ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W STARACHO

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W STARACHOWICACH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStarachowice
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPlacówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-11
 • Numer ogłoszenia512847-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512847-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W STARACHOWICACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, krajowy numer identyfikacyjny 26008577900000, ul. Radomska   72 , 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 271 01 93, , e-mail zpow-stawkunowski@wp.pl, , faks 41 271 01 93.
Adres strony internetowej (URL): http://www.spstarachowice.bip.doc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.spstarachowice.bip.doc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Placówka pocztowa, osobiście, posłaniec - wersja papierowa.
Adres:
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W STARACHOWICACH
Numer referencyjny: PO-W CATERING 2019-2021
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przygotowania i dostawę całodobowego wyżywienia dla wychowanków Placówki w wieku od 10 do 25 lat w terminie od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.07.2021r.. Przewidywana liczba wychowanków w okresie realizacji zamówienia będąca podstawą do obliczenia całkowitej ceny oferty: 2019 rok: w miesiącach: marzec-kwiecień 21 osób, maj-sierpień 19 osób, wrzesień-listopad 18 osób, grudzień 17 osób, 2020 rok: w miesiącach: styczeń 17 osób, luty-kwiecień 16 osób, maj-grudzień 14 osób. 2021 rok do 31-07-2019 r.: 14 osób. Ze względu na to, że wychowankowie mogą przebywać w szkołach z internatem, lub na organizowanych przez placówkę wyjazdach, czy przebywać na urlopowaniach u swoich rodzin, ilość porcji żywieniowych może ulec zmniejszeniu. W przypadku zwiększenia liczby wychowanków ilość porcji żywieniowych może ulec zwiększeniu. Ze względu na przepisy art. 95 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach przewiduje zmniejszenie ilości wychowanków w nadchodzących latach do 14 osób (przewidywana liczba wychowanków została podana w „oszacowaniu wartości zamówienia na dostawę posiłków dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach”. Zgodnie z art. 95 ust 3a w/w ustawy Placówka będzie mogła za zgodą Wojewody przyjąć dzieci ponad ten limit, dlatego liczba wychowanków będzie się zmieniała. Dokładną liczbę porcji żywieniowych na dany dzień, do których dostawy zobowiązana będzie firma, PO-W będzie podawała firmie telefonicznie do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dzień dostawy. W przypadku braku informacji o ilości posiłków Firma Cateringowa dokona dostawy w ilości odpowiadającej ostatnio przekazanej informacji. Dostawy posiłków będą realizowane jeden raz dziennie, w porze obiadowej o godz. 14.00 (obiad, podwieczorek, kolacja, śniadanie i II śniadanie na dzień następny). Na jedną porcję żywieniową składa się pięć posiłków dziennie tj.: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek i kolacja. Dzienna racja pokarmowa dla jednego wychowanka wynosić będzie ok. 3000 kalorii. Jadłospis powinien być tak ułożony, aby zapewnić dzienne pokrycie zapotrzebowania na energię i wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Powinien być planowany na dłuższy czas, np. 2 tygodnie, aby uniknąć przygotowania tych samych potraw, czy niewłaściwego ich zestawienia. Posiłki spożywane przez dzieci każdego dnia powinny wymogom prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej HACCP dla posiłków dzieci i młodzieży. Dieta powinna być urozmaicona, aby umożliwiała dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. W jadłospisie należy uwzględnić produkty z każdej grupy produktów spożywczych, tj.: a. co najmniej 5 porcji produktów zbożowych m.inn. pieczywo grubego przemiału, pieczywo pełnoziarniste, ryż, makaron, kasza gryczana i jęczmienna (produkty te powinny być składnikiem większości posiłków), 1) w każdym posiłku należy uwzględnić warzywa (ziemniaki, kapustę, brokuły, marchew, buraki itp.), 2) dietę należy wzbogacać owocami (świeże, mrożone i suszone, oraz soki), 3) 2-4 porcje dziennie produktów mlecznych (mleko, jogurt, maślanka, kefir, sery twarogowe, podpuszczkowe, chude sery), 4) produkty mięsne, najczęściej drób, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, orzechy w ilości 1-2 porcje dziennie, 5) masło i inne tłuszcze, 6) miód naturalny, cukier, słodycze, dżemy, marmolady i inne. Produkty stosowane do spożycia, w miarę możliwości powinny być: 1. o niskiej zawartość sodu/soli, 2. o niskiej zawartości tłuszczu, 3. o niskiej zawartości cukru. Przy ustalaniu jadłospisu należy uwzględnić: a. co najmniej jedną porcję warzyw i owoców każdego dnia w posiłku obiadowym, b. trzy, lub więcej porcji surowych warzyw i owoców w posiłkach obiadowych w tygodniu. c. trzy, lub więcej różnych warzyw i owoców w posiłkach obiadowych w tygodniu. d. w żywieniu całodziennym jedna porcja owoców, lub warzyw może być zastąpiona przez sok. Soki muszą być niskosłodzone, bez sztucznych substancji słodzących, z niską zawartością sodu. Preferowane soki naturalne. e. Porcja ryby, co najmniej raz w tygodniu. Należy pamiętać, aby dostarczyć w posiłkach składników odżywczych niezbędnych do funkcjonowania organizmu: 1. makroelementy (fosfor, wapń, żelazo, magnez, jod, potas, chlor, sód, siarka), 2. mikroelementy (kobalt, cynk, mangan, chrom, krzem, nikiel, miedź, selen, fluor, tytan, molibden), 3. tłuszcze (zwierzęce i roślinne) 4. białka 5. witaminy (witamina A,D,E,K,C,B1,B2,B6,B12,H,PP itd.), 6. cukry Tłuszcze spożywcze – masło, margaryny kubkowe niearomatyzowane, lub ich mieszanki. Ważne jest podczas przygotowywania posiłków wykorzystanie produktów sezonowych, dotyczy to przede wszystkim owoców i warzyw. W planowanym jadłospisie należy uwzględnić potrawy gotowane, lub pieczone, natomiast potrawy smażone nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Należy częściej przygotowywać surówki warzywne, a rzadziej warzywa poddawane obróbce termicznej, biorąc pod uwagę, aby miały jak najniższą zawartość cukru i substancji słodzących, tłuszczów, oraz soli. Należy uwzględnić, że dzienne spożycie soli nie powinno przekroczyć więcej niż 5g. UWAGA: Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem na własny koszt (w ramach realizacji usługi). Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki odpowiednio opakowane spełniające obowiązujące przepisy sanitarne. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać próbki żywnościowe do kontroli. Wykonawca przed przywiezieniem jajek do PO-W obowiązuje się je wyparzyć. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w SIWZ, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między ilością usług wskazanych w SIWZ, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy (na podstawie dokumentów WZ), po pisemnym potwierdzeniu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do protokołów pokontrolnych, oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. Klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) osoby, (wymóg dotyczy również osób na zastępstwo), wykonującej czynności bezpośrednio przy realizacji zamówienia tj. gotowaniu gorących posiłków – na stanowisku kucharz, przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca osiągnął wymagany poziom zatrudnienia personelu na pełen etat poprzez wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników. Szczegółowe wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, sposób dokumentowania ich zatrudnienia oraz konsekwencje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w przedmiotowym zakresie określone zostały w umowie, stanowiącej załącznik do SIWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z: 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541), 2. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu określonych grup ludności (Dz.U. z 1974 r., nr 16, poz.69) 3. Rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., nr 80, poz.545) 4. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. .w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z wymaganiami ujętymi w szczególności w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia. Mimo, iż przepisy te określają wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, Placówka również pragnie poprzez włączenie założeń w/w rozporządzenia, wyrabiać zdrowe nawyki żywieniowe u podopiecznych. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień – KOD CPV GŁÓWNY: 55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków, KODY CPV POZOSTAŁE: 55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55521200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 – (od 01-08-2021 do 31-12-2021 r. – 20 wychowanków).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-03-01 2021-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę opłaconej polisy, wraz z dowodem jej opłacenia a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – minimalna suma gwarancyjna - 50000,00 zł., wg formuły spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał i/-lub wykonuje minimum dwie usługi polegające na żywieniu zbiorowym, stanowiące przedmiot zamówienia tj. wykonywanie usługi gastronomicznej, polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków w ilości (jeżeli usługi są w trakcie wykonywania, muszą być zrealizowane na dzień składania ofert w ilości nie mniejszej niż) min. 2000 posiłków, o wartości nie mniejszej niż 40.000,- zł brutto, trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą/-ami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przygotowującymi gorące posiłki – wymagane jest dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku kucharza, c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pomieszczeniami dopuszczonymi przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przygotowywania posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu oraz dystrybucji gotowych posiłków w ramach cateringu. W przypadku udostępnienia miejsca w którym przygotowywane będą posiłki podmiot udostępniający musi posiadać zezwolenie (decyzje) właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na produkcję posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu, podawanych w naczyniach wielokrotnego użytku oraz dystrybucję posiłków w systemie cateringowym
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz personelu do realizacji usługi.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.3 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2a Jeżeli wykonawca ma siedzibę na lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 2b Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem są sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1 informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną), równą co najmniej 50 000,00 zł. 3.2 dokumenty potwierdzające że wykonawca : a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał i/-lub wykonuje minimum dwie usługi polegające na żywieniu zbiorowym, stanowiące przedmiot zamówienia tj. wykonywanie usługi gastronomicznej, polegającej na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków w ilości (jeżeli usługi są w trakcie wykonywania, muszą być zrealizowane na dzień składania ofert w ilości nie mniejszej niż) min. 2000 posiłków, o wartości nie mniejszej niż 40.000,- zł brutto, trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy (poświadczenie, referencje), b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobą/-ami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przygotowującymi gorące posiłki – wymagane jest dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku kucharza, c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje pomieszczeniami dopuszczonymi przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przygotowywania posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu oraz dystrybucji gotowych posiłków w ramach cateringu. W przypadku udostępnienia miejsca w którym przygotowywane będą posiłki podmiot udostępniający musi posiadać zezwolenie (decyzje) właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na produkcję posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu, podawanych w naczyniach wielokrotnego użytku oraz dystrybucję posiłków w systemie cateringowym.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz doświadczenia osoby kluczowej - kucharz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie osoby kluczowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 1 wykonaw¬ca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2 wyko¬nawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wyko¬nawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wyko¬nawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy mini¬malnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wyna¬grodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 3 wyko¬nawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot¬nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wyka¬zać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 3. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa , wy¬znacza datę podpisania aneksu do umowy. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa , na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 4) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usługi przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 5) Zmiana ilości podopiecznych (zmniejszenie lub zmniejszenie) i wartości całkowitej usługi (wg. ceny jednostkowej), 5) Zmiana personelu wskazanego do realizacji usługi po spełnieniu wymagań na podstawie których dokonano oceny doświadczenia osoby kluczowej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art.179 do198. 3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a , 02-676 Warszawa Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa tel. (22) 458-78-01 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane winny sposób - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się: - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-19, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę artykułów żywnościowych - Połaniec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę artykułów żywnościowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI