Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie umowy ramowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWarszawski Uniwersytet Medyczny
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia537171-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537171-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie umowy ramowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie, w części, może być realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawski Uniwersytet Medyczny, krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul. Żwirki i Wigury   61 , 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363.
Adres strony internetowej (URL): www.wum.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dzp.wum.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, pocztą lub osobiście
Adres:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Zamówień Publicznych, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 308 (III piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na podstawie umowy ramowej
Numer referencyjny: AEZ/S-039/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest zawarcie Umowy Ramowej na świadczenie kompleksowych usług cateringowych podczas wydarzeń organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, zwany dalej Zamawiającym, mających charakter świadczeń jednorazowych lub powtarzających się okresowo (cyklicznie), w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Ramowej albo do wyczerpania łącznej kwoty przeznaczonej na realizację usług cateringowych, określonej w Umowie Ramowej. 2. Pod pojęciem kompleksowych usług cateringowych należy rozumieć usługi cateringowe obejmujące swoim zakresem przygotowanie posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowania posiłków. 3. Zamawiający zawrze Umowę Ramową sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, z trzema Wykonawcami, których oferty w świetle kryterium oceny ofert będą najkorzystniejsze, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 4. Zamawiający przystępując do udzielenia określonego zamówienia objętego Umową Ramową, w Zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej, określi w szczególności: miejsce i termin świadczenia usługi/usług świadczonych cyklicznie, liczbę uczestników wydarzenia, standard - zdefiniowany w Umowie Ramowej, kryterium oceny ofert, miejsce i termin składania ofert, a także w Formularzu ofertowym w postępowaniu wykonawczym oraz w Formularzu cenowym w postępowaniu wykonawczym, stanowiącym Załączniki nr 1 oraz nr 2 do Zaproszenia, wymagane menu, liczbę stołów koktajlowych lub/i bankietowych, liczbę kelnerów, a także dodatkowe wymagania (o ile będą wymagane). 5. Poszczególne zamówienia, o których mowa w ust. 1 i 4, świadczone jednorazowo lub cyklicznie, będą realizowane na podstawie Umów Wykonawczych, sporządzanych wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4a i Załącznik nr 4b do Umowy Ramowej, przez Wykonawcę, który w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym, złoży ofertę najkorzystniejszą w świetle kryterium oceny ofert, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na poszczególne usługi (postępowaniu wykonawczym) nie może być mniej korzystna od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej, pod rygorem odrzucenia oferty. 7. Szczegółowy opis procedury wyboru ofert najkorzystniejszych (trzech, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców) określa: niniejsza SIWZ, Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, a także Wzór Umowy Ramowej, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, określający zasady udzielania zamówień w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 8. Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, Zamawiający wymaga aby Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, w celu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w Umowie Ramowej, dysponował co najmniej 1 osobą: a) bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i/lub b) młodocianą, o której mowa w przepisach prawa pracy w celu przygotowania zawodowego i/lub c) niepełnosprawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., poz. 721 z późn. zm.) i/lub d) inną osobę niż określona w lit. a, b lub c, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828 oraz z 2018 r., poz. 650) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, która w sposób bezpośredni lub pośredni będzie uczestniczyła w realizacji zamówień, stanowiących przedmiot Umowy Ramowej. Pod pojęciem osoby/osób, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą uczestniczyły w realizacji zamówień należy rozumieć osobę/y uczestniczące w przygotowywaniu posiłków, podawaniu posiłków, dowożące posiłki, wykonujące czynność pomocnicze w związku z realizacją przedmiotu umowy, sprzątające po usłudze, przyjmujące zlecenia, dokonujące rozliczenia zleceń, a także wykonujące inne czynności, które jednak winny pozostawać w związku z realizacją usług objętych przedmiotem zamówienia. 9. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 8, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale XXXI ust. 5 SIWZ, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu dokument/y potwierdzający/ce, że deklarowana liczba osób wykazana w Formularzu ofertowym, posiada status osoby wymienionej powyżej, z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą zanonimizowane. Nieprzedłożenie Zamawiającemu ww. dokumentów skutkować będzie odstąpieniem od zawarcia Umowy Ramowej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Każdorazowo, w Formularzu ofertowym w postępowaniu wykonawczym, Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jw., pod rygorem naliczenia kary umownej przewidzianej w Umowie Ramowej. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty (zanonimizowane), o których mowa powyżej. 10. W okresie obowiązywania Umowy Ramowej Zamawiający przewiduje organizację ok. 250 wydarzeń, w tym z zachowaniem standardu zdefiniowanego w Umowie Ramowej jako podstawowy - 190, średni - 50, wysoki – 10, z udziałem łącznej liczby uczestników - ok. 19.500 osób, przy czym ok. 120 wydarzeń (z zachowaniem standardu podstawowego) ma charakter spotkań cyklicznych, co oznacza, że w tych przypadkach (10 lub więcej) Zamawiający może dokonać wyboru jednego Wykonawcy. 11. W przewidywanej liczbie wydarzeń (250): - w 150 wydarzeniach uczestniczyć będzie do 70 osób (średnio 35), - w 60 wydarzeniach uczestniczyć będzie od 70 do 150 osób (średnio 100), - w 30 wydarzeniach uczestniczyć będzie od 150 do 300 osób (średnio 250), - w 10 wydarzeniach uczestniczyć będzie od 300 do 600 osób (średnio 400). 12. Zważywszy, że ok. 150 wydarzeń dotyczy obsługi niewielkiej grupy uczestników lub też ograniczonego zakresu zamawianych usług, z reguły o wartości nie przekraczającej kwoty 1800 zł brutto, aby uniknąć zawyżania cen jednostkowych pozycji menu w ofercie z uwagi na powyższe, Zmawiający przewidział, że Wykonawcy, w przypadku poszczególnych usług, których wartość nie przekroczy 1800 zł brutto, przysługiwać będzie każdorazowo prawo doliczenia do ustalonej ceny określonej usługi marży w wysokości zadeklarowanej w ofercie jako maksymalna, (jednak nie wyższej niż 10% ceny tej usługi), ustalonej w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane w ofercie, a które, zgodnie z postanowieniami ust. 6, nie będą mogły ulec podwyższeniu w trakcie realizacji umowy. Tym samym, przewidziany mechanizm, zastosowany w odniesieniu do tych zamówień, umożliwi Wykonawcom elastyczne kształtowanie ceny oferty w postępowaniach wykonawczych, a zarazem ukształtowanie wysokości cen jednostkowych w sposób adekwatny dla zamówień o większej wartości. Łączna wartość zamówień, o których mowa powyżej kształtuje się na poziomie ok. 30% kwoty przeznaczonej na realizację zamówień, co Zamawiający uwzględnił we wzorach obliczeniowych, służących porównaniu złożonych ofert w kryterium oceny ofert, określonym w Rozdziale XIV SIWZ. 13. Przewidywany zakres zamówienia (w okresie obowiązywania Umowy Ramowej), określony co do rodzaju i liczby potraw oraz wymagań dodatkowych zawiera Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 14. Zaleca się wypełnienie Formularza cenowego jw., w formie elektronicznej, w formacie xls., któremu nadano formułę dokonującą automatycznego mnożenia pozycji w wierszach i kolumnie tabeli, tak aby wyeliminować ewentualne omyłki rachunkowe. 15. Zgodnie z wymaganiem określonym w Rozdziale XXXI Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że deklarowana liczba osób wykazana w Załączniku nr 1 do SIWZ posiada status osoby wymienionej w ust. 9 Rozdz. III SIWZ (z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą zanonimizowane) oraz Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub stosowną Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że warunki infrastruktury Wykonawcy spełniają wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące produkcji żywności i obrotu żywnością.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55320000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania warunku określonego w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi cateringowe obejmujące swoim zakresem przygotowanie posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowania posiłków, na rzecz co najmniej 3 podmiotów o łącznej wartości wykonanych usług jw. nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, świadczonych co najmniej 10-krotnie w okresie jednego roku na rzecz tego samego podmiotu, w ww. okresie, lub/i sukcesywnie, na podstawie jednego stosunku zobowiązaniowego, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w ww. okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że dokument ten składany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. Przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za przygotowanie posiłków objętych przedmiotem zamówienia (szef kuchni), a także ich serwowanie (kelnerzy) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
3
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę wody źródlanej - Sokołów Podlaski
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę wody źródlanej do placówki oświatowej w Sokołowie Podlaskim. Zainteresowanych proszę o kontakt.