Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOrzesze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-03
 • Numer ogłoszenia532936-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 532936-N-2019 z dnia 2019-04-03 r.

Dom Pomocy Społecznej: Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 68655200000000, ul. ul. Traugutta  45 , 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 215 362, e-mail biuro@dpsorzesze.pl, faks 322 215 362.
Adres strony internetowej (URL): http://dpsorzesze.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://dpsorzesze.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://dpsorzesze.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze, pokój nr 49 (kasa)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków i napojów w termosach dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu. Żywienie mieszkańców opiera się na n/w dietach: 1) dieta podstawowa – 50 osób 2) dieta lekkostrawna- 22 osoby 3) dieta wrzodowa – 3 osoby 4) dieta wątrobowa - 2 osoby 5) dieta z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych – 4 osoby 6) dieta niskolaktyzowa – 2 osoby 7) dieta purynowa – 1 osoba 8) dieta małosolna – 1 osoba 9) dieta cukrzycowa – 3 osoby 10) dieta niskofenyloanalinowa – 1 osoba 11) dieta hypocholesterolowa – 1 osoba IV. Zamawiający określa następujące, szczegółowe wymagania w zakresie żywienia i świadczenia usługi: 1. Posiłki dla mieszkańców winne być dostarczone o ściśle ustalonych porach dnia tj.: a) śniadanie na godzinę 7.30 - 8.00 b) obiad na godzinę 12.00 – 12.30 c) kolację Wykonawca przywozi wraz z obiadem. 2. Dzienna ilość posiłków 3 x 90 porcji w sytuacjach szczególnych ilość posiłków może ulec zmianie np. w przypadku wyjazdu mieszkańców na turnus rehabilitacyjny lub do innych miejsc (szpital, wycieczki itp.). W takich sytuacjach Zamawiający ma prawo zrezygnować z posiłku lub zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw. 3. Wyżywienie dotyczy wszystkich dni w tygodniu. 4. Na całodzienne wyżywienie składają się: 1). Śniadanie wraz z napojami: a) zupa mleczna w termosie dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów) - niesłodzona b) chleb krojony dla każdego zespołu oddzielnie – zgodnie w wykazem (ppkt h) c) masło o zawartości tłuszczu minimum 82%, dla każdego zespołu oddzielnie zgodnie z wykazem (ppkt h), masło musi być w oryginalnym opakowaniu min. 200 g kostka, tak aby Zamawiający mógł sprawdzić zawartość tłuszczu. d) dodatki do chleba w pojemnikach lub słoikach dla każdego zespołu oddzielnie e) do każdego śniadania obowiązkowo warzywa np. pomidor, ogórek, rzodkiewka itd. f) do każdego śniadania obowiązkowo 3 kg cukru (0,5 kg na każdy zespół, Zamawiający sam dokona podziału) g) jeden raz w tygodniu musi być ciepłe śniadanie, np. ciepła kiełbasa, jajecznica itd. h) napoje gorące typu herbata, kawa, kakao dla każdego zespołu oddzielnie - niesłodzone i) wykaz masła oraz pieczywa, które Wykonawca ma obowiązek codziennie dostarczyć wraz ze śniadaniem ZESPÓŁ ILOŚĆ MASŁA ILOŚĆ I RODZAJ PIECZYWA I 2 kostki - 2 WEKI - 2 GRAHAMY II 5 kostek - 4 PSZENNE - 2 WEKI - 2 GRAHAMY III 4 kostki - 1 PSZENNY - 2 WEKI - 4 PEŁNOZIARNISTE IV 5 kostek - 4 PSZENNE - 2 WEKI - 2 GRAHAMY V 4 kostki - 4 PSZENNE - 2 WEKI - 2 PEŁNOZIARNISTE HOSTEL 4 kostki - 3 PSZENNE - 2 WEKI - 2 GRAHAMY - gramaż pieczywa: Weki – według standardów sprzedaży pieczywa Graham, pełnoziarnisty – nie mniej niż 500 g Pszenny – nie mniej niż 800 g – wykaz masła oraz pieczywa – podana ilość dotyczy śniadania oraz kolacji, którą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz ze śniadaniem - wszystkie chleby muszą być krojone. 2) obiad – diety jak w pkt 3 a) pierwsze danie - zupa w termosach dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów) b) drugie danie - w termosach dla każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów) c) do każdego obiadu obowiązkowo owoc d) kompot 3) kolacja dostarczana łącznie z obiadem (oprócz masła i chleba, które są dostarczane przy śniadaniu) a) dodatki do chleba w pojemnikach lub słoikach dla każdego zespołu oddzielnie b) napoje typu herbata, kawa, kakao - niesłodzone c) raz w tygodniu musi być ciepła kolacja np. bigos, leczo, bogracz, kiełbasa na gorąco itd. (w innym dniu niż ciepłe śniadanie), ponieważ kolacja jest przywożona z obiadem podgrzanie kolacji jest w gestii Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga zachowania gramatury poniższych produktów na talerzu w granicach: a) zupa mleczna 250 ml b) wędlina i wyroby wędliniarskie nie mniej niż 100 g na osobę – dopuszcza się podanie raz w tygodniu wędliny podrobowej, wędliny typu mielonka, dopuszcza się również raz w tygodniu wędlinę typu parówka na gorąco, w pozostałe dni zawartość mięsa w wędlinie nie może być mniejsza niż 85% c) sałatki (różne) nie mniej niż 100 g na osobę d) twarogi (różne) nie mniej niż 100 g na osobę e) konserwa rybna nie mniej niż 1 puszka na osobę (150-170 g) f) makrela wędzona 1 szt. (150-200 g) na osobę g) ser żółty nie mniej niż 100 g na osobę h) produkty podawane w zestawie np.: ser-wędlina gramatura dostosowana i) jajko nie mniej niż 2 sztuki na osobę j) pasty (różne) nie mniej niż 100 g na osobę k) pasztet, ser topiony nie mniej niż 50 g na osobę l) warzywa jako dodatek do śniadania 50 g na osobę ł) napoje 400 ml - niesłodzone m) zupy podawane do obiadu nie mniej niż 0,3 litra na osobę n) owoce nie mniej niż 200 g lub 1 owoc o) mięso gotowe do spożycia nie mniej niż 150 g na osobę p) ryba (filet) gotowa do spożycia nie mniej niż 200 g na osobę r) surówki do obiadu nie mniej niż 150 g na osobę s) ziemniaki gotowe do spożycia nie mniej niż 300 g na osobę t) inne potrawy gotowe do spożycia np. naleśniki, pierogi, leczo itd. nie mniej niż 300 g na osobę 6. Śniadania, obiady i kolacje muszą być urozmaicone. 7. Minimum trzy razy w tygodniu powinien być obiad mięsny – wtorki, czwartki, niedziele (drób, wołowina, wieprzowina, cielęcina), mięso w postaci zmielonej jest dopuszczalne tylko 2x w tygodniu, a raz w tygodniu ryba (filet). 8. W niedzielę i święta musi być obiad mięsny typu pieczeń wieprzowa, rolada wołowa lub wieprzowa, kotlet wieprzowy. 9. Zamiennik ziemniaków typu kasza, makaron jest dopuszczalny raz w tygodniu. Wyjątek stanowi 10 diet na Zespole I gdzie 5 razy w tygodniu będą różnego rodzaju kasze. 10. Wykonawca zapewni raz w tygodniu (środa) herbatę 6 paczek po 50 szt każda (nie mogą to być granulki) oraz 18 kg cukru. Raz w miesiącu 6 paczek herbaty owocowej (2 środa miesiąca). 11. Wykonawca w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdorazowo do śniadania zapewni dodatkowo 5 litrów napoju (przegotowanej wody z sokiem lub wody mineralnej) na każdy zespół (6 zespołów). 12. Zgodnie z § 6 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 23 sierpnia 2012 r., poz. 964) podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne przez całą dobę, w związku z tym Wykonawca zapewni dodatkowo całodzienny dostęp do chleba, masła oraz dżemu lub pasztetu (chleb 1 szt./ a 1 kg ; masło 1 szt./ a 200 g ; dżem lub pasztet 1 szt./ a 250 g) na każde żądanie Zamawiającego, które będzie zgłaszane dzień wcześniej telefonicznie, faxem lub e-mailem. 13.Dostarczane i podawane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane na zimno oraz ciepłej kolacji, która jest przywożona z obiadem. 14. Dostarczane i podawane posiłki muszą być ŚWIEŻE, z terminem do spożycia. 15. W Wielki Piątek, Wielkanoc, Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Wykonawca musi uwzględnić potrawy tradycyjne. 16. Wykonawca dostarcza łącznie dla wszystkich mieszkańców, raz w miesiącu (każdego 15-go) przyprawy do uzupełnienia w jadalni (sól 0,5 kg, pieprz czarny mielony 240 g, przyprawę do zup w płynie 950 ml, ocet 0,5l). 17. Naczynia z których będą spożywane posiłki są własnością Zamawiającego 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie: a) zgodności dostarczanych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym (tzw. gramówka) b) weryfikacji odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków: zupa 85oC +/-3 oC drugie danie 75 oC +/- 3 oC napoje ciepłe 85 oC +/- 3 oC sałatki, surówki, sosy i inne 4 oC +/- 2 oC Pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przekazania posiłków na zespoły. 19. Zamawiający ma prawo do kontroli przez wyznaczoną osobę procesu przygotowania, wydawania oraz samych posiłków pod względem ilościowym, jakościowym, dietetycznym i higienicznym, oraz do kontroli pod względem higienicznym pojazdów do transportu żywności jak również termosów i pojemników, w których żywność jest przewożona. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykupienia dodatkowych obiadów informując o tym Wykonawcę przy dostawie śniadania. Cena posiłków sprzedawanych pracownikom powinna być taka sama jak posiłku dla mieszkańców. Posiłki te będą rozliczane bezpośrednio między pracownikiem a Wykonawcą. 21. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania posiłków z własnych produktów. 22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu tygodniowego jadłospisu diet z gramaturą i kalorycznością dla każdej z diet, z podaniem 2 zestawów (śniadania, obiady, kolacje) na trzy dni robocze przed terminem obowiązywania jadłospisu. Zamawiający ma prawo z przedstawionych zestawów dokonać odrębnie wyboru śniadań, obiadów, kolacji z poszczególnych zestawów. Produkty mieszane typu sałatki, gulasz itd. muszą zawierać skład by Zamawiający mógł wykluczyć produkty powodujące alergię. 23. Posiłki powinny pokryć całodobowe zapotrzebowanie na kalorie i podstawowe składniki odżywcze tj. białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i sole mineralne. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków w oparciu o dobową kaloryczność w przedziale 2400-2800 kcal oraz z zachowaniem zalecanych norm składników pokarmowych, obliczanych na osobodzień: białko ogółem 70g, w tym białko zwierzęce ok. 20-30g, tłuszcze ok. 70g, węglowodany ok. 300g. 24. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego niezwłocznie skorygować zakwestionowany jadłospis. 25. W miarę możliwości Wykonawca winien uwzględniać indywidualne uwagi i propozycje mieszkańców oraz Zamawiającego co do jadłospisu oraz sposobu świadczenia usług. 26. Wykonawca zapewnia wysoką jakość przygotowanych posiłków, a w szczególności obiadów przez co należy rozumieć wykonanie posiłków ze świeżych, naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie używając gotowych produktów jak: mrożone pierogi, klopsy, gołąbki i inne. 27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość posiłków i wszelkie spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich. Wyłączenie tej odpowiedzialności może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia wyłącznej winy po stronie Zamawiającego jak i osób trzecich. 28. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pobrania próbek żywności, zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi. 29. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem usługi, stwierdzone w wyniku kontroli właściwych organów, między innymi Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 30. Wykonawca utrzymuje porządek: a) w pomieszczeniu w którym wysyłane są windą termosy na Zespoły Opiekuńcze b) korytarz dojazdowy gdy wystąpią wycieki z termosów c) wózek w którym transportowane są termosy d) opróżnia zbiornik z odpadkami e) Zamawiający nie zapewnia pojemnika na odpady. 31. Usługa musi być wykonana zgodnie z normami żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz.1541) a kaloryczność, waga, temperatura i dietetyczność posiłków musi być zgodna z normami ujętymi w systemie dietetycznym stosowanym dla Zakładów Służby Zdrowia wydanym przez Instytut Żywności i Żywienia. 32. Wykonawca każdego ostatniego dnia miesiąca przedstawi Zamawiającemu tygodniowe zestawienie kaloryczności i zawartości składników odżywczych w dostarczanych posiłkach, dodatkowo Wykonawca każdego ostatniego dnia miesiąca dostarczy oświadczenie, że przeliczenia kaloryczności odpowiadają zapisom zgodnym z norami ujętymi w Instytucie Żywienia i Żywności. 33. Wykonawca dostarcza posiłki w termosach do każdego zespołu oddzielnie (6 zespołów) a) do I Zespołu Opiekuńczego dowozi wózkiem Zamawiającego b) do II, III, IV, V Zespołu Opiekuńczego termosy są przesyłane windą towarową przez Wykonawcę, natomiast odbieranie następuje przez pracowników Zamawiającego c) do zespołu hostelowego (osobny budynek)- osobiście, d) Zamawiający będzie porcjował posiłki przy pomocy własnych pracowników. 34. Termosy i inne naczynia muszą być zabierane w godzinach 1400-1600, z tym że na Zamawiającym nie spoczywa obowiązek ich wymycia przed ich wydaniem. 35. Dostarczenie posiłków winno odbywać się w odpowiednich przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Termosy w których dostarczane są posiłki muszą być szczelne, czyste, pozbawione uszkodzeń, łatwe do przenoszenia (posiadające uchwyty). Pojemniki, w których będą dostarczane posiłki muszą być opisane rodzajem diet.

II.5) Główny kod CPV: 55520000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55321000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-06-01   lub zakończenia: 2020-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-01 2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku ww zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku ww zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali lub nadal wykonują minimum 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków przez okres minimum 12 miesięcy o wartości usługi wykonanej lub nadal wykonywanej minimum 400 000 PLN brutto - skieruje do realizacji zamówienia minimum 1 osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe o specjalności dietetyk, Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym lub średnim w zakresie dietetyki oraz minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie dietetyki polegającym w szczególności na badaniu produktów żywnościowych, oceny ich jakości, wartości zdrowotnych i odżywczych; badaniu procesów przygotowywania potraw, m. in. pod kątem utraty cennych wartości odżywczych w trakcie przetwarzania; oceny wpływu konkretnych produktów spożywczych na ludzki organizm w zależności od wieku, trybu życia i stanu zdrowia; doboru odpowiednich składników w określonych dietach; opracowywaniu prawidłowego jadłospisu dla osób z różnymi chorobami. 3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale IV pkt 2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa w Dziale IV punkcie 4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. d) Ze zobowiązania lub z innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których zdolności te dotyczą. e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem / upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie należy złożyć wraz z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu o których mowa w Dziale IV pkt 2 SIWZ może być spełniony przez Wykonawców łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę w szczególności do złożenia następujących dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 Pzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w powyższym punkcie składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów o których mowa w zdaniu pierwszym , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub jego oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt I niniejszego działu SIWZ odnośnie tego podmiotu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt III 1c) niniejszego działu SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa pkt III 1a i b Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w Dziale IV pkt 4 SIWZ jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt 1 niniejszego działu SIWZ. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu o których mowa w pkt 1 niniejszego działu SIWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1 niniejszego działu SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiemtysięcyzłotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310) 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, na rachunek: nr 89 8436 0003 0000 0026 7844 0006 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 18.04.2019 r. do godziny 9:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 5. Pozostałe formy wadium należy złożyć „w oryginale” do depozytu w kasie Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu ul. Traugutta 45 pok. 49 najpóźniej do dnia 18.04.2019 r. do godziny 9:00 W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym, jako Beneficjenta/Zamawiającego należy wpisać: Powiat Mikołowski Dom Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Traugutta 45, 43-180 Orzesze. 7. Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 20,00
odległość 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach: a) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego c) w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostarczanie cateringu - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostarczanie cateringu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.