"Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba z podziałem na II części: część I: Dożywianie osób w Punkcie wydawania posiłków w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. lub/i część II: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 02.01.2019r. do 19.06.2019r. i od 03.09.2019r. do 23.12.2019r."
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Dęba
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-11-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-13
 • Numer ogłoszenia647093-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 647093-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: "Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba z podziałem na II części: część I: Dożywianie osób w Punkcie wydawania posiłków w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. lub/i część II: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 02.01.2019r. do 19.06.2019r. i od 03.09.2019r. do 23.12.2019r."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 566028000000, ul. ul. Mikołaja Reja  3 , 39460   Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8463494, 8463493, e-mail mgops@nowadeba.pl, faks 158 463 494.
Adres strony internetowej (URL): www.nowadeba.naszops.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://nowadeba.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://nowadeba.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej (pisemnej) za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. Reja 3, 39 - 460 Nowa Dęba

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dożywianie prowadzone przez MGOPS w Nowej Dębie na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba z podziałem na II części: część I: Dożywianie osób w Punkcie wydawania posiłków w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. lub/i część II: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 02.01.2019r. do 19.06.2019r. i od 03.09.2019r. do 23.12.2019r."
Numer referencyjny: DzOE-RF.261.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i wydanie jednego jednodaniowego gorącego posiłku dziennie dla osób lub/i dzieci w Mieście i Gminie Nowa Dęba. 1. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 1.1. Część (zadanie) nr 1: „Dożywianie osób w Punkcie wydawania posiłków w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.”. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie osób w Punkcie wydawania posiłków w MGOPS, polegające na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu gorącego posiłku zgodnie z zestawieniem 20-to dniowym (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).Dożywianie osób odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. Posiłki w Punkcie wydawania posiłków w MGOPS wydawane będą w dni pracy Ośrodka oraz w dni wskazane przez Ośrodek, nie wyklucza się również niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Potrzeby w tym zakresie z dwudniowym wyprzedzeniem zgłasza Zamawiający. Dzienna średnia szacunkowa liczba osób objętych dożywianiem to ok. 60 osób – jest to liczba szacunkowa i może ulegać ciągłym zmianom. Przewidywana liczba dni żywieniowych w okresie 02.01.2019-31.12.2019 to ok. 251 dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób oraz dni w zależności od potrzeb. 1.2 Część (zadanie) nr 2: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 02.01.2019r. do 19.06.2019r. i od 03.09.2019r. do 23.12.2019r.”. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci uczęszczających do szkół w Mieście i Gminie Nowa Dęba, polegające na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu gorącego posiłku zgodnie z zestawieniem 20-to dniowym (stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ). Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019r. do 19.06.2019r. i od 03.09.2019r. do 23.12.2019r. oraz w razie potrzeby w innych dniach wskazanych przez Dyrektora szkoły lub Zamawiającego np. soboty, dni świąteczne, ferie, wakacje, z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne, itp.). Potrzeby w tym zakresie z dwudniowym wyprzedzeniem zgłasza Zamawiający. Dzienna szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 92 dzieci – jest to liczba szacunkowa i może ulegać ciągłym zmianom. Przewidywana liczba dni żywieniowych w okresie 02.01.2019-19.06.2019 i 03.09.2019-23.12.2019 to 182 dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby dzieci oraz dni w zależności od potrzeb.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1
55322000-3
55523100-3
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony po przedłożeniu przez Wykonawcę: - Decyzji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającej dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie : - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywania i dostarczania żywności do odbiorców zewnętrznych (catering).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ c) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającej dany podmiot (nazwa, adres, miejsce) do celów prowadzenia działalności w zakresie : - przygotowywania potraw od surowca do gotowej potrawy, - przygotowywania i dostarczania żywności do odbiorców zewnętrznych (catering), b) oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) kopię wpłaty wadium b) oświadczenie o miejscu przygotowania posiłków oraz o środkach transportu, jakimi będą dowożone posiłki - załącznik nr 4 do SIWZ c) oświadczenia do wykonania zadania w warunkach, jakim dysponują poszczególne placówki - załącznik nr 5 lub/i 5a d) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ e)Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) 2 000zł (słownie: dwa tysiące złotych) na część nr 1 do dnia 22.11.2018r. do godz. 08:00 b) 2 100zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) na część nr 2 do dnia 22.11.2018r. do godz.08.00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650,1000 i 1669). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 4. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986). 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nr konta: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Odział/ Filia w Tarnobrzegu ul. Piłsudskiego 8: 55 1240 2744 1111 0010 7171 8445. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał dokumentu należy złożyć w księgowości MGOPS w Nowej Dębie ( pok. 3), a kopię dołączyć do oferty. 7. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX 9a) SIWZ b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt IX 9a) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Utrata wadium. a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas zgłoszenia (zapotrzebowanie) liczby posiłków 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany do umowy mogą być wprowadzone zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach, a w szczególności takich jak: a) zmiana osób funkcyjnych – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy b) zmiana sposobu reprezentacji – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy c) zmiana adresu siedziby jednej ze stron d) zmiana miejsca realizacji zamówienia – na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego. 3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnieni Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-22, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Dożywianie osób w Punkcie wydawania posiłków w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dożywianie osób w Punkcie wydawania posiłków w MGOPS, polegające na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu gorącego posiłku zgodnie z zestawieniem 20-to dniowym (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Dożywianie osób odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r. Posiłki w Punkcie wydawania posiłków w MGOPS wydawane będą w dni pracy Ośrodka oraz w dni wskazane przez Ośrodek, nie wyklucza się również niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Potrzeby w tym zakresie z dwudniowym wyprzedzeniem zgłasza Zamawiający. Dzienna średnia szacunkowa liczba osób objętych dożywianiem to ok. 60 osób – jest to liczba szacunkowa i może ulegać ciągłym zmianom. Przewidywana liczba dni żywieniowych w okresie 02.01.2019-31.12.2019 to ok. 251 dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób oraz dni w zależności od potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55322000-3, 55520000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas zgłoszenia (zapotrzebowanie) liczby posiłków 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w okresie od 02.01.2019r. do 19.06.2019r. i od 03.09.2019r. do 23.12.2019r.”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci uczęszczających do szkół w Mieście i Gminie Nowa Dęba, polegające na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu gorącego posiłku zgodnie z zestawieniem 20-to dniowym (stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ). Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 02.01.2019r. do 19.06.2019r. i od 03.09.2019r. do 23.12.2019r. oraz w razie potrzeby w innych dniach wskazanych przez Dyrektora szkoły lub Zamawiającego np. soboty, dni świąteczne, ferie, wakacje, z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne, itp.). Potrzeby w tym zakresie z dwudniowym wyprzedzeniem zgłasza Zamawiający.Dzienna szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 92 dzieci – jest to liczba szacunkowa i może ulegać ciągłym zmianom. Przewidywana liczba dni żywieniowych w okresie 02.01.2019-19.06.2019 i 03.09.2019-23.12.2019 to 182 dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby dzieci oraz dni w zależności od potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55322000-3, 55523100-3, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas zgłoszenia (zapotrzebowanie) liczby posiłków 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę artykułów spożywczych - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-12-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę artykułów spożywczych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Program i komputery
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Nowa Dęba: Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: USŁUGI CATERINGOWE
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: Usługa żywienia zbiorowego w systemie zleconym