Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKostrzyn nad Odrą
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej "Dom Seniora"
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-21
 • Numer ogłoszenia663863-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 663863-N-2018 z dnia 2018-12-21 r.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora": Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora", krajowy numer identyfikacyjny 21062459000000, ul. ul. Narutowicza  , 66470   Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 752 10 47, e-mail domseniora.kostrzyn@wp.pl, faks 95 752 10 47.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatgorzowski.pl , dps.kostrzyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.powiatgorzowski.pl , dps.kostrzyn.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.powiatgorzowski.pl , dps.kostrzyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatgorzowski.pl , dps.kostrzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatgorzowski.pl , dps.kostrzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
domseniora.kostrzyn@wp.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
domseniora.kostrzyn@wp.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Domu Pomocy Społecznej Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą
Numer referencyjny: DPS.DS.415.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyrządzaniu i dostarczaniu posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej " Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Narutowicza 4a. 2. Usługa obejmuje przygotowanie, przyrządzanie i dostarczanie posiłków w stanie gotowym do spożycia w formie śniadań, obiadów dwudaniowych oraz kolacji, zgodnie z jadłospisem dekadowym przedstawionym raz na 10 dni kalendarzowych do akceptacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej lub Zastępcy Domu oraz pracownikowi wyznaczonemu do tego celu przez Zamawiającego działającej przy współudziale samorządu mieszkańców – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz.149 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. 2a) Dekadowy jadłospis musi zawierać wyszczególnione diety, alergeny oraz gramaturę posiłków. 3. Szacunkowa ilość dziennych posiłków: a) Śniadania – 58 / dziennie, b) Obiady dwudaniowe – 58/ dziennie, c) Kolacji – 58 /dziennie, d) Dla wszystkich mieszkańców dodatek w postaci owocu lub jogurtu na przemian 58 szt. e) Diety cukrzycowe otrzymają 5 posiłków ( drugie śniadanie + podwieczorek). f) Przygotowane i wydzielone posiłki dla odpowiedniej ilości mieszkańców w naczyniach jednorazowych zabezpieczone w termicznych opakowaniach gwarantujących utrzymanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia na posiłki z uwagi na zmianę liczby mieszkańców korzystających, co nie skutkuje powstaniem żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego. Ilość potrzebnych posiłków z podziałem na diety będzie zgłaszana telefonicznie przez Zamawiającego na bieżąco ( śniadanie, obiad, kolacja). 4 a) W przypadku zmniejszenia zamówienia z uwagi na zmianę liczby podopiecznych, nie skutkuje to powstaniem żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy wobec Zamawiającego, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za posiłki w ilości wskazanej w pkt. 4 lub odszkodowania z tytułu zamówienia mniejszej ilości posiłków. 5. W razie wystąpienia przypadków niepełnych diet ( m.in. przyjęcie nowego mieszkańca, ich powroty ze szpitala lub z urlopu w godzinach popołudniowych), przyjmuje się następujące wartości procentowe udziału poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi: a) Śniadanie - 30 % wartości ceny jednostkowej usługi, b) Obiad + posiłek dodatkowy - 45 % wartości ceny jednostkowej usługi, c) Kolacja - 25 % wartości ceny jednostkowej usługi. 6. Wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca: 1) Kuchnia Wykonawcy musi spełniać wymogi higieniczno-sanitarne, 2) Samochód którym będą przewożone, posiłki musi być dostosowany do przewozu żywności oraz posiadać pozytywną opinię Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, 3) Codzienny dowóz posiłków, śniadań, obiadów i kolacji wraz z wniesieniem do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 4 a w Kostrzynie nad Odrą przez Wykonawcę na własny koszt w godzinach pomiędzy: - Śniadanie 7.30 do 8.00 - Obiady 13.30 do 14.00 - Kolacja 17.30 do 18.00 7. Zamawiający zastrzega sobie, aby w/w posiłki nie były przywożone w jednym transporcie (obiad+ kolacja). 8. Wymaga się od Wykonawcy przygotowania następujących diet: a) dieta podstawowa, b) dieta lekkostrawna, c) dieta cukrzycowa, d) dieta o zmiennej konsystencji np. miksy, kleik na żądanie Zamawiającego, e) dieta bezmleczna. 9. Przewożenie śniadań, obiadów i kolacji w naczyniach jednorazowych i dodatkowo zabezpieczonych przed wylaniem w termosach gwarantujących utrzymanie temperatury zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) dla potraw serwowanych na gorąco: zupa, temperatura nie niższa niż 750C, b) II danie temperatura nie niższa niż 650C, c) surówki, sałatki od 4 do 100 C. 10. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tygodniowo do wykorzystania przez mieszkańców następujące produkty: a) dżem- 6 szt. b) konserwa- 3 szt. c) pasztet- 2 szt. d) miód- 1 szt. 11. Wykonawca co tydzień w niedziele zobowiązany jest dołączyć do każdej dostarczonej do Domu Seniora porcji obiadowej deser w postaci ciasta (min.100 gram). 12. Przy realizacji żywienia zbiorowego należy brać pod uwagę wymagania sanitarno - higieniczne i jakość zdrowotną żywności, aby wyeliminować ryzyko zatruć i zakażeń pokarmowych. 13. Zamawiający wymaga, aby surowe warzywa i owoce , które są surowcami do przygotowania potrawy powinny być dokładnie myte w wodzie przed połączeniem z innymi składnikami posiłku. 14. Posiłki przygotowywać zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, podawane regularnie i atrakcyjne pod względem organoleptycznym, planowane pod kontem żywieniowej grupy wiekowej, wykorzystywania produktów sezonowych, sposobu ich przyrządzania i możliwości techniczno - organizacyjnych przewożonych posiłków. 15. Posiłki śniadaniowe, obiadowe i kolacje w przeciągu jednego tygodnia nie mogą się powtarzać. 16. Uwzględnić odpowiedni dobór produktów spożywczych również pod względem barw, smaku i zapachu, jak najszerzej należy korzystać z kontrastu barw i smaku. 17. W planowaniu jadłospisu należy uwzględniać pory roku, tak, aby posiłki wysoko energetyczne i tłuste nie były podawane w czasie upałów. 18. Należy dbać nie tylko o urozmaicenie pod względem doboru produktów, lecz także sposobu ich przyrządzania. 19. Posiłki należy przygotowywać codziennie na bieżąco ze świeżych, naturalnych i sezonowych produktów wysokiej jakości (niemrożonych). 20. Niedopuszczalne jest przygotowywanie posiłków z koncentratów obiadowych w proszku oraz konserw. 21. Śniadania codziennie powinny składać się z zupy mlecznej, dla diet bezmlecznych- zamiennik zupy mlecznej i wydzielonego posiłku w jednorazowym naczyniu dla 58 osób. 22. Dla diet bezmlecznych powinny być podawane zamienniki. 23. Zupy należy podprawiać nisko tłuszczową śmietaną albo masłem czy mąką, a tylko sporadycznie zasmażką. 24. Drugie danie musi składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, ser, jaja, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, kluski, makaron) oraz dodatków warzywnych (surówki drobno mielone, warzywa gotowane). 25. Należy używać jak najmniej konserwantów spożywczych. 26. Kolacja powinna składać się z gotowych produktów, raz w tygodniu musi być podawana na ciepło. Każdy mieszkaniec powinien mieć podaną kolację na osobnych tackach. 27. Dekadowy jadłospis należy przesyłać do akceptacji z wyprzedzeniem 10 dni na adres skrzynki e-mailowej: domseniora.kostrzyn@wp.pl 28. Zatwierdzony jadłospis stanowi podstawę do realizacji zamówienia. 29.Zamawiający ma prawo dokonywać korekty w jadłospisie wedle własnego uznania za uprzednim zawiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 24 godziny przed planowanym posiłkiem. 30. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przejmowania wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych powstałych po spożyciu posiłków oraz odpowiednią ich segregację i utylizację na własny koszt. 31. Przechowywanie prób żywności zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa. 32. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie na sumę nie mniejszą niż 100.000,00zł, (słownie: sto tysięcy złotych) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały czas trwania umowy. A. Przy wycenie śniadań należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku: 1) zupa mleczna – 500 ml na osobę, dla diet bezmlecznych- zamiennik zupy mlecznej, 2) chleb (w tym chleb zwykły, razowy i pszenny) – 150 g na osobę + 1 bułka, 3) masło – 15g na osobę ( osobno zapakowane), 4) wędlina plastry lub na ciepło w całości – 100 g na osobę, lub 5) ser (wszystkie rodzaje) – 100 g na osobę, 6) lub pasztet – 100 g na osobę, 7) lub jaja gotowane – 2 sztuki na osobę, 8) dżem- 100 g na osobę, 9) warzywa (ogórek, pomidor, sałata) – dodatek do śniadania, 10) herbata – 58 saszetek, 11) cytryna – 58 plastrów. B. Przy wycenie obiadów dwudaniowych należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku: 1) zupa 450 ml, 2) porcja mięsa 100 g /bez kości, 120 g/z kością – waga mięsa po przetworzeniu, 3) gulasz 150 g, 4) ziemniaków ( kasza, ryż, makaron) w ilości 250 g, 5) surówka 150 g, 6) potrawy typ: fasolka po bretońsku, bigos, łazanki w ilości 300g, 7) kompot 250 ml 8) w miesiącu należy ustalić następujące ilości obiadów: a) obiady rybne- 6, b) obiady półmięsne / bigos, pierogi, krokiety itp./- 5, c) obiady bezmięsne- 5, d) obiady mięsne-15, e) sosy podprawiane nisko tłuszczową śmietaną dodatkowo w ilości 40 ml przy potrawach ziemniaczanych ( kaszy, ryżu), C. Przy wycenie kolacji należy wziąć pod uwagę gramaturę posiłku: 1) pieczywo różne, 2) masło ( osobno zapakowane), 3) nabiał lub dodatek z białka zwierzęcego, 4) lub potrawa z białka roślinnego, z dodatkiem węglowodanowym, 5) warzywa np. (ogórek, pomidor, sałata)- dodatek do kolacji, 6) herbata – 58 saszetek 7) cytryna – 58 plastrów, 8) raz w tygodniu gorący posiłek. 33. Kontrola gotowanych posiłków oraz dostawy 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków. 2) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do wszelkich dokumentów, danych i pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 3) Kontrola będzie obejmować między innymi: a) ocenę higieny środka transportu, opakowań, termosów, b) ocenę higieny kierowcy oraz pracowników dostarczających posiłki, c) ocenę organoleptyczną posiłków, d) sprawdzenie zgodności dostawy z jadłospisem, e) sprawdzenie gramatury posiłków , f) sprawdzenie temperatury posiłków w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 4) Zamawiający dokonuje przeliczenia posiłków oraz gramaturę i temperaturę przywiezionych przez Wykonawcę w jego obecności, wpisuje liczbę przywiezionych posiłków, gramaturę oraz temperaturę do rejestru z pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego i Wykonawcy. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie produkcji kuchennej oraz do transportu posiłków do Zamawiającego. 34. Wymagania Zamawiającego odnośnie personelu Wykonawcy: 1) Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym poprawne wykonywanie usługi ( w tym dietetyka oraz kucharza), których umiejętności potwierdzone zostaną przedstawionymi przez Wykonawcę dokumentami. 2) Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy. 3) Osoby, którymi dysponuje Wykonawca przy realizacji zamówienia muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe, zezwolenia i szkolenia, które są wymagane przepisami prawa w odniesieniu do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i dystrybucją posiłków. 4) Pracownicy Wykonawcy zajmujący się dowozem zobowiązani są do posiadania ubrań ochronnych, czepków na głowach i rękawiczek. Zachowania czystego i schludnego wyglądu osobistego oraz posiadania aktualnych książeczek zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych. 5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, zatrudnionego/zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do liczby 15%, 6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 5: - oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez Zamawiającego w punkcie 5, w związku z treścią art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w punkcie 5, Zamawiający przewiduje karę w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie z punktem 5, traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez Wykonawcę ww. wymogu. W przypadku powtarzających się, ewidentnych i uporczywych naruszeń obowiązków wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, rozważyć można zastosowanie sankcji w postaci prawa odstąpienia od umowy. 35. Zamawiający informuje, że w budynku Domu Pomocy Społecznej nie ma stołówki ani kuchni. Posiłki winny być dostarczane do siedziby Zamawiającego i Wykonawca ma dostarczać posiłki do wydawalni, które będą wydawane i spożywane w świetlico-jadalni. Zamawiający nie posiada zaplecza kuchennego, ani pomieszczeń do przygotowywania i rozdzielania posiłków.

II.5) Główny kod CPV: 55320000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55321000-6
55521200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-02-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
11 2019-02-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 ustawy Pzp – sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 ustawy Pzp – sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że dysponuje : 1. Minimum jednym samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną do przewozu żywności – sporządzony na załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Lokalem gastronomicznym (zakładem), w którym sporządzane zostaną posiłki, który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki objęte przedmiotem zamówienia, do którego posiada tytuł własności lub inny tytuł prawny w postaci umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania – sporządzony na załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wydawanie i przygotowywanie przez Wykonawcę posiłków w tym lokalu. 4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi być spełniony: - przez wykonawcę samodzielnie, lub - przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: 1) określony w pkt 1.1), warunek udziału w postępowaniu spełni oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) określone w pkt 1.2) litera b) i c) , warunki udziału w postępowaniu spełnią łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2) litera b), i 1.2) litera c) , w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do tego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 6 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i 24 ust. 5 pkt 1. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 11. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności Wykonawcy i innych podmiotów na zasoby, których się powołuje w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. 12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotów, o których mowa w pkt 6 nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami , 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 6. 13. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp – spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: a) wykaz samochodów przystosowanych i dopuszczonych przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną do przewozu żywności, b) wykaz lokalu gastronomicznego (zakładu), w którym sporządzane zostaną posiłki, który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki objęte przedmiotem zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1; 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1. i 3.1.2. i pkt 4.1.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejscezamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. i 5.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.1. i 5.2. stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 3.1) oraz w pkt. 4.1). 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 8. 10. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1 – 7: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania pełnomocnika. W ofercie należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) wymagane w pkt 1. ppkt 1), Rozdziału VI SIWZ oświadczenie musi być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; 2) wymagany w pkt 2. ppkt 1) , Rozdziału VI SIWZ dokument musi zostać złożony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) wymagane w pkt 3. ppkt 1), Rozdziału VI SIWZ dokumenty muszą zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) wymagany w pkt 4. ppkt.1) Rozdziału VI SIWZ dokument musi zostać złożony oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (okoliczności z art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-31, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112, Ostrów Wielkopolski
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię wózek inwalidzki składany 5065-112. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI