Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Spolecznej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Spolecznej "Senior" w Kamińsku, oraz obiadów dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu "Senior+" w Kamińsku przy ul. Topolowej 8 w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKamińsk
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-12-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej "Senior" w Kamińsku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-22
 • Numer ogłoszenia651260-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 651260-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Kamińsku: Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Spolecznej "Senior" w Kamińsku, oraz obiadów dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu "Senior+" w Kamińsku przy ul. Topolowej 8 w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Kamińsku, krajowy numer identyfikacyjny 362894988, ul. Topolowa  8 , 11-220  Kamińsk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897622017, 897610782, e-mail dps@uggorowo.pl, kuzniakmonika@wp.pl, faks 897622017.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
gorowoil-ug.bip-wm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
gorowoil-ug.bip-wm.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopad 2012 Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Kamińsku, Kamińsk ul. Topolowa 8, 11-220 Górowo Iławeckie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Spolecznej "Senior" w Kamińsku, oraz obiadów dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu "Senior+" w Kamińsku przy ul. Topolowej 8 w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I 1.Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia (od poniedziałku do niedzieli z uwzględnieniem wszystkich świąt) w formie cateringu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” z uwzględnieniem diet oraz kaloryczności posiłków do Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku przy ul. Topolowej 8, w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r. oraz przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych (zupa i II danie) dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu „Senior +” w Kamińsku przy ul. Topolowej 8, od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni świątecznych. 2.Ilość zamawianych posiłków: - dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku to szacunkowo- 6935 osobodni ( Udzielający zamówienia oświadcza, że wskazana ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość mieszkańców w DPS „Senior” w Kamińsku - 19 osób). - dla Dziennego Domu „Senior+” w Kamińsku szacunkowo to 3765 osobodni ( Udzielający zamówienia oświadcza, że wskazana ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Liczba seniorów uczęszczających do Dziennego Domu „Senior +” w Kamińsku to 9 osób, jednakże Dzienny Dom dysponuje 15 miejscami. 3.Posiłki dla mieszkańców oraz seniorów powinny uwzględniać następujące diety: dieta ogólna, dieta lekkostrawna, dieta cukrzycowa , dieta wątrobowa, dieta papka. 4. Zalecane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień: kalorie ok. 2885 -3000, węglowodany ok. 300g, białko ogółem ok. 70 g. Białko zwierzęce ok. 20-30 g, tłuszcz ok. 70 g. Białko powinno pokrywać od 13-16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze nie więcej niż 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany. 5. Każdy obiad należy ugotować zgodnie ze sztuką kulinarną i zasadami żywienia, używając włoszczyzny oraz przypraw kuchennych, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość. Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków w okresie świąt oraz okazjonalnych uroczystości z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. II Żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku obejmuje: 1.sporządzanie posiłków w ilościach wynikających ze stanu mieszkańców z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, 2. dystrybucja dostarczonych posiłków dla mieszkańców DPS przez pracowników Wykonawcy (istnieje możliwość wykorzystywania zastawy stołowej i sztućców będących w posiadaniu Zamawiającego) 3. odbiór pojemników. II.a. Żywienie seniorów z Dziennego Domu „Senior +” obejmuje: 1.sporządzanie posiłków (II daniowych obiadów) w ilościach wynikających z liczby przybyłych na zajęcia seniorów danego dnia z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych, 2. dowiezienie przygotowanych posiłków do siedziby Zamawiającego, 3. odbiór pojemników. III Wykonawca powinien zapewnić: - Dla Dziennego Domu „Senior +” a) dostarczanie posiłków od poniedziałku do piątku do ciągu kuchennego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku do godziny 11:30. -Dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku: 1.dostarczanie posiłków we wszystkie dni tygodnia do ciągu kuchennego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku zgodnie z poniższymi zasadami: a) śniadanie godz.7:00 b) II śniadanie, c) obiad godz.11:30, d) podwieczorek, kolacja godz.17:00 dodatkowe posiłki dotyczące np. diety cukrzycowej będą po uzgodnieniu z wykonawcą dostarczane w następujący sposób: drugie śniadanie razem z pierwszym śniadaniem podwieczorek, kolacja razem z obiadem. 2.Dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS. Do produktów tych zaliczamy chleb, masło, dżem, herbata, cukier,. 3. Dostarczanie posiłków własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach zapewniających właściwą temperaturę i posiadających wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. 4.Jadłospisy podlegać będą kontroli Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia osobie upoważnionej planowanego na następny tydzień jadłospisu (wzór ustalony przez Wykonawcę), w którym zawarte będą z podziałem na diety następujące dane: nazwa posiłku, kaloryczność, gramatura gotowego posiłku z podziałem części składowych wyrażone w gramach lub sztukach, składniki mogące być alergenami 5.Wykonawca zobowiązany jest używać masło świeże a nie produkty masłopodobne oraz wędliny wysokiej jakości. 6.Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego (np. brak masła) będą zgłaszane wykonawcy telefonicznie lub w formie pisemnej. 8.Zaleca się, aby Wykonawca pobierał i przechowywał próbki podanych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 48 godz. od upływu dnia ich podania. 9. Zamawianie posiłków odbywać się będzie telefonicznie w dniu poprzedzającym ich dostarczenie do godz. 9:00 przez pracownika DPS „Senior”. Zamówienie na posiłki dostarczane na niedzielę i poniedziałek będą zamawiane w piątek. Korekta zamówienia w dniu dostawy ilości całodziennych posiłków oraz obiadów /łącznie z dietami / do godz. 9:00. Złożenie korekty odbywać się będzie faksem lub telefonicznie. 10. Podstawą do sporządzania posiłków dla mieszkańców oraz obiadów dla seniorów będą : wykaz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz norm HCCAP wykaz diet stosowanych w DPS „Senior” oraz Dziennym Domu „Senior +”. 11. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 roku nr 149 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 12. Wykonawca będzie mył i wyparzał termosy w swojej siedzibie. IV. Warunki dodatkowe: 1.Podana cena brutto na realizację zamówienia winna uwzględniać wszelkie rabaty i upusty zastosowane dla Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ilość faktycznie wydanych posiłków. Wykonawca powinien ująć w cenie ryzyko związanie z nieobecnością mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Senior” w przypadku pobytu w szpitalu lub przebywaniem na urlopie. Oraz frekwencją na zajęciach seniorów uczęszczających do Dziennego Domu „Senior +” 3.Ofertę sporządza się w języku polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

II.5) Główny kod CPV: 55320000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada: a) obowiązujące zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art.61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1149 z póżn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych, b) wykaże należycie wykonanie co najmniej dwóch usług przygotowania i dostawy posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 60 na kwotę nie mniejszą niż 42.000 zł , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 9 . W przypadku gdy usługi wykonane zostały u Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Za 1 usługę należy rozumieć usługę wykonaną w ramach jednej umowy trwającej minimum 6 miesięcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę 100.000 zł słownie: sto tysięcy złotych. Wymóg opłacania polisy winien być wypełniony na dzień upływu terminu do składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub oświadczenia o zobowiązaniu innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego: a). posiada prawo do dysponowania kuchnią pozwalającą każdego dnia przygotować co najmniej 50 całodziennych posiłków i posiadają aktualną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego b). posiada lub dysponuje tzw. kuchnią awaryjną, zapasową na wypadek awarii kuchni głównej bądź zdarzenia losowego, albo z innych przyczyn czasowego braku przygotowania posiłków w celu zapewnienia ciągłości żywienia c) dysponuje taborem samochodowym ( nie mniej niż jednym) dopuszczonym do świadczenia usług transportowych żywności d) posiadają wdrożony system HACCP - na potwierdzenie przedłożyć należy zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi - 2 wykaże niezbędne do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku liczbę pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji powierzonego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wg załączonego wzoru załącznik nr 5 do SIWZ ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca składa: a) obowiązujące zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art.61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1149 z póżn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych, b) wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch usług przygotowania i dostawy posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 60 na kwotę nie mniejszą niż 42.000 zł , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 9 . W przypadku gdy usługi wykonane zostały u Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Za 1 usługę należy rozumieć usługę wykonaną w ramach jednej umowy trwającej minimum 6 miesięcy. 2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 1.2. działu SIWZ należy przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. na kwotę 100.000 zł słownie: sto tysięcy złotych. Wymóg opłacania polisy winien być wypełniony na dzień upływu terminu do składania ofert. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 1.2.3b działu V należy przedłożyć: 1. oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub oświadczenia o zobowiązaniu innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego: a). posiadają prawo do dysponowania kuchnią pozwalającą każdego dnia przygotować co najmniej 60 całodziennych i posiadają aktualną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego b). posiada lub dysponuje tzw. kuchnią awaryjną, zapasową na wypadek awarii kuchni głównej bądź zdarzenia losowego, albo z innych przyczyn czasowego braku przygotowania posiłków w celu zapewnienia ciągłości żywienia c). dysponują taborem samochodowym ( nie mniej niż jednym) dopuszczonym do świadczenia usług transportowych żywności d). posiadają wdrożony system HACCP - na potwierdzenie przedłożyć należy zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi - załącznik nr 6 oraz przedłożonego zaświadczenia 2 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca – załącznik nr 7 4.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 1.2.3a działu V. Z należy przedłożyć: 1 Wykaz osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia posiadające uprawnienia do wykonywania usług – posiada na dzień składania ofert książeczkę zdrowia niezbędną przy wykonywaniu czynności, polegających na kontakcie z żywnością – załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. wykaz należycie wykonanych co najmniej dwóch usług przygotowania i dostawy posiłków dla grupy osób nie mniejszej niż 50 na kwotę nie mniejszą niż 42.000 zł , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 9. W przypadku gdy usługi wykonane zostały u Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Za 1 usługę należy rozumieć usługę wykonaną w ramach jednej umowy trwającej minimum 6 miesięcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w zał. nr 2 do SIWZ oraz załączniku nr 3 do SIWZniniejszej oraz celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje w oświadczeniu, o którym mowa w zał. nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadzenie zawodowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku gdy nastąpiło: 1) zmiana siedziby lub nazwy; 2) zmiana osób reprezentujących; 3) ogłoszenie upadłości lub likwidacji; 4) zawieszenie działalności; 5) wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 6) zmiana ustawowej stawki VAT. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić ze względu na: - ograniczenie zakresu umowy; - na skutek siły wyższej; W przypadku stwierdzenia, że asortyment oraz jakość posiłków nie odpowiada wymaganiom określonym w umowie zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę produktów żywnościowych - Lidzbark Warmiński
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę produktów żywnościowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kamińsk: Usługi w zakresie opieki pielęgniarskiej
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI