„Najem kuchni i stołówki oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Najem kuchni i stołówki oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLeszno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-01-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-09
 • Numer ogłoszenia501793-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501793-N-2019 z dnia 2019-01-09 r.

Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego: „Najem kuchni i stołówki oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, krajowy numer identyfikacyjny 41001395600000, ul. ul. Rejtana  1 , 64100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 267 595, e-mail sp13leszno@poczta.onet.pl, faks 655 267 595.
Adres strony internetowej (URL): www.sp13.leszno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.sp13.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sp13.leszno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
Adres:
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Najem kuchni i stołówki oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie”
Numer referencyjny: S.261.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, w szczególności HACC, bhp i ppoż.; 2) dostosowania pomieszczeń do wydawania gorących posiłków, uzyskania zaświadczenia i decyzji o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej; 3) codziennego, od poniedziałku do piątku, przygotowania i wydawania abonamentowych obiadów dla uczniów, pracowników Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie i innych osób z wyłączeniem dni wolnych od nauki, w okresie od 4 lutego 2019 r. do 20 czerwca 2019 r., w godz. od 11:00 do 15:00; 4) wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają zgody Zamawiającego; koszty obsługi kuchni, stołówki oraz sprzątania ponosi Wykonawca; 5) liczba obiadów abonamentowych będzie comiesięcznie ustalana na podstawie zgłoszeń rodziców; 6) szacunkowa liczba obiadów dla uczniów wynosi 270 dziennie przez okres około 90 dni roboczych; 7) ustalenia proponowanej ceny brutto jednego obiadu dla jednego ucznia, przy założeniu, że cena stanowi sumę dwóch składników: opłaty za obiad dla ucznia – tzw. „wsad do kotła” i dopłaty za przygotowanie obiadu; 8) ustalenia opłaty za posiłek wydawany uczniowi szkoły zgodnie z art. 67a. ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, gdzie określono jej ,,maksymalną” wysokość. Nie może być ona wyższa, niż koszty tzw. ,,wsadu do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Do opłaty pobieranej za posiłek ucznia nie wlicza się pozostałych kosztów - przygotowania posiłku, czyli wynagrodzeń pracowników stołówki i składek od nich naliczanych oraz kosztów utrzymania stołówki. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w cyklu miesięcznym kosztów tzw. „wsadu do kotła” obiadu ucznia; 9) określenia kosztów dopłaty za przygotowanie obiadu dla ucznia, przy założeniu, że wysokość dopłaty za przygotowanie nie może przekraczać kwoty 0,50 zł do jednego obiadu; 10) wyposażenia na własny koszt, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, pomieszczeń w brakujące urządzenia niezbędne do prowadzenia stołówki. Urządzenia po okresie trwania umowy pozostają własnością Wykonawcy; 11) wyposażenia stołówki w naczynia wielorazowego użytku niezbędne do spożywania posiłków, na których będą podawane posiłki, oraz sztućców; 12) uiszczania - oprócz czynszu kosztów i opłat eksploatacyjnych, takich jak: podatek od nieruchomości naliczany zgodnie z odrębnymi przepisami oraz opłatę za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej itp., zapewnienia pięciodniowego jadłospisu, który będzie wywieszony w pierwszym dniu tygodnia w stołówce szkoły. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej/gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat/zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz.1154/1); 13) obiady muszą być minimum dwudaniowe, z surowców, tzn. nieprzetworzonego wcześniej mięsa, surowych warzyw (sezonowo, w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywno – owocowych). Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków z proszku (typu purée); 14) jadłospis musi być opracowany w cyklu dwudziestodniowym; musi być podawany w formie pisemnej w sekretariacie szkoły oraz wywieszany w stołówce szkolnej w pierwszym dniu każdego tygodnia na 5 dni (od poniedziałku do piątku); 15) w tygodniowym jadłospisie musi znajdować się codziennie: a) pierwsze danie – zupa (porcja 250 ml), w skład której wchodzi wywar mięsno-kostny i odpowiednie warzywa oraz raz w miesiącu – zupa owocowa z surowych lub mrożonych owoców, b) drugie danie - 3 obiady z mięsem (porcja 100g), a w pozostałe dni naprzemiennie: ryba(porcja100g), dania mięsno-warzywne, na bazie twarogu, jaj; nie częściej niż 2 razy w miesiącu podawane będą dania makaronowe, raz na miesiąc naleśniki lub racuchy; w zamian za ziemniaki można stosować ryż lub kaszę; do obiadów mięsnych, rybnych, na bazie jaj podawane będą surówki lub warzywa (porcja 150 g); 16) wykonawca dostarczać będzie posiłki do szkoły na swój koszt i ryzyko za pośrednictwem właściwego transportu do przewozu posiłków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami sanitarno – epidemiologicznymi oraz opakowane w taki sposób, aby zagwarantować nienaruszalność. 17) dodatkowe, szczegółowe warunki dotyczące organizacji żywienia dla SP 13 w Lesznie znajdują się we wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ; 18) osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (przygotowujące posiłki oraz rozwożące posiłki i zajmujące się ich wydawaniem) muszą posiadać aktualne badania lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością; 19) wymagania dotyczące posiłków: a) posiłki powinny być najwyższej jakości, pierwszego gatunku lub klasy, b) posiłki muszą spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego, w tym spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, magazynowania, transportu oraz sprzedaży, c) posiłki muszą być wykonane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia; 2. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na podstawie faktury, której miesięczna wartość wynosić będzie iloczyn ceny za jeden obiad pomnożonej przez faktyczną ilość zamówionych posiłków w danym miesiącu potwierdzonych przez uprawnionego pracownika szkoły. 3. Wykonawca po upływie każdego miesiąca dostarczy do placówki fakturę, która będzie uregulowana w umownym terminie. Wykonawca określi termin zapłaty faktury w złożonej ofercie. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 4. Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca wykonania usługi. 5. Koszty wizji lokalnej miejsca usługi poniesie Wykonawca. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) przygotowania posiłków, b) dostawy przygotowanych posiłków, c) wydawania gorących posiłków. 7. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa powyżej. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). 10. Pozostałe informacje dotyczące świadczenia usługi zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 55524000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1
55321000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-02-04   lub zakończenia: 2019-06-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 2 lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do „rejestru zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 2. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/wykonuje co najmniej jedno zamówienie, polegające na świadczeniu usługi polegającej na żywieniu zbiorowym, tj. przygotowaniu wraz z wydaniem posiłków obiadowych dla uczniów szkół, pacjentów szpitala, podopiecznych domów pomocy społecznej itp. odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100 groszy). Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną usługę w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit c) SIWZ. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) SIWZ: a)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14 ppkt 1) lit a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 14 ppkt 1) lit a) niniejszego Rozdziału SIWZ. 3)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) SIWZ. 4. Dokumenty dotyczące Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy niebędącemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 7 lit. c) SIWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp z udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. Zamawiający prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dotyczące Podwykonawcy, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 lit. c) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określonego w Rozdziale 5 pkt 6. lit a) SIWZ Zamawiający wymaga: aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych, b)W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 5 pkt 6. lit c) SIWZ Zamawiający wymaga: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a)wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, b)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszej SIWZ (Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ), c)w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 pkt 8 niniejszej SIWZ). UWAGA: Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do oferty dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 7 niniejszej SIWZ. Dokumenty, oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena ofertowa brutto 60,00
Terminu płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: a)aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, nr rachunku bankowego, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., b)zmianę terminów i godzin wydawania posiłków z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, c)zmniejszenie zakresu (ilości wydawanych posiłków), w tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. 3. Warunki dokonania zmian: a)Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, b)Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, c)Wniosek, o którym mowa pod lit. b) musi zawierać: 1)opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno;  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: inpektor@rodo-krp.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Najem kuchni i stołówki oraz przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie”, znak sprawy: S.261.1.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Pzp oraz obowiązującą instrukcją kancelaryjną;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reprodukcję obrazków narysowanych tuszem, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam kilka oryginalnych obrazków narysowanych tuszem z których chciałabym zrobić reprodukcje-bardzo dobre kopeck na jakimś fajnym papierze z tekstura. Głównie czarno-biale. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI