PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWÓW OBIADOWYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO ŚWIETLIC MOPS W BEŁ

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWÓW OBIADOWYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO ŚWIETLIC MOPS W BEŁCHATOWIE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBełchatów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-17
 • Numer ogłoszenia504579-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504579-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWÓW OBIADOWYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO ŚWIETLIC MOPS W BEŁCHATOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 004700711, ul. Dąbrowskiego  2 , 97-400   Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 635 28 97, , e-mail zamowieniapubliczne@mopsbelchatow.pl, , faks 44 635 28 84.
Adres strony internetowej (URL): http://mops-belchatow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.mops-belchatow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mops-belchatow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWÓW OBIADOWYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO ŚWIETLIC MOPS W BEŁCHATOWIE
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest usługa przygotowywania i dostarczania zestawów obiadowych dla dzieci uczęszczających do świetlic MOPS. Posiłki dostarczane będą samochodem przystosowanym do przewozu żywności. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia termosów z posiłkami do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych placówkach (do pomieszczeń magazynowych lub punktów wydawania posiłków). Zestawy obiadowe dostarczane będą do Świetlicy Socjoterapeutycznej „STER” w termosach, zaś do Świetlicy Środowiskowej „PROMYK” w opakowaniach jednorazowych. Zestawy obiadowe będą dostarczane do Świetlicy Socjoterapeutycznej „STER” na godzinę 12, a do Świetlicy Środowiskowej „PROMYK” na godzinę 12:30 z zastrzeżeniem pkt 2.3 lit. e. SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych. Zamówienie wykonane zostanie w następujący sposób: w okresie od 11 lutego do 22 lutego 2019 r. od poniedziałku do piątku po 30 zestawów obiadowych dziennie dostarczonych do „Świetlic MOPS” w tym: „STER” (20 zestawów) i „PROMYK” (10 zestawów obiadowych); w dniu 9 marca 2019 r. 20 zestawów obiadowych (poz. 1 tabeli z pkt. 2.4.SIWZ - zalewajka z ziemniakami) dostarczonych do „STER”; w dniu 23 marca 2019 r. 20 zestawów obiadowych (poz. 15 tabeli z pkt. 2.4.SIWZ - pierogi leniwe ze śmietaną) dostarczonych do „STER”; w dniu 6 kwietnia 2019 r. 20 zestawów obiadowych (poz. 4 tabeli z pkt. 2.4.SIWZ - zupa ogórkowa z ziemniakami) dostarczonych do „STER”; w dniu 17 kwietnia 2019 r. 60 zestawów obiadowych (poz. 5 tabeli z pkt. 2.4.SIWZ – żurek, kiełbasa podwawelska, jajko) dostarczonych na godzinę 11:30 do „STER”; w dniu 11 maja 2019 r. 20 zestawów obiadowych (poz. 16 tabeli z pkt. 2.4.SIWZ - pierogi z serem i śmietaną) dostarczonych do „STER”; w dniu 25 maja 2019 r. 20 zestawów obiadowych (poz. 8 tabeli z pkt. 2.4.SIWZ zupa jarzynowa z ziemniakami) dostarczonych do „STER” oraz w dniu 8 czerwca 2019 r. 20 zestawów obiadowych (poz. 9 tabeli z pkt. 2.4.SIWZ naleśniki z serem) dostarczonych do „STER”. Łączna przewidywana ilość zestawów obiadowych: 480. Wykonawca w okresie od 11 lutego do 22 lutego 2019 r. przygotowywał będzie posiłki spośród zestawów obiadowych określonych w tabeli wskazanej w pkt 2.5 SIWZ. Kolejność realizacji jest dowolna, jednakże w każdym dniu z ww. okresu Wykonawca przygotuje inny zestaw obiadowy. Wykonawca w okresie od 11 do 22 lutego 2019 r. zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisu (spośród zestawów określonych w pkt 2.5 SIWZ). Wykonawca dostarczy jadłospis Zamawiającemu do zatwierdzenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zamawiający zatwierdza jadłospis poprzez adnotację na jego kopii. W przypadku dostarczenia jadłospisu w innej formie (e-mail, fax) Zamawiający zatwierdzi jadłospis w takiej formie, w jakiej Wykonawca go doręczy. Zmiany w dostarczonym i zatwierdzonym jadłospisie są dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Przy sporządzaniu posiłków Wykonawca uwzględni wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154). W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy w godzinach wskazanych w pkt 2.2 SIWZ posiłków w zamówionej ilości, gdy ich gramatura nie będzie zgodna z umową, lub gdy z powodu złej jakości nie będą nadawały się do spożycia - Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia brakujących porcji lub dostarczenia posiłków odpowiedniej jakości w czasie nie dłuższym niż 15 minut od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego do usunięcia ww. nieprawidłowości. Wezwanie do usunięcia nieprawidłowości Zamawiający przekaże osobie, którą Wykonawca wskaże w umowie jako osobę upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się z tą osobą - bezpośrednio osobie, która dostarcza posiłki do Świetlic MOPS. Odstępstwo od reguł wymienionych w pkt 2.2 – 2.8 SIWZ Zamawiający będzie traktował jako naruszenie istotnych postanowień umowy. Realizacja zamówienia może być powierzona podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres zamówienia, który powierzy podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 10 % wskazanej w pkt 2.4 SIWZ ilości, bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy dotyczy osób wykonujących następujących czynności: przyrządzanie potraw, dań, przekąsek, zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw - osoba wykonująca te czynności (kucharz) powinna mieć wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne) - 1 osoba; pomoc kuchenna (pomocnik kucharza) – wykonywanie funkcji pomocniczych (pomoc w przygotowywaniu posiłków oraz zmywanie naczyń, sprzątanie i inne czynności pomocnicze) - 1 osoba. Ww. osoby winny być zatrudnione co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.12 SIWZ czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności: do żądania złożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W celu potwierdzenia zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 2.12 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) oświadczenia, że przy realizacji zamówienia osoby wymienione w pkt 2.12 są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na okres realizacji umowy ze wskazaniem wymiaru czasu pracy i czynności, jakie będą wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian zatrudnionych osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy odpowiednie oświadczenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. Minimalna ilość osób i forma ich zatrudnienia nie może ulec zmianie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55521200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1627,78
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-02-11   lub zakończenia: 2019-06-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej: - decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.W przypadku oferty złożonej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) - wykonawcy są zobowiązani dostarczyć pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w trakcie postępowania. Pełnomocnictwo może także obejmować umocowanie do zawarcia umowy. 2.Formularz ofertowy 3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, informuję, że: administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów; inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest Pan Jerzy Jaśkiewicz, e-mail: iod@mopsbelchatow.pl, tel. 44 635 28 98. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony dla poszczególnych symboli klasyfikacyjnych kategorii archiwalnej, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w MOPS, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (przez okres nie krótszy, niż przewidziany w art. 97 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych). Obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO. Wykonawcy nie przysługuje w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reprodukcję obrazków narysowanych tuszem, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam kilka oryginalnych obrazków narysowanych tuszem z których chciałabym zrobić reprodukcje-bardzo dobre kopeck na jakimś fajnym papierze z tekstura. Głównie czarno-biale. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI