospis nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego. 22. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu jednego tygodnia wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego. 23. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z dyrektorem szkoły, w której wydawane będą posiłki i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Zamawiającym lub osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą będącą pracownikiem MOPS w Świdnicy. 24. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w okresie zamówienia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90) – oraz z wyjątkiem ferii zimowych oraz wakacji 25. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przewiduje się wydawanie posiłków przez ok. 183 dni żywieniowe. 26. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w stoliki i krzesła salę konsumpcyjną lub stołówkę. Przedmiotowe wyposażenie winno być jednolite, estetyczne i nie noszące znamion nadmiernego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia dla co najmniej 50 % osób uprawnionych. 28. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości wyposażenia oraz pomieszczenia zgodnie z wymaganiami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 29. Wykonawca jest zobowiązany wydawać gorący posiłek dwudaniowy w pierwszej kolejności uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych. 30. Czas wydawania gorącego posiłku dwudaniowego musi być dostosowany do planu zajęć lekcyjnych uczniów objętych dożywianiem. 31. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady, iż gorący posiłek dwudaniowy powinien być bezpośrednio spożywany przez ucznia na miejscu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych przez lekarza, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, wychowawcę (choroba dziecka, wydłużony czas zajęć lekcyjnych, inne usprawiedliwione nieobecności), gorący posiłek dwudaniowy może być wydany rodzicowi lub opiekunowi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednorazowego pojemnika (na zupę i drugie danie), w którym wydany zostanie posiłek dla rodzica lub opiekuna. 32. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia miejsca i czasu wydawania posiłków z Dyrektorem Szkoły, w której będą wydawane posiłki, mając na względzie Uchwałę nr XXXI/332/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkół. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o miejscach i godzinach wydawania posiłków w poszczególnych szkołach oraz do informowania, o każdorazowej zmianie godzin lub miejsca wydawania posiłków. 33. W przypadku dostarczania gorących posiłków dwudaniowych do szkoły należy uwzględnić w kalkulacji koszty naczyń wielokrotnego użytku, sztućców wielokrotnego użytku, serwetek, koszty dowozu oraz wydania posiłku, a także prace porządkowe. 34. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób dożywianych w danym miesiącu. 35. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, do co miesięcznego przedstawienia rozliczenia wydanych posiłków dla poszczególnych osób uprawnionych w formie elektronicznej tj. w postaci arkusza kalkulacyjnego zapisanego na nośniku elektronicznym typu: pamięć USB – pendrive, płycie CD, DVD itp. nośniku danych. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wersją elektroniczną rozliczenia dostarczyć Zamawiającemu ww. rozliczenie tej samej treści w wersji papierowej. 36. Zamawiający sporządzi wykaz uczniów korzystających z posiłków, który będzie zawierał imię, nazwisko, adres oraz okres przyznania pomocy w formie posiłku. 37. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz uczniów najpóźniej na dzień przed planowanym okresem przyznania pomocy w formie posiłku. 38. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy wykaz uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy w formie posiłku na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru ww. wykazu przez Wykonawcę. 39. Wykonawca zobowiązany jest posiadać adres poczty elektronicznej, który to adres ujawni w formularzu oferty, na który to adres Zamawiający będzie przesyłał wykaz uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy w formie posiłku. 40. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie sposobu i warunków korzystania z pomieszczeń szkoły i ich wyposażenia z Dyrektorem danej szkoły. 41. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp): a) czynności związane z przygotowaniem posiłków. 42. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w pkt 5.40., będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 912). 43. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób, które będą wykonywać wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 44. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez: a) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będę świadczyć na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych, b) okazanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 45. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 5.41. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 5, we wzorze umowy załączonym do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 48. Kontrola, o której mowa w pkt. 5.41. może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1
55524000-9
55320000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) – informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) – informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada decyzję lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność, w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) dysponuje, co najmniej dwiema (2 osobami) osobami posiadającymi min. 2 – letnie doświadczenie związane z przygotowywaniem i wydawaniem posiłków w zbiorowym żywieniu lub tożsame z przedmiotem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Wykonawca oświadczy, że osoby te posiadają stosowne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda, polegające na przygotowywaniu posiłków wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Wykonawca, który przewiduje dowóz posiłków do szkoły dla uczniów musi dysponować pojazdem do przewozu posiłków, który będzie posiadał decyzję lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) decyzję lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzający zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność, w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2018 poz. 1541) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 2) decyzję lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzający środek transportu do przewozu posiłków w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541) o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 3) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto każda, polegające na przygotowywaniu posiłków wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, - dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadające min. 2 – letnie doświadczenie związane z przygotowywaniem i wydawaniem posiłków w zbiorowym żywieniu lub tożsame z przedmiotem zamówienia, które będą uczestniczyć, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie Wykonawcy, że osoby te posiadają stosowne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Wzór wykazu osób i oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, 5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto każdy Wykonawca musi do oferty dołączyć: a) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 1) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, 2) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp), b) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 9). Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 1) dostarczyć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych; 3) dostarczyć oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę (załącznik Nr 10do SIWZ, załącznik nr 1 do umowy), 3) dostarczyć Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającą wydawanie posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
Termin płatności rachunku/faktury VAT 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1.Jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); 2.Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikające ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia. 3.Zmiany do umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej - aneksem zaakceptowanym przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług cateringowych - Zgorzelec
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług cateringowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.