Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec w okresie od stycznia 2019 roku do kwietnia 2019 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWągrowiec
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Miasta Wągrowca
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-23
 • Numer ogłoszenia652576-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 652576-N-2018 z dnia 2018-11-23 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca: Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec w okresie od stycznia 2019 roku do kwietnia 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Wągrowca, krajowy numer identyfikacyjny 570791282, ul. ul. Kościuszki  15 a , 62-100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2621522, 67 2680320, e-mail p.hayn@wagrowiec.eu, m.walkowiak@wagrowiec.eu, faks 67 2620325.
Adres strony internetowej (URL): www.wagrowiec.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wagrowiec.eu/wagrowiecm/bip/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, pocztą lub dostarczone osobiście do sekretariatu
Adres:
Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, pok. 202 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec w okresie od stycznia 2019 roku do kwietnia 2019 roku
Numer referencyjny: TI.271.20.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli publicznych położonych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec. Przetarg prowadzony jest w dwóch częściach. I. Część pierwsza dotyczy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec:  Szkoły Podstawowej nr 1, ul. św. Wojciecha 20, 62-100 Wągrowiec,  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec,  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu, ul. Letnia 1, 62-100 Wągrowiec,  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wągrowcu, ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec, II. Część druga dotyczy przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec:  Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Wągrowcu, ul. Kcyńska 61, 62-100 Wągrowiec,  Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, ul. Powstańców Wlkp. 30, 62-100 Wągrowiec,  Przedszkola nr 3 w Wągrowcu, ul. Cysterska 28, 62-100 Wągrowiec,  Przedszkola nr 6 im. Czerwonego Kapturka w Wągrowcu, ul. Lipowa 36, 62-100 Wągrowiec,  Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu, ul. Libelta 12A, 62-100 Wągrowiec. W zakres usług będących przedmiotem zamówienia w obu częściach wchodzi w przypadku: a) Szkół (część pierwsza): przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków, b) Przedszkoli (część druga) przygotowanie i dostarczenie posiłków do miejsca wskazanego przez dyrektora danego przedszkola. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, opracowany dla wszystkich szkół wspólnie i przedszkoli wspólnie.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające polegać może na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia określonego niniejszą SIWZ – rozdział 2 oraz w załączniku nr 10 do niniejszego SIWZ w okresie określonym przez Zamawiającego w przypadku udzielania zamówienia uzupełniającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli przedłoży na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał usługę przygotowania i wydawania posiłków w swoim lokalu przez okres minimum 3 kolejnych miesięcy o wartości łącznej nie mniejszej niż 70.000 zł brutto, lub wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali przynajmniej jedną usługę cateringową w zakresie objętym przedmiotem zamówienia do szkół, przedszkoli lub innych instytucji prowadzących żywienie zbiorowe przez okres minimum 3 kolejnych miesięcy o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto. UWAGA !!! Zamawiający nie uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeśli wykonywał usługę cateringu lub przygotowywał w wydawał swoim lokalu posiłki w różnych okresach np. 2 tygodnie w miesiącu lutym o wartości 15.000 zł, następnie miesiąc w kwietniu o wartości 30.000 zł i kolejny miesiąc w czerwcu o wartości 30.000 zł gdzie łączny okres wykonywania ww. usług wynosi 3 miesiące oraz o łączna wartości ww. usług wynosi 70.000 zł – należy rozumieć, że są to odrębne usługi, Zamawiający nie uznaje sumowania takich usług, b) dysponuje lub będzie dysponował dwoma osobami – posiadającymi dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz małej gastronomii uzyskany przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) lub wydany na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada minimum 36 miesięcy doświadczenia na stanowisku kucharza, c) wykonawca dysponuje pomieszczeniem dopuszczonym przez służby sanitarne do przygotowania posiłków d) wykonawca dysponuje samochodem, przystosowanym do przewożenia żywności (w ilości przynajmniej 2 sztuk), umożliwiającym terminowy dowóz posiłków z miejsca przygotowania do miejsc odbioru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, b) dokumenty podmiotów zagranicznych wymienione w Rozdziale 13 SIWZ- jeśli dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu zamówienia, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie)- zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie); c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. d) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie zostawało w dyspozycji wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ – samochody). Jeżeli Wykonawca korzystać będzie z środka transportu nie będącego jego własnością należy dołączyć oświadczenie właściciela środka transportu o jego udostępnieniu Wykonawcy, na czas realizacji zamówienia. e) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych łącznie ofertą (wymagane od wszystkich Wykonawców): a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według załącznika nr 2 do SIWZ, c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianie warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniach (pkt. 1b i 1c). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu (pkt. 1b). d) pełnomocnictwo- jeśli dotyczy, e) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca według załącznika nr 4 do SIWZ. f) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według załącznika nr 9 Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenia należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
odległość lokalizacji kuchni, w której będą przygotowywane posiłki do granic administracyjnych miasta Wągrowca 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być wprowadzone zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadku: a) zmiany w strukturze organizacyjnej placówek oświatowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec, b) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, c) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, e) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, f) zmiany prowadzącej do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, g) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, opracowany dla wszystkich szkół wspólnie i przedszkoli wspólnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość lokalizacji kuchni, w której będą przygotowywane posiłki do granic administracyjnych miasta Wągrowca 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług cateringowych dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, opracowany dla wszystkich szkół wspólnie i przedszkoli wspólnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
odległość lokalizacji kuchni, w której będą przygotowywane posiłki do granic administracyjnych miasta Wągrowca 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kelnerki - Turek
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kelnerki na jeden wieczór - 10 sierpnia, praca od 17 do rana. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI